100 toeic bstudent

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:53

HTTP:// BSTUDENT.NET Word O observing a match offering someone a meal opening a drawer operating heavy machinery ordering some food from a menu organizing some paper P packing away some poles packing for a trip painting a picture parking one's bike in a rack passing a box to another paying for the item pedaling down the street photographing the scenery picking up pastries from the trays picking vegetables in a field pilling some books on the shelves piloting a boat out to sea placing a coin in the slot planting a garden in front of the store playing a musical instrument plugging in a machine pointing a finger to the monitor polishing a window posing for a picture posting a notice on the window pouring drinks into glasses preparing food in two pans pulling a cart Pronnunciation Definiton observing /əb'zə:viɳ/ offering /'ɔfəriɳ/ opening /'oupniɳ/ operate /'ɔpəreit/ order /'ɔ:də/ quan sát trận đấu organize /'ɔ:gənaiz/ cung cấp cho bữa ăn mở ngăn kéo vận hành máy móc nặng đặt hàng số thực phẩm từ thực đơn Sắp xếp số giấy tờ pack /pæk/ pack /pæk/ /peint/ /pɑ:k/ /pɑ:s/ /pei/ /'pedl/ /'foutəgrɑ:f/ /pik/ /'peistri/ /trei/ /pik/ /pil/ đóng gói số cột đóng gói cho chuyến vẽ tranh đỗ xe đạp vào giá để xe Chuyển hộp cho trả tiền cho sản phẩm đạp xe xuống đường phố chụp ảnh phong cảnh chọn bánh từ khay /'pailət/ /pleis/ /plɑ:nt/ /plei/ /plʌg/ /pɔint/ dẫn tàu biển đặt đồng xu vào khe trồng khu vườn phía trước cửa hàng chơi nhạc cụ cắm điện vào máy tính ngón tay lên hình /'pouliʃ/ /pouz/ /poust/ đánh bóng cửa sổ đặt tư cho ảnh đăng thông báo cửa sổ /pɔ:/ /pri'peə/ /pul/ rót đồ uống vào ly chuẩn bị thức ăn hai chảo kéo giỏ hàng chọn rau khu vực chồng số sách lên kệ HTTP:// BSTUDENT.NET purchasing loaves of the bread pushing a cart through the line putting a key into a lock putting away one's instruments putting down one's pen putting on sweaters putting up a poster R racing down the street raising sales raking the leaves reaching across the table reaching for an item reading a sign rearranging the furniture reattaching the wheel to the cart relaxing outdoors removing one's coat repairing fishing equipment resting on the grass restocking the shelves riding bicycles rinsing off the counter rolling up one's sleeve rowing a boat running ahead of the man running out to board the bus S sanding the floor selling a pattern serving beverages setting the table sewing a dress shaking hands /'pθ:tʃəs/ mua ổ bánh mì /puʃ/ đẩy xe qua hàng /put/ /put/ đặt chìa khóa vào ổ khóa /put/ /put/ /'swetə/ /put/ đặt bút xuống mặc áo len dán áp phích /reis/ /reiz/ /reik/ /ri:tʃ/ /ri:tʃ/ /ri:d/ /ˌriːəˈreɪndʒ/ /'fə:nitʃə/ /,riəˈtætʃ/ - /wil/ - /kɑ:t/ /ri´læks/ /ri'mu:v/ - /koʊt/ /rɪ'per//i'kwipmənt/ /Rest / - /grɑ:s/ /ri:´stɔk/ - /ʃɛlvz/ /raid/ - /´baisikl/ /raid/ - /ˈkaʊntər/ /'roul/ - /sli:v/ /rou/ - /boʊt/ phóng xe xuống đường nâng cao doanh số bán hàng cào di qua bàn với tay lấy đồ vật( hàng hoá) đọc dấu hiệu xếp đồ đạc /'pætə(r)n/ /´bevəridʒ/ /soʊ/ - /dres/ /ʃeik/ - /hænd/ gắn bánh xe cho xe kéo thư giãn ngồi trời cởi áo khốc sửa chữa dụng cụ câu cá nghỉ ngơi bãi cỏ thêm đồ vào giá sách đạp xe rửa kệ cuộn tay áo, chèo thuyền chạy trước mặt người đàn ông chạy để lên xe bus ngồi sàn nhà bán mẫu, hoa văn phục vụ đồ uống xếp chỗ xếp bàn sửa quần áo bắt tay HTTP:// BSTUDENT.NET shelving merchandise shielding one's eyes with one's hand shoveling snow signing some forms sipping some water sitting across from each other sitting by a plant sitting in a circle slicing pieces of cake sliding down a hill smiling at a friend sorting envelopes speaking into a microphone stacking books stacking up some bricks standing at the sink standing up straight staring at a screen staring into the distance stepping into the building stretching the hose strolling along the path stuffing some clothes into a bag sweeping the room swimming in the lake T taking a dish out of the oven taking the nap on the bench taking on the telephone tasting the soup tidying up one'desk /ʃelv/ /´mə:tʃən¸daiz/ /ʃi:ld/ xếp hàng hoá /ʃʌvəl/ - /snou/ /sain/ - /fɔ:m/ /sip/ - /'wɔ:tə/ /sit/ /sit/ - /plænt , plɑnt/ /sit/ - /'sə:kl/ /slais/- /keik/ /slaid/ - /hil/ xúc dọn tuyết kí theo mẫu uống ngụm nước ngồi gần ngồi cạnh /sɔ:t/ /'enviloup/ /spi:k/ /ˈmaɪkrəˌfəʊn/ /stæk/ - /buk/ /stæk/ - /brik/ /stænd/ - /sɪŋk/ /stænd/ -/streɪt/ /'steə(r)/- /skrin/ /'steə(r)/ /'distəns/ /step/ - /'bildiŋ/ /stretʃ/ - /həʊz/ stoll /strəʊl/ stuff /stʌf/ lấy tay che mắt ngồi thành vòng cắt lát bánh trượt xuống đồi cười với bạn bè xếp thư nói micro xếp chồng sách xếp gạch đứng bồn rửa chén đứng thẳng nhìn chăm chăm vào hình nhìn chăm chăm vào khoảng khơng leo bậc thang lên nhà kéo căng ống (vòi) dạo đường nhét quần áo vào túi sweep /swiːp/ swim/swɪm/ quét dọn phòng bơi hồ take /teɪk/ oven /ˈʌv(ə)n/ nap/nap/ bench /bɛn(t)ʃ/ telephone /ˈtɛlɪfəʊn/ taste /teɪst/ tidy /ˈtʌɪdi/ lấy đĩa khỏi lò nướng có giấc ngủ ngắn ghế dài nhận gọi nếm canh dọn bàn HTTP:// BSTUDENT.NET transporting some building materials trying on a sweater turning at the corner turning the pages of a book tying a scarf around one's neck tying up the ropes typing on the keyboard U unfolding a map using a bank machine vacuuming the floor W waiting at the counter waiting to board the vehicle walking along the dock washing the dish watching a program on television watering a plant waving flags from a window wearing a helmet weighing one's luggage wheeling some carts out of the building wiping off the kitchen transport /tranˈspɔːt/ material /məˈtɪərɪəl/ sweater /ˈswɛtə/ turn/təːn/ corner/ˈkɔːnə/ page /peɪdʒ/ tie /tʌɪ/ scarf /skɑːf/ neck/nɛk/ rope /rəʊp/ type /tʌɪp/ keyboard /ˈkiːbɔːd/ vận chuyển số vật liệu xây dựng fold /fəʊld/ machine /məˈʃiːn/ vacuum /ˈvakjʊəm/ mở đồ sử dụng máy rút tiền wait/weɪt/ counter/ˈkaʊntə/ board /bɔːd/ vehicle /ˈviːɪk(ə)l/ walk /wɔːk/ dock /dɒk/ wash /wɒʃ/ dish /dɪʃ/ watch /wɒtʃ/ chờ quầy tính tiền water /ˈwɔːtə/ wave /weɪv/ flag /flag/ wear /wɛː/ helmet /ˈhɛlmɪt/ weigh /weɪ/ luggage /ˈlʌgɪdʒ/ wheel/wiːl/ tưới cờ bay gió từ cửa sổ có mũ bảo hiểm đầu cân hành lí wipe /wʌɪp/ lau chùi kệ bếp thử áo len cua xe lật trang sách buộc khăn quanh cổ buộc chặt sợi dây thừng đánh máy hút bụi sàn nhà chờ để bước lên xe dọc cảng rửa đĩa xem chương trình ti vi đẩy xe khỏi tòa nhà HTTP:// BSTUDENT.NET counter working on a rooftop writing on a piece of paper writing some directions rooftop /ˈruːftɒp/ làm việc mái nhà write /rʌɪt/ viết lên mảnh giấy direction viết số hướng dẫn /dɪˈrɛkʃ(ə)n/ ...HTTP:// BSTUDENT. NET purchasing loaves of the bread pushing a cart through the line putting a key into a... xe bus ngồi sàn nhà bán mẫu, hoa văn phục vụ đồ uống xếp chỗ xếp bàn sửa quần áo bắt tay HTTP:// BSTUDENT. NET shelving merchandise shielding one's eyes with one's hand shoveling snow signing some... tidy /ˈtʌɪdi/ lấy đĩa khỏi lò nướng có giấc ngủ ngắn ghế dài nhận gọi nếm canh dọn bàn HTTP:// BSTUDENT. NET transporting some building materials trying on a sweater turning at the corner turning
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 toeic bstudent , 100 toeic bstudent

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn