tuyển tập bài toán hóa hidrocacbon

11 10 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:43

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ 40 BÀI TỐN HIDROCACBON HAY ,LẠ KHĨ Mơn : Hóa học 11 Sưu tầm tổng hợp : Cộng đồng học sinh lớp 11 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp X gồm (axetilen, etan propilen) thu 1,6 mol nước Mặt khác 0,5 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,645 mol Br2 Phần trăm thể tích etan hỗn hợp X là: A 5,0% B 3,33% C 4,0 % D 2,5% Câu 2: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm C2H2 H2 bình kín có xúc tác thích hợp thu hỗn hợp khí Y Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu 24 gam kết tủa hỗn hợp khí Z Hỗn hợp Z làm màu tối đa 40 gam brom dung dịch lại hỗn hợp khí T Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu 11,7 gam nước Giá trị a là: A 1,00 B 0,80 C 1,50 D 1,25 Câu 3: Thực phản ứng crackinh m gam isobutan thu hỗn hợp X có hiđrocacbon Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) Tỉ khối Y so với H2 117/7 Giá trị m là: A 10,44 B 8,70 C 9,28 D 8,12 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn lít hỗn hợp khí gồm ankin X hiđrocacbon Y cần dùng 2,25 lít khí O2 sinh 1,5 lít khí CO2 (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Công thức phân tử X Y là: A C2H2 C2H4 B C3H4 CH4 C C2H2 CH4 D C3H4 C2H6 Câu 5: Hỗn hợp khí X gồm H2 C2H4 có tỉ khối so với He 3,75 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là: A 40% B 25% C 20% D 50% Câu 6: Hidrocacbon X có thành phần khối lượng Cacbon phân tử 90,566% Biết X không làm màu dd Brom Khi cho X tác dụng Cl2 có bột sắt làm xúc tác thu dẫn xuất monoclo Tên gọi X là: A m-xilen B p-xilen C etylbenzen D 1,3,5-trimetylbenzen Câu 7: Hỗn hợp X gồm H2 hai olefin đồng đẳng Cho 8,96 lít hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu hỗn hợp Y Dẫn Y qua dd brom dư thấy khối lượng bình tăng 1,82 gam 5,6 lít hỗn hợp khí Z Tỷ khối Z H2 7,72 Biết tốc độ phản ứng hai olefin với hidro Công thức phân tử % thể tích anken có ngun tử cacbon X là: A.C2H4 ;20% B C2H4 ;17,5% C C3H6 ;17,5% D C3H6 ;20% Câu 8: Một hỗn hợp X gồm a mol axetilen.2a mol etylen 5a mol H2 Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu hỗn hợp Y gồm chất Đặt k tỷ khối hỗn hợp Y so với hỗn hợp X Hãy cho biết khoảng giá k A 1,6 ≥ k > B ≥ k ≥ C 1,6 > k > D > k > Câu 9: Hỗn hợp khí X gồm Propilen H2 Cho 6,5 gam hỗn hợp X vào bình kín ,có chứa bột niken xúc tác Đun nóng bình thời gian,thu hỗn hợp khí Y Dẫn hỗn hợp Y qua bình đựng dung Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 dịch brom dư thấy có 2,24 lít hỗn hợp khí Z ra(đktc) Biết tỷ khối Z so với metan 2,225 Hiệu suất phản ứng cộng propilen với hiđro là: A 53,3% B 60% C 75% D 80% Câu 10: Cho V lít hỗ hợp khí X gồm H2, C2H2, C2H4 số mol C2H2 số mol C2H4 qua Ni nung nóng (hiệu suất đạt 100%), thu 11,2 lit hỗn hợp khí Y (ở đktc), biết tỷ khối hỗn hợp Y H2 6,6 Nếu cho V lit hỗn hợp khí X qua dung dịch Brom dư khối lượng Brom tăng: A 2,7 gam B 6,6 gam C 4,4 gam D 5,4 gam Câu 11: Craking 8,8 gam propan thu hỗn hợp A gồm: H2, CH4, C2H4, C3H6 phần propan chưa bị cracking (10%) Khối lượng phân tử trung bình A là: A 39,6 B 23,15 C 3,96 D 2,315 Câu 12 Hỗn hợp X gồm: C2H6, C2H2, C2H4 có tỉ khối so với H2 14,25 Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam X, cho sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m là: A 62,4 B 73,12 C 68,50 D 51,4 Câu 13: Đem crackinh lượng butan thu hỗn hợp gồm khí hiđrocacbon Cho hỗn hợp khí sục qua dung dịch nước brom dư lượng brom tham gia phản ứng 25,6 gam sau thí nghiệm khối lượng bình brom tăng thêm 5,32 gam Hỗn hợp khí lại sau qua dung dịch nước brom có tỷ khối metan 1,9625 Hiệu suất phản ứng crackinh là: A 20,00% B 80,00% C 88,88% D 25,00% Câu 14: Cho V lit (đktc) hỗn hợp khí X gồm C2H2 H2 qua ống chứa xúc tác Ni, đun nóng thu hỗn hợp gồm hidrocacbon có tỉ khối so với H2 13,5.Phần trăm thể tích khí C2H2 X là: A.33,33 % B 60 % C 66,67 % D 40 % Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm: etan, propilen, benzen, metylaxetat, axit propanoic Đốt cháy hoàn toàn mg hỗn hợp X cần dùng 4.592 lít(đktc) khí O2 thu hỗn hợp sản phẩm.Cho toàn sản phẩm cháy vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu 5g kết tủa muối Ca Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 4,3g Phần trăm số mol hỗn hợp (metylaxetat ,axit propanoic) X là: A 60 % B 12.22 % C 87.78 % D 40 % Câu 16 Crackinh pentan thời gian thu 1,792 lít hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Thêm 4,48 lít H2 vào X nung với Ni đến phản ứng hồn tồn thu 5,6 lít hỗn hợp khí Y (thể tích khí đo đktc) Đổt cháy hồn toàn Y cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, khối lượng kết tủa tạo thành là: A 25 g B 35g C 30g D 20g Câu 17: Hỗn hợp X gồm etilen, axetilen hiđro Đốt cháy hoàn toàn X thu số mol CO2 số mol H2O Mặt khác dẫn V lít X qua Ni nung nóng thu 0,8V lít hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y vào dd brom dư có 32 gam brom phản ứng (các thể tích khí đo đktc) Giá trị V là: A 6,72 B 8,96 C 5,6 D 11,2 Câu 18: Hỗn hợp X gồm hiđro hiđrocacbon Nung nóng 14,56 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni xúc tác đến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp Y có khối lượng 10,8 gam Biết tỉ khối Y so với metan 2,7 Y có khả làm màu dung dịch brom Cơng thức phân tử hiđrocacbon là: A C3H6 B C4H6 C C3H4 D C4H8 Câu 19: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,16 mol H2 bột Ni Nung hỗn hợp X thu hỗn hợp Y gồm hiđrocacbon(không chứa but-1-in) có tỉ khối H2 328/15 Cho tồn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam kết tủa vàng nhạt 1,792 lít hỗn hợp khí Z khỏi bình Để làm no hồn tồn hỗn hợp Z cần vừa 50 ml dung dịch Br2 1M Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 28,71 B 14,37 C 13,56 D 15,18 Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Câu 20: Cho 1,12 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 8,05 gam kết tủa Công thức X là: A CH3-CH2-C  CH B CH3-C  CH C CH  CH D CH2=CH-C  CH Câu 21: Hỗn hợp X gồm etilen, metan, propin vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 (dư) khối lượng tăng thêm m gam Giá trị m là: A 7,3 B 6,6 C 5,85 D 3,39 Câu 22: Hổn hợp X gồm propin ankin A có tỉ lệ mol 1:1 Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 46,2 gam kết tủa A A Axetilen B But-2-in C Pent-1-in D But-1-in Câu 23: Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ khối so với H2 16,625 Lấy hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X gam H2 Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (ở đktc) có chứa Ni xúc tác Nung bình thời gian hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 = 143/14 Biết hiệu suất phản ứng hiđro hoá anken Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là: A 60% B 55% C 50% D 40% Câu 24: Khí gas hỗn hợp hóa lỏng butan pentan Đốt cháy loại khí gas hỗn hợp CO2 H2O với tỉ lệ thể tích tương ứng 13:16 % khối lượng butan hỗn hợp khí gas là: A 66,7 B 61,7 C 33,33 D 54,6 Câu 25: Đốt hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp ankin đồng đẳng kế tiếp, sản phẩm cháy đem hấp thụ hồn tồn vào bình đựng dung dịch chứa 0,846 mol Ca(OH)2 thu kết tủa thấy khối lượng dung dịch không thay đổi Mặt khác, cho 0,5 mol hỗn hợp vào dung dịch AgNO3 dư/ NH3 thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 110,7 gam B 96,75 gam C 67,9 gam D 92,1 gam Câu 26: Hỗn hợp A gồm C3H4 H2 Cho A qua ống đựng bột Ni nung nóng thu hỗn hợp B gồm hiđrocacbon có tỷ khối H2 21,5 Tỷ khối A so với H2 là: A 10,4 B 9,2 C 7,2 D 8,6 Câu 27: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen ,0,09mol vinylaxetilen;0,16 mol H2 bột Ni Nung hỗn hợp X thu hỗn hợp Y gồm hiđrocacbon (khơng chứa but-1-in) có tỷ khối H2 328/15 Cho toàn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư ,thu m gam kết tủa vàng nhạt 1,792 lít hỗn hợp khí Z khỏi bình Để làm no hồn toàn hỗn hợp Z cần vừa 50ml dung dịch Br2 1M Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A.28,71 B.14,37 C.13,56 D.15,18 V(H2) = : 3) qua Ni nung Câu 28 Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí X gồm C2H2 H2 (có tỉ lệ thể tích V(C2H2) : nóng thu hỗn hợp Y, cho Y qua dung dịch Br2 dư thu 896ml hỗn hợp khí Z bay khỏi bình dung dịch Br2 Tỉ khối Z H2 4,5 Biết khí đo đktc Khối lượng bình Br2 tăng thêm : A 1,6gam B 0,8gam C 0,4 gam D 0,6 gam Câu 29 Hỗn hợp khí X gồm 0,45 mol H2 0,15 mol vinylaxetilen Nung X thời gian với xúc tác Ni thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 14,5 Nếu cho toàn Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m là: A 32 B 48 C 16 D 24 Câu 30: Hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon khí H2, dX/H2=6,7 Đun X với bột Ni nung nóng đến phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp Y gồm ankan H2 dư, dY/H2 = 16,75 Công thức phân tử A là: A C2H2 B.C3H4 C.C2H4 D.C3H6 Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Câu 31: Trong bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y 24 gam kết tủa Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? A 0,20 mol B 0,25 mol C 0,10 mol D 0,15 mol Câu 32: Cho hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng hỗn hợp B gồm O2, O3 Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích VA:VB = 1,5:3,2 đốt cháy Hỗn hợp sau phản ứng thu gồm CO2 H2O(hơi) có tỉ lệ V(CO2) : V(H2O) = 1,3:1,2 Biết tỉ khối B so với H2 19 Tỉ khối A so với H2 là: A 15 B 13,5 C 12 D 11,5 Câu 33: Hiđrat hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hiđrocacbon thu hỗn hợp gồm ancol no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ancol cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, kết thúc phản ứng thu 118,2 gam kết tủa Giá trị m là: A 4,2 B 16,8 C 8,4 D 12,6 Câu 34: Cho hỗn hợp khí X gồm hai anken có thể tích, lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình tăng 12,6 gam có 48 gam Br2 phản ứng Số cặp chất thỏa mãn điều kiện X là: A B C D Câu 35 Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen 0,6 mol H2 Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) thời gian, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 10 Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là: A 32gam B 24 gam C 8gam D 16gam Câu 36 Cho sơ đồ chuyển hóa : CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình là50 % Giá trị V (đktc) là: A 358,4 B 448,0 C 286,7 D 224,0 Câu 37 Hỗn hợp X gồm metan, axetilen propen có tỉ khối so với H2 13,1 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X sau dẫn sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thu 38 gam kết tủa trắng khối lượng bình tăng thêm m gam Giá trị m : A 21,72 gam B 16,68 gam C 22,84 gam D 16,72 gam Câu 38 Trong bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y 24 gam kết tủa Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch ? A 0,10 mol B 0,20 mol C 0,25 mol D 0,15 mol Câu 39 Hỗn hợp khí X gồm ankan anken, hỗn hợp Y gồm O2 O3 Tỉ khối X Y so với H2 tương ứng 11,25 18 Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít hỗn hợp X cần dùng vừa đủ V lít hỗn hợp Y thu 6,72 lit CO2 (các thể tích đo đktc) Giá trị V là: A 12,32 B 10,45 C Đáp án khác D 11,76 Câu 40: Trong bình kín thể tích khơng đổi lít chứa hỗn hợp khí gồm : 0,02 mol CH4;0,01 mol C2H4 ;0,015 mol C3H6 0,02 mol H2 Đun nóng bình với xúc tác Ni ,các anken cộng hidro,với hiệu suất 60%,sau phản ứng giữ bình 27,3oC,áp suất bình là: A 0,702atm B 0,6776atm C 0,616 atm D 0,653 atm Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: Chọn đáp án A Chú ý: Một hỗn hợp dù chia thành phẩn tỷ lệ chất không thay đổi c0 nC2H  a mol 26a  30b  42c  24,8   2a  6b  6c  3, 24,8 nC2H6  b mol   A  k (a  b  c)  0,5 nC3H6  c mol k (2a  c)  0,645 Ho Câu 2: Chọn đáp án D iD nCY H  0, 25 mol  nCa2 H  0,35 mol  nH O  0,65 mol  Y n  0,1 mol  C2 H nC2 H : 0,35 mol  nH  2,5  a nH : 0,9 mol Th  ie iL C H ;C 3H ;C H8   n Y  0,21mol  m Y  7, 02   7, 02  0, 04.28  m  7, 02  0, 04.56   8,14  m  9,26  n Br2  0, 04 mol  uO n Câu 3: Chọn đáp án B up Câu 5: Chọn đáp án D s/  CH n X  thu dap an  n  1,5    C   C n H2n 2 n CO2  1,5 Ta Câu 4: Chọn đáp án C om /g ro  30  n H2  1mol X  mX  mY  30  n Y   1,5  n  n Hpu2  0,5  D 20   n C2H4  1mol Câu 6: Chọn đáp án B 12x  0,90566  nC : nH  :  C H10 Loại D 12x  y c X : C x H y  %C  ok Vì X tác dụng với Br2 xúc tác Fe tỷ lệ 1:1 cho sản phẩm Loại A C A m – xilen là: CH3  C6 H4  CH3 bo B p – xilen là: CH3  C6 H4  CH3 ce C etylbenzen : C6 H5  C H5 fa D CH3  C6 H3   CH3 2 Câu 7: Chọn đáp án A w n trongX  n Hpu2  n Hdu2  nankan  n Hdu2  n Z  0,25mol H2 ww   n C nH2 n  0,  0,25  0,15 mol  0,    n H2  0,25 mol mZ  0,25.2.7,72  3,86  mX  mY  3,86  1,82  5,68g C H  n  2,4   C H Câu 8: Chọn đáp án D chất ankan, anken, ankin H2 nên số mol Y < 8a Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Nếu Y có chất (Ankan H2) nY = 4a Vậy ta có ngay: m X  m Y  nX MY M 8a 8a   1 Y  2 nY MX 8a M X 4a Câu 9: Chọn đáp án D mX  mY  mbinh.Brom  mZ  6,5  mbinh Brom  0,1.35,6 Ho  0,08 n C H  0,07  0,08  0,15mol tính theoH2  6,5X   H   80% 0,1 n H  0,1mol   iD  mbinh.Brom  2,94  nC3H6  0,07 c0  2a  44b  0,1.35,6 a  0, 02 mol  n H2 : a mol Z : 0,1    n : b mol a  b  0,1  b  0, 08mol C H   Câu 10: Chọn đáp án D uO n 8,8  23,15 0,38 iL nC3H8 = 0,2 mol → nA = 0,2 90% + 0,2 10% = 0,38 M A  ie → nC2H2 = nC2H4 = 0,1 mol → m = 5,4g Câu 11: Chọn đáp án B Th C2 H6 : a a  b  0,5  M Y  13.2 a  0,  H dư→ Y     30a  2b  6,6 b  0,3 nY  0,5 H : b Ta Câu 12 Chọn đáp án D s/ Chú ý: Các chất có X có nguyên tử bon ro up  mC  0,8.12  9,6  n CO2  0,8mol n X  0,  n C  0,8  11,   mH  1,8  n H2O  0,9 mol  m  51, 4g om /g Câu 13: Chọn đáp án A ww w fa ce bo ok c Bu tan  CH  C H  Bu tan  C H  C H   n CH  0, 06 mol  n  0,16 mol  Br2  n C2H4  0,1mol    hh  n C2H6  0,1mol  m binh Br2  5,32g  n C3H6  0, 06 mol   n C 4H10  a mol    31,  3, 96  58a  a  0, 04 mol 0,16  a   0, 04 H  20% 0,1  0, 06  0, 04 Câu 14: Chọn đáp án C  26a  2b  n C2H2  a mol a  b  nX      MY   27 m  m  26a  2b a n  b mol X Y  H   a  b  b  / 3mol   a  2b  a  / 3mol Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Câu 15: Chọn đáp án D  n Ca(HCO )2  0, 05 mol BTNT.cacbon BTNT.Ca n Ca  0,1mol     n CO2  n C  0,15 mol  n CaCO3  0, 05 mol m  mCO2  m H2O  m  m H2O  2,7  n H2O  0,15 mol BTNT.oxi   n Otrong X  0,205.2  0,15.2  0,15  n Otrong X  0, 04 mol Ho 0,15.2 0, 02  0, 05 mol  %   40% 0, 05 nX  c0 Để ý nhanh thấy chất X có H nên có ngay: Câu 16 Chọn đáp án A iL ie uO n Th iD 𝑁𝑖 nH2 = 0,2) → 0,25 mol 𝑎𝑛𝑘𝑒𝑛 ∶ 0,03 → ∆n ↓ = 0,03 mol → X {𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 ∶ 0,03 ∑nC5H12 = 0,05 mol 𝐶5 𝐻12 ∶ 0,02 → ∑nC = 0,25 mol Câu 17: Chọn đáp án C Vì anken cháy ln cho n H2 O  nCO2 n H2  n CH  CH C5H12 → (nX = 0,08 s/ up ro om /g VCH CH  0,6V (3b)  2  V  5b.22,4 VCHCH  0,2V V  0,2V  H2 Ta n CH CH  a mol  2 Vậy: V n CHCH  b mol  n  0,2V  VH2 n  b mol  H2 BT liên kết    3b.1  b.2  b  n Br  b  0,05  V  5,6 Câu 18: Chọn đáp án C c bo ok mY  10,8  n Y  0,25 mol; n X  0,65 mol  n  0, mol   M Y  2,7.16  43,2  10,8  0,8  n H2  0, mol  ankin   40  C 0,25   n ankin  0,25 mol ce TH1: Ankin n X  0,65  fa TH2: Anken Dễ thấy khơng thỏa mãn,hơn X anken Y không làm màu Br2 Câu 19: Chọn đáp án C ww w  n C H  0, 06 mol 2   m X  m Y  6,56  n C 4H4  0, 09 mol    n H2  0,16 mol n Y  0,15 mol  n  n Hpu2  0,16 mol Y khơng có H2  n C4H4  a mol  Y  Z   0,15  0, 07  0, 08    n C2H2  b mol  a  b  0, 08 Để X biến thành ankan ta có : 0,06.2  0,09.3  0,16  3a  2b  0,05  3a  2b  0,18 Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Câu 20: Chọn đáp án A RAg  8,05  161  R  53  RH  54 0,05 Câu 21: Chọn đáp án A Để ý thấy chất X có 4H c0 cháy M X  17.2  34  X : C2,5 H   2,5CO2  2H O X : Cn H m  2,5.0,05.44  2.0,05.18  7,3 CAg  C  R : 0,15 mol BTKL   R  29 iD CAg  C  CH3 : 0,15 mol Câu câu cho điểm 46,2  Ho Câu 22: Chọn đáp án D ie 0,4  50% 0,8 iL phản ứng  n  n anken  1,8  1,4  0,4 mol  H  uO n 26,6  26,6  n X  33, 25  0,8mol Ta có : M X  33, 25  Y   nZ   1, mol 143 n H  1mol  14 Th Câu 23: Chọn đáp án C Ta Câu 24: Chọn đáp án B Giả sử ta lấy mol khí ga:  a  mol a  b     a  2b  b  mol   ro up s/ a  b  C4 H10 : a mol  BTNT    4a  5b 13   C5 H12 : b mol   5a  6b 16 Câu 25: Chọn đáp án A om /g CO : a  0,5mol chay Ca (OH)2 Ankin     mCaCO3  62a  22 H O : a mol  c n CaCO3  0,62a  0, 22    a  0,5  0,62a  0, 22  0,19a  0,14 n Ca (HCO3 )2   ok BTNT.C bo BTNT.Ca   0,62a  0,22  0,19a  0,14  0,846  a  0,6 ce CH  CH : 0, mol CAg  CAg : 0, mol AgNO3 /NH3     m  110,7  CH  C  CH3 : 0,1mol CAg  C  CH3 : 0,1mol w fa Câu 26: Chọn đáp án D C3H :1mol H : a mol Ni   B : C3H x M B  43 x 7 ww Ta có: A  C3H :1mol M 40.1  1,5.2 BTNT.H Ni  A    A   8,6 2,5.2 H :1,5mol Câu 27: Chọn đáp án C Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ CH  CH : 0,06 mol  Ta có: X C4 H : 0,09 mol H : 0,16 mol  BTKL   m X  m Y  6,56  n Y  0,15  n Hphản ứng  0,16 mol   a mol n Y  n C4H4  b mol c0 Ho → Y C2 H BTLK.     2a  3b  0,06.2  0,09.3  0,16  0,05  0,18  a  b  0,15  0,08  0,07 Th iD CAg  CAg : 0,03mol a  0,03mol   m  13,56  b  0,04 mol C4 H3Ag : 0,04 mol uO n Câu 28 Chọn đáp án B Số mol C2H2 H2 X 0,04 0,06 mol Ni,t X(C2 H , H )   Y  Z iL M Z =  m Z = 0,36 g  n Z = 0,04 mol Ta m X = 1,16g; m Y = 1,16g ie ddBr s/ Khối lượng bình nước brom tăng 1,16- 0,36= 0,8 gam Câu 29 Chọn đáp án D + dung dòch Br m Y = 8,7g n X = 0,6 mol M Y = 29 ro m X = 8,7g up Ni,t X(H , C4 H )   Y  Hợp chất no om /g n Y = 0,3 Số mol hidro phản ứng là: 0,6- 0,3= 0,3 mol ok Câu 30: Chọn đáp án B c Số mol brom phản ứng x: Bảo toàn liên kết pi: x + 0,3 = 0,15.3 → x = 0,15 → mBr2 = 24g bo Giả sử: n X   m X  13,4  n Y  13,4  0,4  n  n Hphản ứng  0,6 mol 33,5 ankin : 0,3 13,  0,7.2  Mankin   40 0,3 H : 0,7 ce → hidrocacbon phải ankin →  w fa Câu 31: Chọn đáp án D  C2 H : 0,35mol ; m hh  10,4 g  H2 : 0,65mol ww Ta có :   nX  10,4  0,65  n  n Hphản ứng  0,35mol 16 AgNO3 X   nCHCH  n  0,1mol BTLK      0,35  0,1  n Hphản ứng  n Br  n Br  0,5  0,35  0,15mol 2 Câu 32: Chọn đáp án C Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/  n A  1,5 mol O2 : a mol M B  38  n B  3,2  O3 : b mol Giả sử:   n B  3,2 mol a  b  3,2 a  mol   32a  48b  38.3,2 b  1,2 mol c0 Ho 36  24 1,5 BTKL   m A   m(C,H)  1,3.2.12  1,2.2.2  36  M A  CO2 :1,3x BTNT.Oxi    2.1,3x  1,2x  2.2  1,2.3  x  H2 O :1,2x Câu 33: Chọn đáp án C BTNT  0,6   nCO2  0,6 iD n  n BaCO3 Th X Vì X anken nên ntrong  2nCtrong X H uO n BTKL   m  0,6.12  0,6.2.1  8, 4g Câu 34: Chọn đáp án D 0,15(M1  M2 )  12,6  M1  M2  84 ie nanken  nBr2  0,3  MX  42 iL Các trường hợp thỏa mãn là: C H4 ; C H8 C4H8 có đồng phân Câu 35 Chọn đáp án B Ta có :  s/ up  0,45 mol  n  n Hphản ứng  0,3mol 20 ro  nY  Ta C H : 0,15mol n X  0,75  4 ; m X  9g  H2 : 0,6 mol BTLK  phản ứng phản ứng    0,15.3  n Hphản ứng  n Br  n Br  0,15mol 2 om /g  m  0,15.160  24g 250 BTNT.C 250 1  V  2.22,4  448 62,5 62,5 0,8 0,5 ok n PVC  c Câu 36 Chọn đáp án B Ý tưởng: Dùng BTNT bon: bo Câu 37 Chọn đáp án C  M X  13,1.2  26,2 Ta có:  ce  n X  0,2 mol  mX   m(C, H)  5,24g w fa X   0,38mol BTNT  nC  n CO2  0,38mol BTNT n  0,38mol   n C  0,38   X    0,68mol   n H  n H2O  0,34 mol ww  m  0,38.44  0,34.18  22,84g Câu 38 Chọn đáp án D  10,4 C2 H2 : 0,35mol  m  10,4  n X   0,65  n  n Hphản ứng  0,35mol  16  H2 : 0,65mol Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 10 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ H : 0,65  0,35  0,3mol  a  0,15 mol CH  CH : 0,1( n CAgCAg  0,1) a  b  0,25  X   a  2b  0,35 b  0,1mol CH  CH : a mol CH  CH : b mol   M X  22,5  mX  4,5   m(C, H)   n X  0,2 Câu 39 Chọn đáp án B Ho c0 O2 : 3a mol M Y  36   O3 : a mol  V  4a.22,4  10,45 60 iD BTNT.Oxi   6a  3a  0,3.2  0,45  a  BTKL nCO2  0,3mol   n H  4,5  0,3.12  0,9  n H2O  0, 45mol uO n Th Câu 40: Chọn đáp án D Dễ thấy số mol H2 thiếu nên ta phải tính hiệu suất theo H2.Vì H = 60 % nên số mol anken phản ứng số mol H2 phản ứng = 0,012 mol  n  0, 012  nsau phản ứng  0, 065  0, 012  0, 053mol ie nRT 0, 053.0, 082.(273  27,3)   0,653atm V ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL p Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 11 - ... ống chứa xúc tác Ni, đun nóng thu hỗn hợp gồm hidrocacbon có tỉ khối so với H2 13,5.Phần trăm thể tích khí C2H2 X là: A.33,33 % B 60 % C 66,67 % D 40 % Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm: etan, propilen,...  13,4  0,4  n  n Hphản ứng  0,6 mol 33,5 ankin : 0,3 13,  0,7.2  Mankin   40 0,3 H : 0,7 ce → hidrocacbon phải ankin →  w fa Câu 31: Chọn đáp án D  C2 H : 0,35mol ; m hh  10,4... 143/14 Biết hiệu suất phản ứng hiđro hoá anken Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là: A 60% B 55% C 50% D 40% Câu 24: Khí gas hỗn hợp hóa lỏng butan pentan Đốt cháy loại khí gas hỗn hợp CO2 H2O với tỉ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập bài toán hóa hidrocacbon, tuyển tập bài toán hóa hidrocacbon

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn