CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ VẤN ĐÁP MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:25

Câu hỏi lý thuyết vấn đáp mơn tín dụng ngân hàng Phân tích chu kỳ ngân quỹ doanh nghiệp – từ nhu cầu tài trợ ngắn hạn chủ thể kinh tế (a) Chu kỳ ngân quỹ doanh nghiệp: Vốn DN dạng ngân quỹ có chu kỳ hoạt động chia ra: • Chu kỳ hoạt động: từ mua nguyên liệu đến thu tiền bán hàng Được chia ra: Giai đoạn tồn kho:Từ mua hàng tồn kho đến bán hàng tồn kho; Dài, ngắn phụ thuộc khoảng cách lần mua nguyên liệu, thời gian sản xuất, khoảng cách quy mô lần tiêu thụ sản phẩm Giai đoạn thực khoản phải thu:từ bán tồn kho thu tiền bán hàng Dài, ngắn phụ thuộc thời gian bán chịu tỷ trọng bán chịu so với doanh số bán • Chu kỳ ngân quỹ: = chu kỳ hoạt động – giai đoạn phải trả người bán Giai đoạn phải trả người bán: từ mua nguyên vật liệu đến phải trả tiền (b) Nhu cầu tài trợ ngắn hạn: từ chu kỳ ngân quỹ doanh nghiệp xuất không ăn khớp thời gian quy mô lưu chuyển tiền vào lưu chuyển tiền – tượng tất yếu – đòi hỏi phải có nguồn tài trợ ngân quỹ để đáp ứng mức chênh lệch đó: nhu cầu vay ngắn hạn xuất Phương pháp xác định thời hạn cho vay định kỳ hạn nợ cho vay lần? Cho ví dụ minh họa? Xác định thời hạn vay định kỳ hạn nợ: • Thời hạn cho vay xác định cho lần vay cụ thể • Căn xác định: dự báo lưu chuyển tiền tệ, chu kỳ ngân quỹ, hạng rủi ro doanh nghiệp • Thời hạn cho vay tối đa nhỏ chu kỳ ngân quỹ • Cụ thể có cách thông dụng sau: Cách 1: Xác định theo chu kỳ ngân quỹ bao gồm trường hợp: G Ỳ HẠN TRẢ ỤNG Thời hạn cho vay chu kỳ ngân quỹ ngân hàng cho vay đầu kỳ ngân quỹ thu nợ cuối kỳ ngân quỹ Thời hạn cho vay phần chu kỳ ngân quỹ ngân hàng cho vay chu kỳ ngân quỹ thu nợ cuối kỳ ngân quỹ Cách 2: Xác định dựa lưu chuyển tiền tệ Ngân hàng thu nợ ngắn chu kỳ ngân quỹ: vào lưu chuyển tiền tệ thời gian trả nợ sớm chu kỳ ngân quỹ Sở dĩ lưu chuyển tiền khơng xuất từ tài sản hình thành từ vốn vay mà từ tài sản hình thành từ nguồn vốn khác Sinh Viên tự cho ví dụ Phân tích nội dung khác cho vay lần thấu chi? Cho biết điều kiện sử dụng tài khoản vãng lai? Nội dung khác cho vay lần thấu chi: CHO VAY TỪNG LẦN Cho vay đối tượng cụ thể THẤU CHI Cho vay theo đối tượng tổng hợp Số tiền cho vay xác định sở hợp đồng, kê hàng tồn Hạn mức xác định tên sở kế hoạch tài củ kho, chứng từ Định kỳ hạn nợ cho khoản vay cụ thể Chỉ xác định thời hạn vay điều kiện sử dụn Người vay phải trả lãi suất Lãi suất + chi phí phát hành phi lãi Những doanh nghiệp có đủ uy tín hồn tồn với ngân hàng số mặt Những doanh nghiệp có đủ uy tín Điều kiện sử dụng tài khoản vãng lai: • Có độ tín nhiệm cao • Tài khoản phải thường xuyên hoạt động • Chấp nhận điều kiện quản lý ngân hàng qua công cụ chi tiết, như: Dư ngắn hạn giảm thấp; doanh số trả kỳ Hãy so sánh giống khác cho vay lần chiết khấu thương phiếu? Giống nhau: Đều nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn cấp tín dụng tiền Khác nhau: sinh viên so sánh theo yếu tố sau: • Cơ sở cấp tín dụng • Số tiền, thời hạn • Cách tính lãi • Các bên tham gia • Phương thức cấp: trực tiếp, gián tiếp • Quy trình cấp • Mức độ rủi ro Làm đánh giá khách hàng vay có đầy đủ lực chịu trách nhiệm pháp luật dân lực chịu trách nhiệm hành vi dân sự? Đánh giá cách: a) Kiểm tra giấy tờ pháp lý khách hàng: pháp nhân, cá nhân b) Thẩm tra lại giấy tờ quan chức cần thiết c) Tiếp xúc, vấn khách hàng người có quan hệ… Khả trả nợ khách hàng đựoc thể thông qua nào? Có sau: a) Khoản vay tự khoản Khi phương án kinh doanh khách hàng có hiệu có thời gian thực trùng với thời hạn vay vốn Nguồn thu từ phương án vay đủ để trả nợ b) Từ lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp c) Từ tài sản doanh nghiệp Hạn mức tín dụng gì? HMTD sử dụng nào? Phân biệt HMTD với doanh số cho vay cho vay theo HMTD? a) HMTD giới hạn tối đa số tiền mà NH cho vay khách hàng thời gian định b) Áp dụng chủ yếu cho vay vốn lưu động doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng NH cho vay vượt nhu cầu tín dụng hợp lý khả tài doanh nghiệp c) Doanh số cho vay cụ thể lớn HMTD, tùy thuộc nhu vầy thực tế phát sinh Tổng doanh số cho vay thời hạn trì HMTD lớn nhiều lần HMTD Giải thích tượng tiêu toán tức thời tốt tiêu thánh toán xấu NH xét cho vay trang trải hàng tồn kho, NH cần ý đến yếu tố phương án doanh nghiệp? Sinh viên nêu công thức khác hai tiêu tồn kho Do tượng tình xảy doanh nghiệp có mức tồn kho cao Ngân hàng xét cho vay trang trải hàng tồn phải cân nhắc không giải cho vay doanh nghiệp chưa giải phóng tồn kho họ Ngân hàng quan tâm tới thị trường, nhà cung cấp, công nghệ sản xuất, cách phân phối sách giá, tiếp thị… Giải thích khái niệm vốn lưu động ròng doanh nghiệp cách xác định? Ở góc độ người cho vay, cho nhận xét vốn lưu động ròng doanh nghiệp âm Khái niệm vốn lưu động ròng: giá trị tài sản lưu động tài trợ nguồn vốn dài hạn Cơng thức tính: VLĐ ròng = TSLĐ – Nợ ngắn hạn Hoặc VLĐ ròng = Nguồn dài hạn – tài sản dài hạn Trường hợp VLĐ ròng , tức có phần nợ ngắn hạn dùng tài trợ cho tài sản dài hạn, nguy hiểm dễ dẫn đến khả tốn 10 Nếu giải thích đặc trưng khoản nợ có vấn đề? Giải thích khoản nợ chuyển cho cán chun mơn hóa (quản lý rủi ro cao truy hồi tài sản) mà không phận tín dụng xử lý? Đặc trưng khoản nợ có vấn đề: • Cam kết trả nợ đến hạn mà khách hàng không thực nghĩa vụ trả nợ • Tài khách hàng có chiều hướng xấu dẫn tới khả Ngân hàng không thu hồi vốn lẫn lãi • Tài sản đảm bảo đánh giá, giá trị phát mại không đủ trang trải gốc lãi • Thơng thường, thời gian khoản nợ hạn 60 đến 90 ngày Ý nghĩa việc chuyển khoản nợ có vấn đề sang phận chun mơn hóa • Tận dụng khả chun mơn hóa cán chun mơn hóa • Khi tách riêng khoản vay giúp cán chuyên mơn hóa tập trung hồn tồn vào khoản tín dụng có vấn đề mà khơng bị phân tán cơng việc khác • Dễ dàng áp dụng biện pháp mạnh nều cần – giao việc cho nhân viên tín dụng trở nên khó khăn quan hệ họ khách hàng mức thân thiện Đánh giá vấn đề bị tác động cá nhân tố khứ – có sở khách quan 11 Hãy nêu yếu tố phân tích tín dụng Theo anh/chị, góc độ NH cho vay, yếu tố quan trọng nhất? Vì sao? Sinh viên trình bày yếu tố phân tích tính dụng: theo quy tắc 5C theo SGK chương phân tích tín dụng ngắn hạn Yếu tố quan trọng đảm bảo tín dụng Sinh viên giải thích dựa vai trò đảm bảo tín dụng văn thực tế cho vay khơng cần đảm bảo 12 Có thể cho vay khơng cần bảo đảm tín dụng khơng? Vì sao? a) Có thể b) Vì cho vay Ngân hàng dựa vào tiêu để xét chấp thuận cấp tín dụng hay khơng Sinh viên nêu chuẩn tín dụng đưa sở: ý muốn trả nợ khả trả nợ (trong phân tích rủi ro) để chứng minh khoản vay có tiềm ẩn rủi ro mà biện pháp tích cực áp dụng đảm bảo tín dụng tối ưu 13 Có đồng doanh thu bán hàng báo cá kết kinh doanh thu bán hàng báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ không? Tại sao? Khả trả nợ thực tế doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố nào? Minh họa số liệu cụ thể Sự khác biệt doanh thu bán hàng báo cáo kết kinh doanh thu bán hàng báo cáo lưu chuyển tiền tệ là: a) Doanh thu bán hàng gồm giá trị hàng hóa xuất bán kỳ kể bán chịu b) Còn thực thu bán hàng lưu chuyển tiền tệ gồm số thực thu kỳ Khả trả nợ doanh nghiệp phụ thuộc vào thu bán hàng lưu chuyên tiền tệ Sinh viên tự cho số liệu minh họa 14 Nội dung phân tích tài phân tích tín dụng Chỉ cần phân tích tài NH định tín dụng khơng? a) Nội dung phân tích tín dụng là: (1) Phân tích phi tài tức trả lời câu hỏi khách hàng có đủ tư cách, uy tín vay Ngân hàng khơng (2) Phân tích tài trả lời khách hàng vay hồn trả Ngân hàng b) Trong phân tích tín dụng: phân tích tài để xác định trạng tài dự báo lực tài khách hàng tương lai mà đặc biệt thời điểm đáo hạn để từ chó ứng xử thích hợp Phân tích phi tài nội dung quan trọng để có định đắn 15 Tại nói rủi ro tín dụng trung dài hạn hình thức cho thuê tài rủi ro cho vay? Cho thuê tài rủi ro cho vay trung dài hạn vì: a) Quyền sở hữu tài sản tài trợ thuộc người cho thuê Giải thích quyền mà ngân hàng áp dụng thời gian cho thuê b) Cho thuê hình thức tài trợ tài sản nên giúp người thuê sử dụng tài sản mục đích 16 Nếu phương thức cho thuê tài rủi ro so với cho vay trung dài hạn NH khơng thay hoạt động cho vay trung dài hạn hoạt động cho th tài chính? Cho th có nhược điểm nên khơng thể thay hồn toàn cho hoạt động cho vay trung dài hạn Cụ thể: a) Cho th có chi phí cao cho vay nên lãi suất cao cho vay b) Cho th đòi hỏi người cấp tín dụng phải có khả thẩm định tốt tài sản c) Theo quy định Việt Nam, cho thuê thực công ty cho thuê d) Đối tượng cho thuê bị giới hạn e) Thời hạn cho thuê thường dài (>3 năm) không hủy ngang 17 Cho th tài hình thức cấp tín dụng tài sản tổ chức cho thuê không muốn bị ràng buộc vào tài sản Hãy nêu biện pháp tổ chức thường thực để không bị ràng buộc vào tài sản Các biện pháp gồm có: a) Người cho thuê tài sản chấp nhận cho thuê – giải thích b) Hợp đồng cho thuê không hủy ngang c) Người thuê chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê d) Người thuê tìm lựa thương lượng điều kiện tài sản 18 Giải thích khái niệm thời gian ân hạn tín dụng trung dài hạn? Trong thời gian ân hạn NH tính lãi tiền vay cho khách hàng lãi nhập gốc khơng? Giải thích Thời gian ân hạn thời gian người vay trung dài hạn trả gốc lãi (nếu có thỏa thuận) khách hàng chưa có nguồn thu từ phương án vay Lãi vay khơng hồn trả Ngân hàng khơng thể sử dụng tiếp tục cho vay vậy, mặt ngun tắc, lãi khơng nhập gốc khách hàng khơng trả chi phí hội cho Ngân hàng phần lãi nói Trong đó, khơng thu phần lãi Ngân hàng phải trả lãi cho nguồn vốn ngân hàng cho vay ==> khách hàng khơng trả lãi lãi phải nhập gốc 19 Tại hoạt động cho thuê tài chính, hợp đồng cho thuê không hủy ngang? Hợp đồng cho thuê không hủy ngang để đảm bảo cho người cho thuê thu hồi tiền thuê kết thúc hợp đồng giá trị thị trường tài sản thuê lớn giá trị lại khoản tài trợ cho thuê Trong cho thuê tài người cho th khơng gặp rủi ro tài mà gặp rủi ro giá tài sản cho thuê Sinh viên giải thích theo đồ thị 20 Vì cho vay hộ gia đình có chi phí cao? Cho vay hộ gia đình thường có chi phí cao vì: • Món vay thường nhỏ lý giải • Số lượng khách hàng nhiều, đòi hởi mạng lưới tổ chức phân phối rộng phân tích cho ví dụ.• Rủi ro cao 21 Phân tích đặc thù phân tích tín dụng cho vay hộ nơng dân Tính đặc thù phân tích tín dụng liên quan đến loại hình kinh tế hộ: • Thẩm định tính pháp lý: hộ chưa phải hộ • Xác định lực tài chính: khơng thể dựa vào báo cáo tài chính, nhiều khoản chi tiêu khó rạch ròi cho sản xuất hay tiêu dùng phương pháp điều tra.• Các nguồn thu đa dạng Kết luận: phân tích CVHND có nhiều yếu tố tâm lý, xã hội ảnh hưởng tới khả trả nợ uy tín khách hàng, đặc biệt chủ hộ 22 Trình bày phương thức cho vay bán trực tiếp CVHND lợi ích phương thức hoạt động NH VN? Phương thức cho vay bán trực tiếp cho vay HND thông qua tổ hợp tác vay vốn tổ liên danh vay vốn • Tính trực tiếp: a Các hộ trực tiếp làm thủ tục đề nghị vay vốn; b Ngân hàng thẩm định lại xác định mức cho vay cụ thể hộ; c Từng hộ chịu trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng số tiền mà Ngân hàng cấp • Tính gián tiếp: Ngân hàng không trực tiếp nhận hồ sơ hộ; Hợp đồng tín dụng ký chung cho tổ số tiền cho vay tổng mức vay hộ thành viên; thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm thực hợp đồng tín dụng tổ có hộ thành viên chưa trả hết nợ • Lợi ích: giải nhanh chóng nhu cầu vau hộ vào mùa; giảm chi phí cho vay, tăng cường kiểm sốt thành viên tổ sử dụng vốn Ngân hàng 23 Lợi ích hợp đồng tín dụng ba bên phương thức cho vay trực tiếp hộ nông dân? • Nêu trường hợp có bên thứ ba vẽ sơ đồ: TC cung ứng; TC bao tiêu • Đối với Ngân hàng: kiểm sốt mục đích sử dụng vốn cho vay, Ngân hàng kiểm sốt nguồn thu trả nợ: tăng vòng vay vốn tín dụng, giảmcó liên hệ đồng thời vậnn động vốn đối tượng vay vốn rủi ro • Đối với hộ nông dân: đảm bảo vật tư nông nghiệp cho phương án, an tâm sản xuất có đầu tư 24 Hệ thống điểm số cho vay tiêu dùng nhằm mục đích gì? Nhược điểm phương pháp này? Cách khắc phục? • Hệ thống điểm số cho vay tiêu dùng nhằm giảm bớt công việc nhân viên tín dụng • Nhược điểm: (1) Số liệu xác định hệ thống điểm số số liệu q khứ nên khơng tương lai (2) Số liệu thống kê binh quân nên khơng với cá biệt (3) Số liệu thống kê sở khách hàng cho vay ngân hàng khách hàng số liệu thống kê khơng • Cách giải kết hợp với phương pháp phán xét 25 Cho biết nội dung quy trình nghiệp vụ bảo lãnh? Theo anh/chị nội dung thể đặc thù nghiệp vụ bảo lãnh? Tại sao? Sinh viên trình bày nội dung quy trình bảo lãnh gồm nội dung: phân tích trước phát hành; soạn thảo cam kết bảo lãnh hợp đồng bảo lãnh; phát hành bảo lãnh; theo dõi khách hàng thực nghĩa vụ họ, thực cam kết khách hàng vi phạm nghĩa vụ bên thụ hưởng có yêu cầu Trong nội dung khâu soạn thảo cam kết bảo lãnh mang đặc trưng bảo lãnh hình thức tín dụng khác khơng có khâu tiềm ẩn rủi ro lớn đặc biệt bảo lãnh độc lập 26 Hãy nêu nguồn cung cấp thơng tin phân tích tín dụng phương pháp thu thập chúng Trong cho vay bán trực tiếp hộ nông dân, hộ không cần lập phương pháp thu thập chúng Trong cho vay bán trực tiếp hộ nông dân, hộ không cần lập phương án sản xuất kinh doanh sở để NH xác định nhu cầu vay? a) Các nguồn thơng tin: • Từ hồ sơ vay vốn khách hàng cung cấp • Từ hệ thống thông tin nội ngân hàng hệ thống ngân hàng • Từ bạn hàng • Từ thị trường • Các quan chức • Thông tin đại chúng b) Các phương pháp: tổng hợp, điều tra, phân tích, vấn, trao đổi, mua tin c) Khơng cần phương thức thành viên tổ hợp tác vay vốn có mục đích Thường họ sản xuất ngành nghề nên thông tin sản lượng, giống trồng cung cấp từ phòng nơng nghiệp huyện, phòng khuyến nơng… 27 Hãy trình bày loại bảo lãnh theo điều kiện toán bảo lãnh Bảo lãnh vay nợ VN xếp vào loại bảo lãnh nào? Vì sao? Trình bày phân loại bảo lãnh theo điều kiện toán gồm loại sau: sinh viên phải trình bày nội dung loại: a) Bảo lãnh theo yêu cầu b) Bảo lãnh kèm chứng từ c) Bảo lãnh kèm phán tài tòa án Bảo lãnh vay nợ Việt Nam thuộc loại bảo lãnh theo yêu cầu điều kiện toán cần Ngân hàng cho vay lập văn thông báo người vay vi phạm yêu cầu Ngân hàng bảo lãnh thực 28 Bảo lãnh độc lập gì? Tại bảo lãnh độc lập sử dụng chủ yếu thương mại quốc tế? Bảo lãnh độc lập loại bảo lãnh mà chế hoạt động bị chi phối nguyên tắc độc lập hoàn toàn phù hợp Sinh viên phải diễn giải cụ thể nguyên tắc Tại sử dụng chủ yếu thương mại quốc tế sinh viên giải thích tập trung vào thuận lợi tính khoản cho người thụ hưởng Trách nhiệm kiểm tra chứng từ cho Ngân hàng phát hành, phù hợp với môi trường thương mại quốc tế 29 Nêu điểm giống nhay khác bảo lãnh cho vay? Điểm giống bảo lãnh cho vay: hình thức cấp tín dụng Phân biệt khác bảo lãnh cho vay ý sau: • Hình thức giá trị tín dụng • Vị trí bảng cân đối kế tốn Ngân hàng • Khi phân tích tín dụng bảo lãnh chủ yếu tìm hiểu khả thực nghĩa vụ khách hàng với bên đối tác mà hiểu kỹ nội dung hợp đồng gốc cho vay chủ yếu phân tích khả tao thu nhập để trả nợ 30 Khái niệm bảo lãnh NH? Trong bảng cân đối kế toán NH bảo lãnh xếp vào khoản mục nào? Vì sao? Nêu khái niệm bảo lãnh: hình thức cấp tín dụng thực thơng qua cam kết toán văn tổ chức tín dụng với bên có quyền việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết… Bảo lãnh hoạt động không dùng đến vốn nghiệp vụ ngoại bảng, khơng thể bảng cân đối kế toán TCTD 31 Cơ sở để xây dựng định mức cho vay hộ nông dân? • Dựa vào chi phí sản xuất cho loại mơ hình sản xuất cây/ để xác định mức vốn tối đa cần thiết cho phương án giải thích.• Xác định vốn tự có thối thiểu mà người vay phải tham gia giải thích.• Lưu chuyển tiền tệ ròng dùng để trả nợ ngân hàng 32 Giải thích cho vay trực tiếp khác tài trợ dự án nào? Sinh viên cần so sánh theo yếu tố sau: • Chủ thể vay Ngân hàng • Nguồn trả nợ Ngân hàng • Mức độ rủi ro • Tổ chức kiểm soát thực dự án Ngân hàng 33 Thế đồng bảo lãnh? Cho ví dụ minh họa Đồng bảo lãnh phép sử dụng trường hợp nào? • Sinh viên tự trình bày khái niệm đồng bảo lãnh theo ý kiến mình, phải nêu ý ngân hàng tham gia liên đới chịu trách nhiệm, khác với trường hợp nhiều ngân hàng bảo lãnh cho nghĩa vụ độc lập với • Minh họa đồng bảo lãnh hình vẽ • Các trường hợp sử dụng: a) Do yêu cầu giảm thiểu rủi ro b) Do giá trị bảo lãnh vượt giới hạn quy định Ngân hàng – nêu quy định hành 34 Mô tả phương pháp xếp hạng rủi ro? Sau có kết xếp hạng cho biết hướng giải quyết? Mô tả phương pháp xếp hạng rủi ro: Cách I: Phương pháp dùng bảng so sánh Cách II: Phương pháp đồ thị Cách III: Phương pháp điều tra chỗ Sinh viên mơ tả cách Sau có kết xếp hạng, hướng giải quyết: Các hạng 1, 2, 3, tiếp tục lưu giữ lại phận tín dụng để tiếp tục theo dõi xếp hạng kỳ sau Các hạng 4, chuyển qua phận quản lý rủi ro, để phận tiến hành biện pháp ngăn ngừa • Nếu điều chỉnh khoản vay trạng thái bình thường (1,2,3) chuyển phận tín dụng • Nếu khơng điều chỉnh chuyển sang phận truy hồi tài sản – để phận tiến hành giải pháp xử lý Các hạng chuyển sang phận truy hồi tài sản, gồm động tác tương tự phận quản lý rủi ro cao 35 Nêu phân biệt tình áp dụng giải pháp xử lý nợ có vấn đề Phương pháp xử lý xét tổng qt có hướng chính: a) Hướng tổ chức khai thác: • Được dùng khách hàng lâm vào trạng thái có vấn đề gặp rủi ro có thái độ thỏa đáng với khoản nợ, tất nhiên phải đặt hòan cảnh khách hàng có xu hướng có khả trả nợ, quản lý mức lành mạnh • Các giải pháp khai thác xử lý khoản nợ có vấn đề hiểu chương trình phục hồi hay khắc khổ để áp đặt lên người vay với cộng tác thỏa thuận họ • Là giải pháp không dựa vào công cụ luật pháp để thu ngân, chứa đựng giải pháp đa dạng Ví dụ: áp đặt lên khách hàng Bán bớt tài sản Thay đổi phương thức kinh doanh Loại bỏ cá hoạt động không sinh lời Chỉ định đại diện quản lý tài sản Thỏa hiệp… b) Hướng lý: • Được dùng khoản vay có vấn đề khách hàng khơng sẵn lòng chi trả, chí có hành động lừa đảo sau thực giải pháp không thành công • Là biện pháp dùng tới luật, gồm hữu hạn giải pháp quy định cho chủ nợ luật, cụ thể hóa hợp đồng tín dụng khách hàng ngân hàng Ví dụ: Phát tài sản bảo đảm Yêu cầu lý doanh nghiệp Phá sản doanh nghiệp Truy tố 36 Nêu giải thích đặc trưng khoản nợ có vấn đề? Giải thích khoản nợ chuyển cho cán chuyên môn hóa (quản lý rủi ro cao truy hồi tài sản) mà khơng phận tín dụng xử lý? a) Đặc trưng khoản nợ có vấn đề • Cam kết trả nợ đến hạn mà khách hàng khơng thực nghĩa vụ trả nợ • Tài khách hàng có chiều hướng xấu dẫn tới khả Ngân hàng không thu hồi vốn lẫn lãi • Tài sản đảm bảo đánh giá lại mà giá trị phát mại không đủ trang trải gốc lãi • Thơng thường, thời gian khoản nợ hạn từ 60 đến 90 ngày b) Ý nghĩa việc chuyển khoản nợ có vấn đề sang phận chuyên mơn hóa • Tận dụng khả chun mơn hóa cán chun mơn hóa • Khi tách riêng khoản vay giúp cán chuyên môn hóa tập trung hồn tồn vào khoản tín dụng có vấn đề mà khơng bị phân tán cơng việc khác • Dễ dàng áp dụng biện pháp mạnh cần – giao việc cho nhân viên tín dụng trở nên khó khăn quan hệ họ khách hàng mức thân thiện • Đánh giá vấn đề bị tác động cá nhân tố khứ – có sở khách quan 37 Phân biệt lý khoản tín dụng cách bắt buộc? Nêu phương pháp lý bắt buộc? Phân biệt lý bắt buộc • Thanh lý việc chấm dứt hiệu lực hợp đồng tín dụng khoản nợ hồn trả đầy đủ Khoản tín dụng loại bỏ khỏi Bảng cân đối kế toán Ngân hàng • Thanh lý bắt buộc Ngân hàng dựa vào sở pháp lý để tìm kiếm nguồn bù đắp nhằm xử lý nợ Những sở pháp lý để đòi nợ Ngân hàng thường điều khoản ràng buộc nêu hợp đồng tín dụng theo biện pháp theo luật định Các biện pháp lý bắt buộc • Xử lý đảm bảo tiền vay (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) • Thực quyền truy đòi cho vay gián tiếp • Phá sản doanh nghiệp • Bán khoản cho vay 38 Hãy trình bày đặc trưng cho vay trả góp hàng tiêu dùng? Sinh viên cần tập trung nêu điểm sau: a) Đối tượng cho vay – hàng tiêu dùng; b) Số tiền trả trước lần đầu; c) Tính trả góp đặn định kỳ; d) Cách tính lãi phải trả; e) Thường cho vay khơng có bảo đảm…
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ VẤN ĐÁP MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ VẤN ĐÁP MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn