HE THONG KIEN THUC TIENG ANH 11

68 10 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:36

ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ HỆ THỐNG KIẾN THỨC CỐT LÕI TIẾNG ANH LỚP 11 PHẦN : CÁC VẤN ĐỀ VỀ TỪ VỰNG 01 UNIT 1: FRIENDSHIP oc VOCABULARY người quen admire (v) ngưỡng mộ aim (n) mục đích appearance (n) vẻ bề ngồi attraction (n) thu hút be based on (exp) dựa vào benefit (n) lợi ích calm (a) điềm tĩnh caring (a) chu đáo change (n,v) (sự) thay đổi changeable (a) thay đổi chilli (n) ớt close (a) gần gũi, thân thiết điều kiện constancy (n) kiên định constant (a) kiên định crooked (a) iL Ta s/ up ro ok c om condition (n) /g concerned (with) (a) quan tâm ie uO nT hi Da iH acquaintance (n) cong ce delighted (a) nhân viên hải quan bo customs officer (n) vui mừng lòng nhiệt tình exist (v) tồn w fa enthusiasm (n) ww feature (n) đặc điểm forehead (n) trán generous (a) rộng rãi, rộng lượng get out of (v) khỏi (xe) give-and-take (n) nhường nhịn good-looking (a) dễ nhìn Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ tốt bụng gossip (v) ngồi lê đôi mách height (n) chiều cao helpful (a) giúp đỡ, giúp ích honest (a) trung thực hospitable (a) hiếu khách humorous (a) hài hước in common (exp) chung incapable (of) (a) influence (v) ảnh hưởng insist on (v) khăng khăng jam (n) mứt joke (n,v) (lời) nói đùa journalist (n) phóng viên joy (n) niềm vui jump (v) nhảy last (v) kéo dài lasting (a) bền vững lifelong (a) suốt đời like (n) s thích loyal (a) trung thành loyalty (n) lòng trung thành medium (a) trung bình ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 good-natured (a) trộn bo mix (v) khiêm tốn ce modest (a) fa mushroom (n) nấm lẫn oval (a) có hình trái xoan patient (a) kiên nhẫn personality (n) tích cách, phẩm chất pleasant (a) vui vẻ pleasure (n) niềm vui thích principle (n) nguyên tắc ww w mutual (a) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 pursuit (n) mưu cầu quality (n) phẩm chất quick-witted (a) nhanh trí relationship (n) mối quan hệ remain (v) (còn) 01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ bí mật selfish (a) ích kỷ iH secret (n) Da lời đồn hi rumour (n) oc Residential Area (n) khu dân cư nT sense of humour (n) óc hài hước chia sẻ sincere (a) thành thật sorrow (n) nỗi buồn studious (a) chăm suspicion (n) nghi ngờ suspicious (a) nghi ngờ sympathy (n) thông cảm take up (v) đề cập đến trust (n,v) tin tưởng uncertain (a) không chắn understanding (a) thấu hiểu unselfishness (n) tính khơng ích kỷ ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO share (v) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES VOCABULARY affect (v) ảnh hưởng appreciate (v) trân trọng 01 attitude (n) thái độ oc bake (v) nướng iH break out (v) xảy Da carry (v) mang hi complain (v) phàn nàn nT complaint (n) lời phàn nàn uO contain (v) chứa, đựng cottage (n) nhà tranh ie destroy (v) phá hủy, tiêu hủy iL dollar note (n) tiền giấy đôla Ta embarrassing (a) ngượng ngùng, lúng túng s/ embrace (v) ôm up escape (v) thoát khỏi ro experience (n) trải nghiệm fail (v) rớt, hỏng /g floppy (a) mềm idol (n) thần tượng bo imitate (v) bắt chước ok c grow up (v) lớn lên om glance at (v) liếc nhìn ce make a fuss (v) làm ầm ĩ fa marriage (n) hôn nhân memorable (a) đáng nhớ w novel (n) tiểu thuyết ww own (v) sở hữu package (n) bưu kiện protect (v) bảo vệ purse (n) ví realise (v) nhận Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ replace (v) thay rescue (v) cứu nguy, cứu hộ scream (v) la hét set off (v) lên đường 01 shine (v) chiếu sáng oc shy (a) mắc cỡ, bẽn lẽn iH sneaky (a) lút Da terrified (a) kinh hãi hi thief (n) tên trộm nT turn away (v) quay đi, bỏ turtle (n) rùa uO unforgetable (a) quên ie wad (n) nắm tiền Ta iL wave (v) vẩy tay s/ UNIT 3: A PARTY up VOCABULARY ro accidentally (adv) tình cờ /g blow out (v) thổi tắt budget (n) ngân sách om candle (n) đèn cầy, nến c celebrate (v) tổ chức, làm lễ kỷ niệm ok clap (v) vỗ tay bo count on (v) trông chờ vào ce decorate (v) trang trí fa decoration (n) sự/đồ trang trí diamond anniversary (n) (= diamond w wedding= diamond jubilee) lễ kỷ ww niệm đám cưới kim cương (60 năm) financial (a) (thuộc) tài flight (n) chuyến bay forgive (v) tha thứ get into trouble (exp) Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ golden anniversary (n) (= golden wedding= golden jubilee) lễ kỷ niệm đám cưới vàng (50 năm) guest (n) khách 01 helicopter (n) trực thăng oc hold (v) tổ chức iH icing (n) lớp kem phủ mặt bánh Da jelly (n) thạch (thực phẩm có hương hi vị trái đong lại) nT judge (n) thẩm phán lemonade (n) nước chanh uO mention (v) đề cập ie mess (n) bừa bộn iL milestone (n)sự kiện quan trọng Ta organise (v) tổ chức s/ refreshments (n) ăn nhẹ up serve (v) phục vụ ro silver anniversary (n) (= silver wedding= silver jubilee) lễ kỷ niệm /g đám cưới bạc (25 năm) om slice (n) miếng ok tidy up (v) dọn dẹp c slip out (v) lỡ miệng ww w fa ce bo upset (v) làm bối rối, lo lắng Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ UNIT 4: VOLUNTEER WORK VOCABULARY (the) aged (n) người già assistance (n) giúp đỡ 01 be fired (v) bị phạt oc behave (v) cư xử iH bend (v) uốn cong, cúi xuống Da care (n) chăm sóc hi charity (n) tổ chức từ thiện nT comfort (n) an ủi co-operate (v) hợp tác uO co-ordinate (v) phối hợp ie cross (v) băng qua iL deny (v) từ chối Ta desert (v) bỏ s/ diary (n) nhật ký up direct (v) điều khiển ro disadvantaged (a) bất hạnh donation (n) khoản tặng/đóng góp om donor (n) người cho/tặng /g donate (v) tặng ok fund-raising (a) gây quỹ c fire extinguisher (n) bình chữa cháy bo gratitude (n) lòng biết ơn ce handicapped (a) tật nguyền fa instruction (n) dẫn, hướng dẫn intersections (n) giao lộ w lawn (n) bãi cỏ ww martyr (n) liệt sỹ mountain (n) núi mow (v) cắt natural disaster (n) thiên tai order (n) mệnh lệnh Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ order (v) lệnh orphanage (n) trại mồ côi overcome (v) vượt qua park (v) đậu xe 01 participate in (v) tham gia oc raise money (v) quyên góp tiền iH receipt (n) người nhận Da remote (a) xa xôi, hẻo lánh hi retire (v) hưu nT rope (n) dây thừng snatch up (v) nắm lấy uO suffer (v) chị đựng, đau khổ ie support (v) ủng hộ, hỗ trợ iL take part in (v) tham gia Ta tie … to …(v) buộc, cột … vào … s/ toe (n) ngón chân up touch (v) chạm ro voluntarily (adv) cách tình nguyện volunteer (n) tình nguyện viên om volunteer (v) tình nguyện, xung /g voluntary (a) tình nguyện c phong ww w fa ce bo ok war invalid (n) thương binh Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ UNIT 5: ILLITERACY VOCABULARY academic (a) có tính học thuật campaign (n) chiến dịch 01 cheat (v) gian lận oc consult (v) hỏi ý kiến iH decline (v) suy giảm Da decrease (v) giảm hi effective (a) hiệu nT encourage (v) khuyến khích enforce (v) bắt tuân theo uO eradicate (v) xóa bỏ ie ethnic minority (n) dân tộc thiểu số iL fight (against) (n) chiến Ta goal (n) mục s/ highlands (n) cao nguyên up honorable (a) vinh dự ro illiteracy (n) mù chữ lifeguard (n) người cứu đắm ok motivate (v) thúc đẩy c maturity (n) trưởng thành om low-income (a) thu nhập thấp /g literate (a) biết đọc, viết bo performance (n) thể hiện, thành tích ce promotion (n) khuyến khích fa rate (n) tỉ lệ realistic (a) thực tế w reduce (v) làm giảm ww regulation (n) qui định relevant (a) liên quan rise (n) gia tăng self-respect (n) lòng tự trọng shore (n) bờ Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ DANH ĐỘNG TỪ (V-ING) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP Khi lời nói trực tiếp lời đề nghị , chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi, …động từ tường thuật với danh động từ (V-ing) theo sau thường dùng để chuyển tải nội dung lời nói a Reporting Verb + V-ing + … 01 Deny (phủ nhận), admit (thừa nhận), suggest (đề nghị), regret (nuối tiếc), appreciate (đánh giá cao, “Why don’t we go out for a walk?” said the boy → The boy suggested going out for a walk thank someone for (cám ơn ….) - accuse someone of (buộc tội …) - congratulate someone on (chúc mừng ….) - warn someone against (cảnh báo ….) - dream of (mơ …) - object to (chống đối ….) - apologize someone for - insist on - complain about s/ Ta iL ie uO nT - hi b Reporting Verb + (Someone) + Preposition + V-ing + … (xin lỗi …) iH → Peter denied stealing the painting Da Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.” oc cảm kích) up (khăng khăng dòi …) ro (phàn nàn ….) /g Ex: “I’m happy to know that you win the game Congratulations!”, Jim said to Mary om → Jim -I said to the boy: “Don’t play ball near the restricted area.” I - c → ok Daisy said: “I want to be a famous singer in the world.” Daisy bo → ce Note: fa Why don’t you / Why not / How about → suggested + (someone) + V-ing … w Ex: “Why don’t you send her some flowers?” he said ww → He suggested me sending her some flowers Let’s → suggested + V-ing … Let’s not → suggested + not + V-ing … Ex: “Let’s meet outside the cinema,” he said → He suggested meeting outside the cinema She said: “Let’s not talk about that problem again.” Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 53 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ → She suggested not talking about that problem again Shall we / It’s a good idea → suggested + V-ing … Ex: “It’s a good idea to go for a picnic this weekend,” she said 01 → She suggested going for a picnic that weekend oc ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (TO-INFINITIVE) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP iH Khi lời nói gián tiếp lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa, lời yêu cầu, …động từ tường thuật Da với động từ nguyên mẫu theo sau thường dùng để chuyển tải nội dung lời nói hi a Reporting Verb + To-inf … demand (đòi hỏi) guarantee (bảo đảm) - hope promise swear (thề) - threaten (đe dọa) volunteer offer (đưa đề nghị) - refuse consent (bằng lòng) decide iL Ex: “I will give you my book if you need it,” said my friend ie uO nT - agree Ta → My friend offered to give me her book if I needed it s/ b Reporting Verb + Object + To-inf … advise - expect instruct (hướng dẫn) invite - order (ra lệnh) persuade (thuyết phục) recommend (khuyên) - remind (nhắc nhở) encourage (cổ vũ) - urge (thúc giục) warn (cảnh báo) /g ro up - ask command (ra lệnh) om tell want c Ex: “Don’t forget to lock the door,” I said to my sister ok → I reminded my sister to lock the door bo Ann said: “Come to my place whenever you are free.” w fa ce → Ann invited me to come to her place whenever I was free ww Note: Lời đề nghị: Would you / could you / Will you / Can you → asked + someone + to-inf Would you mind / Do you mind + V-ing → asked + someone + to-inf Ex: “Can you read the instructions again?” she said → She asked me to read the instructions again He said: “Would you mind opening the door, please?” Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 54 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ → He asked me to open the door Lời mời: Would you like / Will you → invited someone + to-inf Ex: “Will you have lunch with me?” he said Lời khuyên: Had better / If I were you / Why don’t you → advised someone + to-inf oc Ex: “If I were you, I would phone her,” he said 01 → He invited me to have lunch with him Da iH → He advised me to phone her hi CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP nT Nếu lời nói trực tiếp có câu điều kiện có câu điều kiện loại thay đổi thì, câu điều uO kiện loại giữ nguyên hình thức động từ chúng Ex: “If I have time, I will visit her,” he said iL She said: “If I had enough money, I would buy a car.” ie → He said that if he had time he would visit her Ta → She said that if she had enough money she would buy a car s/ He said to me : “If I had met you, I would have told you the truth.” ww w fa ce bo ok c om /g ro up → He told me that if he had met me he would have told me the truth Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 55 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện) will / shall / can + V1 S+ won’t / can’t / shan’t + V1 Da don’t / doesn’t + V1 iH If + S + oc V1(s /es) 01 TYPE 1: điều kiện xảy tương lai nT hi EX: If I save enough money, I will buy a new car ie uO TYPE 2: điều kiện khơng có thật could / would/ should + V1 S+ Ta If + S + iL V2/-ed couldn’t / wouldn’t / shouldn’t + V1 up ro EX: If I were you, I would tell the truth s/ didn’t + V1 om /g TYPE 3: điều kiện thật khứ c had + V3/-ed S+ ok If + S + could / would/ should + have + V3/-ed couldn’t / wouldn’t / shouldn’t + have + V3/-ed ce bo hadn’t + V3 /-ed fa EX: If I had arrived ten minutes earlier, I would have got a seat w - Note: Ta lược bỏ "If" phải đảo ngữ ww EX: Had I arrived ten minutes earlier, I would have got a seat - Unless = If … not - Đổi từ if sang unless: IF UNLESS Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 56 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ Khẳng định Khẳng định (động từ mệnh đề đổi sang phủ định) Phủ định Khẳng định (mệnh đề khơng thay đổi) 01 Ex: If we had more rain, our crops would grow faster oc Unless - iH If she doesn’t work harder, she will fail the exam hi - Dạng câu: Mệnh lệnh + or + Clause Da Unless nT - If you don’t + V1, Clause uO - If you aren’t + …, Clause If - ie Ex: Be carefull or you will cut yourself If - iL Go away or I will call the police Ta - NỐI CÂU ĐƠN DÙNG “ IF” s/ - Note: up + Diễn tả hành động xảy tương lai → loại ro + Diễn tả hành động xảy (động từ tại) → loại c om EX: Hurry up or you will be late /g + Diễn tả hành động xảy khứ (động từ khứ) → loại ok → If you don’t hurry, you will be late bo EX: She doesn’t have a car She doesn’t go out in the evening ce → If she had a car, she would go out in the evening fa EX: We cancelled the meeting because Peter didn’t come w → If Peter had come, we wouldn’t have cancelled the meeting ww → Had Peter come, we wouldn’t have cancelled the meeting Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 57 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ RELATIVE CLAUSES (Mệnh đề quan hệ) I CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ: WHO: 01 - làm chủ từ mệnh đề quan hệ oc - thay cho danh từ người … N (person) + WHO + V + O iH WHOM: Da - làm túc từ cho động từ mệnh đề quan hệ hi - thay cho danh từ người nT … N (person) + WHOM + S + V uO WHICH: ie - làm chủ từ túc từ mệnh đề quan hệ iL - thay cho danh từ vật Ta ….N (thing) + WHICH + V + O ….N (thing) + WHICH + S + V s/ THAT: /g - sau hình thức so sánh ro * Các trường hợp thường dùng “that”: up - thay cho vị trí who, whom, which mệnh đề quan hệ quan hệ xác định om - sau từ: only, the first, the last c - danh từ trước bao gôm người vật ok - sau đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, bo anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none Ex: He was the most interesting person that I have ever met ce It was the first time that I heard of it fa These books are all that my sister left me w She talked about the people and places that she had visited ww * Các trường hợp không dùng that: - mệnh đề quan hệ không xác định - sau giới từ WHOSE: dùng để sở hữu cho danh từ người vật, thường thay cho từ: her, his, their, hình thức ‘s Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 58 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ … N (person, thing) + WHOSE + N + V … WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason … N (reason) + WHY + S + V … 01 Ex: I don’t know the reason You didn’t go to school for that reason oc → I don’t know the reason why you didn’t go to school iH WHERE: thay từ nơi chốn, thường thay cho there Da ….N (place) + WHERE + S + V … hi (WHERE = ON / IN / AT + WHICH) nT Ex: a/ The hotel wasn’t very clean We stayed t that hotel uO → The hotel where we stayed wasn’t very clean WHEN: thay từ thời gian, thường thay cho từ then iL ….N (time) + WHEN + S + V … ie → The hotel at which we stayed wasn’t very clean s/ Ta (WHEN = ON / IN / AT + WHICH) up Ex: Do you still remember the day? We first met on that day ro → Do you still remember the day when we first met? /g → Do you still remember the day on which we first met? om I don’t know the time She will come back then .c → I don’t know the time when she will come back ok II CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: bo Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clause): Được sử dụng danh từ danh từ ce không xác định w fa Ex: The city which I visited last summer is very beautiful (Defining relative clause) ww 2 Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clause): Được sử dụng danh từ danh từ xác định Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful (Non-defining relative clause) Note: để biết dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý điểm sau: - Khi danh từ mà bổ nghĩa danh từ riêng Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 59 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ - Khi danh từ mà bổ nghĩa tính từ sở hữu (my, his, her, their) - Khi danh từ mà bổ nghĩa la danh từ với this , that, these, those III MỘT SỐ LƯU Ý TRONG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: Nếu mệnh đề quan hệ có giới từ giới từ đặt trước sau mệnh đề quan hệ (chỉ 01 áp dụng với whom which.) oc Ex: Mr Brown is a nice teacher We studied with him last year iH → Mr Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher Da → Mr Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher hi Có thể dùng which thay cho mệnh đề đứng trước nT Ex: She can’t come to my birthday party That makes me sad uO → She can’t come to my birthday party, which makes me sad Ở vị trí túc từ, whom thay who ie Ex: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party Ta Mệnh đề quan hệ rút thành cụm phân từ: iL IV CÁCH RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: s/ Mệnh đề quan hệ chứa đại từ quan hệ làm chủ từ who, which, that rút gọn thành cụm up phân từ (V-ing) khứ phân từ (V3/ed) ro * Nếu mệnh đề quan hệ mệnh đề chủ động rút thành cụm phân từ (V-ing) /g Ex: a/ The man who is standing over there is my father om → The man b/ The couple who live next door to me are professors .c → The couple ok * Nếu mệnh đề quan hệ mệnh đề bị động rút thành cụm khứ phân từ (V3/ed) bo Ex: a/ The instructions that are given on the front page are very important ce → The instructions fa b/ The book which was bought by my mother is interesting w → The book ww Mệnh đề quan hệ rút thành cụm động từ nguyên mẫu: Mệnh đề quan hệ rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) trước đại từ quan hệ có cụm từ: the first, the second, the last, the only hình thức so sánh bậc Ex: a/ John was the last person that got the news → John was the last person b/ He was the best player that got the prize Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 60 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ → He was the best played c/ He was the best player that we admire ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 → He was the best player Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 61 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ CLEFT SENTENCES (Câu chẻ) Câu chẻ dùng để nhấn mạnh thành phần câu chủ ngữ, túc từ hay trạng từ Nhấn mạnh chủ từ (Subject focus) 01 a It + is / was + Noun / pronoun (person) + who + V + O … oc Ex: My brother collected these foreign stamps → It was my brother who collected these foreign stamps iH b It + is / was + Noun (thing) + that + V + O … Da Ex: Her absence at the party made me sad hi → It was her absence at the party that made me sad ie Ex: I met Daisy on the way to school uO a It + is / was + Noun / pronoun (person) + who(m) + S + V… nT Nhấn mạnh túc từ (Object focus) iL → It was Daisy who(m) I met on the way to school Ta Note: Khi nhấn mạnh túc từ ta dùng who thay cho whom nhấn mạnh chủ từ b It + is / was + Noun (thing) + that + S + V … s/ không dùng whom thay cho who up Ex: My brother bought an old motorbike from our neighbor ro → It was an old motorbike that my brother bought from our neighbor /g Nhấn mạnh trạng từ (Adverbial focus) om It + is / was + Adverbial phrase + that + S + V … c Ex: - We first met in December ok → It was in December that we first met bo Câu chẻ bị động (Cleft sentences in the passive) a It + is / was + Noun / pronoun (person) + who + be + P.P… ce Ex: Fans gave that singer a lot of flowers fa → It was that singer who was given a lot of flowers w b It + is / was + Noun (thing) + that + be + P.P… ww Ex: People talk about this film → It is this film that is talked about - Fans gave that singer a lot of flowers → It was a lot of flowers that were given to that singer Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 62 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ CONJUNCTIONS (Liên từ) Các liên từ cặp đôi both … and, not only … but also, either …or, neither … nor dùng để cấu tạo cấu trúc song hành Từ, cụm từ hay mệnh đề nối liền liên từ ln có cấu 01 trúc, chức từ loại oc both … and (vừa …vừa …, …lẫn …) iH Ex: She is both intelligent and beautiful (adjectives) hi Note: Khi hai chủ từ nối liền both … and, động từ hình thức số nhiều not only … but also (khơng / … mà còn) nT Ex: He studies not only English but also French (nouns) She not only sings beautifully but also plays the piano well Ta Ex: You either must work hard or will fail (verbs) iL either …or (hoặc …hoặc) uO (adjectives) ie The film was not only boring but also long Da Both his brother and his sister are students (nouns) s/ Either you or he is going to be on duty (pronouns) up neither … nor (không … không) ro Ex: She likes neither tea nor coffee (nouns) My father neither smokes nor drinks (verbs) /g Note: om - Khi hai chủ từ nối not only … but also, either … or, neither … nor, động từ hòa hợp với chủ c từ trước ok Ex: Not only his friends but also his brother gives him presents bo - Khi not only … but also nối liền hai mệnh đề đứng đầu câu, phải đảo ngữ mệnh đề thứ ce fa Ex: Not only does he speak English but he also speaks French w - Động từ câu có cặp liên từ neither … nor dạng khẳng định ww Ex: My father neither smokes nor drinks Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 63 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ COULD / BE ABLE TO COULD: dạng khứ can, dùng diễn tả: - khả (phổ quát, chung chung) khứ 01 Ex: When I was six, I could drive a bike oc - lời yêu cầu lich iH Ex: Could you show me the way to the post office? - điều xảy tương lai không chắn Da Ex: It could rain this afternoon (Có thể chiều trời mưa.) hi BE ABLE TO: có hình thức q khứ was / were able to + V1, diễn tả cố gắng hoàn tất nT hành động tình đặc biệt iL ie The player hurt in his leg, but he was able to play to the end uO Ex: The fire spread through the building quickly but we all were able to escape Ta TAG QUESTIONS (Câu hỏi đuôi) ro statement, tag? up s/ Câu hỏi gồm có hai phần: câu nói (statement) phần đuôi (tag) /g Quy tắc chung: om - Câu nói phần ln dạng đối ok c câu nói khẳng định, phủ định? câu nói phủ định, khẳng định? Ex: The children are playing in the yard, aren’t they? bo They can’t swim, can they? ce - Chủ từ câu nói đại từ, ta lặp lại đại từ fa Ex: She is a doctor, isn’t she? w - Chủ từ danh từ, ta dùng đại từ tương ứng thay ww Ex: People speak English all over the world, don’t they? - Đại từ bất định nothing, everything: thay “it” Ex: Everything is ready, isn’t it? - Các đại từ no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody: thay “they” Ex: Someone called me last night, didn’t they? Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 64 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ - Đại từ this / that thay “it”; these / those thay “they” Ex:That is his car, isn’t it? These are your new shoes, aren’t they? - “There” cấu trúc “there + be” dùng lại phần đuôi 01 Ex: There aren’t any students in the classroom, are there? Ex: You will come early, won’t you? Da - Câu nói khơng có trợ động từ: trợ động từ / does / did dùng phần iH oc - Câu nói có trợ động từ (will / can / shall / should / is / are …): trợ động từ lặp lại phần đuôi hi Ex: It rained yesterday, didn’t it? nT She works in a restaurant, doesn’t she? uO - Câu nói có chứa từ phủ định phần khẳng đ5nh Ex: He never comes late, does he? ie Note: Động từ phần đuôi phủ định ln viết dạng rút gọn iL Một số trường hợp đặc biệt: Ta - Phần đuôi I AM AREN’T I s/ Ex: I am writing a letter, aren’t I? ro Ex: Let’s go out tonight, shall we? up - Phần đuôi Let’s SHALL WE /g - Câu mệnh lệnh khẳng định: om + dùng phần đuôi WON’T YOU để diễn tả lời mời + dùng phần đuôi WILL / WOULD / CAN / CAN’T YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch c Ex: Have a piece of cake, won’t you? ok Close the door, will you? bo - Câu mệnh lệnh phủ định: dùng phần đuôi WILL YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch ce Ex: Please don’t smoke her, will you? fa - Phần đuôi ought to SHOULDN’T ww w Ex: She ought to exercise every morning, shouldn’t she? Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 65 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ PASSIVE SENTENCES (Câu bị động) Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động: S+V+O Passive S + be* + P.P + by + O iH oc 01 Active Da (* be chia theo V) hi Ex: They are painting the house nT → The house is being painted TENSES ie ACTIVE S + V1-s/es Present S + am / is / are + V-ing ro up Simple Present S + am / is / are + being + S + was / were + PP S + was / were + V-ing S + was / were + being + PP Present Perfect S + have / has + PP S + have / has + been + PP Past Perfect S + had + PP S + had + been + PP S + will + V1 S + will + be + PP bo ok c Past continuous ce Simple Future fa Modal verbs w S + am / is / are + PP S + V-ed / V2 om Simple Past PASSIVE PP /g continuous ww s/ Ta Thay đổi hình thức động từ cụ thể thì: iL → All the documents had been destroyed when we arrived uO They had destroyed all the documents when we arrived can can may may must must S + have to + V1 S + have to + be + V3 should should used to used to be going to be going to Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 66 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ Verbs of see seen perception hear heard made let let 01 make S + have + O (người) + V1 + O (vật) S + have / get + O (vật) + V3 (người)) hi S + get + O (người) + to- Da (+ by + O iH Causative form S + be + watched + to – inf oc S + watch + O + V1 uO nT inf + O (vật) - ie * Verbs of reporting: (động từ ý kiến: say, think, know, report, believe…) - up ro It + is / was + said + that /g am/ is/ are S2 om V2 O2 s/ Passive: S2 Ta People (they) + say (said) + that iL Active S2 O2 to-inf + said O2 to have + V3 c was/ were V2 ww w fa ce bo ok khơng that Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 67 - ... video, nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh nói oc chuyện với người ngữ bạn có hội iH (2) Sử dụng tiếng Anh nhiều nơi lớp học Da (3) Chơi trò chơi tập hát tiếng Anh hi (4) Khi nói chuyện tiếng Anh, cố... hiểu khác tiếng Anh tiếng Việt (11) Tự chữa lỗi trước bạn thầy chữa /g (12) Học theo nhóm theo cặp tốt om (13) Học thuộc quy tắc ngữ pháp, từ hay đoạn hội thoại mẫu .c (14) Nghe băng tập viết... lớp 11 – Nơi chắp cánh ước mơ c om /g nghiền mọc treo had có; dùng heard nghe hid hidden che giấu hit hit đụng held held cầm,nắm,tổ chức hurt hurt hurt làm đau keep kept kept giữ know knew known
- Xem thêm -

Xem thêm: HE THONG KIEN THUC TIENG ANH 11, HE THONG KIEN THUC TIENG ANH 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn