TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

16 11 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:59

[TYPE THE COMPANY NAME] TIỂU LUẬN MÔN: Quản trị Ngân hàng Thương mại Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến Câu 2: Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng? (Tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng? Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng?) Liên hệ Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU Trong chế thị trường hệ thống Ngân hàng chia làm cấp: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có nhiệm vụ đảm bảo chức quản lý vĩ mô Ngân hàng Thương mại (NHTM) thực kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng Đối với NHTM, nguồn vốn kinh doanh Nhà nước cấp mà phải tự huy động vốn từ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi xã hội, tiến hành hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận bù đắp chi phí đầu vào, với nguyên tắc phù hợp với chế độ sách kinh tế - xã hội hành Nhà nước Trong đó, tín dụng hoạt động kinh doanh quan trọng nhất,mang lại lợi nhuận cao cho NHTM Trong hoạt động ngân hàng, phải đối mặt với nhiều rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro tốn, rủi ro lãi suất, … Trong đó, rủi ro tín dụng mang lại hậu nặng nề, chí đe dọa tồn NHTM Rủi ro hoạt động Tín dụng NHTM xảy xuất biến cố làm cho khách hàng, khơng thực nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng vào thời điểm đáo hạn Các khoản nợ đến hạn khách hàng khơng có khả trả cho Ngân hàng thuộc hai trường hợp: khách hàng trả nợ cho Ngân hàng sau thời gian kể từ thời điểm đáo hạn Ngân hàng gắn rủi ro đọng vốn, khách hàng hồn tồn khơng có khả trả nợ cho Ngân hàng trường hợp Ngân hàng gặp rủi ro vốn Từ phân tích ta thấy rủi ro hoạt động ngân hàng, đặc biệt rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh khỏi Để giảm thiểu rủi ro tín dụng trước hết phải trọng nâng cao chất lượng tín dụng Vì vậy, tiểu luận này, em xin trình bày “Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Liên hệ với Việt Nam I KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG Khái niệm phân loại 1.1 Khái niệm Tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng, sau thời gian định lại quay với lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu 1.2 Phân loại tín dụng  Theo thời gian - Tín dụng ngắn hạn: từ 12 tháng trở xuống Chủ yếu tài trợ cho tài sản lưu động doanh nghiệp, cho vay tiêu dung ngắn hạn, cho vay thị trường lien ngân hàng - Tín dụng trung hạn: từ năm đến năm, tài trợ cho tài sản cố định phương tiện vận tải, số trồng vật nuôi, trang thiết bị - Tín dụng dài hạn: năm (tuỳ theo quy định ngân hàng năm) Thường dùng cho cơng trình xây dựng nhà, sân bay, cầu đường máy móc thiết bị có giá trị lớn, có thời gian sử dụng lâu  Theo quy trình nghiệp vụ: - Cho vay: việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả gốc lãi khoảng thời gian xác định Đây tài sản lớn khoản mục tín dụng - Chiết khấu giấy tờ có giá việc ngân hàng mua giấy tờ có giá trước đến hạn bảo lưu quyền truy đòi - Cho thuê việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản khách hàng thuê theo thoả thuận định - Bảo lãnh việc ngân hàng cam kết thực nghĩa vụ tài bên thứ khách hàng ngân hàng không thực  Theo đảm bảo: - Về nguyên tắc, khoản tín dụng ngân hàng có đảm bảo Tuy nhiên, ngân hàng ghi vào hợp đồng tín dụng loại đảm bảo mà ngân hàng bán để thu nợ khách hàng không trả nợ - Các khách hàng uy tín, làm ăn thường xun có lãi, tình hình tài vững mạnh khơng cần tài sản đảm bảo - Ngân hàng phải kiểm tra, đánh giá tình trạng tài sản đảm bảo, có khả giám sát việc sử dụng có khả bảo quản tài sản đảm bảo  Theo rủi ro: - Nợ hạn: gồm nợ hạn có khả thu hồi (các khoản nợ hạn với thời hạn ngắn khách hàng có kế hoạch khắc phục tốt, tài sản đảm bảo có giá trị lớn); nợ q hạn khó đòi (q hạn q lâu, khả trả nợ kém, tài sản chấp nhỏ giá…) - Nợ lành mạnh (nợ đủ tiêu chuẩn): khoản nợ có khả thu hồi cao Khách hàng có tình hình tài tốt, dự án vay có hiệu quả, khơng phát sinh nợ q hạn - Nợ có vấn đề: Là khoản nợ có dấu hiệu khách hàng chậm tiêu thụ, tiến độ thực kế hoạch bị chậm … Nợ có vấn đề chia thành nhiều cấp độ khác  Phân loại khác: Ngồi phân loại theo ngành kinh tế, đối tượng tín dụng, mục đích … Tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng 2.1 Nhóm tiêu phản ánh quy mơ tín dụng - Doanh số cho vay: phản ánh lượng vốn mà Ngân hàng cho doanh nghiệp vay theo hợp đồng tín dụng Nó tính cách cộng tất khoản cho vay thời kì định - Doanh số thu nợ tín dụng: phản ánh số vốn thực tế mà người vay hoàn trả cho NHTM Nó tính cách cộng dồn khoản thu nợ thời kì định Doanh số thu nợ lớn tăng so với tổng số cho vay chứng tỏ tín dụng ngân hàng tốt - Dư nợ: phản ánh lượng vốn mà cá nhân, tổ chức nợ ngân hàng thời điểm xác định, tính số dư cuối kì bảng cân đối kế tốn Dư nợ lớn phản ánh khả mở rộng tín dụng Ngân hàng lớn Dư nợ thấp chứng tỏ khả tín dụng Ngân hàng khơng mở rộng, chất lượng - Hệ số sử dụng vốn vay: phản ánh kết sử dụng vốn NHTM Chỉ tiêu đánh giá tỉ trọng tín dụng doanh nghiệp phù hợp với khả đáp ứng thân NHTM hay chưa (khả NHTM việc đáp ứng nhu cầu vốn vay) 2.2 Nhóm tiêu nợ hạn 2.2.1 Tỷ lệ nợ hạn - Là tỷ lệ phần trăm nợ hạn doanh nghiệp, cá nhân tổng dư nợ NHTM thời điểm định - Chỉ tiêu phản ánh rõ chất lượng tín dụng Ngân hàng Tỷ lệ nợ hạn cao chứng tỏ khả thu hồi nợ hạn kém; Ngân hàng khó khăn việc đảm bảo khả toán, giảm thu nhập Nếu tỷ lệ cao dẫn đến phá sản - Tỷ lệ nợ hạn thấp chứng tỏ hoạt động tín dụng Ngân hàng tốt, mức độ rủi ro thấp 2.2.2 Chỉ tiêu nợ khó đòi - Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ: cho biết phần trăm nợ khó đòi, nợ có khả vốn tổng dư nợ - Tỷ lệ nợ khó đòi nợ q hạn: cho biết phần trăm nợ khó đòi, bị vốn Ta xem xét tiêu để đánh giá chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng Ngân hàng tốt nợ hạn có xu hướng giảm tổng dư nợ có xu hướng tăng 2.3 Vòng quay vốn tín dụng - Cho thấy hiệu sử dụng vốn NHTM, cho biết số vòng luân chuyển vốn thời gian định - Vòng quay vốn tín dụng lớn chứng tỏ Ngân hàng luân chuyển vốn nhanh, tham gia tích cực vào hoạt động sử dụng vốn doanh nghiệp, khả thu hồi gốc lãi nhanh, chất lượng tín dụng tốt Đồng thời cho thấy Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, khả sinh lời cao 2.4 Lợi nhuận hoạt động tín dụng Đây tiêu quan trọng việc đánh giá chất lượng tín dụng NHTM Tín dụng đạt hiệu tạo lợi nhuân cho NHTM Nếu lợi nhuận thấp chứng tỏ có nhiều khoản vay khơng thu hồi gốc lãi, nợ hạn phát sinh, nợ khó đòi tăng 2.5 Tỷ lệ lãi thu từ hoạt động tín dụng Cho biết 100 đồng vốn ngân hàng đưa vào hoạt động tín dụng kì thu đồng lãi * Cơ sở pháp lý: Các tiêu định lượng Theo văn 3653/NHCS-TDNN ngày 19/11/2012 Tổng giám đốc NHCSXH việc xây dựng Phương án, Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng Một số tiêu chủ yếu để đánh giá chất lượng tín dụng gồm: - Nợ hạn - Nợ bị chiếm dụng - Nợ không đủ điều kiện đổi sổ vay vốn - Lãi tồn đọng (lãi phát sinh nợ hạn + lãi tồn nợ hạn) - Phân loại chất lượng tổ (đánh giá chất lượng tổ theo Ban quản lý tổ, kết thu lãi, thu tiết kiệm đôn đốc thu hồi nợ hàng tháng kết xếp loại theo chất lượng đánh giá) Các tiêu định tính Bên cạnh tiêu định lượng để đánh giá chất lượng tín dụng đơn vị qui định Văn 3653/NHCS-TDNN ngày 19/11/2012 , số tiêu định tính sau quan trọng: - Triển khai văn hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng - Tổ chức, điều hành hoạt động tín dụng - Cơng tác lập kế hoạch tín dụng (tháng/q/năm): cụ thể/chi tiết khơng? - Hoạt động kiểm tra, đối chiếu: + Phòng Kiểm tra kiểm sốt nội (KTKSNB) xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện, đôn đốc PGD thực tiêu kế hoạch duyệt án xử lý ngăn ngừa nợ xấu phát sinh + Giám đốc PGD tự tổ chức kiểm tra kiểm soát PGD theo hướng dẫn NHCSXH - Tổ chức Tổ giao dịch lưu động Điểm giao dịch xã; - Công tác tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) - Công tác phối hợp với Hội Đoàn thể Tổ TK&VV - Chất lượng hoạt động Ban đại diện HĐQT - Về thu tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV (phạm vi triển khai huy động tiết kiệm) ; thường xuyên rà sốt phân tích, phân loại, phân nhóm nợ tìm ngun nhân đề phương II CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 1.1 Ảnh hưởng mơi trường kinh tế - Chu kì kinh tế: Khi kinh tế giai đoạn ổn định thịnh nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất, nhu cầu tiêu dùng người dân, lượng tiền dự trữ tiết kiệm tăng Do người cho vay người vay sẵn sang, hoạt động tín dụng nâng cao Và ngược lại, kinh tế suy thối nguồn vốn huy động ngân hàng khơng sử dụng hiệu quả, có nghĩa chất lượng tín dụng thấp - Các biến động tỉ giá lãi suất thị trường nói chung thị trường tiền tệ nói riêng ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất ngân hàng 1.2 Ảnh hưởng môi trường pháp lý - Môi trường pháp lý hiểu hệ thống luật văn pháp luật có liên quan đến hoạt động NHTM nói chung hoạt động tín dụng nói riêng - Sự thay đổi chủ trương sách nhà nước gây ảnh hưởng đến khoản tín dụng, cấu kinh tế sách xuất nhập 1.3 Ảnh hưởng từ phía ngân hàng - Lãi suất tín dụng: Lãi suất tín dụng ngân hàng khơng quy định lãi suất NHNN, cạnh tranh tổ chức tín dụng khác mà mục tiêu lợi nhuận từ phía ngân hàng chi phí khác khoản cho vay Khi xác định lãi suất, ngân hàng phải dựa vào yếu tố bản: + Lãi suất thị trường (yếu tố tảng) + Định hướng chiến lược, sách kinh tế + Thực trạng tốc độ lạm phát - Tiêu chuẩn tín dụng: Là yêu cầu mà doanh nghiệp phải đạt để thiết lập quan hệ tín dụng Tuỳ theo quy mơ tín dụng mà tiêu chuẩn tín dụng đưa để so sánh, đánh giá tiêu chuẩn doanh nghiệp cần đạt Trên sở ngân hàng tiến hành phân loại doanh nghiệp để nhìn nhận, định quy mơ tín dụng biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn tín dụng - Chính sách tín dụng: Chính sách tín dụng ngân hàng mặt phải phù hợp với đường lối phát triển chung đất nước, đồng thời phải đảm bảo kết hợp hài hoà quyền lợi người cho vay, người vay thân ngân hàng Với NHTM, sách tín dụng hợp lí phải đảm bảo khả sinh lời hoạt động tín dụng sở phân tán rủi ro, tuân thủ luật pháp đường lối, sách nhà nước, đồng thời phải đảm bảo tính cơng hấp dẫn khách hàng - Tổ chức máy quy trình quản lý tín dụng: tổ chức máy quy trình quản lý tín dụng quy định quyền hạn trách nhiệm khâu, mối quan hệ phận trình thự thiện từ thẩm định thiết lập quan hệ thu hồi vốn tín dụng Tổ chức quản lý tín dụng phù hợp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, hạn chế tình trạng lựa chọn đối nghịch hay rủi ro đạo đức Quy trình quản lý bố trí khoa học, phân định rõ rang trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng thơng tin, sở quan trọng nâng cao mức độ hiệu tín dụng - Thơng tin tín dụng thẩm định dự án: Mục đích thẩm định dự án giúp ngân hàng rút kết luận xác tính khả thi, hiệu kinh tế, khả trả nợ rủi ro xảy dự án Thông qua thẩm định, ngân hàng góp ý với chủ đầu tư dự án cân nhắc khả cho không cho vay - Chất lượng nhân sự: người yếu tó định đến thành bại hoạt động tín dụng ngân hàng Nghiệp vụ ngân hàng phát triển đòi hỏi chất lượng nhân ngày cao để sử dụng phương tiện đại, phù hợp với phát triển nghiệp vụ ngân hàng chế thị trường Việc lựa chọn nhân phải đảm bảo đạo đức nghiệp vụ chun mơn 1.4 Về phía khách hàng - Nhu cầu tín dụng khách hàng: phụ thuộc chủ yếu tình hình chung kinh tế chu kì sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Năng lực khách hàng: hiểu khả người vay đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn loại tín dụng Có tiêu chí như: + Năng lực sản xuất khách hàng + Năng lực thị trường sản phẩm + Năng lực tài khách hàng + Năng lực quản lý doanh nghiệp - Tình hình cầm cố, chấp tài sản doanh nghiệp người bảo lãnh: Đây vấn đề định để đảm bảo cho khoản vay ngân hàng Doanh nghiệp phải có chứng nhận quyền sở hữu giá trị tài sản phải đảm bảo kì đáo hạn khoản tín dụng - Tư cách đạo đức khách hàng: phẩm chất đòi hỏi người vay phải hồn tồn trung thực Khi ngân hàng có nghi ngờ tư cách đạo đức ý định người vay khơng nên tiến hành cho vay nhằm đảm bảo an tồn tín dụng Giải pháp đề xuất 1.1  Giải    pháp    nhằm    đảm    bảo    nâng    cao    chất    lượng    tín    dụng    trong    q    trình    tăng    trưởng    của    tín    dụng ngân hàng:   Nhằm  mục  đích  đảm  bảo  mức  tăng  trưởng  dư  nợ  hợp  lý  đi  kèm  chất  lượng tốt ,mang lại hiệu quả cao cho hoạt động tín dụng trong thời gian tới thì  cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:  *Thứ nhất,các tổ chức tín dụng cần thống nhất nhận thức và nhất qn trong  thực   hiện  chính  sách  tín  dụng  với  tầm  nhìn  dài  hạn;khơng  vì  lợi  ích trong một  vài năm trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích lâu dài trong các năm  tiếp theo. Do vậy, khơng thể chỉ vì để đảm bảo lương và thưởng theo kế hoạch  từng năm để mạo hiểm cho vay ồ ạt các dự án kém chất lượng, tiềm ẩn rủi ro,  dẫn đến có thể tăng đột biến nợ q hạn và giảm mạnh các mặt khác của chất  lượng tín dụng trong các năm sau.  *Thứ hai,các tổ chức tín dụng cần thay đổi một cách căn bản trong tư  duy và cách thức điều hành hoạt động tín dụng,chuyển từ bị động chạy theo  xử lý các hậu quả đã xảy ra do rủi ro cao và chất lượng suy giảm sang chủ  động  lường  tính  trước  các  tình  huống  và  thực  hiện  đồng  bộ  các  biện  pháp  phòng tránh tích cực.  *Thứ ba,cụ thể hóa và sử dụng hệ thống các chỉ số phản ánh chất lượng  tín dụng của tổ chức tín dụng như một cơng cụ để quản lý quan hệ giữa tăng  trưởng và chất lượng tín dụng.  *Thứ tư,tăng cường kiểm sốt tăng trưởng tín dụng nhưng khơng được  làm ảnh hưởng đến việc tiếp tục cho vay các dự án có tính khả thi và hiệu quả  cao.Vấn đề là,trong điều kiện dư nợ tín dụng đã đạt mức cao ,thì điều lưu ý là  cần phải ưu tiên xem xét ,lùa chọn kỹ và chỉ ưu tiên cho vay các dự án có tính  khả thi và hiệu quả cao,việc tiếp tục cho vay phải được tiến hành kèm theo các  biện  pháp  khác  để  đảm  bảo  chất  lượng  tín  dụng  được  duy  trì,khơng  bị  suy giảm.Đồng thời tập trung vào việc phân tích nâng cao chất lượng danh mục  đầu tư tín dụng ,tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro…  *Thứ năm,nâng cao chất lượng thẩm định trên cơ sở đổi mới đồng bộ  các khâu đào tạo bồi dưỡng cán bộ,hồn thiện quy chế ,quy trình và cách thức  tổ chức việc thẩm định,quyết định cho vay theo hướng ngày càng mang tính  chun  nghiệp  hóa  cao  hơn,có  sự  phân  cơng,phân  nhiệm  rõ  ràng  và  hợp lý hơn.  *Thứ sáu,tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng và đa dạng  hóa các dịch vụ ngân hàng để tăng thu nhập,giảm bớt sức Ðp lên tăng trưởng  tín dụng đơn thuần.  1.2  Giải     pháp     đối     với     vấn     đề     rủi     ro     tín     dụng     ngân     hàng     trong     hoạt     động    kinh    doanh    của    các    ngân hàng    thương    mại:     Trong  kinh  doanh  ngân  hàng  việc  ngân  hàng  đương  đầu  với  rủi  ro  tín  dụng là điều khơng thể tránh khỏi được.Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên  trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là u cầu khách quan hợp lý.Vấn đề là  làm thế nào để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng ở một tỷ lệ thấp nhất có thể  chấp nhận được.Trong phạm vi bài viết này em xin đưa ra một sè  giải pháp   như sau nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các  ngân hàng thương mại:  1.2.1 Hồn thiện kỹ thuật thẩm định các nhu cầu tín dụng    Hồn thiện kỹ thuật thẩm định để giải quyết vấn đề cơ bản của tín dụng  là có nên cho vay hay khơng và cho vay như thế nào.Để trả lời và đi đến quyết  định cuối cùng,cần thiết phải hồn thiện thẩm định trên các mặt :  *Thứ nhất,uy tín của khách hàng phải được đề cập trong thẩm định và  cụ thể hơn,nó phải có nội dung trong tờ trình của cán bộ tín dụng,với các tiêu  thức cụ thể là:  ­Thẩm định qua hồ sơ q khứ của khách hàng  ­Thẩm định qua phỏng vấn trực tiếp với mục đích cần đạt rõ ràng là:tìm hiểu  phẩm chất của khách hàng vay trên góc độ như động cơ vay,sự liêm chính,thái  độ sẵn lòng trả nợ.  ­Thẩm  định  danh  tiếng  hoặc  tai  tiếng,uy  tín  của  khách  hàng  qua  các  luồng  thơng tin và sự giới thiệu của khách hàng khác về khách hàng vay vốn.    *Thứ hai,hồn thiện thẩm định nguồn trả nợ của khách hàng.Trước khi  mét nhu cầu cho vay được đáp ứng,việc nhìn thấy một loạt các nguồn tiền trả  nợ là cần thiết,nó đem lại cho tổ chức tín dụng giải quyết cả ba vấn đề trong  quan  hệ  tín  dụng  là  giá  cả,rủi  ro  và  lòng  tin.Với  ba  nguồn  được  xếp  thứ  t ự  trong việc thẩm định cần làm là :    Một là,nguồn từ quyết tốn của khoản vay:là nguồn trả nợ từ chính hiệu  quả của khoản tín dụng,nó phụ thuộc vào khả năng tạo ra lợi nhuận của người  vay mà trực tiếp là phương án vay vốn.    Hai là,nguồn từ chính năng lực tài chính của khách hàng vay vốn:được  dùng khi dự án vay thực hiện khơng thành cơng,khi đó bản thân vốn nội sinh  của doanh nghiệp với tư cách người đi vay là nguồn thu khác của ngân  hàng.Nguồn này vẫn chứa đựng sự khơng chắc chắn do việc ngân hàng cùng  phải chia sẻ nguồn thu này với chủ nợ khác.    Ba là,tài sản bảo đảm(thế chấp,cầm cố…):là nguồn thu sau cùng từ phía  khách hàng.Nguồn thu này tỏ ra khá chắc chắn do tính "ưu quyền" của ngân  hàng trên giá trị của tài sản bảo đảm.Tuy khơng phải là nguồn gắn liền với bản  chất của tín dụng do thanh lý chậm,tốn kém chi phí và sức lực,khó tìm kiếm  thị trường.    *Thứ ba,trong thẩm định ,một số nhân tố chưa được quan tâm ,cần phải  được đề cập trong chu trình kỹ thuật này là:các chỉ số dự báo trước khi cho  vay_hoặc là ngắn hạn hoặc là dài hạn,nếu khơng khoản tín dụng sẽ trở về con  số âm.Đó là dự đốn giá vàng,tỷ giá,lạm phát,độ thăng trầm kinh tế theo các  mức ở khu vực khác nhau,các biến cố có thể dự đốn về kinh tế,chính trị,xã  hội *Thứ tư,khoản tín dụng khơng thể nằm ngồi ý đồ của một chính sách  tín dụng của chính ngân hàng đó.Do vậy,việc hình thành chính sách tín dụng  ,một nhân tố chủ quan có ý nghĩa quyết định tận dụng sức mạnh ngân hàng  đó,cùng với sự thắng lợi của một sách lược của ngân hàng,làm  chỗ dùa cho  việc thẩm định món vay là điều bắt buộc phải có,nếu khơng việc cho vay trở  nên mất phương hướng,khơng tận dụng được sức mạnh của các ngân hàng vốn  dĩ là khác nhau.ư    Chính sách đó ,ngay từ đầu kinh doanh đã phải hoạch định rõ ràng trên  các mặt:các loại cho vay sẽ thực hiện;quy mơ khoản vay;loại khách hàng có  thể chấp nhận cho vay;kỳ hạn có thể được;các phương hướng trong giải quyết  các ngoại tệ như cho vay vượt mức,xử lý vay khi có vấn đề…;phương pháp  cam kết cho vay.  1.2.2 Hồn thiện kỹ thuật cấp tín dụng:  *Thứ nhất,do tính đa dạng trong kinh doanh của nền kinh tế,do vậy tất  yếu phải đa dạng trong kỹ thuật cấp tín dụng.Nhưng mặt khác,do đặc điểm của  kinh doanh tiền tệ lại đòi hỏi ở mức rủi ro mà ngân hàng có thể "chịu đựng"  được  ,do  đó  tỉ  trọng  của  mỗi  loại  tín  dụng  phải  có  sự  thay  đổi  trong  hiện  tại.Ngồi những kỹ thuật cấp tín dụng phải có sự thay đổi trong hiện tại.Ngồi  những  kỹ  thuật  cấp  tín  dụng  mới,dẫn  đến  cơng  nghệ  tín  dụng  như:th  mua,tiêu dùng,bao thanh tốn…thì các sản phẩm có tính cổ điển và chiếm tỉ  trọng cao cần có sự thay đổi là :    ­Giảm thiểu tín dụng ứng trước,loại tín dụng với nội dung cấp tín dụng  của nó chứa đựng rất nhiều rủi ro.Khi mà hàng loạt các yếu tố quan trọng của  III sự thay đổi về vốn đều nằm ở phía trước như:mục đích sử dụng;hiệu quả sử  dụng;chia sẻ rủi ro;vận động tín dụng và vật tư hàng hóa.    ­Gia  tăng  triết  khấu  thương  phiếu,loại  tín  dụng  đưa  ngân  hàng  tới  chỗ  rủi  ro  giảm  thiểu  do  sự  gắn  liền  của  nó  với  vật  tư  trong  lưu  thơng,sản  xuất,chưa kể tới thời gian ngắn và được truy đòi trong trong quan hệ tín dụng  này.Điều  đó đưa  tới một  hệ  quả  là:tín dụng thương  mại  phải được  mở  rộng  trong nền kinh tế quốc dân nhằm tạo ra sự lưu động của vốn với sự hỗ trợ của  tín dụng ngân hàng.    *Thứ  hai,ngồi  những  biện  pháp  tín  dụng  đang  được  áp  dụng  hiện  nay,cần phân biệt và áp dụng các loại sau đối với tín dụng vốn lưu động .    Đối với tín dụng trực tiếp:Tức là loại tín dụng ngân hàng cấp vốn trực  tiếp cho người có nhu cầu và ở vế ngược lại người đi vay trực tiếp hồn trả nợ  vay cho ngân hàng.    Ngân hàng khơng thể thực hiện như hiện tại,mà phải phân biệt thành các  loại cụ thể hơn nữa phù hợp với đặc điểm,tính chất ln chuyển vốn từng loại  hình khách hàng.  (1)Ở  hình  thức  thứ  nhất,vốn  tín  dụng  tham  gia  với  tư  cách  khơng  thường  xun ,cường độ vốn nhỏ và ngắn(do loại hình doanh nghiệp này có vốn tự có  cơ bản là đủ cho kinh doanh).    Đối với hình thức này thì ngân hàng nên cho vay với thủ tục thật đơn  giản,coi nó như một hoạt động yểm trợ nhiều hơn là kinh doanh.Sau khi cho  vay ngân hàng có thể khơng cần thực hiện hành vi tái xét,nhằm tránh đi một  chi phí ngân hàng khơng cần thiết với món vay nhỏ này.    THỰC TRẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY Nhìn  tổng  thể,trên  cơ  sở  phân  tích  ,đánh  giá  tình  hình  đặt  trong  mối  quan hệ với mơi trường kinh tế,chính trị­xã hội và mơi trường pháp lý cũng  như  sự  phát  triển  trong  hoạt  động  kinh  doanh  của  các  ngân  hàng  thương  mại,cho thấy sự tăng trưởng và phát triển tín dụng của các ngân hàng trên địa  bàn cả nước trong những năm gần đây là có cơ sở và gắn liền với các yếu tố  thúc đẩy sau: ­ Mơi  trường  pháp  lý  :  Cơ  chế  chính sách  của  NHNN  ngày  càng hồn  thiện,thơng thống,Đặc biệt các cơ chế về hoạt động tín dụng,về lãi xuất ,về tỷ  giá,về kinh doanh mua bán ngoại tệ…đã tạo cho các ngân  hàng thương mại  quyền  chủ  động,linh  hoạt  trong  hoạt  động  kinh  doanh  theo  hướng  tự  chủ,tự  chịu trách nhiệm đối với hiệu quả kinh doanh của mình,hoạt động kinh doanh  theo đúng luật định.Đây là yếu tố pháp lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi  cho các ngân hàng thương mại hoạt động và kinh doanh hiệu quả.    ­ Mơi trường kinh tế : Tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế  đất nước nói chung tiếp tục đạt được mức tăng trưởng khá,các chỉ số về tốc độ  phát triển,về giá trị sản xuất của ngành,lĩnh vực sản xuất  kinh doanh đều đạt  và tăng so với cuối năm 2003 và so với cùng kỳ.Sự tăng trưởng và phát triển  các hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng và nền kinh tế có ý nghĩa  rất  lớn  đối  với  hoạt  động  ngân  hàng  trong  mối  quan  hệ  ngân  hàng­khách  hàng,tác động tích cực đến q trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng ngân  hàng của các ngân hàng trên địa bàn của cả nước.    ­ Nhu cầu vốn trung và dài hạn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao  thơng,y tế,giáo dục của cả nước đang tăng cao.Số lượng doanh nghiệp được  thành lập ngày càng tăng.Đây chính là một thị trường tiềm năng rất lớn về nhu  cầu vốn vay,nhu cầu thanh tốn và các dịch vụ ngân hàng đối với các ngân  hàng trên địa bàn của cả nước.    ­ Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại từng bước được  nâng cao.Các ngân hàng thương mại trên địa bàn cả nước đã và đang tích cực  triển khai phát triển các hoạt động dịch vụ với mức độ ứng dụng cơng nghệ  thơng tin ngày càng cao:phát triển hạ tầng kỹ thuật,đầu tư trang thiết bị làm  việc,xây dựng phần mềm tiện Ých áp dụng trong hoạt động thanh tốn,chuyển  tiền và phục vụ cho cơng tác huy động vốn,quản trị ngân hàng.Hệ thống các  mạng lưới giao dịch phát triển nhanh ,tạo điều kiện cho các ngân hàng thương  mại mở rộng thanh tốn ,khai thác và sử dụng vốn hiệu quả.Đồng thời tạo điều  kiện cho người dân giao dịch,quan hệ và tiếp cận tốt hơn nguồn vốn tín dụng  ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ tiện Ých khác.    Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng khơng phải mọi sự tăng trưởng  tín dụng đều được coi là tốt vì đến q một giới hạn nào đó,sự tăng trưởng  mạnh trong kỳ xem xét sẽ có nguy cơ gây ra rủi ro lớn và tỷ lệ nợ q hạn cao  ở thời kỳ sau.Từ đây nảy sinh câu hỏi,tăng trưởng tín dụng ở mức bao nhiêu là  hợp lý và mức nào là giới hạn ,nếu vượt q có thể được coi là tăng trưởng  nóng và cần có sự kiểm sốt đặc biệt?Xác định mức tăng trưởng hợp lý hàng  năm cũng như giới hạn tối đa tăng trưởng tín dụng cho từng thời kỳ là việc  làm thiết thực,có thể giúp Ých cho việc điều hành chính sách tín dụng­tiền tệ  một cách chủ động và có hiệu quả hơn.Để làm được việc này cần có sự nghiên  cứu chun sâu và trình bày riêng,tuy nhiên để khởi đầu cho những thảo luận  và nghiên cứu như  vậy ,có thể sử dụng điều mà Thống đốc Lê Đức Thúy đã  trình bày trong chất vấn tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XI như là một thơng  tin tham khảo bổ ích.Đó là,các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như IMF,WB  trong các chương trình cho vay đối với Việt Nam ln khống chế mức tăng  trưởng tín dụng hằng năm của ta đến hết tháng 6/2003,khơng được q 20%.    Theo cách nhìn nhận trên có thể nói rằng,dưới góc độ những ràng buộc  liên quan đến u cầu thực hiện các cam kết quốc tế ,giới hạn tăng trưởng tín  dụng hằng năm của nước ta trong thời kỳ trên là 20%.Do vậy,tăng trưởng tín  dụng hằng năm trên 20% là có thể được coi là mức tăng trưởng nóng.    Mặt khác trong điều kiện cụ thể của nước ta,quy mơ vốn tự có của các  TCTD  nhỏ  bé,tốc  độ  tăng  vốn  chậm.Theo  thơng  lệ  quốc  tế,tỷ  lệ  an  tồn  vốn(vốn tự có trên tổng tài sản có được điều chỉnh theo rủi ro)phải lớn hơn  hoặc bằng 8%.Trong khi đó ,hiện nay ở các ngân hàng thương mại quốc doanh  của chúng ta,tỷ lệ này rất thấp từ 3­5%.Do vậy ,tăng trưởng tín dụng nóng sẽ  dẫn đến làm giảm nhanh tỷ lệ an tồn vốn.Theo quan sát thì tuy ở mỗi ngân  hàng tình hình có khác nhau nhưng nhìn chung ,ở những ngân hàng dư nợ tín  dụng tăng nhanh trên 20%năm thì chất lượng tín dụng bắt đầu suy giảm nhiều  hơn và nợ q hạn bắt đầu tăng nhanh hơn.Từ thực tế này,một số TCTD cũng  đã bắt đầu nhận ra và cho rằng,trong điều kiện cụ thể hiện nay của nước ta,có  thể coi tăng trưởng tín dụng dưới 20%/năm là hợp lý.    Từ  những  điều  trên  ,có  thể  đi  đến  nhận  xét,trong  khi  chưa  có  con  số  chính thức mang tính pháp lý hoặc các hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà  nước ,có thể tạm thời coi tăng trưởng tín dụng hằng năm đến 20% là mức hợp  lý,trên mức này có thể coi là tăng trưởng tín dụng nóng và cần có những biện  pháp tăng cường quản lý để đảm bảo khơng làm suy giảm chất lượng tín dụng   Thực trạng về tín dụng ngân hàng trong khu vực kinh tế tư nhân:  Kinh tế tư  nhân theo nhận thức chung hiện nay là một nhóm các thành  phần  kinh  tế,bao  gồm  các  cơ  sở  sản  xuất,các  hộ  nơng  dân  cá  thể  và  tiểu  chủ,các  hộ  sản  xuất  kinh  doanh  dịch  vụ,thương  mại  ở  thành  thị;các  doanh  nghiệp bao gồm các doanh nghiệp tư nhân,các cơng ty TNHH,các cơng ty cổ  phần của khu vực kinh tế tư nhân.Khu vực kinh tế tư nhân dùa trên sở hữu tư  nhân về tư nhân về tư liệu sản xuất,là bộ phận hợp thành hữu cơ quan trọng  của nền kinh tế đất nước và ngày càng tỏ rõ sự năng động cũng như tính hiệu  quả của nó trong nền kinh tế thị trường.  Trong  thời  gian  qua,khu  vực  kinh  tế  tư  nhân  mà  cụ  thể  ở  đây  là  các  cơng ty cổ phần,cơng ty TNHH,các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác ngày càng  tăng khả năng tiếp cận vốn của hệ thống ngân hàng.Nếu năm 1995,khu vực  kinh tế tư nhân chỉ mới nhận được vốn từ  hệ thống ngân hàng là 18.198 tỉ  đồng thì đến năm 1999 lưu lượng vốn đạt được là 44.873 tỉ đồng ,tăng 146%  so với năm 1995;trong khi đó,tín dụng cho doanh nghiệp Nhà nước chỉ tăng  73% .Đến năm 1997,1998,1999 tỷ trọng vốn tín dụng ngân hàng cho khu vực  kinh tế tư nhân trong tổng số vốn tín dụng cho các khu vực kinh tế khoảng  46%  và  từ  năm  2000­2003  tỷ  trọng  này  đã  tăng  lên  đáng  kể(năm  2000:55.7%,năm 2001:57.8%, năm 2003 : 64,5%) Cho vay của các ngân hàng thương mại quốc doanh tập trung chủ yếu ở  hai ngân hàng:Ngân hàng Cơng thương Việt Nam và Ngân hàng Nơng nghiệp  và  Phát  triển  nơng  thơn  Việt  Nam  và  gần  đây  là  Ngân  hàng  Chính  sách  x ã  hội,bởi  các  ngân  hàng  này  có  chi  nhánh  xuống  tận  đơn  vị  cấp  huyện,cấp  xã.Theo Số liệu báo cáo của Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn  Việt  Nam  đến  cuối năm  2003  ,dư  nợ  cho  vay  các  doanh nghiệp ngồi quốc  doanh tăng 95,5% so với đầu năm cùng kỳ(tỉ trọng 15,3%),dư nợ cho vay hộ  sản xuất tăng 34% so với đầu năm cùng kỳ(tỉ trọng 63%).  Mặc  dù  khu  vực  kinh  tế  tư  nhân  vay  vốn  ngân  hàng  ngày  càng  tăng  ,nhưng nhìn chung việc tiếp cận vốn từ khu vực ngân hàng thương mại quốc  doanh vẫn còn khơng Ýt khó khăn :  Thứ nhất,về vấn đề thế chấp,cầm cố,bảo lãnh.Theo các quy chế hiện hành  của Nhà nước và ngành Ngân hàng  về "bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín  dụng"thì khi các doanh nghiệp sử dụng tài sản thế chấp,cầm cố,bảo lãnh thì rất  khó khăn trong việc xử lý các thủ tục như:đăng ký quyền sở hữu tài sản,khó  khăn trong việc xác định giá trị của tài sản thế chấp nhất là tài sản thế chấp là  đất,nhà,…  Thứ hai,đa số các doanh nghiệp thường khơng đủ điều kiện để vay vốn tín  chấp  tại  ngân  hàng  như:chưa  có  tín  nhiệm  đối  với  ngân  hàng  trong  việc  sử  dụng vốn vay và trả nợ đầy đủ,đúng hạn(cả gốc và lãi),khơng Ýt doanh nghiệp  lừa đảo,chây ì trả nợ,hiệu quả sản xuất kinh doanh kém,khơng rõ ràng về sổ  sách,…  Thứ ba, nhiều cán bộ tín dụng khơng dám cho vay do sợ làm trái luật.Việc  tự  chịu trách  nhiệm  trong  việc  cho  vay,và  việc  khơng  một  tổ  chức  ,cá  nhân  nào được can thiệp trái pháp luật vào quyền tự chủ trong vấn  đề cho vay và  thu hồi nợ của tổ chức tín dụng vẫn chưa được thơng thống.Việc cho phép tổ  chức tín dụng cho vay theo phương thức mà pháp luật khơng cấm,phù hợp với  điều kiện kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khách hàng,nhưng  trong thực tế các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng,mặc  dù có những doanh nghiệp kinh doanh tốt ,đạt doanh số và nép thuế rất cao  nhưng các ngân hàng vẫn khơng dám  mạnh dạn cho vay,nhất là đối với các  khoản vay lớn khơng có tài sản thế chấp.Ngồi ra,còn khơng Ýt doanh nghiệp  ngồi quốc doanh khác lừa đảo ,chây ì trả nợ,…Trong khi đó những mặc cảm  về rủi ro vốn vay đối với khu vực kinh tế tư nhân từ các ngân hàng vẫn còn  khá nặng nề.Việc cơ quan hành pháp coi ngân hàng là người gây hại trong một  số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền vay mà thực ra ngân hàng cũng là người bị  hại,trong thời gian qua vẫn để lại tâm lý nặng nề đối với cán bộ tín dụng của  ngân hàng.  Thực trạng  về rủi ro tín dụng ngân hàng của các NHTM Việt Nam:    Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của  nền  kinh  tế  hàng  hóa  để  giải  quyết  nhu  cầu  phân  phối  vốn,nhu  cầu  thanh  tốn,…phục vụ cho phát triển ,mở rộng sản xuất kinh doanh của các tổ chức  kinh tế,cá nhân với đặc thù kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ.Vì vậy,hoạt động  ngân hàng tiềm Èn nhiều rủi ro mà một trong những rủi ro đó là rủi ro về tín  dụng.Rủi ro tín dụng được hiểu là sự tổn thất,mất mát về tài chính mà ngân  hàng phải gánh chịu do khách hàng khơng trả được nợ đúng hạn,khơng thực  hiện đúng cam kết với bất kỳ lý do nào.  Rủi ro trong hoạt động tín dụng rất đa dạng,nó có thể là rủi ro khi ngân  hàng bị  ứ  đọng vốn,rủi  ro  thiếu vốn  khả dụng  do sự  chênh lệch về tỷ  trọng  giữa vốn  cho vay và vốn đi vay theo tiêu thức thời gian,rủi ro khi các vật đảm  bảo tín dụng khơng còn giá trị như khi đánh giá ban đầu trước khi cho vay hay  rủi ro khơng thu hồi được nợ.Tuy nhiên ,trong phạm vi bài viết này,em chỉ xin  đề cập đến rủi ro tín dụng khi ngân hàng khơng thu hồi được nợ hay còn gọi là  nợ q hạn hay nợ khó đòi. 
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn