BPTC sưa chua nang he thong thuy loi

48 30 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 09:27

biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong biện pháp tổ chức thi công o0o -Mơc lơc PhÇn 1: HiĨu biết nhận thức Nhà thầu trờng thi công Phần 2: Biện pháp thi công chủ đạo Phần 3: Giải pháp kỹ thuật Biện pháp thi công Chơng I: Thi công tuyến kênh công trình kênh - Thi công kênh; - Thi công cầu giới; - Thi công ống lấy nớc - Thi công cửa điều tiết cửa điều tiết tự động Chơng II: Thi công cầu máng qua sông Nậm Giải xã Châu Kim - Thi công bể tiêu năng, lắng cát, hầm van dốc nớc; - Thi công cầu máng; - Thi công đoạn ống D800 bọc bê tông; Chơng III: Thi công nâng cấp, sữa chữa tràn dâng Chơng IV: Các công trình khác công tác hoàn thiện Phần 4: Mặt tổ chức thi công Phần 5: Nguồn chất lợng vật t cung cấp yêu cầu kỹ thuật Phần 6: Biện pháp đảm bảo chất lợng xây lắp Phần 7: Kế hoạch tiến độ Phần 8: Kết luận nhà thầu: biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong Phần Hiểu Biết nhận thức Của Nhà Thầu Đối Với Hiện Trờng Thi Công I Giới thiệu chung Tên dự án: Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Chủ đầu t: ủy ban nhân dân huyện Quế Phong Đại diện chủ đầu t: Ban QLDA đầu t xây dựng huyện Quế Phong Địa điểm xây dựng: Tại xã Kim Châu, Mờng Nọc, Quế Sơn, huyện Quế Phong Quy mô kết thiết kế: - Cấp công trình: Công trình cấp IV (theo TT10/2013-BXD); - Diện tích tới: 75%; - Tần suất đảm bảo tới 2,0%; - TÇn st lò kiĨm tra 1,0%; - TÇn st dẫn dòng thi công 10% Các hạng mục đầu t giải pháp kỹ thuật: 6.1 Sửa chữa, nâng cấp tràn dâng: Gia cố lại mặt tràn, chiều dài gia cố 7.92m, chiều rộng 35.70m Bọc thân tràn cũ bê tông cốt thép mác 250 dày 30cm, tờng bọc phía thợng lu cao 2,05m, bề rộng bọc mặt tràn 3.33m, chiều cao gia cố mái hạ lu 1.60m, chiều sâu chân tờng thợng lu cắm xuống 1,20m Thân tràn đợc chia làm đoạn (đoạn dài 12.3m, đoạn lại dài 11.70m) Gia cố sân thợng lu đập tràn dài 4.0m, rộng 31.95m kết cấu bê tông mác 200 dày 25cm, đợc chia thành đoạn (đoạn dài 7.95m, đoạn lại dài 8.0m) ngăn khớp nối bao tải nhựa đờng Bổ sung cửa xả cát cửa vào lấy nớc, chiều rộng 1m, chiều sâu từ ngỡng tràn xuống đáy 1.6m, kết cấu đáy tờng bên cửa xả cát bê tông cốt thép M250 dày 30cm Trớc cửa xả cát làm bể hứng nớc có kết cấu tờng bê tông cốt thép mác M250 dµy 30cm, cao 1.2m bao quanh cưa lÊy níc vµo kênh cửa xả cát kích thớc tờng dài 4.05m, chiều rộng 3.7m đổ bù bê tông M200 gia cố lại hố móng hạ lu 6.2 Cầu máng sô (trên kênh số 1): nhà thầu: biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong Tại Km3+807.8 kênh số làm cầu máng số qua sông Nậm Giải Chiều dài bể dốc cửa vào cầu máng 26.0m, chiều dài đoạn thân máng 70.20m, bể đờng ống cửa cầu máng, kênh nối tiếp sau máng 77.80m Lu lợng thiết kế 0.7m3/s Đoạn cửa vào cầu máng 26.0m, bể tiêu lắng cát cửa vào dài 7.0m, rộng 1.2m, cao 1.4m Kết cấu tờng bê tông cốt thép M250 dày 30cm, đáy dày 30cm Đáy đổ bê tông lót M100 dày 10cm Dốc nớc chuyển tiếp từ bể tiêu vào cửa cầu máng mặt cắt hình chử nhật kích thớc (1.1x1.4)m, thành đáy dày 25cm bê tông cốt thép M250, đáy bể bê tông M100 dày 10cm Bể tiêu dài 4.3m, chiều sâu 60cm, chiều cao tờng 1.9m, kết cấu bể tiêu bê tông cốt thép M250 dày 40cm, tờng bên dày 30cm, trần dày 10cm Đoạn thân máng dài 70.2m, độ máng (1.1x1.2)m, độ dốc máng 0.001, thân máng chia làm nhịp với chiều dài nhịp 11.7m Kết cấu mặt cắt ngang máng tiết diện (0.25x0.4)m, đáy tờng dày 20cm, mặt cầu rộng 1.7m dày 10cm Kết cấu mặt cắt ngang máng lion khối bê tông cốt thép M250 Trụ máng có đáy trụ kích thớc trung bình dài 3.6m, rộng 2.0m, cao 1.2m Thân trụ chiều cao từ 4.9m 5.7m, tiết diện (0.8x2.4)m, phần đỡ máng kích thớc (0.8x2.0)m dày 50cm Đoạn cửa cầu máng dài 77.8m, bể cửa dài 4.4m, rộng 1.1m, cao 2.1m, kết cấu bê tông cốt thép M250 dày 30cm, tờng bên dày 25cm Đờng ống qua ®êng QL48 dµu 19.75m, kÕt cÊu èng thÐp ®êng kÝnh D=80cm, dày 8,0mm, bọc BTCT M200 dày 30cm Bể tiêu sau đờng ống có chiều dài 5.1m, rộng 1.6m, cao 2.1m Kết cấu bê tông cốt thép M250 đáy, tờng bên dày 30cm Bố trí cửa xả thừa rộng 1.4m, sâu 0.4m thành bên trai bể tiêu Đoạn kếnh nối tiếp sau máng dài 48.5m Mặt cắt kênh chữ nhật đáy rộng 1.1m, cáo 1.3m, đáy thành kênh dày 15cm Kết cấu đáy tờng kênh bê tông cốt thép M200 Đáy lót bê tông M100 dày 5.0cm Kênh đợc chia đoạn dài 10m, đoạn bố trí khớp nối bảo tải nhựa đờng, chiều dày đáy tờng kênh đoạn khớp nối 25cm Một đoạn kênh bố trí giắng BTCT M200, kích thớc mặt cắt (15x15)cm Chiều rộng đắp bờ kênh 1m với mái đắp nhà thầu: biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong m=1.5, hố móng kênh đoạn đào chiều rộng thi công từ tờng kênh 20cm, mái đào m = 6.3 Tuyến kênh số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (hiện kênh đất) 6.3.1 Tuyến kênh: Tuyến kênh từ 2-14 trạng kênh đất cha đợc kiên cố, có tổng chiều dài 8613.75m - Các tuyến kênh có độ (bxh) = (40x50)cm: Kênh đợc chia đoạn dài 10m đoạn bố trí khớp nối bảo tải nhựa đờng, chiều dày đáy tờng kênh đoạn khớp nối 25cm Một đoạn kênh bố trí giắng BTCT M200, kích thớc mặt cắt (15x10)cm Chiều rộng đắp bờ kênh tối thiểu 50cm với mái đắp m=1.5, hố móng kênh đoạn đào chiều rộng thi công từ tờng kênh 20cm, mái đào m = Kết cấu đáy tờng kênh BTCT M200 dày 15cm Độ dốc kênh thay đổi theo địa hình - Các tuyến kênh có độ (bxh) (50x60)cm: Kênh đợc chia đoạn dài 10m đoạn bố trí khớp nối bảo tải nhựa đờng, chiều dày đáy tờng kênh đoạn khớp nối 22cm Một đoạn kênh bố trí giắng BTCT M200, kích thớc mặt cắt (15x10)cm Chiều rộng đắp bờ kênh tối thiểu 50cm với mái đắp m =1.5, hố móng kênh đoạn đào chiều rộng thi công từ tờng kênh 20cm, mái đào m = Kết cấu đáy tờng kênh BTCT M200 dày 12cm Độ dốc kênh thay đổi theo địa hình Độ dốc i TT TuyÕn kªnh K.sè K0+00 K0+500,20 500,20 47,98 0,09 0,000 K.sè K0+00 K1+112 1111.8 64.63 0.12 K0+00 K0+83 83.00 64.63 0.12 Lý trình kênh L kênh F (ha) Qtk (m3/ s) 0.001 Bª réng (cm) ChiỊ u cao (cm) 60 60 50 60 nhà thầu: biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong TT Tuyến kênh Độ dèc i Bª réng (cm) ChiỊ u cao (cm) L kªnh F (ha) Qtk (m3/ s) K0+83 K1+111.85 1028.8 21.66 0.04 0.002 40 50 Lý trình kênh K.sè K0+00 K0+629.30 629.30 42.97 0.08 0.002 40 50 K.sè K0+00 K0+350.50 350.50 30.26 0.05 0.001 40 50 K.sè K0+00 K0+292.00 292.00 24.63 0.04 0.003 40 50 K.sè K0+00 K0+631.20 631.20 27.89 0.05 K0+00 373.00 27.89 0.05 0.000 2 50 60 K0+373 K0+631.2 258.20 13.95 0.02 0.000 40 50 K0+13.0 K0+290.0 1277.0 127.5 0.23 K0+13.0 K0+598.0 585.00 127.5 0.23 0.002 60 70 K0+598 K1+290.0 692.00 39.14 0.07 0.001 40 50 K0+00 K1+108.5 1108.5 57.78 0.10 K0+00 K0+569.5 569.5 57.58 0.10 0.000 60 60 K0+569.5 K1+108.5 539.00 38.71 0.07 0.001 40 50 K0+00 K0+743.5 743.5 52.03 0.09 K0+00 K0+329.0 329.00 52.06 0.09 0.001 50 60 10 K.số K.số K.số 10 K0+373 nhà thầu: biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong TT 11 Tuyến kênh K.số 11 Qtk (m3/ s) Độ dèc i Bª réng (cm) ChiỊ u cao (cm) 40 50 L kªnh F (ha) K0+329 K0+743.5 414.50 34.69 0.06 0.001 5 K0+00 865.00 39.25 0.07 K0+00 K0+437.0 437.00 39.25 0.07 0.000 50 60 K0+473 K0+865 428.00 8.03 0.01 0.000 40 50 517.7 11.24 0.02 0.000 40 50 Lý trình kênh K0+865 12 K.sè 12 K0+00 K0+517.7 13 K.sè 13 K0+00 K0+329 329.00 24.38 0.04 0.001 40 50 14 K.sè 14 K0+00 K0+258 258.00 15.97 0.03 0.000 40 50 8613.7 6.3.2 Công trình kênh số đến số 14: Trên tuyến kênh từ đến 14 bố trí: 23 cầu giới, 19 cống lấy nớc, 114 ống lấy nớc, 14 cửa điều tiết 12 cửa điều tiết tự động a) Cầu giới: Đợc bố trí vị trí tuyến kênh cắt ngang qua đờng Kết cấu dạng cầu mố nhẹ, chiều dài cầu theo chiều rộng đờng cắt qua, chiều cao chiều rộng phục thuộc kích thớc mặt cắt kênh Bản mặt cầu đúc sẳn 1m/1tấm dày 20cm BTCT M200, trụ mố cầu bê tông M200, dầm mố BTCT M200, đáy cầu gia cố bê tông M200 b) Cèng lÊy níc: Cèng lÊy níc d¹ng cèng tròn đờng kính D=20cm BTCT M200 đúc sẵn lắp ghép bệ đỡ bê tông M200 dày 20cm Cửa vào bố trí chắn nớc, cửa bố trí tiêu băng 1m nhà thầu: biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong bê tông M200 dày 15cm Chiều dài thân cống phục thuốc vào bề rộng bờ kênh Đối với kênh cao mặt ruộng bố trí thác nớc bê tông M200 dày 15cm Cao độ đáy cống cao đáy kênh 10cm c) ống lấy nớc: Là loại ống thép tráng kẽm D=10cm Cửa vào bố trí chắn nớc, chiều dài ống thép phụ thuộc vào bê rộng bờ kênh Cao độ đáy ống cao đáy kênh 10cm d) Cửa điều tiết: Bố trí cửa điều tiết Vo đầu kênh 2-14 trừ kênh số Kết cấu cửa điều tiết chiều dài đoạn bố trí cửa điều tiết L=1,15m, cửa điều tiết BTCT M200 dày 10cm, kích thớc cửa điều tiết phụ thuộc vào kích thớc kênh Đóng mở cửa điều tiết máy đóng mở Vo Khung dµn van b»ng BTCT M200 kÝch thíc (15x15)cm e) Cưa ®iỊu tiÕt tù ®éng: Bè trÝ cưa ®iỊu tiết tự động đầu đoạn kênh có thay ®ỉi ®é dèc lín nh»m tr× mùc níc kênh Chiều dài bố trí cửa điều tiết tự động L=2m II nhận định chung công trình Thuận lợi: - Là công trình có thiết kế vẽ thi công hoàn chỉnh đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt - Việc huy động máy móc thiết bị, vật t, nhân lực Nhà thầu có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ đề Nhà thầu có nhiều kinh nghiệm việc thi công dự án tơng tự hoàn thành khu vực - Đợc ủng hộ nhiệt tình nhân dân quyền cấp khu vực tØnh NghƯ An - Trong khu vùc l©n cËn cã mỏ vật liệu (mỏ đất, mỏ đá) có chất lợng tốt, thuận lợi cho việc thi công đắp hạng mục khác Khó khăn: - Công trình nằm địa bàn thành phố qua khu vực đông dân c, đặc thù gói thầu phải nạo vét lòng kênh có nhiều bùn lỏng, rác thải nên việc không để ảnh hởng tới vệ sinh môi trờng trình thi công vận chuyển đợc nhà thầu đặc biệt coi trọng nhà thầu: biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong - T×nh h×nh khÝ hËu khu vùc diƠn biÕn phøc tạp, đặc biệt mùa ma gây khó khăn cho việc thi công đặc biệt công tác thi công lòng kênh, cầu, cống, đòi hỏi phải có biện pháp thi công hợp lý nhà thầu: biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong Phần BIN PHP THI CễNG CH O Chuẩn bị thi công Sau có lệnh khởi công công trình Chủ đầu t, Nhà thầu tiến hành công tác chuẩn bị mặt thi công theo bớc sau: - Làm việc với quan hữu quan để nhận bàn giao mặt khu vực thi công, địa điểm đổ đất thải hệ thống mốc định vị thi công - Triển khai xây dựng hệ thống văn phòng, kho bãi lán trại tạm - Lắp đặt hệ thống đờng điện, đờng nớc phục vụ sinh hoạt thi công phục vụ lán trại - Nguồn điện phục vụ sinh hoạt thi công: điện thắp sáng điện 0,4Kv Điện lực thành phố Vinh, điện thi công dùng máy phát điện - Đo đạc định vị công trình, định vị tim tuyến dấu cọc thiết bị dấu máy toàn đạc điện tử - Chuẩn bị đầy đủ bố trí thiết bị phòng chống cháy phơng tiện thi công theo quy định luật PCCC - Chuẩn bị phòng y tế, cung cấp đầy đủ dụng cụ phòng hộ cá nhân: quần áo bảo vệ, mũ, trang cho công nhân 1.1 Chuyển quân, chuyển máy, xây dựng lán trại, nơi làm việc kho, bãi vật liệu, giao nhËn tuyÕn, dêi dÊu cäc, ®Ønh, mèc cao ®é; làm thủ tục đăng ký với địa phơng Lực lợng thi công gồm: Nhân lực, máy thiết bị phục vụ thi công tập kết đóng mặt công trình a Nhân lực: Theo bảng kê nhân Nhà thầu huy động theo tiến độ b Máy móc thiết bị: Theo bảng kê lực máy móc thiết bị Nhà thầu tiến độ huy động thiết bị thi công Nhà thầu 1.2.Tổ chức máy công trờng: Theo sơ đồ tổ chức trờng 1.3 Chuẩn bị vật liệu: nhà thầu: biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong - Khảo sát nguồn cung cấp vật liệu, vật t thi công công trình phù hợp với yêu cầu thực tế công trình mua đại lý cấp gần - Lấy mẫu thí nghiệm loại vật liệu sử dụng vào công trình để thí nghiệm tiêu chuẩn chất lợng vật liệu, trình TVGS Huy động cung cấp trang thiết bị - Sau có định công bố trúng thầu Nhà thầu nhanh chóng huy động đến công trờng thiết bị tham gia thi công dây chuyền đợc Chủ đầu t chấp thuận - Tất máy móc thiết bị đa đến công trờng đảm bảo chất lợng khai thác tốt Các công tác kỹ thuật trờng - Nhà thầu tiến hành khảo sát thi công thờng xuyên bao gồm khảo sát hình học phục vụ cho công tác triển khai công trình theo thiết kế cho công tác đo đạc nghiệm thu khối lợng sau thi công công trình - Thí nghiệm trình kỹ s t vấn giám sát chủ đầu t chấp nhận mỏ vật liệu có số liệu hồ sơ thầu đa vào thi công sở thí nghiệm kiểm tra tiêu lý đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật Trong trờng hợp có thay đổi nguồn vật t, vật liệu sai khác với hồ sơ dự thầu đơn vị thi công có văn báo cáo với kỹ s t vấn giám sát chủ đầu t để kiểm tra chấp thuận - Nhà thầu cử kỹ s thi công có lực có kinh nghiệm phụ trách mũi thi công - Trong trình thi công nhà thầu có lực lợng giám sát chất lợng nội giám sát lực lợng thi công hớng dẫn nhắc nhở họ phải thi công yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lợng kỹ thuật - Nhà thầu kết hợp với TVGS kiên loại bỏ loại vật liệu đắp không đảm bảo chất lợng Biện pháp thi công chủ đạo 4.1 Công nghệ thi công: Dựa vào khả năng, trình độ công nghệ trang thiết bị nhân lực đơn vị Dựa vào tiến độ thi công yêu cầu hồ sơ mời thầu, điều kiện thời tiết khu vực điều tra năm Nhằm đảm bảo tiến độ thi công chất lợng công trình phơng án thi công đợc bố trí nh sau: 4.2 Phơng án thi công công trình: nhà thầu: 10 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong từ 1,5-2phút Bê tông khỏi thùng trộn đợc cho vào phơng tiện vận chuyển để đa đến khoảnh đổ Trộn bê tông: Bê tông đợc trộn máy có dung tÝch tõ 50 ÷ 150 lÝt VËn chun v÷a bê tông thủ công, chủ yếu sử dụng xe thô sơ bánh chuyên dụng số dụng cụ khác nh xô tôn Trong trình vận chuyển phơng tiện vận chuyển kín nớc, không làm chảy nớc xi măng giảm chấn động rung di chuyển Đờng vận chuyển không gồ ghề không dốc, tránh bê tông bị phân tầng Thời gian vận chuyển không 10 phút kể từ bê tông khỏi máy trộn đến chỗ đổ Vì vậy, bố trí vị trí đặt máy trộn bê tông cho gần khoảnh đổ nhất, nhằm giảm tối đa khoảng cách vận chuyển bê tông Công tác đổ, san, đầm bê tông: Trớc đổ bê tông kiểm tra công việc sau: Kiểm tra ván khuôn, vị trí giằng chống so với đồ án tiêu chuẩn khác quy phạm Kiểm tra công tác đặt buộc cốt thép, chi tiết đặt bê tông nh khớp nối Kiểm tra công tác xử lý đánh xờm mặt tiếp giáp bê tông vệ sinh Bê tông dùng phơng tiện vận chuyển đợc đổ trực tiếp vào khoảnh đổ Bê tông đợc đổ thành lớp có chiều dày đồng nhau, đổ theo hớng định Bê tông đổ đến đâu đầm đến đó, đầm cốt liệu lớn đầm không dùng cào lấy trộn lại, kiểm tra chỗ đầm đổ lớp khác phủ lên Khi đầm ý không cho đầu đầm chạm vào cốt thép Bê tông đợc đổ theo phơng pháp lùi dần Đầm bê tông sử dụng loại đầm bàn đầm dùi Trong trình đổ bê tông, theo dõi ghi vào sổ nhật ký thi công công việc nh thời gian, ngày bắt đầu kết thúc, khối lợng, nhiệt độ lúc đổ, biên lấy mẫu trờng Nhà thầu có bạt che loại x 20 m để sẵn sàng bảo vệ khối bê tông vừa đổ gặp trời ma Tháo dỡ ván khuôn: Các ván khuôn thành đứng nh tờng, trụ, thành dầm thời gian từ 2ữ ngày kể từ ngày đổ bê tông xong (tïy thc kÕt cÊu, nhiƯt ®é ®Ĩ ®èi chiÕu quy phạm) Các ván khuôn sàn, đáy dầm để thời gian sau 28 ngày tháo dỡ, tháo tránh va chạm mạnh làm sứt mẻ bê tông nhà thầu: 34 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong Bảo dỡng bê tông: Sau đổ xong từ đến 10 bê tông đợc tới ẩm thờng xuyên ngày đầu, tiếp tục tới ẩm ( khoảng 10 ngày) ngày lần chia theo thời gian ban ngày lần, ban đêm lần bê tông đạt đợc 70% cờng độ nén yêu cầu II.3 Kỹ thuật quy trình gia công cốt thép: Quy cách thép đợc trình bày phần vật liệu thi công công trình Cốt thép đợc lau chùi bụi bẩn bám thành cốt thép nh sơn, dầu mỡ Hình dáng cốt thép uốn móc theo yêu cầu vẽ thiÕt kÕ Cèt thÐp uèn xong kiÓm tra sai sè tiêu chuẩn sau : TT Loại sai số Trị sè cho phÐp Sai sè kÝch thíc theo chiỊu dài thép chịu lực 200mm Sai lệch vị trí điểm uốn 30mm Sai lệch góc n cđa thÐp 3m Sai lƯch vỊ kÝch thíc mãc n +a Sai lƯch vỊ chiỊu dµi cèt thép kết cấu bê tông 5.1 Chiều dài nhỏ 10 m 5.2 Chiều dài lớn 10 m +d +(d+0,2A) - Đối thép qua xử lý uốn nguội dùng phơng pháp nối buộc - Không đặt mối nối chịu lực kéo ë vÞ trÝ chÞu lùc lín - VËn chun thép gia công từ nơi sản xuất đến vị trí lắp đặt đảm bảo thành phẩm không h hỏng, không biến dạng - Vị trí khoảng cách độ dày lớp bảo vệ đạt đồ án thiết kế không bị xê xịch trình thi công nhà thầu: 35 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong cách gắn cọc kê đúc sẵn vữa bê tông mác gắn ván khuôn cốt thép Không dùng đầu mấu thép để kê II.4 Kỹ thuật thi công khe lún bao tải nhựa đờng - Sau tháo ván khuôn bê tông móng, tờng kênh đục bavia, tạo mặt tiếp giáp phẳng, nhẵn - Quét lớp nhựa đờng nóng kín bề mặt tiếp giáp - Dán bao tải tẩm nhựa vào, dùng mảnh gỗ ép chặt, dùng gỗ gõ nhẹ cho lớp bao tải bám vào mặt tiếp gi¸p - Qt líp nhùa thø còng Ðp, gõ nh lớp thứ - Đổ bê tông phần khít vào bao tải để chống hở khe lún - Công tác bê tông, khe lún áp dụng chung cho việc xây lắp toàn công trình nhà thầu: 36 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong phần BIệN PHáP ĐảM BảO CHấT LƯợNG XÂY LắP I CáC YếU Tố QUảN Lý CHấT LƯợNG Chất lợng công trình phụ thuộc vào yếu tố sau: + Biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát thờng xuyên, liên tục + Trình độ cán kỹ thuật, trình độ công nhân thi công công trình + Chất lợng vật t, vật liệu đa vào công trình + Công nghệ thi công II- BIệN PHáP QUảN Lý CHấT LƯợNG CÔNG TRìNH Tổ chức quản lý Nh nêu, công trình có yêu cầu cao chất lợng tiến độ thi công Để đạt đợc yêu cầu đó, phơng án thi công mình, Nhà thầu đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo chất lợng công trình 1.1 Tổ chức quản lý nhân lực Nhà thầu tổ chức thiết kế hệ thống quản lý chất lợng KCS từ Ban đạo dự án tới Ban huy công trờng tới đội sản xuất Tại Ban huy công trờng, bố trí số kỹ s chuyên trách làm công tác KCS cho hạng mục công việc riêng biệt Dới tổ đội thi công có cán bán chuyên trách đảm nhiệm công tác - Thiết kế hệ thống quản lý chất lợng (KCS) từ Ban huy công trờng tới đội sản xuất - Bố trí lực lợng cán thí nghiệm, KCS có trách nhiệm thực tất công việc thí nghiệm kiểm tra theo yêu cầu Hồ sơ mời thấu, có đầy đủ tài liệu Tiêu chuẩn, Quy trình, Quy phạm nhà nớc, ngành yêu cầu chất lợng công trình Lực lợng cán thí nghiệm, cán KCS công trờng trớc thi công đợc tổ chức tập huấn, giới thiệu công trình, yêu cầu thiết kế, thi công kế hoạch đảm bảo chất lợng - Nhà thầu có hệ thống tài liệu quy trình phục vụ cho công tác lập thực kế hoạch đảm bảo chất lợng cho công trình Tổ chức quản lý thiết bị nhà thầu: 37 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong Tại công trêng, bè trÝ Tỉ thÝ nghiƯm hiƯn trêng cã ®đ thiết bị thí nghiệm cần thiết nh dụng cụ khuôn đúc mẫu BT, phễu kiểm tra độ sụt, dụng cụ kiểm tra độ chặt, cân điện tử, sàng tiêu chuẩn đủ tiêu chuẩn dợc kiểm định định kỳ theo quy định - Các thiết bị thí nghiệm tuân thủ quy định quản lý nhà nớc bảo quản sử dụng theo quy định hành - Trong trình thi công, Nhà thầu cam kết thực tốt công tác quản lý Chất lợng công trình theo Nghị định 209 Chính phủ Biện pháp quản lý kiểm tra chất lợng 2.1 Tổ chức quản lý Công tác quản lý chất lợng đợc tổ chức quản lý thống từ Ban huy công trờng tổ, ®éi s¶n xuÊt - Trong bé phËn kü thuËt thuéc Ban huy công trờng, bố trí cán chuyên trách làm công tác kiểm tra chất lợng Dới đội xây dựng đơn vị tham gia thi công có cán chuyên trách bán chuyên trách Có đội ngũ cán kiểm tra, thÝ nghiƯm, cã hƯ thèng thiÕt bÞ kiĨm tra hiƯn đại đủ khả thuận tiện cho công tác kiểm tra thờng xuyên chất lợng thi công 2.2 Kiểm tra cấu kiện, sản phẩm thi công - Kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc chất lợng vật liệu, chi tiết, cấu kiện đặt sẵn trớc đa vào sử dụng - Tất cấu kiện bán thành phẩm phải đợc nghiệm thu trớc sử dụng thi công công trình - Kiểm tra tiêu lý cđa nhùa tríc thi c«ng - KiĨm tra đặc tính bê tông trộn công trờng - Kiểm tra chất lợng bê tông đổ chỗ - Kiểm tra độ thẳng đứng ổn định ván khuôn, độ chuẩn tim cốt trình đổ bê tông máy kinh vĩ, thuỷ bình c¸c dơng kh¸c - KiĨm tra cèt thÐp vỊ chủng loại, kích thớc hình học, vị trí lắp đặt - Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, khuôn mẫu để thử độ sụt, mác bê tông Với cấu kiện móng, thân cống, tờng dầu, tờng cánh cống tối thiểu đợc lấy tổ nhà thầu: 38 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong hợp mẫu viên, viên mẫu đợc nén thử cờng độ sau thời gian bảo dỡng ngày 28 ngày Mẫu đợc dỡng hộ, bảo quản kho công trờng Các mẫu thí nghiệm nén bê tông, kéo thép vật liệu khác đợc thực phòng thí nghiệm trung tâm đủ t cách pháp nhân đợc t vấn giám sát chấp thuận - Quan sát phát vết nút, rỗ dùng thớc thép để kiểm tra kích thớc hình học sản phẩm hoàn thành - Nhà thầu lËp sỉ nhËt ký vµ ghi nhËt ký cho tÊt công việc nh bê tông lót, công tác ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông Nhật ký miêu tả công việc, địa điểm, kích thớc, dung sai, khối lợng công việc hoàn thành số liệu phụ khác có liên quan 2.3 Thực quy trình kỹ thuật biện pháp thi công đợc phê chuẩn Ngoài biện pháp, tiến độ thi công trình hồ sơ thầu trúng thầu triển khai biện pháp, tiến độ chi tiết cho công việc - Các biện pháp thi công chi tiết tuân thủ theo biện pháp thi công tổng thể nêu Các biện pháp dợc trình để Chủ đầu t phê duyệt nhà thầu có trách nhiệm thực nghiêm túc - Ngoài ban huy công trờng tổ chức giao ban thờng xuyên (sau tuần) để rút kinh nghiệm, điều chỉnh công việc nhằm đảm bảo chất lợng cao tiến độ thi công công trình 2.4 Nghiệm thu kỹ thuật Tất hạng mục công việc đợc kỹ s KCS nhà thầu nghiệm thu nội đạt yêu cầu lập thành biên kết kiểm tra sau nhà thầu yêu cầu t vấn giám sát nghiệm thu - Trong giai đoạn thi công, Nhà thầu kỹ s giám sát bên A tiến hành nghiệm thu kỹ thuật cho công việc theo giai đoạn - Các văn nghiệm thu đợc lu giữ hồ sơ bàn giao công trình làm sở cho việc toán theo giai đoạn toàn công trình 2.5 Công tác kiểm tra thí nghiệm nhà thầu: 39 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong - Công tác thí nghiệm đợc đơn vị thực cách chặt chẽ, xác theo quy định tiêu chuẩn đề - Những ngời đợc đơn vị đề xuất làm việc phòng thí nghiệm cán bộ, kỹ thuật viên có đủ kinh nghiệm nghiệp vụ để theo dõi kiểm tra thực thí nghiệm Các báo cáo thí nghiệm đợc xử lý nhanh chóng giao nộp cho TVGS để đảm bảo thí nghiệm lại, thay vật liệu, việc đầm nén lại vật liệu cần đợc thực mà gây chậm chẽ cho công việc Tiến hành kiểm tra toàn vật t, vật liệu, chi tiết chế tạo sẵn, kết cấu đặt sẵn trớc đa vào sử dụng Các vật liệu đa vào công trình phải đảm bảo yêu cầu hồ sơ mời thầu chủng loại, số lợng, chất lợng, có chứng minh catalô số liệu đặc tính kỹ thuật Các vật liệu phải có mẫu đợc bảo quản công trờng để tiện kiểm tra, so sánh (xem bảng kê vật liệu sử dụng cho công trình) - Kiểm tra kích thớc hình học kết cấu - Kiểm tra cốt thép chủng loại, số lợng, kích thớc hình học, vị trí lắp đặt - Thờng xuyên kiểm tra chất lợng vữa xây, chất lợng bê tông sau trộn trớc đổ - Chuẩn bị dầy đủ dụng cụ lấy mẫu thí nghiệm bê tông độ sụt, cờng độ bê tông, thí nghiệm kéo nén thép vật liệu khác theo yêu cầu chủ đầu t - Thực ghi nhật ký thi công cho tất công việc đợc thi công công trờng nh công việc đợc thực xởng gia công - Tiến hành nghiệm thu chuyển bớc thi công nghiệm thu kỹ thuật cho tất công việc đợc thực theo quy định Quản lý vật t - Nguyên tắc Nhà thầu đa vật t chủng loại nh thiết kế kỹ thuật hồ sơ mời thầu yêu cầu, với chất lợng cao để đảm bảo cho công trình có chất lợng cao nhà thầu: 40 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong - Để quản lý tốt chất lợng thi công công trình thành lập trờng phận thí nghiệm để kiểm tra, đánh giá chất lợng nguyên vật liệu sử dụng, chất lợng thi công công việc theo yêu cầu quy phạm chung Mọi yêu cầu hồ sơ mời thầu công tác thí nghiệm thực nghiêm chỉnh, đặc biệt là: - Mọi loại vật liệu đa vào công trình phải có chứng chất lợng, xuất xứ đảm bảo yêu cầu thiết kế phải đợc kỹ s t vấn chấp nhận Sau tiến hành lấy mẫu làm thí nghiệm để kiểm tra, có kết đạt yêu cầu thiết kế đợc đa vào thi công công trình - Thiết kế cấp phối vữa, bê tông xi măng đảm bảo yêu cầu thiết kế - Thiết kế cấp phối đá dăm yêu cầu kỹ thuật Các tiêu chuẩn áp dụng cho thi công, kiểm soátgiám sát chất lợng nghiệm thu bàn giao quản lý bảo trì, khai thác công trình Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu đợc áp dụng tiêu chuẩn hành, tuân thủ theo dẫn kỹ thuật hồ sơ mời thầu Chủ đầu t III BIệN PHáP QUảN Lý CHấT LƯợNG ĐốI VớI HạNG MụC Cụ THể Công tác thi công xây kè bờ kênh 1.1 Đảm bảo chất lợng trình thi công * Vị trí kích thớc hình học: + Thờng xuyên đo đạc kiểm tra đảm bảo công trình vị trí, cao độ kích thớc hình học Kiểm tra đo đạc, cắm mốc xác vị trí, đáy kè trớc thi công Trong trình thi công phải luôn quan sát, theo dõi, kiểm tra bảo đảm xác kích thớc hình học móng đờng * Đảm bảo chất lợng vật liệu: - Trớc đắp đất cần tiến hành toàn thí nghiệm yêu cầu kỹ thuật đất đắp theo nội dung: Chất lợng đá, cát, xi măng phải đợc thống văn T vấn giám sát - Sau chất lợng vật liệu đắp đợc thông qua, thí nghiệm chất lợng đợc lặp lại theo hớng dẫn T vấn Giám sát trờng hợp có thay đổi nhà thầu: 41 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong - Một chơng trình thí nghiệm đảm bảo chất lợng vật liệu đợc thực để giám sát thay đổi loại vật liệu đợc đa đến trờng Số lợng phơng pháp loại thí nghiệm T vấn Giám sát yêu cầu hớng dẫn 1.2 Kiểm tra sau thi công + Kiểm tra kích thớc hình học Đo đạc kiểm tra lại vị trí kích thớc công trình thi công xong đoạn dài 100m Công tác đặc biệt quan trọng khống chế điều chỉnh sai lệch thi công Công tác thi công cầu, cống 2.1 Đảm bảo chất lợng trình thi công cầu, cống 2.1.1 Vị trí kích thớc hình học - Thờng xuyên đo đạc kiểm tra đảm bảo công trình vị trí, cao độ kích thớc hình học Tuyệt đối không để xảy tình trạng bố trí sai lệch đáng kể cao độ vị trí thi công công trình cống, cầu Kiểm tra đo đạc cắm mốc xác trớc thi công Trong trình thi công phải luôn quan sát, theo dõi bảo đảm kích thớc hình học công trình 2.1.2 Đảm bảo chất lợng công trình thi công - Để đảm bảo chất lợng công trình, trình thi công Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ yêu cầu kỹ thuật công nghệ thi công Trong công tác thi công cống cầu đặc biệt ý vấn đề sau đây: - Xi măng, cát, đá, nớc phải không lẫn bùn, tạp chất hữu cơ, chất ăn mòn kim loại Thoả mãn quy định quy trình thi công nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực Bảo đảm chất lợng vật liệu xây dựng, đa vào xây dựng chủng loại vật liệu kiểm tra chất lợng đợc TVGS nh Chủ đầu t chấp nhận Phụ gia: loại tăng cờng độ Bê tông kéo dài thời gian ninh kết, tính ăn mòn với loại vật liệu - Vật liệu bán thành phẩm nh đốt cống phải theo nguồn gốc, đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu thiết kế - Bảo đảm hệ thống đo lờng đảm bảo trộn bê tông theo tỉ lệ cấp phối thiết kế Bê tông phải đợc trộn kỹ đảm nhà thầu: 42 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong bảo độ sụt Kiểm tra độ sụt bê tông trờng để điều chỉnh cho phù hợp với thiết kế - Đổ bê tông móng, thân kết cấu công trình khác phải thực liên tục đảm bảo tính liền khối Các tác động tải trọng thi công, công tác đầm bê tông phải kết thúc trớc bê tông bắt đầu ninh kết Sử dụng ván khuôn thép, đảm bảo bề mặt phẳng, đủ độ cứng, kín khít không đợc biến dạng Kiểm tra chặt chẽ hệ thống văng chống, đà giáo bảo đảm chắn, ổn định đổ bê tông Ván khuôn dầm thép đợc chế tạo công xởng, đảm bảo kích thớc, độ cứng, độ phẳng nhẵn, độ lồi lõm không 1/150.000 Tại chỗ mối nối cấu kiện ván khuôn có lắp doăng cao su, xốp mút để đảm bảo độ kín khít, không bị rò vữa thi công Bê tông - Công tác đắp đất hai bên cống phải thực thủ công để tránh vỡ cống Vật liệu đắp phải loại đất có tiêu lý phù hợp Tuyệt đối không đắp dày để bảo đảm độ chặt đầm nén Quá trình trộn Bê tông theo cấp phối đợc t vấn giám sát chấp thuận, thờng xuyên kiểm tra độ sụt Bê tông Đảm bảo đồng chất lợng Bê tông - Bảo dỡng Bê tông nớc liên tục sau kết thúc đổ dầm 2h đến ngày sau Lấy mẫu Bê tông trờng để thí nghiệm có giám sát trực tiếp kỹ s thi công 2.2 KiĨm tra sau thi c«ng 2.2.1 KiĨm tra vi trí kích thớc hình học Đo đạc kiểm tra lại vị trí kích thớc công trình thi công xong ca Công tác đặc biệt quan trọng khống chế, điều chỉnh sai lệch thi công tránh tợng sai số cộng dồn kích thớc vị trí TT Nội dung kiểm tra Sai số mặt phẳng lộ diện, nằm ngang nghiêng so với vị trí thiết kế cho phép nh sau: - Trên mét mặt phẳng - Trên toàn mặt phẳng - Sai số chiều cao kích thớc khác Sai sè cho phÐp 5mm 20mm ±5mm 2.2.2 KiÓm tra chất lợng nhà thầu: 43 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong - Làm công tác thí nghiệm để kiểm tra chất lợng công trình Thí nghiệm phơng pháp rót cát trờng nh để kiểm tra độ chặt đất đắp - Kiểm tra chất lợng vữa nh bê tông cách lấy mẫu kiểm tra phòng thí nghiệm trờng Lấy mẫu quy định, đủ số lợng Quá trình thí nghiệm thực nghiêm túc đảm bảo đánh giá xác chất lợng công trình Kết cờng độ mẫu ép đạt cờng độ thiết kế, trờng hợp cá biệt sai số không 5% so với yêu cầu Khi kết thí nghiệm đạt yêu cầu đợc TVGS chấp nhận Nhà thầu tiến hành thi công hạng mục 2.3 Công tác nghiệm thu: - Vị trí tim cống, cầu, hố ga, kênh ; - Cao độ đáy móng, kích thớc móng; - Chiều cao; - Chất lợng bê tông; - Chứng chất lợng vật liệu; - Các yêu cầu khác mà TVGS yêu cầu nhà thầu: 44 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong PHầN 7: Kế HOạCH, Tiến Độ THI CÔNG bảo hành công trình I Bố TRí ĐộI HìNH THI CÔNG - Căn vào nguồn cung cấp vật liệu khả tập kết vật liệu công trình - Căn vào khối lợng xây dựng tiến độ thi công Nhà thầu lập - Căn vào đặc điểm riêng loại công việc cụ thể - Căn vào trình tự xây dựng Nhà thầu bố trí đội hình thi công hợp lý nhằm mục đích đạt đợc hiệu kỹ thuật kinh tế cao nhất, phát huy tối da hiệu suất máy móc thiết bị, nhng đảm bảo an toàn thi công phối hợp đợc cách nhịp nhàng dây chuyền thi công Các tổ đội đợc áp dụng phơng pháp thi công kết hợp tuần tự, song song cách xen kẽ hài hòa tay theo hạng mục cần thi công, tùy theo khối lợng hạng mục, theo yêu cầu thời gian hạng mục Trong đó: + Phơng pháp thi công song song toàn công trình đợc chia thành nhiều đoạn, đội khác thi công hoàn thành + Phơng pháp thi công thi công lần lợt đoạn II TIếN Độ THI CÔNG Căn vào khối lợng công việc, qui mô kết cấu gói thầu khả nhà thầu Chúng đề kế hoạch tiến độ thi công công việc gói thầu nh sau: Khởi công : Kể từ ngày ký kết hợp đồng bàn giao tài liệu thi công Hoàn thành: Sau 24 tháng kể từ ký hợp đồng (Có bảng tiến độ chi tiết kèm theo) III BIệN PHáP ĐảM BảO TIếN Độ Căn vào bảng tổng tiến độ đợc Chủ đầu t duyệt, Nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho phần, kỳ tháng trình Ban quản lý văn Tiến độ tuần: Hàng tuần bên B nộp tiến độ thi công tuần vào ngày cuối tuần thực cho kỹ s giám sát bên A nhà thầu: 45 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong - Tiến độ ngày: Tríc giê lµm viƯc vµ ci giê lµm viƯc cđa ca sản xuất, kỹ s bên B báo cáo công việc với kỹ s bên A để giải có vớng mắc xảy Các kỹ s bên B lấy mẫu thí nghiệm dới giám sát kỹ s bên A bên A yêu cầu - Giám sát, nghiệm thu: + Giám sát: Hàng ngày Nhà thầu cử ngời có thẩm quyền, lực với cán Chủ đầu t kiểm tra phần việc làm chuyển, dừng thi công Hoặc theo yêu cầu đột xuất Chủ đầu t Đối với ngày nghỉ, ngày lễ yêu cầu công việc cần có Kỹ s giám sát Chủ đầu t T vấn giám sát, Nhà thầu thông báo với Chủ đầu t trớc 01 ngày để Chủ đầu t bố trí phối hợp + Nghiệm thu công việc: tuân thủ theo quy định Nghị định Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 16/02/2013 Chính phủ Trớc hoàn thành công việc, nhà thầu trình duyệt tài liệu cần thiết để Chủ đầu t t vấn giám sát nghiệm thu trờng Thi công phần việc phần việc trớc đợc nghiệm thu Các lần nghiệm thu đợc lập thành văn có xác nhận bên để làm cho tổng nghiệm thu sau - Bàn giao công trình + Khi hoàn thành công trình Đơn vị cho tiến hành hoàn công công trình nh quy định hành iv Công tác bảo hành công trình: - Công trình đợc bảo hành theo Nghị định 209/2004/NĐCP Thủ tớng Chính phủ điều 29 điều 30 bảo hành công trình trách nhiệm bên bảo hành công trình (hoặc văn hành khác có hiệu lực đợc chủ đầu t hớng dẫn chấp thuận) - Sau bàn giao công trình đa vào sử dụng Nhà thầu tiến hành công tác bảo hành công trình thời gian theo yêu cầu Chủ đầu t kể từ ngày bàn giao công trình đa vào sử dụng - Trong thời gian bảo hành công trình, Nhà thầu cử cán kỹ thuật theo dõi toàn diễn biến công trình trình vận hành để có biện pháp kịp thời sửa chữa, thay thiết bị h hỏng, khiếm khuyết Nếu phát h hỏng, khiếm khuyết, không đảm bảo yêu cầu chất lợng, kỹ nhà thầu: 46 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong thuật vận hành đoạn, Nhà thầu cho sửa chữa thay để đảm bảo yêu cầu chất lợng kỹ thuật công trình Công việc sửa chữa h hỏng, khiếm khuyết Nhà thầu thực tuân thủ theo nội dung quản lý chất lợng công trình đợc quy định Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 16/02/2013 Chính phủ nhà thầu: 47 biện pháp tổ chức thi công Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình đập đầu mối hệ thống kênh nhánh thuộc công trình Sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong PHầN 8: KếT LUậN Tại trờng điều kiện thi công bố trí nhân lực phù hợp thời gian số lợng, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trờng điều kiện an toàn khác, an toàn lao động, an toàn giao thông, thiết bị thi công nội dung công việc đảm bảo nh th mời thầu Các vật liệu đa vào công trình đảm bảo quy cách thiết kế kỹ thuật có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải đợc thí nghiệm đợc TVGS chấp thuận trớc đa vào thi công Các biện pháp đảm bảo chất lợng công trình đợc tiến hành mét c¸ch thĨ, tØ mØ, chÝnh x¸c st trình thi công Nhà thầu cam kết thực đầy đủ quy định kỹ thuật Chủ đầu t, tạo điều kiện thuận lợi cho TVGS việc thực công việc thực nghiêm túc định TVGS CĐT Bằng khả mình, Nhà thầu cam kết hoàn thành gói thầu đảm bảo chất lợng quy cách theo yêu cầu thiết kế, tiến độ đề ra./ ĐạI DIệN NHà THầU nhà thầu: 48 ... lực: Theo bảng kê nhân Nhà thầu huy động theo tiến độ b Máy móc thiết bị: Theo bảng kê lực máy móc thiết bị Nhà thầu tiến độ huy động thiết bị thi công Nhà thầu 1.2.Tổ chức máy công trờng: Theo... tông theo biểu mẫu TVGS Tiến hành đổ bê tông: Trộn bê tông b»ng m¸y trén theo cÊp phèi vËt liƯu thiÕt kÕ ®· ®ỵc kiĨm tra chÊp nhËn ThÝ nghiƯm ®é sơt bê tông sau trộn bê tông, đúc mẫu theo quy... đổ bê tông theo biểu mẫu TVGS Tiến hành đổ bê tông: Trộn bê tông máy trộn theo cấp phối vật liệu thiết kế đợc kiểm tra chấp nhận Thí nghiệm độ sụt bê tông sau trộn bê tông, đúc mẫu theo quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: BPTC sưa chua nang he thong thuy loi, BPTC sưa chua nang he thong thuy loi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn