30 mẫu câu nói lời cảm ơn THƯỜNG DÙNG NHẤT

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:52

www.danhvantienganh.com 30 MẪU CÂU NÓI LỜI CẢM ƠN THƯỜNG DÙNG NHẤT Thank you 16 Thank you I really appreciate your help Thanks 17 I am eternally grateful for everything 3.Thanks a lot 18 Thank you for sharing your wisdom with me Thank you very much 19 I cannot thank you enough for helping me Thank you That’s very kind of you 20 I am very thankful that you are my teacher Thank you You’re so helpful 21 How can I ever thank you enough I want you to know how much I value your support 22 I really appreciate all the hard work you’ve done to help me Thank you for coming here today 23 I have learnt so much, thanks to you Thanks for your kind words 24 Thank you for your guidance and support 10 I have had so much fun learning with you! 25 Thank you for helping me improve 11 Thank you for coming 26 Thank you for being patient and helping me 12 Thank you for joining us today 27 Thank you for the gift, we’re very grateful 13 I cannot thank you enough for the wonderful gift 28 Words cannot describe how grateful we are 14.Thank you for inviting me to share your special day 29 Thank you for sharing this special day with us 15 I cannot thank you enough for the wonderful gift 30 I’m very happy to be a part of your celebrations
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 mẫu câu nói lời cảm ơn THƯỜNG DÙNG NHẤT , 30 mẫu câu nói lời cảm ơn THƯỜNG DÙNG NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn