ĐỀ THI THỬ THPT QG môn hóa lần 4 TYHH

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

THI THỬ THPT QG 2018 - LẦN Mơn: HĨA HỌC Ngày thi thử: 27/05/2018 TYHH Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi04 trang) Mã đề thi 004 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố:H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56;Cu = 64;Ag = 108;Ba = 137 Câu 41: Chất sau chất điện li yếu? A Ca(OH)2 B NaNO3 C H2S D HNO3 Câu 42: Cơng thức hóa học sau loại phân đạm? A (NH2)2CO B Ca3(PO4)2 C K2SO4 D Ca(H2PO4)2 Câu 43: Silic không phản ứng với chất sau đây? A O2, đun nóng B dung dịch NaOH C Mg nhiệt độ cao D H2O điều kiện thường Câu 44: Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M, phản ứng xong cô cạn dung dịch thu 27,3 gam chất rắn Giá trị V A 350,0 B 462,5 C 600,0 D 452,5 Câu 45: Chất sau thuộc loại dẫn xuất hiđrocacbon? A C3H6 B CO2 C HCN D CH3OH Câu 46: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO, C2H2 H2 qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng Sau thời gian thu hỗn hợp Y (gồm khí hơi) Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 0,25 mol O2, sinh 0,15 mol CO2 4,50 gam H2O Phần trăm khối lượng C2H2 X A 20,00% B 48,39% C 50,32% D 41,94% Câu 47: Ancol sau có số nguyên tử cacbon số nhóm –OH? A Ancol etylic B Glixerol C Propan-1,2-điol D Ancol benzylic Câu 48: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm HCHO CH2=CHCHO dung dịch AgNO3/NH3 (dư), thu 60,48 gam Ag Nếu hiđro hóa hồn tồn 0,2 mol X cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, t0) Giá trị a A 0,36 B 0,30 C 0,28 D 0,32 Câu 49: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 50: Phát biểu sau sai? A Các este thường tan nước nhẹ nước B Dầu mỡ bị ôi thiu để lâu ngày khơng khí C Phản ứng xà phòng hóa phản ứng thuận nghịch \ D Isoamyl axetat có mùi chuối chín Câu 51: Thủy phân hồn toàn este X đơn chức, mạch hở, thu axit cacboxylic Y (C4H8O2) axetanđehit Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 52: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm este X (C3H6O2) este Y (C7H6O2) cần dùng vừa đủ 320 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam hỗn hợp Z gồm ba muối Giá trị m A 33,76 B 32,64 C 34,80 D 35,92 Câu 53: Lên men 54,0 gam glucozơ với hiệu suất phản ứng lên men đạt a% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch chứa 30,0 gam NaOH, thu dung dịch gồm NaHCO3 0,5M Na2CO3 1M Giá trị a A 75,0% B 25,0% C 50,0% D 37,5% Trang 1/4 - Đề số 04 Câu 54: Phát biểu sau sai? A Cho nước brom vào dung dịch anilin xuất kết tủa trắng B Dung dịch anilin làm hồng dung dịch phenolphtalein C Anilin tác dụng với dung dịch HCl D Anilin nguyên liệu công nghiệp phẩm màu azo Câu 55: Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin valin vào dung dịch NaOH dư, thu (m + 4,4) gam muối Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 0,765 mol O2, thu CO2, H2O N2 Giá trị m A 19,20 B 20,46 C 17,94 D 18,36 Câu 56: Cho 7,2 gam đimetylamin vào dung dịch HNO3 loãng dư, sau kết thúc phản ứng thu m gam muối Giá trị m A 13,52 B 17,28 C 12,44 D 16,66 Câu 57: Polime sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Poliacrilonitrin B Poli(metyl metacrylat) C Poli(vinyl clorua) D Poli(hexametylen-ađipamit) Câu 58: Kim loại sau dẫn điện tốt nhất? A Ag B Cu C Au D Fe Câu 59: Cho m gam hỗn hợp gồm Mg Fe vào 400 ml dung dịch chứa FeCl3 1M CuCl2 0,8M Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chứa muối 1,52m gam rắn không tan Giá trị gần m A 24 B 36 C 18 D 48 Câu 60: Trong kim loại sau đây, kim loại kim loại kiềm thổ? A Li B Al C Be D Cs Câu 61: Nhận định sau sai? A Phèn chua có cơng thức K.Al(SO4)2.12H2O B Trong tự nhiên, nhơm oxit tồn dạng ngậm nước dạng khan C Thạch cao nung có cơng thức CaSO4.H2O D Ở nhiệt độ cao, dùng chất khử mạnh cacbon hay khí CO để khử Al2O3 thành Al Câu 62: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na Al vào nước dư, thu 5,376 lít khí H2 (đktc) Nếu cho 2m gam X vào dung dịch NaOH dư, thu 13,44 lít khí H2 khí đo đktc Giá trị m A 6,81 B 6,00 C 6,54 D 7,08 Câu 63: Nhiệt phân hoàn toàn 50,59 gam hỗn hợp X gồm muối MNO3, Al(NO3)3 sau phản ứng thu rắn Y có khối lượng giảm 38,86 gam so với X, Y tan vừa đủ 230 ml dung dịch NaOH 1M Vẫn đem lượng hỗn hợp X phản ứng với dung dịch KOH lượng KOH cần để phản ứng xảy hết A 0,94 mol B 0,46 mol C 0,48 mol D 0,92 mol Câu 64: Crom(VI) oxit có màu A lục thẫm B lục xám C đỏ thẫm D da cam Câu 65: Hỗn hợp tecmit dùng để hàn đường ray xe lửa Hỗn hợp tecmit gồm A Al2O3 Fe B Al Fe3O4 C Al Fe2O3 D Al FeO Câu 66: Cho kim loại Fe phản ứng với dung dịch: FeCl3, AgNO3, Cu(NO3)2, ZnSO4, H2SO4 loãng, AlCl3 Số trường hợp xảy phản ứng hóa học A B C D Câu 67: Thuốc thử sau dùng lần thử để nhận biết lọ riêng biệt đựng dung dịch: H2SO4, HCl, NaOH K2SO4? A Q tím B Dung dịch Ba(HCO3)2 C Dung dịch NH3 D Dung dịch BaCl2 Câu 68: Tác nhân hóa học sau khơng gây nhiễm nguồn nước? A Các ion kim loại nặng Hg2+, Pb2+ B Các anion NO3-, SO42-, PO43- nồng độ cao C Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học D Khí CFC từ số thiết bị làm lạnh Trang 2/4 - Đề số 04 Câu 69: Phát biểu sau đúng? A Dung dịch glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng tạo Ag B Các cacbohiđrat tham gia phản ứng thủy phân C Peptit C6H11O4N3 có tham gia phản ứng màu biure D Các ancol no, đa chức, mạch hở tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam Câu 70: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z, T, P với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu Thuốc thử Hiện tượng thử X Quỳ tím Khơng đổi màu Y Đun nóng với dung dịch NaOH dư, sau làm Có màu xanh nguội, cho tiếp Cu(OH)2 vào lam Z Đun nóng với dung dịch H2SO4 lỗng, tách lấy chất Kết tủa Ag hữu cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng T Nước brom Màu nâu nhạt dần P Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Kết tủa Ag Các chất X, Y, Z, T, P A Anilin, triolein, vinyl axetat, saccarozơ, glucozơ B Alanin, tristearin, saccarozơ, glucozơ, metyl acrylat C Anilin, triolein, saccarozơ, metyl acrylat, fructozơ D Alanin, tristearin, metyl acrylat, glucozơ, fructozơ Câu 71: Cho phát biểu sau: (a) Xenlulozơ trinitrat dùng để chế tạo thuốc súng khơng khói (b) Axit glutamic dùng làm thuốc hỗ trợ thần kinh (c) Cao su loại vật liệu polime có tính dẻo (d) Trimetylamin chất khí, có mùi khai, tan nhiều nước (e) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ (f) Axit axetic tan vô hạn nước Số phát biểu A B C D Câu 72: Thủy phân 101,03 gam hỗn hợp A gồm pentapeptit X tripeptit Y thu hỗn hợp B gồm: a mol Gly-Ala-Val-Gly, b mol Val-Ala c mol Gly Hỗn hợp B phản ứng vừa đủ vs dung dịch KOH sau phản ứng thu 0,62 mol H2O Phần trăm theo khối lượng Val-Ala B gần A 15,8% B 38,8% C 16,8% D 21,8% Câu 73: Cho hỗn hợp X gồm este đơn chức, mạch hở vào dung dịch NaOH vừa đủ, sau phan ứng thu 42 gam hõn hợp Ychứa muối , 0,1 molCH3OH 0,4 mol ancol đồng đẳng liên tiếp có khối lượng 21,2 gam.Phần trăm khối lượng este có KLPT nhỏ : A 13,76% B 16,61% C 17,52% D 14,21% Câu 74: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg,Al,Fe tác dụng với HNO3 dư thu Y chứa (m+77,6) gam muối V lít khí gồm N2 NO2 (đktc) có tổng khối lượng 5,92gam.Cho NaOH dư vào Y đun nóng thấy xuất 0,896 lít khí (đktc).Giá trị V là: A 4,48 B 4,256 C 3,584 D 5,6 Câu 75: Cho bột Fe vào dung dịch gồm Cu(NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X chứa hai muối rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X hai kim loại Y A Cu(NO3)2; Fe(NO3)3 Cu; Ag B Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Cu; Fe C Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 Cu; Ag D Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Ag; Cu Trang 3/4 - Đề số 04 Câu 76: Cho dãy chất: HNO3, Zn(OH)2, NaCl, (NH4)2CO3, KHS, Al, Fe(NO3)2, KHSO4 Số chất dãy vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 77: Có nhận định sau: (a) Các kim loại kiềm có khối lượng riêng nhẹ nước (b) Tính chất vật lí chung kim loại chủ yếu electron tự kim loại gây (c) Nhôm kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi dát mỏng (d) Quặng boxit thành phần Al2O3.nH2O nguyên liệu để điều chế nhôm (e) Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng hợp chất (g) Nguyên tắc làm mềm nước cứng loại bỏ anion HCO3-, Cl- SO42- Số nhận định A B C D Câu 78: Điện phân 225 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ thời gian t giờ, cường độ dòng điện khơng đổi 4,02A (hiệu suất trình điện phân đạt 100%) thu chất rắn X, dung dịch Y khí Z Cho 18,9 gam bột Fe vào dung dịch Y, sau phản ứng kết thúc thu 21,75 gam rắn T khí NO (sản phẩm khử N+5) Phát biểu sau sai A Chất rắn T thu gồm kim loại B Do Y có chứa HNO3 nên dung dịch sau điện phân có pH < C Trước cho sắt vào, nước catot chưa bị điện phân D Quá trình điện phân tiến hành 5600 giây Câu 79: Cho 39,84 gam hỗn hợp F gồm Fe3O4 kim loại M vào dung dịch HNO3 đun nóng khuấy hỗn hợp để phản ứng xảy hoàn toàn thu 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử nhất) (đktc), dung dịch G 3,84 gam kim loại M Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch G thu kết tủa H Nung H khơng khí đến khối lượng không đổi thu 40 gam chất rắn Biết M có hóa trị khơng đổi phản ứng % khối lượng M F gần với A 32% B 41% C 52% D 11% Câu 80: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ, tinh bột tetrapeptit A (được tạo thành từ Gly, Ala gốc Glu) đem tồn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi dư thấy xuất 360 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 143,1 gam Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch hỗn hợp Y gồm NaOH 1,25M KOH 1,25M thu 26,8 gam hỗn hợp muối Z Giá trị m gần với? A 104 gam B 103 gam C 102 gam D 101 gam HẾT ĐỀ THI ĐƯỢC TRÍCH TỪ CUỐN: “BỘ ĐỀ HÓA HỌC 2018 – NHỮNG VIÊN ĐÁ CUỐI CÙNG” – DO TƠI U HĨA HỌC & BOOKGOL ĐỒNG PHÁT HÀNH MÃ ĐỀ: 20 Đặt sách đề fanpage: Tôi yêu Hóa Học Trang 4/4 - Đề số 04 ... ĐỀ THI ĐƯỢC TRÍCH TỪ CUỐN: “BỘ ĐỀ HÓA HỌC 2018 – NHỮNG VIÊN ĐÁ CUỐI CÙNG” – DO TƠI U HĨA HỌC & BOOKGOL ĐỒNG PHÁT HÀNH MÃ ĐỀ: 20 Đặt sách đề fanpage: Tơi u Hóa Học Trang 4/ 4 - Đề số 04 ... loại nặng Hg2+, Pb2+ B Các anion NO 3-, SO4 2-, PO4 3- nồng độ cao C Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học D Khí CFC từ số thi t bị làm lạnh Trang 2 /4 - Đề số 04 Câu 69: Phát biểu sau đúng? A Dung... Fe(NO3)3 Cu; Ag D Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Ag; Cu Trang 3 /4 - Đề số 04 Câu 76: Cho dãy chất: HNO3, Zn(OH)2, NaCl, (NH4)2CO3, KHS, Al, Fe(NO3)2, KHSO4 Số chất dãy vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QG môn hóa lần 4 TYHH , ĐỀ THI THỬ THPT QG môn hóa lần 4 TYHH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn