Câu hỏi và đáp án ĐKTĐ CKĐL đại học

37 19 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 15:50

Câu hỏi đap án thi kết thúc ĐKTD.Chúc các bạn có một tài liệ tham khảo có một kỳ thi kết thúc môn may mắn.gffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff CÂU HỎI CÂU HỎI NHÓM A (3 điểm) Câu 1:(3 điểm) a Cho hệ thống có sơ đồ dòng tín hiệu: G G R(s ) 1 G 2 G 3 G 4 G6 G -H1 C(s ) -H3 -H2 Tìm hàm truyền tổng quát hệ thống b Cho hệ thống có phương trình đặc trưng: s5 + s4 + 6s3 + 10s2 + 14s +18 = Xác định tính ổn định hệ thống theo tiêu chuẩn Routh Câu 2:(3 điểm) a Cho hệ thống có sơ đồ dòng tín hiệu: G7 G2 R(s) G1 G3 G4 G6 -H1 G8 C(s) -H3 -H2 Tìm hàm truyền tổng quát hệ thống b Cho hệ thống có phương trình đặc trưng: s5 + s4 + 6s3 + 10s2 + 14s +18 = Xác định tính ổn định hệ thống theo tiêu chuẩn Hurwitz Câu 3:(3 điểm) a Cho hệ thống có sơ đồ dòng tín hiệu: G7 G2 R(s) G1 G3 G4 -H1 G6 -H2 -H3 G8 C(s) Tìm hàm truyền tổng quát hệ thống b Cho hệ thống có phương trình đặc trưng: s5 + s4 + 3s3 + 5s2 + 8s +10 = Xác định tính ổn định hệ thống theo tiêu chuẩn Routh Câu 4:(3 điểm) Cho hệ thống phản hồi âm đơn vị Biết : a Tìm Kgh để hệ ổn định b Vẽ quỹ đạo nghiệm số với 0≤ K ≤ +∞, dK/dp = p = -6,3 p = -1,69 Câu 5:(3 điểm) a Vẽ giản đồ Bode hệ thống có hàm truyền kín phản hồi đơn vị sau: b Xác định tính ổn định hệ kín mơ tả phương trình đặc trưng: p3 + 20 p2 + 10p + 400 = Câu 6:(3 điểm) a Xác định K để hệ biên giới ổn định tìm tần số dao động hệ: p4 + 20p3 + 15p2 + 2p + K = b Ứng dụng tiêu chuẩn Routh – Hurwitz để khảo sát ổn định hệ kín mơ tả phương trình đặc trưng: p3 + 20 p2 + 10p + 400 = Câu 7:(3 điểm) a Vẽ giản đồ Bode hệ thống có hàm truyền kín phản hồi đơn vị: b Xác định tính ổn định hệ thống kín có hồi tiếp đơn vị sau: Câu 8:(3 điểm) a Xác định sai số vị trí, sai số vận tốc sai số gia tốc hệ điều khiển phản hồi âm đơn vị sau: b Xác định K để hệ biên giới ổn định tìm tần số dao động hệ: p4 + 2Kp3 + 2p2 + (K+1)p + = Câu 9:(3 điểm) a Xây dựng quỹ đạo nghiệm số với phương trình đặc trưng: p3 + p2 + (K+2)p + 5K = b Xác định K để hệ biên giới ổn định tìm tần số dao động hệ: p3 + (K+1)p2 + Kp + 50 = Câu 10:(3 điểm) a Xây dựng quỹ đạo nghiệm số với phương trình đặc trưng: p3 + p2 + (K+2)p + 3K = b Xác định sai số vị trí, sai số vận tốc sai số gia tốc hệ điều khiển phản hồi âm đơn vị sau: Câu 11:(3 điểm) a Xác định sai số vị trí, sai số vận tốc sai số gia tốc hệ điều khiển phản hồi âm đơn vị sau: b Xây dựng quỹ đạo nghiệm số với phương trình đặc trưng: p4 +(K+3)p3 + (K+2)p2 + (2K+5)p + 10 = Câu 12:(3 điểm) a Xác định tính ổn định hệ kín mơ tả phương trình đặc trưng: 2p4 + 10p3 + p2 + 5p + 10 = b Vẽ giản đồ Bode hệ thống có hàm truyền kín phản hồi đơn vị sau: Câu 13:(3 điểm) a Xác định sai số vị trí, sai số vận tốc sai số gia tốc hệ điều khiển phản hồi âm đơn vị sau: b Vẽ giản đồ Bode hệ thống có hàm truyền kín phản hồi đơn vị sau: Câu 14:(3 điểm) a Xác định tính ổn định hệ kín mơ tả phương trình đặc trưng: 3p4 + 9p3 + p2 + 10p + 40 = b Xây dựng quỹ đạo nghiệm số với phương trình đặc trưng: p4 +Kp3 +p2 + (2K+7)p + 30 = Câu 15:(3 điểm) a Xác định K để hệ biên giới ổn định tìm tần số dao động hệ: p4 + 27p3 + 38p2 + 20p + K = b Xác định sai số vị trí, sai số vận tốc sai số gia tốc hệ điều khiển phản hồi âm đơn vị sau: CÂU HỎI NHÓM B (3,5 điểm) Câu 1:(3,5 điểm) Cho hệ thống biểu diễn phương trình: a Thiết lập hệ phương trình trạng thái mơ tả hệ b Tìm đáp ứng đầu hệ thống biết tác động đầu vào hàm nấc đơn vị Câu 2:(3,5 điểm) Cho hệ thống biểu diễn phương trình: +2 a Thiết lập hệ phương trình trạng thái mơ tả hệ b Tìm đáp ứng đầu hệ thống biết tác động đầu vào hàm nấc đơn vị Câu 3:(3,5 điểm) Cho hệ thống biểu diễn phương trình: a Thiết lập hệ phương trình trạng thái mơ tả hệ b Tìm đáp ứng đầu hệ thống biết tác động đầu vào hàm nấc đơn vị Câu 4:(3,5 điểm) Cho hệ thống phản hồi âm đơn vị có hàm truyền hệ hở: a Thiết lập hệ phương trình trạng thái mơ tả hệ b Tìm đáp ứng đầu hệ thống biết tác động đầu vào hàm nấc đơn vị Câu 5:(3,5 điểm) Hệ tuyến tính mơ tả phương trình vi phân: a Viết phương trình trạng thái dạng vectơ b Tìm ma trận độ c Cho điều kiện đầu Tìm đáp ứng đầu đầu vào hàm nấc đơn vị d Tìm phương trình đặc trưng A giá trị riêng Câu 6:(3,5 điểm) Cho hàm truyền hệ hở sau: a Tìm miền K để hệ ổn định b Vẽ quỹ đạo nghiệm số Câu 7:(3,5 điểm) Cho hệ thống biểu diễn phương trình: a Thiết lập hệ phương trình trạng thái mơ tả hệ b Tìm đáp ứng đầu hệ thống biết tác động đầu vào hàm nấc đơn vị c Tìm phương trình đặc trưng A giá trị riêng Câu 8:(3,5 điểm) Hệ tuyến tính mơ tả phương trình vi phân: a Viết phương trình trạng thái dạng vectơ b Tìm ma trận độ c Cho điều kiện đầu Tìm đáp ứng đầu đầu vào hàm nấc đơn vị d Tìm phương trình đặc trưng A giá trị riêng Câu 9:(3,5 điểm) Cho hàm truyền hệ hở sau: a Tìm miền K để hệ ổn định b Vẽ quỹ đạo nghiệm số Câu 10:(3,5 điểm) Cho hệ thống biểu diễn phương trình: a Thiết lập hệ phương trình trạng thái mơ tả hệ b Tìm đáp ứng đầu hệ thống biết tác động đầu vào hàm nấc đơn vị CÂU HỎI NHÓM C (3,5 điểm) Câu 1:(3,5 điểm) Cho hệ thống phản hồi âm đơn vị có hàm truyền hệ hở: Thiết kế điều chỉnh để cho hệ thống có POT 10dB trường hợp sử dụng hiệu chỉnh sớm pha Câu 6:(3,5 điểm) Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị có: Hãy tính thơng số hiệu chỉnh cho độ dự trữ pha đạt tối thiểu 200 độ lợi > 10dB trường hợp sử dụng hiệu chỉnh trễ pha Câu 7:(3,5 điểm) Cho hệ thống phản hồi âm đơn vị có hàm truyền hệ hở: Thiết kế điều chỉnh để cho hệ thống có POT 10dB trường hợp sử dụng hiệu chỉnh trễ pha Câu 10:(3,5 điểm) Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị có: Hãy tính thơng số hiệu chỉnh cho độ dự trữ pha đạt tối thiểu 300 độ lợi > 10dB trường hợp sử dụng hiệu chỉnh sớm pha Câu 11:(3,5 điểm) Cho hệ thống phản hồi âm đơn vị có hàm truyền hệ hở: Thiết kế điều chỉnh để cho hệ thống có POT 10dB trường hợp sử dụng hiệu chỉnh sớm pha Câu 14:(3,5 điểm) Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị có: Hãy tính thơng số hiệu chỉnh cho độ dự trữ pha đạt tối thiểu 450 độ lợi > 10dB trường hợp sử dụng hiệu chỉnh trễ pha Câu 15:(3,5 điểm) Cho hệ thống phản hồi âm đơn vị có hàm truyền hệ hở: chỉnh để cho hệ thống có K*V = 80, GM* ≥ 10dB , M ≥ 300 Thiết kế điều CÂU HỎI –ĐÁP ÁN CÂU HỎI-ĐÁP ÁN NHÓM A (3 điểm) Câu 1:(3 điểm) a Cho hệ thống có sơ đồ dòng tín hiệu: G G R(s ) 1 G 2 G 3 G 4 G6 G -H1 -H2 C(s ) -H3 Tìm hàm truyền tổng quát hệ thống b Cho hệ thống có phương trình đặc trưng: s5 + s4 + 6s3 + 10s2 + 14s +18 = Xác định tính ổn định hệ thống theo tiêu chuẩn Routh Đáp án : a Tìm hàm truyền hệ thống: - Ý 1: Đường tiến: P1: G1G2G4G6G8; P2: G1G2G4G7G8 P3: G1G3G4G6G8; P4: G1G3G4G7G8 - Ý 2: Vòng kín: L1: -G4H1; L2: -G4G6H2; L3: - G8H3 - Ý 3: Định thức graph tín hiệu: ∆ = – (L1 + L2 + L3) + L1L3 - Ý 4: Các định thức con: ∆1 = 1; ∆2 = 1; ∆3 = 1; ∆4 = - Ý 5: Hàm truyền tương đương hệ thống H = (P1∆1 + P2∆2 + P3∆3 + P4∆4)/∆ = TS/MS TS = G1G2G4G6G8 + G1G2G4G7G8 + G1G3G4G6G8 + G1G3G4G7G8 MS = + G4H1 + G4G6H2 + G8H3 + G4H1G4G6H2 b.Xác định tính ổn định theo tiêu chuẩn Routh: S5 14 S 10 18 α3 = 0,25 S 3,5 9,5 α4 = 1,143 S - 0,8585 18 α5 = -4,07 S 82,76 α6 = - 0,1 S0 18 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Kết luận hệ cho không ổn định Câu 2:(3 điểm) (0,25 điểm) a Cho hệ thống có sơ đồ dòng tín hiệu: G7 G2 R(s) G1 G3 G4 G6 -H1 G8 C(s) -H3 -H2 Tìm hàm truyền tổng quát hệ thống b Cho hệ thống có phương trình đặc trưng: s5 + s4 + 6s3 + 10s2 + 14s +18 = Xác định tính ổn định hệ thống theo tiêu chuẩn Hurwitz Đáp án : a Tìm hàm truyền hệ thống: - Ý 1: Đường tiến: P1: G1G3G4G6G8; P2: G2G3G4G6G8 P3: G1G3G7G8; P4: G2G3G7G8 - Ý 2: Vòng kín: L1: -G3H1; L2: -G4G6H2; L3: - G7H2; L4: - G8H3 - Ý 3: Định thức graph tín hiệu: ∆ = – (L1 + L2 + L3+ L4) +L1L4 - Ý 4: Các định thức con: ∆1 = 1; ∆2 = 1; ∆3 = 1; ∆4 = - Ý 5: Hàm truyền tương đương hệ thống H = (P1∆1 + P2∆2 + P3∆3 + P4∆4)/∆ = TS/MS TS = G1G3G4G6G8 + G2G3G4G6G8 + G1G3G7G8 + G2G3G7G8 MS = + G3H1 + G4G6H2 + G7H2 + G8H3 + G3H1G8H3 b.Xác định tính ổn định theo tiêu chuẩn Hurwitz - Ý 1:Xác định ma trận Hurwitz: 10 18 0 14 0 10 18 0 14 0 10 18 - Ý 2: Tính định thức +) ∆1 = +) ∆2 = 14 +) ∆3 = -12 - Ý 3: Kết luận: Hệ thống không ổn định xuất định thức ∆3 = -12
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và đáp án ĐKTĐ CKĐL đại học, Câu hỏi và đáp án ĐKTĐ CKĐL đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn