Tuyen tap de thi hoc sinh gioi lop 10-11-12

69 447 6 Gửi tin nhắn cho Max Born
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/69 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 18:10

UBND Thành phố Hải Phòng Kì thi học sinh giỏi Thành phố năm học 98-99 Sở Giáo dục và Đào tạo Môn hoá học lớp 10 PTTH (Bảng A) (Thời gian 180 , không kể thời gian giao đề) Bài I : 1/ Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị: O 16 = 99,76% ; O 17 = 0,04% ; O 18 = 0,2 Giải thích vì sao khối lợng nguyên tử trung bình của oxi lại bằng 15,9994 đvC. 2/ Hợp chất M tạo bởi 2 nguyên tố X và Y, cho biết: - Tổng số 3 loại hạt trong nguyên tử X là 52, hoá trị cao nhất của X với oxi gấp 7 lần hoá trị của X với hiđrô. - Y thuộc cùng chu kì với X, có cấu hình electron: .np 1 . a) Xác định số thứ tự X, Y trong bảng hệ thống tuần hoàn và gọi tên 2 nguyên tố. b) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của M biết hiệu độ âm điện giữa X và Y có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1,77. Khối lợng phân tử của M là 267. 3/ Cho 2 nguyên tố A 16 và B 29 . Hãy viết các cấu hình electron cho mỗi nguyên tố ở trạng thái không kích thích và trạng thái kích thích. Mỗi cấu hình electron đó ứng với khả năng cho mức oxi hoá nào của nguyên tố? Bài II : 1/ Khi sục khí Cl 2 qua dung dịch Ca(OH) 2 , tuỳ điều kiện phản ứng có thể cho muối CaOCl 2 hay Ca(ClO) 2 . a) Viết phơng trình phản ứng. b) Sục khí CO 2 từ từ tới d qua dung dịch CaOCl 2 và dung dịch Ca(ClO) 2 hãy viết các phơng trình phản ứng. 2/ Có hỗn hợp MgSO 4 .5H 2 O và CuSO 4 .7H 2 O. Bằng thực nghiệm nêu cách xác định thành phần % khối lợng từng muối trong hỗn hợp, đa ra công thức tổng quát tính % khối lợng từng muối, giải thích các đại lợng trong công thức. 3/ Không dùng thêm thuốc thử nêu cách nhận ra 5 dung dịch sau: NaCl, H 2 SO 4 , CuSO 4 , BaCl 2 , NaOH. Viết phơng trình phản ứng. Bài III : Nung FeS 2 trong không khí, kết thúc phản ứng thu đợc một hỗn hợp khí có thành phần: 7% SO 2 ; 10% O 2 ; 83% N 2 theo số mol. Đun hỗn hợp khí trong bình kín (có xúc tác) ở 800K, xảy ra phản ứng: 2SO 2 + O 2 2SO 3 Kp = 1,21.10 5 . a) Tính độ chuyển hoá (% số mol) SO 2 thành SO 3 ở 800K, biết áp suất trong bình lúc này là 1 atm, số mol hỗn hợp khí ban đầu (khi cha đun nóng) là 100 mol. b) Nếu tăng áp suất lên 2 lần, tính độ chuyển hoá SO 2 thành SO 3 , nhận xét về sự chuyển dịch cân bằng. Bài IV : Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một mẫu than có chứa tạp chất S. Khí thu đợc cho hấp thụ hoàn toàn bởi 0,5 lít dung dịch NaOH 1,5M đợc dung dịch A, chứa 2 muối và có xút d. Cho khí Cl 2 (d) sục vào dung dịch A, sau khi phản ứng xong thu đợc dung dịch B, cho dung dịch B tác dụng với dung dịch BaCl 2 d thu đợc a gam kết tủa, nếu hoà tan lợng kết tủa này vào dung dịch HCl d còn lại 3,495 gam chất rắn. 1-Tính % khối lợng C; S trong mẫu than, tính a. 2-Tính nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch A, thể tích khí Cl 2 (đktc) đã tham gia phản ứng. 1 đáp án Môn Hoá học lớp 10 bảng A ( 98- 99 ) Bài I (5 điểm) 1/ Khối lợng mỗi đồng vị không phải đơn thuần bằng số khối. Khối lợng mỗi nguyên tử không phải bằng tổng khối lợng các hạt p, n, e nhiều khi hình thành hạt nhân nguyên tử bao giờ cũng có hiện tợng hụt khối lợng, sự hụt khối lợng này giải phóng một năng l- ợng rất lớn E = mc 2 . 2/ a) -Xác định đợc Z = 17 X là Cl (clo). - Từ dữ liệu đầu bài xác định đợc Y là Al. b) Từ dữ liệu đầu bài với KLPT của M là 264. công thức phân tử M là: Cl Cl Cl Al Al Cl Cl Cl 3/ A 16 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 : số oxy hoá -2 B 29 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 : số oxy hoá +2 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 3d 4 : số oxy hoá +4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 : số oxy hoá +1 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 3 3d 2 : số oxy hoá +6 Bài II (5 điểm) 1/ a) Cl 2 + Ca(OH) 2 C 0 30 CaOCl 2 + H 2 O 2Cl 2 + 2Ca(OH) 2 = CaCl 2 + Ca(ClO) 2 + 2H 2 O (dung dịch) b) CO 2 + 2CaOCl 2 + H 2 O = CaCO 3 + CaCl 2 + Cl 2 O CO 2 + CaCO 3 = Ca(HCO 3 ) 2 CO 2 + Ca(ClO) 2 + H 2 O = CaCO 3 + 2HClO CO 2 + CaCO 3 = Ca(HCO 3 ) 2 3/ Cân chính xác lấy m g hỗn hợp 2 muối ngậm nớc. Đun nóng đến khối lợng không đổi, để nguội trong bình hút ẩm, cân lại lấy khối lợng m 1 (m 1 < m) Tính: mH 2 O = m - m 1 Gọi x = số mol MgSO 4 .5H 2 O; y = số mol CuSO 4 .7H 2 O Hệ pt: 210x + 286y = m 5x + 7y = (m - m 1 )/18 Giải đợc: x = 18,8 160m) - (286m 1 ; y = 8,18 )42m - (24m 1 % khối lợng MgSO 4 .5H 2 O = m.8.18 .100 210 160m). - (286m 1 % khối lợng CuSO 4 .7H 2 O = 18.8.m 100 . 286 ).42m - (24m 1 3/- Nhận ra dung dịch CuSO 4 : mầu xanh. - Dùng dung dịch CuSO 4 nhận ra dung dịch NaOH: kết tủa xanh. 2NaOH + CuSO 4 = Ca(OH) 2 + Na 2 SO 4 - Dùng dung dịch CuSO 4 nhận ra dung dịch BaCl 2 : kết tủa trắng, dung dịch vẫn màu xanh. BaCl 2 + CuSO 4 = BaSO 4 + CuCl 2 - Dùng dung dịch BaCl 2 nhận ra dung dịch H 2 SO 4 : kết tủa trắng. BaCl 2 + H 2 SO 4 = BaSO 4 + 2HCl - Còn lại là NaCl. Bài III (5 điểm) a) Cân bằng: 2SO 2 + O 2 2SO 3 Ban đầu: 7 10 0 (mol) lúc cân bằng: (7-x) (10 - 0,5x) x (x: số mol SO 2 đã phản ứng). 2 Tổng số mol các khí lúc cân bằng: 100 0,5x = n. áp suất riêng của các khí: 2 SO P = (7-x). n p ; 2 P O = (10 0,5x). n p ; 3 P SO = x . n p Kp = 22 3 P.)(P )(P 2 2 OSO SO = )5,010.()7( )5,0100( 2 2 xx xx = 1,21. 10 5 do K>> x 7 Ta có : 5,6.)7( 5,96.49 2 x = 1,21. 10 5 Giải đợc x = 6,9225. Vậy độ chuyển hóa SO 2 SO 3 : 7 %100.9225,6 = 98,89%. b) Nếu áp suất tăng 2 lần tơng tự có: 7- x= -2 10 . 5 . 0,300 = 0,0548 x = 6,9452. độ chuyển hoá SO 2 SO 3 : (6,9452 . 100)/7 = 99,21% Kết quả phù hợp nguyên lý Lơsatơlie: tăng áp suất phản ứng chuyển theo chiều về phía có số phân tử khí ít hơn. Bài IV. (5 điểm) Phơng trình phản ứng: C + O 2 CO 2 (1) S + O 2 SO 2 (2) x x y y Gọi số mol C trong mẫu than là x, Gọi số mol S trong mẫu than là y 12x + 32y = 3. Khi cho CO 2 ; SO 2 vào dung dịch NaOH d: CO 2 + 2NaOH = Na 2 CO 3 + H 2 O (3) SO 2 + 2NaOH = Na 2 SO 3 + H 2 O (4) Cho khí Cl 2 vào dung dịch A (Na 2 CO 3 ; Na 2 SO 3 ; NaOH d) Cl 2 + 2NaOH = NaClO + NaCl + H 2 O (5) (d) 2NaOH + Cl 2 + Na 2 SO 3 = Na 2 SO 4 + 2NaCl + H 2 O (6) Trong dung dịch B có: Na 2 CO 3 ; Na 2 SO 4 ; NaCl; NaClO. Khi cho BaCl 2 vào ta có: BaCl 2 + Na 2 CO 3 = BaCO 3 + 2NaCl (7) x x BaCl 2 + Na 2 SO 4 = BaSO 4 + 2NaCl (8) y y Hoà tan kết tủa vào dung dịch HCl có phản ứng, BaCO 3 tan. Na 2 CO 3 + 2HCl = 2NaCl + CO 2 + H 2 O Vậy : BaSO 4 = 3,495 g = 0,015mol Vậy y = 0,015 mol m S = 0,48 g %S = 16% m C = 2,52 g %C = 84% a gam kết tủa = 3,495 + 12 52,2 (137 + 60) = 41,37 g 2/Dung dịch A gồm: Na 2 CO 3 ; Na 2 SO 3 ; NaOH(d) [ Na 2 CO 3 ] = 0,21: 0,5 = 0,12M [ Na 2 SO 3 ] = 0,015: 0,5 = 0,03M [ NaOH ] = 5,0 0,015) . 2 0,21 . (2 - 0,75 + = 0,6M 3/Thể tích Cl 2 (đktc) tham gia phản ứng: M Cl2 = 1 . 0,3/2 V Cl2 = 0,3 . 22,4/2 = 3,36 lít UBND Thành phố Hải Phòng Kì thi học sinh giỏi Thành phố năm học 98-99 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Môn Hoá học lớp 10 PTTH (Bảng B) (Thời gian 180 , không kể thời gian giao đề) Bài I: 1/ Trong tự nhiên ô xi có 3 đồng vị : 16 O = 99,76% ; 17 O = 0,04%; 18 O = 0,2% Giải thích vì sao khối lợng nguyên tử trung bình của ô xi lại bằng 15,9994đvc 2/ Hợp chất M tạo bởi 2 nguyên tố X và Y, cho biết : - Tổng số 3 loại hạt trong nguyên tử X là 52, hoá trị cao nhất của X với ô xi gấp 7 lần hoá trị của X với hiđrô . - Y thuộc cùng chu kì với X, có cấu hình electron np 1 a) Xác định số thứ tự X, Y trong bảng hệ thống tuần hoàn và gọi tên 2 nguyên tố . b) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của M biết hiệu độ âm điện giữa X và Y có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1,77. Khối lợng phân tử của M là 267. 3/ Cho 2 nguyên tố 16 A và 29 B. Hãy viết các cấu hình electron cho mỗi nguyên tố ở trạng thái không kích thích và trạng thái kích thích. Mỗi cấu hình electron đó ứng với khả năng cho mức ô xi hoá nào của nguyên tố ? Bài II: 1/Khi sục khí Cl 2 qua dung dịch Ca(OH) 2 , tuỳ điều kiện phản ứng có thể cho muối CaOCl 2 hay Ca(ClO) 2 a) Viết phơng trình phản ứng . b) Sục khí CO 2 từ từ tới d qua dung dịnh CaOCl 2 và dung dịnh Ca(ClO) 2 hãy viết các phơng trình phản ứng . 2/ Có hỗn hợp MgSO 4 .5H 2 Ovà CuSO 4 .7H 2 O. Bằng thực nghiệm nêu cách xác định thành phần % khối lợng từng muối trong hỗn hợp , đa ra công thức tổng quát tính % khối lợng từng muối, giải thích các đại lợng trong công thức . 3/Không dùng thêm thuốc thử nêu cách nhận ra 5 dung dịnh sau: NaCl, H 2 SO 4 , CuSO 4 , BaCl 2 , NaOH. Viết phơng trình phản ứng . Bài III: 1/ Tính % số mol N 2 O 4 bị phân li thành NO 2 ở 27 0 C và 1atm. Cho khối lợng riêng hỗn hợp N 2 O 4 và NO 2 ở điều kiện trên là 3,272 gam/lít. 2/ ở 63 0 C có cân bằng : N 2 O 4 2NO 2 Kp = 1,27. Biết Kp là hằng số cân bằng đợc tính bằng biểu thức : K = 42 2 P )(P 2 ON NO Trong đó PNO 2 và PN 2 O 4 là áp suất riêng phần của từng khí Tính thành phần hỗn hợp khí áp suất chung lần lợt là: 1 atm, 10 atm. Nhận xét về sự chuyển dịch cân bằng. Bài IV: Cho 3,78 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch (X) chứa HCl 1M và H 2 SO 4 0,5M đợc dung dịch B và 4,368 lít H 2 (đktc). 1. Chứng minh rằng dung dịch B vẫn còn d a xít. 2. Tính % khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. 3. Tính thể tích dung dịch C gồm NaOH 0,02M và Ba(OH) 2 0,01M cần để trung hoà hết lợng a xít còn d trong dung dịch B. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. đáp án Môn hoá học lớp 10 Bảng B (98 - 99) Bài1: ( 5 điểm ) 4 Bài 2: (5 điểm ) Bài 3: ( 5 điểm ) a)Tính %số mol N 2 O 4 bị phân li : M hỗn hợp = 0,082.300.3,272 = 80,5 Tính đợc số mol N 2 O 4 = 0,75 mol Số mol NO 2 = 0,25 mol trong 1 mol hỗn hợp Số mol N 2 O 4 bị phân li : 0,125 mol Số mol N 2 O 4 bị phân li : 0,750,125 125,0 + . 100% = 14,29% b)ở 63 o C (336 K): Gọi p là áp suất chung ta có : 42 2 P )(P 2 ON NO = 1,27 +Trờng hợp PNO 2 + PN 2 O 4 = 1 giải đợc PNO 2 =0,66 atm % NO 2 =66%; PN 2 O 4 = 0,34 atm ; % N 2 O 4 = 34% +Trờng hợp PNO 2 + PN 2 O 4 = 10 giải đợc PNO 2 =2,985 atm % NO 2 =29,85%; PN 2 O 4 = 7,015 atm ; % N 2 O 4 = 70,15% +Sự tăng áp suất làm cân bằng chuyển theo chiều làm giảm sự phân li của N 2 O 4 . Bài 4 : (5 điểm ) 1/Chứng minh trong dd còn d a xít n HCl = 0,25 mol ; n H 2 SO 4 = 0,5.0,25 = 0,125(mol) PT pứ : Mg + 2HCl = MgCl 2 + H 2 (1) Al + 3HCl = AlCl 3 + 3/2 H 2 (2) Mg +H 2 SO 4 = MgSO 4 +H 2 (3) 2Al + 3H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 (4) Số mol nguyên tử H trong 2 axít : 0,125.2 + 0,25 = 0,5 (mol) Số mol nguyên tử H giải phóng = 4,22 368,4 .2 = 0,39 < 0,5 Vậy dd còn d a xít . 2/Tính % khối lợng trong hỗn hợp A . 24x + 279 = 3,87 x = số mol Al ; y = số mol Mg 2x + 39 = 0,39 Giải đợc x = 0,06 ; y = 0,09 % theo k/l Al = 87,3 27.09,0 .100% = 62,80% và % theo k/l Mg = 37,2% 3/ Tính thể tích dung dịch C (NaOH 0,02 M ; Ba(OH) 2 0,01M ) Trong dung dịch B còn (0,5-0,39) mol nguyên tử H = 0,11(mol) nNaOH = 0,02.V (mol) và nBa(OH) 2 = 0,01 .V ( mol) Số mol OH - : 0,04 V mol phản ứng trung hoà khi số mol H * = số mol OH - 0,04.V = 0,11 V =0,11 : 0,04 =2,75 (lít) Ubnd thành phố hải phòng kì thi học sinh giỏi thành phố năm học 98-99 Sở giáo dục và đào tạo môn hóa học-lớp 11-ptth (bảng a) (Thời gian 180', không kể thời gian giao đề) 5 Bài 1:1/Hoà tan 0,1 mol AgNO 3 trong 1 lít dung dịch NH 3 . Tính nồng độ tối thiểu mà dung dịch NH 3 phải có để khi thêm 0,5 mol NaCl vào dung dịch Ag + trong dung dịch NH 3 ta không đợc kết tủa AgCl. Cho hằng số phân ly của Ag(NH 3 ) 2 + : K = 6.10 -8 ; T AgCl = 1,6.10 -10 2/Cho khí Cl 2 vào 100ml dung dịch NaI 0,2M (dd A), sau đó đun sôi để đuổi hết iôd. Thêm nớc để trở lại 100ml (dd B). a)Biết thể tích khí Cl 2 đã dùng là 0,1344 lít (đktc). Tính nồng độ mol/lit mỗi muối trong dung dịch B. b)Thêm từ từ vào dung dịch B một dung dịch AgNO 3 0,05M. Tình thể tích dung dịch AgNO 3 đã dùng nếu kết tủa thu đợc có khối lợng bằng: -Trờng hợp 1: 1,41 gam -Trờng hợp 2: 3,315 gam Biết kết tủa AgI tạo ra trớc, sau khi AgI tạo hết kết tủa mới đến AgCl. c)Trong trờng hợp khối lợng kết tủa là 3,315 gam, tính nồng độ mol/lit của các ion thu đợc trong dung dịch sau phản ứng với AgNO 3 . Bài 2:1/Đun nóng butađien-1,3 với stiren thu đợc sản phẩm duy nhất X: C 12 H 14 sản phẩm này có thể bị hiđrôhoá theo sơ đồ: ZYX atmCNiHatmCNiH o ++ 100,100,,2,25,, 0 22 Xác định các công thức cấu tạo của X, Y, Z, giải thích sự khác nhau về điều kiện phản ứng hiđrô hoá. Biết rằng số mol H 2 tham gia phản ứng của giai đoạn sau gấp 3 lần số mol H 2 tham gia phản ứng ở giai đoạn 1. 2/Khi trùng hợp isôpren thấy tạo thành 4 loại pôlime, ngoài ra còn có một vài sản phẩm phụ trong đó có chất X, khi hiđrô hoá toàn bộ chất X thu đợc chất Y (1-metyl,3-isôpropyl xiclohecxan). Viết công thức cấu tạo 4 loại pôlyme và các chất X,Y. Bài 3:Cho 23,52g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Cu vào 200ml dung dịch HNO 3 3,4M khuấy đều thấy thoát ra một khí duy nhất hơi nặng hơn không khí, trong dung dịch còn d một kim loại cha tan hết, đổ tiép từ từ dung dịch H 2 SO 4 5M vào, chất khí trên lại thoát ra cho dến khi kim loại vừa tan hết thì mất đúng 44ml, thu đợc dd A. Lấy 1/2 dd A, cho dd NaOH cho đến d vào, lọc kết tủa, rửa rồi nung ngoài không khí đến khối lợng không đổi thu đợc chất rắn B nặng 15,6g. 1-Tính % số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp. 2-Tính nồng độ các ion (trừ ion H +- , OH - ) trong dung dịch A. Bài 4: 1/ Đun một hiđrocacbon no mạch hở trong bình kín, không có không khí. Trờng hợp 1:Sau phản ứng đa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất tăng 2,5 lần, hỗn hợp thu đợc chỉ có ankan và anken. Trờng hợp 2:(có xúc tác) kết thúc phản ứng thu đợc một chất rắn và một khí duy nhất, lúc này đa vầ điều kiện ban đầu thấy áp suất tăng 6 lần. a)Xác định công thức phân tử của hai hiđrôcacbon. b)Viết các phơng trình phản ứng và tính % theo số mol mỗi hiđrocacbon trong hỗn hợp sau phản ứng ở trờng hợp 1. Biết rằng trong hỗn hợp có 3 hiđrôcacbon là đồng phân của nhau và đều chiếm 4% số mol khí trong hỗn hợp, có một hiđrocacbon có đồng phân hình học, tổng số hiđrocacbon là 7. c)Viết công thức cấu tạo của hidrocacbon ban đầu. 2/Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A và B đều ở thể khí, biết %H trong X là 12,195%. Tỉ khối hơi của X đối với H 2 bằng 20,5. A, B có cùng số nguyên tử cacbon. Xác định công thức phân tử của A và B. đáp án Môn Hoá học - Lớp 11 - Bảng A (98 - 99). Bài I: (5 điểm) 1/ Ag + + 2NH 3 = Ag(NH 3 ) 2 + (2đ) 6 Có cân bằng: Ag(NH 3 ) 2 + Ag + + 2NH 3 K = 6,0.10 -8 K = [ ] [ ] [ ] + + 23 2 3 )Ag(NH NH.Ag = 6.10 -8 (*) [Cl - ] = 0,5 mol/lít . Kết tủa AgCl không có nếu: [Ag + ] [Cl - ] T AgCl [Ag + ] 5,0 1,6.10 -10 = 3,2.10 -10 mol/lít Theo biểu thức (*): [Ag + ] = [ ] [ ] 2 3 23 -8 NH )Ag( 6.10 + NH < 3,2.10 -10 (**) Gọi x là nồng độ ban đầu của dd NH 3 . Ag + + 2NH 3 Ag(NH 3 ) 2 + K = 1,66 . 10 7 do K >> nên [Ag(NH 3 ) 2 + ] = [Ag + ] = 0,1M [ ] (x 0,2) 0,1 Từ (**) có 2 8 )2,0( 1,0.10.6 x 3,2.10 -10 x 0,2 4,33 x 4,53 (mol/lít) 2/ a) Số mol Cl 2 = 0,006 mol (0,5đ) Cl 2 + 2NaI = 2NaCl + I 2 0,006 0,012 0,012 n NaI = 0,1.0,2 = 0,02 mol ; d NaI: 0,008 mol [NaCl] = 0,1 0,012 = 0,12 M [NaI] = 0,1 0,008 = 0,08M b)Nếu chỉ tạo kết tủa AgI: Khối lợng kết tủa: m 1 =0,008 . 235 = 1,88g (1,5đ) Nếu tạo hết cả 2 kết tủa AgI và AgCl: m 2 = 1,88 + 0,012.143,5 = 3,602g Trờng hợp 1: k/l kết tủa 1,41g. Vậy đó là của AgI 0,006 mol . VAgNO 3 = 05,0 006,0 = 0,12lít Trờng hợp 2: k/l kết tủa 3,315g 1,88 < 3,315 < 3,602 Vậy tạo 2 kết tủa AgI và AgCl Số mol AgNO 3 : 0,008 + 5,143 1,88-3,315 = 0,008 + 0,01 = 0,018mol . VAgNO 3 = 0,05 0,018 = 0,36 lít c)Nồng độ các ion: NO 3 - ; Na + ; Cl - (d). Thể tích dd: 100 + 360 = 460 ml 0,46 lít (1đ) n (NO 3 ) = 0,018 mol [NO 3 - ] = 0,0391 M n (Na + ) = 0,2.0,1 = 0,02 mol [Na + ] = 0,043 M n (Cl - ) = 0,006.2- 0,01 = 0,002 mol [Cl - ] = 0,00435 M Bài II: (5điểm) 1/ CH 2 =CH-CH=CH 2 + CH=CH 2 X (C 12 H 14 ) Y Z C 6 H 5 CTCT X: CTCT Y: CTCT Z: Sở dĩ phản ứng (2) cần điều kiện t o , p cao hơn pứ (1) vì lk trong vòng benzen nhiều hơn lk của vòng C 6 H 9 . (2đ) 2/ Công thức cấu tạo 4 loại polime (3đ) 7 t 0 25 o C; 2 atm + H 2 , Ni 100 o C; 100 atm + H 2 , Ni CH=CH 2 CH 3 CH 2 C n CH 2 CH C=CH 2 CH 3 n CH 2 H C=C H 3 C CH 2 n CH 2 CH 2 C=C H 3 C H n CH 3 H 3 C CH CH 3 CH 3 H 3 C CH CH 2 Dạng cis Dạng trans Y: X: Bài III: (4 điểm) Gọi x, y, z là số mol Mg, Fe, Cu trong hỗn hợp, ta có : 24x + 56y + 64z = 23,52 3x + 7y + 8z = 2,94 (a) Đồng còn d có các phản ứng: Cho e: Nhận e: Mg - 2e = Mg 2+ (1) NO 3 - + 3e + 4H + = NO + 2H 2 O (4) Fe - 3e = Fe 3+ (2) Cu + Fe 3+ = Cu 2+ + Fe 2+ (5) Cu - 2e = Cu 2+ (3) Phơng trình phản ứng hoà tan Cu d: 3Cu + 4H 2 SO 4 + 2NO 3 - = 3CuSO 4 + SO 4 2- + 2NO + H 2 O (6) Từ Pt (6) tính đợc số mol Cu d: = 4 0,044.5.3 = 0,165 mol Theo các phơng trình (1), (2), (3), (4), (5): số mol e cho bằng số mol e nhận: 2(x + y + z 0,165) = [3,4.0,2 2(x + y + z 0,165)].3 x + y + z = 0,255 + 0,165 = 0,42 (b) Từ khối lợng các oxit MgO; Fe 2 O 3 ; CuO, có phơng trình: 2 x .40 + 4 y .160 + 2 z . 80 = 15,6 (c) Hệ phơng trình rút ra từ (a), (b), (c): 3x + 7y + 8z = 2,94 x + y + z = 0,42 x + 2y + 2z = 0,78 Giải đợc: x = 0,06; y = 0,12; z = 0,24. % lợng Mg = 6,12% ; % lợng Fe = 28,57% ; % lợng Cu = 65,31% 2/ Tính nồng độ các ion trong dd A (trừ H + , OH - ) [Mg 2+ ] = 0,244 0,06 = 0,246 M [Cu 2+ ] = 0,984 M ; [Fe 2+ ] = 0,492 M ; [SO 4 2- ] = 0,9 M ; [NO 3 - ] = 1,64 M Bài IV: (6 điểm) 1 / -Trờng hợp 2: C n H 2n+2 n C + (n+1) H 2 n + 1 = 6 n = 5 CTPT: C 5 H 12 -Trờng hợp 1: C 5 H 12 CH 4 + C 4 H 8 (1) C 5 H 12 C 2 H 6 + C 3 H 6 (2) C 5 H 12 C 2 H 4 + C 3 H 8 (3) 8 Vì áp suất sau phản ứng tăng 2,5 lần có 1 hiđrocacbon sau phản ứng lại tham gia phản ứng crăckinh đó là C 3 H 8 . C 3 H 8 CH 4 + C 2 H 4 (4) C 4 H 8 có 3 đồng phân: CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 (A) CH 2 =C(CH 3 ) -CH 3 (B) CH 3 -CH=CH-CH 3 (C) Hiđrocacbon (C) có đồng phân hình học. Thoả mãn điều kiện cho 7 hiđrocacbon khác nhau. Giả sử lấy 1 mol C 5 H 12 đem crăckinh sau phản ứng. Số mol hỗn hợp hiđrocacbon là 2,5 mol. Trong đó: Số mol 3 đồng phân của C 4 H 8 : = 100 5,2.12 = 0,3 mol 12% Số mol CH 4 ở PT (1): 0,3 mol Số mol C 3 H 8 tạo thành rồi lại crăckinh = 2,5 2 = 0,5 mol Số mol C 2 H 4 theo (3), (4): 0,5 + 0,5 = 1,0 mol 40% Tổng số mol CH 4 : 0,3 + 0,5 = 0,8 mol 32% Số mol C 2 H 6 = số mol C 3 H 6 = (2,5 2,1 ): 2 = 0,2 mol 8% c) Công thức cấu tạo của ankan ban đầu: CH 3 -CH-CH 2 -CH 3 CH 3 2/ Từ % H 2 = 12,195% trong hỗn hợp có 1 RH là ankin. - Từ M = 41 ankin là C 3 H 4 (M< 41). Vậy A, B có thể là C 3 H 4 , C 3 H 6 hoặc C 3 H 4 , C 3 H 8 . UBND TP Hải Phòng Kì thi học sinh giỏi thành phố năm học 98-99 Sở giáo dục-đào tạo Môn hoá học lớp 11 PTTH (bảng B) (thời gian 180 , không kể thời gian giao đề) Bài I: 1/Hoà tan khí SO 2 vào H 2 O có các cân bằng sau: 9 SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 (1) H 2 SO 3 H + + HSO 3 (2) HSO 3 H + + SO 3 2 (3) Nồng độ SO 2 thay đổi nh thế nào? (giải thích) khi lần lợt tác động những yếu tố sau: a)Đun nóng dung dịch. b)Thêm dung dịch HCl. c)Thêm dung dịch NaOH. d)Thêm dung dịch KMnO 4 . 2/ a)Tính thể tích H 2 O tối thiểu cần để hoà tan 0,192g CaC 2 O 4 ở 20 o C. Cho tính số tan của CaC 2 O 4 ở 20 o C là 3,6.10 -9 và sự biến đổi thể tích khi hoà tan là không đáng kể. b)Nếu dùng dung dịch CaCl 2 0,03M để hoà tan cùng lợng CaC 2 O 4 ở trên cùng điều kiện 20 o C thì thể tích dung dịch CaCl 2 tối thiểu cần dung là bao nhiêu? Cho: Ca =40; C = 12; O = 16; độ điện li (CaC 2 O 4 )=1. Bài II : 1-Dẫn ra 5 phơng trình phản ứng khác nhau có tạo ra khí NO 2 . 2-a)Tính pH của dung dịch HCl nồng độ 0,5.10 -7 mol/lít. b)Tính pH của dung dịch X đợc tạo thành khi trộn 200ml dung dịch HA 0,1M (Ka = 10 -3.75 ) với 200ml dung dịch KOH 0.05M; pH của dung dịch X thay đổi nh thế nào khi thêm 10 -3 mol HCl vào dung dịch X. Bài III: Hoà tan 18,4g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Mg vào 2,5 lít dung dịch HNO 3 loãng (vừa đủ), thu đợc 5,824lít hỗn hợp 2 khí(đktc) trong đó có một khí hoá nâu trong không khí và dung dịch A. Hỗn hợp 2 khí có khối lợng 7,68g. 1-Tính % khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 2-Cô cạn dung dịch A thu đợc bao nhiêu gam muối khan? 3-Tính nồng độ dung dịch HNO 3 đã dùng. Bài IV: Đun một hiđro cácbon no mạch hở trong bình kín, không có không khí. Trờng hợp 1: Sau phản ứng đa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất tăng 2,5 lần, hỗn hợp thu đợc chỉ có ankan và anken. Trờng hợp 2:(có xúc tác) kết thúc phản ứng thu đợc một chất rắn và một khí duy nhất, lúc này đa về điều kiện ban đầu thấy áp suất tăng 6 lần. 1-Xác định công thức phân tử của hiđro cácbon. 2-Viết phơng trình phản ứng và tính % theo số mol mỗi hiđro cácbon trong hỗn hợp sau phản ứng ở trờng hợp 1. Biết rằng trong hỗn hợp có 1 hiđro cácbon có đồng phân của nhau và đều chiếm 4% số mol khí trong hỗn hợp, có 1 hiđro các bon có đồng phân hình học, tổng số hiđro cácbon trong hỗn hợp là 7. 3-Viết công thức cấu tạo của hiđro cácbon ban đầu. đáp án Môn Hoá học - Lớp 11 - Bảng B (98 - 99). Bài 1: (5điểm) 1/a)Đun nóng dd: SO 2 thoát khỏi dd [ SO 2 ] trong dung dịch giảm. b)Thêm dd HCl: Cbằng (2) (3) chuyển sang trái Cân bằng (1) chuyển sang trái [ H 2 SO 3 ] tăng [ SO 2 ] tăng. c)Thêm NaOH: NaOH + SO 2 = NaHSO 3 10 [...]... Li có thế điện cực âmnhất trong các kim loại kiềm. 35 2.Hợp chất Inden C9H8 làm dung dịch Br2/CCl4 và KMnO4 loÃng. Nó có khả năng hấp thụ nhanhmột phân tử H2 cho lndan: C9H10. Sự hiđrô hoá mạnh mẽ lnden cho hợp chất A có công thức C9H16.Sự ô xi hoá mạnh lnden cho axít phtalic. HÃy xác định cấu tạo của lnden và lndan. 3.Điều kiện để có liên kết hiđrô nội phân tử là gì? Trong... 0,322%mAl = 862,827.042,0. 100% = 12,8% và %mMg = 87,2% m muối khan = 56,602 gam ; [ HNO3 ] = 0,50,98= 1,96M ; m Mg(OH)2 = 18,676gam.Bài IV: (5điểm) nh bảng AUBND TP Hải Phòng Kì thi học sinh giỏi Thành phố năm học 1999-2000Sở Giáo dục và đào tạo Môn Hoá học- Lớp 10 bảng A (Thời gian làm bài 180 (không kể thời gian giao đề)Bài 1: 1/ Viết cấu hình electron cho các nguyên tử và... CH3-CH-CH2-CH3 CH32/ Từ % H2 = 12,195% trong hỗn hợp có 1 RH là ankin. - Từ M = 41 ankin là C3H4 (M< 41). Vậy A, B có thể là C3H4, C3H6 hoặc C3H4, C3H8.UBND TP Hải Phòng Kì thi học sinh giỏi thành phố năm học 98-99 Sở giáo dục-đào tạo Môn hoá học lớp 11 PTTH (bảng B) (thời gian 180, không kể thời gian giao đề)Bài I:1/Hoà tan khí SO2 vào H2O có các cân bằng sau:9 -... 3(M)Khối lợng m(g)= mM+ mR (víi mM= 69,6- 0,4. 96= 31,2 gam ) m(g)= 31,2+ (171,2- 69,6)= 132,8(g)Xác định R,M: 101,6: 0,4= 254. Vậy R là Iốt. 31,2: 0,8= 39. Vậy M là Kali.UBND TP Hải Phòng Kì thi học sinh giỏi Thành phố năm học 1999-2000Sở Giáo dục và đào tạo Môn Hoá học- Lớp 10 bảng B (Thời gian làm bài 180 không kể thời gian giao đề)Bài 1: 1/ Viết cấu hình electron cho các nguyên tử và... dung dịch (N) thấy xuất hiện kết tủa trắng. Viết các phơng trình phản ứng.Bài 3: Cho 7,35 gam hỗn hợp MgCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl, toàn bộ lợng khí CO2 sinh ra cho vào dung dịch có 0,05 mol Ba(OH)2 sinh ra a mol kết tủa. Tìm khoảng xác định của a.Bài 4 : Đốt cháy hoàn toàn một lợng nh nhau các chất hữu cơ (A),(B),(C),(D),(E), đều thu đợc 2,64 gam CO2 và 1,08 gam H2O,... 0,015: 0,5 = 0,03M[ NaOH ] = 5,00,015) . 2 0,21 . (2 - 0,75+ = 0,6M3/ThÓ tích Cl2 (đktc) tham gia phản ứng: MCl2 = 1 . 0,3/2 → VCl2 = 0,3 . 22,4/2 = 3,36 lítUBND Thành phố Hải Phòng Kì thi học sinh giỏi Thành phố năm học 98-993 3/ a) 2H2S + O2 → 2S ↓+ 2H2O b) C12H22O11 + H2SO4 → 12 C + H2SO4. 11 H2O c) 4HBr + O2 → 2 Br2 + 2 H2O (màu vàng là màu của Br2... • • Các phơng trình phản ứng:A + dd Br2: C6H5-CH=CH-CH3 + Br2 → C6H5-CHBr-CHBr-CH3A + HBr : C6H5-CH=CH-CH3 + HBr → C6H5-CHBr-CH2-CH3Sở giáo dục & Đào tạo Đề thi chọn học sinh giỏi Hải Phòng Năm học 2000-2001 Môn: Hoá học Lớp 12 Bảng: A Thời gian làm bài 180 phút ( không kể thời gian giao đề) (Bảng A làm cả 5 bài, Bảng B không phải làm bài 5)Bài 1:( 5 điểm)... và Ba(OH)2 0,01M cần để trung hoà hết lợng a xítcòn d trong dung dịch B. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.đáp án Môn hoá học lớp 10 Bảng B (98 - 99)Bài1: ( 5 điểm )4 UBND TP Hải Phòng Kì thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2000-2001Sở Giáo dục và đào tạo Môn Hoá học- Lớp 11 THPT (Thời gian làm bài 180 không kể thời gian giao đề) (Bảng A làm cả 5 bài Bảng B không phải làm bài 5)Bài l:... CTPT (E): CH2O0,252/ A là glucozơ CH2(OH)-(CHOH)4 CHO 0,5 B CH3-CHOH-CHOH-COOH hoặc CH2OH-CHOH-CH2-COOH 0,5 C CH3-CHOH-COOH 0,5 D HCOOCH30,5 E HCHO 0,5UBND TP Hải Phòng Kì thi học sinh giỏi Thành phố năm học 1999-2000Sở Giáo dục và đào tạo Môn Hoá học- Lớp 12 bảng B (Thời gian làm bài 180 không kể thời gian giao đề)Bài 1: 1/ Hiện tợng gì xảy ra khi cho: + Al vào dung... NaOH. d)Thêm dung dịch KMnO4.2/ a)Tính thể tích H2O tối thi u cần để hoà tan 0,192g CaC2O4 ë 20oC. Cho tÝnh sè tan cña CaC2O4 ở20oC là 3,6.10-9 và sự biến đổi thể tích khi hoà tan là không đáng kể.b)Nếu dùng dung dịch CaCl20,03M để hoà tan cùng lợng CaC2O4 ở trên cùng điều kiện 20oC thì thểtích dung dịch CaCl2 tối thi u cần dung là bao nhiêu? Cho: Ca =40; C = 12; O = 16; . RH không no - Inden + H 2 Indan C 9 H 10 Inden có 1 lk đôi kiều anken - Inden bị hiđro hoá tạo A-C 9 H 16 Có 4 liên kết - Oxi hoá Inden Axit phtalic. hiđrô hoá mạnh mẽ lnden cho hợp chất A có công thức C 9 H 16 . Sự ô xi hoá mạnh lnden cho axít phtalic. Hãy xác định cấu tạo của lnden và lndan. 3.Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen tap de thi hoc sinh gioi lop 10-11-12, Tuyen tap de thi hoc sinh gioi lop 10-11-12, Tuyen tap de thi hoc sinh gioi lop 10-11-12

Bình luận về tài liệu tuyen-tap-de-thi-hoc-sinh-gioi-lop-10-11-12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP