Bài 54: Sự sinh sản của động vật (khoa học lớp 5)

12 4,859 9 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2013, 23:10

Chào mừng Chào mừng các thầy cô các thầy cô giáo về dự giáo về dự tiết dạy khoa tiết dạy khoa häc häc líp 5 cña líp 5 cña chóng ta h«m chóng ta h«m nay! nay! Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1. Chồi mọc ra từ vị trí nào trên thân cây mía (hình bên)? Ngư ời ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng ? Đáp án: - Chồi mọc ra từ nách lá ở ngọn mía (hình bên) - Mía được trồng bằng ngọn 2. Chåi cã thĨ mäc ra tõ vÞ trÝ nµo trªn 2. Chåi cã thĨ mäc ra tõ vÞ trÝ nµo trªn cđ khoai t©y, gõng, hµnh tái vµ l¸ thc cđ khoai t©y, gõng, hµnh tái vµ l¸ thc báng ? báng ? §¸p ¸n: - Chồi mọc lên trên phía đầu của củ hành, củ tỏi. - Chồi mọc từ mép lá của lá cây thc bỏng - Chồi mọc lên từ chỗ lõm trên củ khoai tây, củ gừng Khoa học Khoa học sự sinh sản của động vật sự sinh sản của động vật Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 1. Đa số động vật được chia thành mấy giống ? Đó là những giống nào ? 2. Tinh trùng hoặc trứng của động vật được sinh ra từ cơ quan nào? Cơ quan đó thuộc giống nào ? 3. Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì ? 4. Nêu kết quả của sự thụ tinh ? Hợp tử phát triển thành gì ? Động vật Hợp tử Giống cái Giống đực Trứng Tinh trùng Kết luận: * Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là sự thụ tinh. * Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới mang những đặc tính của bố và mẹ. Nòng nọc Thằn lằn Con gà Con sâu Con chó Con voi Ho¹t ®éng 2 Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t c¸c tranh sau: : Quan s¸t c¸c tranh sau: ? Trong c¸c con vËt trªn con nµo ®­ỵc në ra ? Trong c¸c con vËt trªn con nµo ®­ỵc në ra tõ trøng, con nµo ®Ỵ ra ®· thµnh con. tõ trøng, con nµo ®Ỵ ra ®· thµnh con. Động vật nở ra từ trứng Động vật sinh ra đã là con Nh÷ng loµi ®éng vËt kh¸c nhau cã h×nh thøc sinh s¶n kh¸c nhau: + Cã loµi ®Ỵ trøng + Cã loµi ®Ỵ con * Thi ®ua “Ai nhanh ai ®óng” * Thi ®ua “Ai nhanh ai ®óng” Ho¹t ®éng 3 Ho¹t ®éng 3 : : Trß ch¬i Trß ch¬i Quan s¸t c¸c tranh Quan s¸t c¸c tranh Đáp án Đáp án : : Các con vật đẻ trứng Các con vật đẻ con Cá vàng Bướm Cá sấu Rắn Chim Rùa Chuột Cá heo Thỏ Khỉ Dơi [...]... đua Ai nhanh ai đúngHoạt động 3Hoạt động 3: : Trò chơiTrò chơiQuan sát các tranhQuan sát các tranh 2. Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên 2. Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên củ khoai tây, gừng, hành tỏi và lá thuốc củ khoai tây, gừng, hành tỏi và lá thuốc bỏng ?bỏng ?Đáp án:- Choi moùc leõn treõn phớa đầu của củ hành, củ tỏi.-Chồi mọc từ mép lá của lá cây thc bỏng-Chồi . Khoa học Khoa học sự sinh sản của động vật sự sinh sản của động vật Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 1. Đa số động vật được chia thành mấy giống ? Đó là những. của củ hành, củ tỏi. - Chồi mọc từ mép lá của lá cây thc bỏng - Chồi mọc lên từ chỗ lõm trên củ khoai tây, củ gừng Khoa học Khoa học sự sinh sản của động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 54: Sự sinh sản của động vật (khoa học lớp 5), Bài 54: Sự sinh sản của động vật (khoa học lớp 5), Bài 54: Sự sinh sản của động vật (khoa học lớp 5)

Bình luận về tài liệu bai-54-su-sinh-san-cua-dong-vat-khoa-hoc-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP