Quan điểm “lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững” và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở việt nam ”x

11 13,529 58
nguyễn thu hiền

nguyễn thu hiền Gửi tin nhắn

Tải lên: 7 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 00:13

Bước sang thế kỷ XXI, giới khoa học cũng như giới chính trị, giới quản lý kinh tế - xã hội chú trọng hơn nhiều đến vấn đề văn hoá, con người, các vấn đề kinh tế - xã hội, và các vấn đề mang tính toàn cầu khác. Tất cả đều tập trung vào mục tiêu phát triển con người bền vững. Theo đó, con người được xác định là trung tâm của sự phát triển. Con người có vai trò quyết định sự phát triển của xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của chính họ. Thời kỳ phát triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải lấy việc phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện đại làm yếu tố cơ bản cho việc phát triển nhanh, bền vững; phải gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hoá, giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nếu công nghiệp hoá, hiện đại hoá là vì sự nghiệp phát triển con người, thì con người phải được coi là giá trị tối cao.Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" và "muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa" - đã trở thành tư tưởng quán xuyến toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, mọi chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng đều quán triệt việc chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Đó là lí do em chọn đề tài:“Quan điểm: “Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững” và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam.” MỤC LỤC Lời mở đầu Bước sang thế kỷ XXI, giới khoa học cũng như giới chính trị, giới quản lý kinh tế - xã hội chú trọng hơn nhiều đến vấn đề văn hoá, con người, các vấn đề kinh tế - xã hội, và các vấn đề mang tính toàn cầu khác. Tất cả đều tập trung vào mục tiêu phát triển con người bền vững. Theo đó, con người được xác định là trung tâm của sự phát triển. Con người có vai trò quyết định sự phát triển của xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của chính họ. Thời kỳ phát triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải lấy việc phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện đại làm yếu tố cơ bản cho việc phát triển nhanh, bền vững; phải gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hoá, giáo dục, thực hiện 1 tiến bộ và công bằng xã hội. Nếu công nghiệp hoá, hiện đại hoá là vì sự nghiệp phát triển con người, thì con người phải được coi là giá trị tối cao. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" và "muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa" - đã trở thành tư tưởng quán xuyến toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, mọi chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng đều quán triệt việc chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Đó là lí do em chọn đề tài: “Quan điểm: “Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững” và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam.” I. Về quan điểm của Đảng: “Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững” 1. Phát triển nhanh và bền vững Phát triển bền vững được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 trong Báo cáo của Ủy Ban Môi trường và phát triển của ngân hàng thế giới. Trong báo cáo nêu rõ: “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng tổn hại đến nhu cầu tương lai”. Phát triển bền vững là một sự phát triển triển cân đối giữa ba cực tăng trưởng kinh tế, xã hội, môi trường, không được xem nhẹ cực nào. Ở nước ta, quan điểm phát triển nhanh và bền vững đã được nhận thức rất sớm và thể hiện trong nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng. 2. Nguồn lực con người 2 Nguồn lực được hiểu là toàn bộ các yếu tố vật chất và tinh thần đã, đang và sẽ tạo ra sức mạnh cho sự phát triển và trong điều kiện thích hợp sẽ thúc đẩy quá trình cải biến xã hội của một quốc gia dân tộc. Nguồn lực con người là tổng thể những yếu tố thuộc về thể chất, tinh thần, đạo đức, phẩm chất, trình độ tri thức, vị thế xã hội, v.v. tạo nên năng lực của con người, của cộng đồng người có thể sử dụng, phát huy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trong những hoạt động xã hội. Khi chúng ta nói tới nguồn lực con người là ta nói tới con người với tư cách là chủ thể hoạt động sáng tạo tham gia cải tạo tự nhiên, làm biến đổi xã hội. 3. Vì sao lại lấy phát huy nhân tố con người là yếu tố cơ bản để phát triển nhanh và bền vững? Sự tồn tại bền vững và phát triển theo con đường tiến bộ xã hội của một quốc gia dân tộc nào cũng phụ thuộc vào 5 nguồn lực chủ yếu: vốn; khoa học và công nghệ; con người; cơ cấu kinh tế; thể chế chính trị và quản lý nhà nước trong đó, nguồn lực con người được coi là yếu tố cơ bản, quyết định nhất, vì: • Các nguồn lực khác không có khả năng tự thân mà phải thông qua nguồn lực con người mới phát huy được tác dụng. • Các nguồn lực khác dùng thì hết, trái lại nguồn lực con người càng dùng càng phát triển. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ, khoa học quản lí, và đội ngũ công nhân lành nghề giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải đủ số lượng, cân đối về cơ cấu và trình độ, có khả năng nắm bắt và sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới. Về kinh tế Bền vững về kinh tế thể hiện ở sự tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định. Để có tăng trưởng kinh tế phải có các nhân tố tất yếu : nhân tố tự nhiên, nhân tố con người, các yếu tố vật chất do con người tạo ra (công nghệ, vốn). Bởi vì về mặt kinh tế, nguồn lực con người xem xét chủ yếu dưới góc độ là lực lượng lao động cơ bản của xã hội, cả trong hiện tại và tương lai. Vai trò của người lao 3 động được V.I.Lênin nhấn mạnh là lực lượng sản xuất hàng đầu của nhân loại. Con người là một đầu vào trực tiếp của quá trình sản xuất. Nếu người lao động có kỹ năng lao động, trình độ khoa học - kĩ thuật thì hiển nhiên là năng suất lao động sẽ cao hơn. Con người là chủ thể khai thác, sử dụng các nguồn lực khác, chỉ khi kết hợp với con người, các nguồn lực khác mới phát huy tác dụng. Mặt khác, con người lại là khách thể, là đối tượng khai thác các năng lực thể chất và trí tuệ cho sự phát triển. Vậy con người vừa là chủ thể vừa là khách thể của các quá trình kinh tế-xã hội, là nguồn lực của mọi nguồn lực. Đầu tư cho phát triển nguồn lực con người mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm được việc khai thác sử dụng các nguồn lực khác. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy đầu tư cho phát triển nguồn lực con người mang lại tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định hơn. Mặt khác hiệu quả đầu tư cho phát triển con người có độ lan toả đồng đều, nó mang lại sự công bằng hơn về cơ hội phát triển cũng như việc hưởng thụ các lợi ích của sự phát triển. Kinh tế tăng trưởng mang lại sự giàu có về vật chất, suy cho cùng, không ngoài mục đích đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sống của bản thân con người. Vậy con người không chỉ là động lực mà còn là mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế. Về xã hội Bền vững về mặt xã hội là phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo, lấy chỉ số phát triển con người làm mục tiêu cao nhất của sự phát triển xã hội (được cụ thể hoá qua chỉ số phát triển con người HDI, chỉ số bất bình đẳng thu nhập GINI, chỉ số phát triển giới GEM). Ở đây, vị trí trung tâm của con người nổi lên với tư cách là mục tiêu cao nhất của sự phát triển xã hội. Mục tiêu của phát triển bền vững chủ yếu không phải là tạo ra nhiều hàng hóa, của cải mà nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống con người, không phân biệt tầng lớp, chủng tộc, giới tính, vùng miền. Vậy, để phát triển xã hội bền vững, trước hết cần phát triển con người một cách bền vững, hay làm tăng năng lực và phạm vi lựa chọn của con người để họ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. 4 Từ thực tiễn phát triển đất nước trong thời gian qua Đảng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm và cũng là tư tưởng chỉ đạo trong thời gian tới : Phát triển nhanh phải đi đôi với nâng cao tính bền vững. Quan điểm của Đảng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới con người trước hết và trên hết phải nêu cao vai trò của con người với tư cách là chủ thể tích cực của quá trình tác động cải tạo tự nhiên, biến đổi tự nhiên; là phương tiện, là động lực cơ bản của tăng trưởng kinh tế đồng thời là mục tiêu cao nhất của sự phát triển kinh tế-xã hội. Có thể thấy, quan điểm của Đảng ta hoàn toàn phù hợp với những tuyên bố quốc tế về phát triển bền vững, trong đó nổi lên tư tưởng hàng đầu lấy con người là trung tâm của sự phát triển. II . Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam 1. Thực trạng nguồn nhân lực nước ta hiện nay Việt Nam hiện đứng thứ 14 trong số những nước đông dân nhất thế giới. Theo kết quả điều tra (Tổng cục Dân số) năm 2011, Việt Nam có gần 87.611 nghìn người. Điều này phản ánh nguồn nhân lực của Việt Nam đang phát triển dồi dào. Trong đó số người trong độ tuổi lao động tăng nhanh và chiếm một tỉ lệ cao khoảng 79% dân số cả nước, đang ở thời kỳ “dân số vàng”. Rõ ràng Việt Nam đang có một cơ hội "vàng" khi sử dụng một lực lượng lao động trẻ dồi dào trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế 2010- 2020. Trong đó, nguồn nhân lực nông dân chiếm số lượng đông nhất hơn 71% dân số nhưng chất lượng vẫn còn yếu kém nguyên nhân là còn thiếu áp dụng các khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất, vẫn mang nặng kiểu tư duy "nghĩ sao làm vậy"; nguồn nhân lực công nhân là gần 11% dân số; nguồn nhân lực trí thức, tốt nghiệp từ đại học, cao đẳng trở lên chiếm khoảng 3% dân số .; Hiện nay ở Việt Nam đang hình thành 2 loại hình nhân lực: nhân lực phổ thông và nhân lực chất lượng cao. Nhân lực phổ thông hiện tại vẫn chiếm số đông, trong khi đó, tỷ lệ nhân lực chất lượng cao lại chiếm tỷ lệ rất thấp. Theo số liệu thống kê năm 2010, trong số 20,1 triệu lao động đã qua đào tạo trên tổng số 48,8 triệu lao động đang làm việc, thì chỉ có 8,4 triệu người có bằng cấp, chứng chỉ do các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Số người từ 15 tuổi trở lên được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chiếm khoảng 40%. 5 Cơ cấu đào tạo hiện còn bất hợp lý được thể hiện qua các tỷ lệ: Đại học và trên Đại học là 1, trung học chuyên nghiệp là 1,3 và công nhân kỹ thuật là 0,92; trong khi trên thế giới, tỷ lệ này là 1-4-10. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đang rất thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao và chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam cũng thấp hơn so với nhiều nước khác. Nếu lấy thang điểm là 10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia xếp hạng của WB trong khi Hàn Quốc là 6,91; Ấn Độ là 5,76; Malaysia là 5,59. Chất lượng đào tạo của các trường đại học còn nhiều hạn chế, đầu ra yếu về chuyên môn, thiếu các kỹ năng mềm cần thiết chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp (DN). Điều này làm tốn kém thêm một khoản kinh phí không nhỏ của các DN khi tuyển dụng lao động mới. Cái khó của các DN trong tuyển dụng người lao động hiện nay là phần lớn SV sau khi ra trường vẫn chưa có định hướng cụ thể về công việc của mình. Bên cạnh đó, về kiến thức chuyên môn, hầu hết các lao động khi phỏng vấn để tuyển dụng đều không đạt yêu cầu, lúng túng khi thực hiện các công việc cơ bản trong giai đoạn thử việc. Và nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên là thiếu yếu tố liên kết giữa nhà trường và DN. Cơ cấu phân bổ lao động theo ngành nghề cũng mất cân đối. Các ngành kỹ thuật - công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp ít và chiếm tỉ trọng thấp, trong khi đó các ngành xã hội luật, kinh tế, ngoại ngữ . lại quá cao. Nhiều ngành nghề, lĩnh vực có tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân lực. Có thể thấy, nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay có các đặc điểm sau: - Nguồn nhân lực khá dồi dào, nhưng chưa được sự quan tâm đúng mức; chưa được quy hoạch, khai thác, đào tạo hiệu quả, - Tỷ trọng lao động trong nông nghiệp còn cao, lao động thiếu việc làm và không việc làm còn nhiều. - Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa lượng và chất. - Cơ cấu phân bổ lao động theo ngành nghề và vùng miền mất cân đối. 6 - Sự kết hợp, bổ sung, đan xen giữa nguồn nhân lực từ nông dân, công nhân, trí thức,… chưa tốt, còn chia cắt, thiếu sự cộng lực để cùng phối hợp thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 2. Giải pháp Từ thực trạng đã nêu trên, em xin mạnh dạn đưa ra những giải pháp sau: 2.1. Cần xác định rõ nguồn nhân lực là tài nguyên quý giá nhất của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; xây dựng nguồn nhân lực là trách nhiệm của các nhà hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, của cả hệ thống chính trị từ đó có chiến lược cụ thể phát triển nguồn nhân lực cho từng ngành, từng nghề, từng lĩnh vực . gắn với thực tế hiện nay. 2.2. Phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Quan điểm của Đảng đã nêu rõ: “Nhân tài không phải là sản phẩm tự phát mà phải được phát hiện và bồi dưỡng công phu. Nhiều tài năng có thể mai một nếu không được phát hiện và sử dụng đúng chỗ, đúng lúc”. Vì lẽ đó, cần xây dựng chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài đồng bộ, hợp lý và thực hiện theo một quy trình thống nhất, liên hoàn gồm nhiều giai đoạn, nhiều khâu: phát hiện; đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng; trong đó sử dụng vừa là mục tiêu vừa là động lực của quy trình phát triển tài năng. Các cơ quan quản lý nhân sự kết hợp chặt chẽ với các trường đại học nhằm phát hiện những ứng cử viên tiềm tàng nhưng tiềm năng. 2.3. Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, chính sách lương - thưởng, bảo đảm an sinh xã hội. Theo các chuyên gia, để phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trước mắt và lâu dài cần phải tính đến yếu tố chất lượng sinh đẻ và yếu tố bồi dưỡng sức dân. Không thể nói đến phát triển nguồn nhân lực khi sinh ra những đứa trẻ còi cọc, ốm yếu. Không thể nói đến phát triển nguồn nhân lực khi sức dân không được bồi dưỡng. Vấn đề này liên quan đến hàng loạt các yếu tố khác như chính sách xã hội, chính sách y tế, chính sách tiền lương, chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng… Các vấn đề này hiện vẫn chưa được giải quyết một cách cơ bản. 7 2.4. Phát triển giáo dục - đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, hiểu biết pháp luật. Nhà nước phải có kế hoạch phối hợp tạo nguồn nhân lực từ nông dân, công nhân, trí thức; có kế hoạch khai thác, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng các nguồn nhân lực phù hợp giảm thiểu thất nghiệp cũng như các chi phí phát sinh. Để thực hiện được điều đó, em xin đề ra các giải pháp sau: Một là, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp giáo dục, đào tạo. Hai là, đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo một cách cơ bản và toàn diện cả về tư duy lẫn phương thức quản lý. Tập trung vào quản lý nội dung và chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Ba là, đầu tư hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, cả nhân lực, vật lực và tài lực, để đưa ngành giáo dục đào tạo khỏi tình trạng chậm phát triển so với khu vực và thế giới. Bốn là, xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng, có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, toàn tâm toàn ý với sự nghiệp giáo dục. Đảng, Nhà nước, xã hội cần quan tâm, nâng cao mức sống và điều kiện làm việc của giáo viên, giảng viên, trả lương để họ đủ sống và làm việc tận tâm. Năm là, Nhà nước có chính sách khuyến khích hoặc bắt buộc người sử dụng lao động đề cao trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn và nghề cho người lao động. Sáu là, cần đề cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong việc động viên công nhân lao động tích cực học tập nâng cao trình độ; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng chính sách khuyến khích, đãi ngộ xứng đáng, tạo động lực cho công nhân lao động phát huy khả năng của mình . 2.5. Đảm bảo phát triển cân đối ngành nghề ngay từ khâu chọn ngành, đào tạo đại học. Hầu hết cán bộ làm công tác tuyển sinh thuộc các trường đại học (ĐH) đều thừa nhận tình trạng mất cân đối trong đào tạo hiện nay… Vì vậy, để giải quyết tình trạng trên, ngành GD & ÐT nói chung, các cơ sở đào tạo nói riêng cần đánh giá đúng nhu cầu xã hội cần gì để định hướng đào tạo; chuyển từ đào tạo những gì mình có sang đào tạo những gì xã hội cần. Không nên mở ngành thiếu định hướng và thiếu tính hệ thống, khảo sát, đánh giá nhu cầu. 8 Ở khía cạnh khác, ngay từ bậc học phổ thông, ngành GD & ÐT cần có định hướng và thực hiện tốt hai nhiệm vụ giảng dạy và hướng nghiệp. 2.6. Công tác đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học cần phải gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp.Nhà trường và các DN cần hỗ trợ chặt chẽ với nhau trong việc định hướng đào tạo, tìm hiểu nhu cầu để tránh lãng phí nguồn lực của xã hội. 2.7. Cải thiện thông tin về nguồn nhân lực theo hướng rộng rãi và dân chủ, làm cho mọi người thấy được tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực của nước ta và trên thế giới. Mở những đợt tuyên truyền rộng rãi, thấm sâu vào lòng người về nguồn nhân lực, chất lượng sinh, sống, thông tin về học tập, giáo dục ngành nghề trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, học sinh. 2.8. Đảng và Nhà nước cần có chính sách rõ ràng, minh bạch, đúng đắn đối với việc việc sử dụng, trọng dụng nhân tài, nhất là trọng dụng các nhà khoa học và chuyên gia thật sự có tài năng cống hiến. Phải có sự phân biệt rành mạch giữa tài “thật” và tài “giả”, giữa những người cơ hội và những người chân chính trong các cơ quan công quyền. Không giải quyết được vấn đề này một cách rõ ràng, thì nhân tài của đất nước sẽ lại "rơi lả tả như lá mùa thu", "vàng thau lẫn lộn", làm cho những người thật sự có tài năng không phát triển được, trong khi đó, những người cơ hội, "ăn theo nói leo", xu nịnh, bợ đỡ lại tồn tại trong các cơ quan công quyền. 2.9. Nhà nước cần có những quyết định đúng đắn về việc được phép đầu tư vào cái gì trong nguồn nhân lực; cải thiện chính sách tiền tệ và tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa giáo dục là những vấn đề quan trọng vào thời điểm hiện nay. Kết luận Việc đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi chúng ta phải nhận thức một cách sâu sắc đầy đủ ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, coi việc bồi dưỡng phát huy nhân tố con người Việt Nam hiện đại như một cuộc cách mạng. Nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá là vì mục tiêu phát triển con người toàn diện thì con người ở đây không chỉ hiểu với tư cách là người lao động sản xuất mà còn với tư cách là công dân của xã hội, một cá nhân trong tập thể, một thành viên trong cộng 9 đồng dân tộc, một con người trí tuệ trước vận mệnh quốc gia. Đó không chỉ là đội ngũ những người lao động có năng suất cao những nhà khoa học giỏi, các chuyên gia kỹ thuật, các nhà doanh nghiệp biết làm ăn, những nhà quản lý, lãnh đạo có tài, mà đó còn là hàng triệu những công dân yêu nước, ý thức được cuộc sống đói nghèo và nguy cơ tụt hậu để cùng nhau gắn bó vì sự nghiệp chung. Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định "con người là vốn quý nhất, chăm lo cho hạnh phúc của con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta". Trên thực tế trong suốt những năm tháng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác Đảng ta đã cố gắng làm nhiều việc theo hướng đó. Dẫu sự chăm lo cho hạnh phúc con người chưa có nhiều thành công như mong muốn, việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho những người lao động còn thấp, chính sách giáo dục đào tạo còn hạn chế song phần nào đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh" đã được Đảng ta đặt lên vị trí hàng đầu, coi đó là nhiệm vụ trung tâm. Sinh viên có vai trò rất lớn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay, đây là nguồn nhân lực chủ yếu để phát triển đất nước. Đồng thời cũng là người đi đầu trong các phong trào Đảng và Nhà nước đề ra, là người tiếp thu tinh hoa văn hóa và khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Điều đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước và toàn dân cần quan tâm đến phương hướng đổi mới giáo dục - đào tạo để sinh viên trở thành công cụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình đường lối cách mạng của ĐCSVN - Nhà XB chính trị quốc gia, 2010. 2. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011. 10 . bền vững” và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam. ” I. Về quan điểm của Đảng: “Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát. dưỡng và phát huy nhân tố con người. Đó là lí do em chọn đề tài: Quan điểm: “Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm “lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững” và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở việt nam ”x, Quan điểm “lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững” và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở việt nam ”x

Bình luận về tài liệu quan-diem-lay-phat-huy-nguon-luc-con-nguoi-la-yeu-to-co-ban-cho-su-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-va-nhung-giai-phap-phat-trien-nguon-nhan-luc-o-viet-na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP