Mau bao cao tot nghiep chuyen nganh ke toán

69 3 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:25

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp Mơc lơc Lêi më đầu trang Phần 1: Lý luận chung hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo tiền l-ơng Doanh Nghiệp 1.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí tiền l-ơng khoản trích theo tiền l-ơng doanh nghiệp 1.1.1 Bản chất chức tiền lương 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tiền lương 1.1.2.1 Vai trò tiền lương 1.1.2.2 ý nghĩa tiền lương 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 1.2 Các hình thức tiền l-ơng doanh nghiệp 1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian 1.2.2 Hình thức tiền l-ơng theo sản phẩm 1.2.2.1 Theo sản phẩm trùc tiÕp 1.2.2.1 Theo s¶n phÈm trùc tiÕp 1.2.2.3 Theo khối l-ợng công việc 1.2.3 Các hình thức đãi ngộ khác l-ơng 1.3 Quỹ tiền l-ơng, quỹ BHXH, quỹ BHYT KPCĐ 1.3.1 Quỹ tiền l-ơng 1.3.2 Quỹ bảo hiĨm x· héi 1.3.3 Q b¶o hiĨm y tÕ 1.3.4 Kinh phí công đoàn 1.4 Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng 1.5 Hạch toán chi tiết tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng 1.5.1 Hạch toán số l-ợng lao động 1.5.2 Hạch toán thời gian lao động 1.5.3 Hạch toán kết lao động Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.5.4 Hạch toán tiền l-ơng cho ng-ời lao động 1.6 Hạch toán tổng hợp tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng 1.6.1 Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền l-ơng, BHXH, BHYT, KPCĐ 1.6.2 Kế toán tổng hợp tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng 1.6.2.1 Tài khoản sử dụng 1.6.2.2 Ph-ơng pháp hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng 1.7 Hình thức sổ kế toán Phần II: Thực trạng hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công Ty Sản Xuất, Th-ơng mại Dịch Vụ Phú Bình 2.1 Khái quát chung Công Ty Sản Xuất, Th-ơng mại Dịch Vụ Phú Bình 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 2.2 Thực trạng thực công tác hạch toán kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 2.2.1 Đặc điểm lao động Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Phú Vụ Bình 2.2.2 Ph-ơng pháp xây dựng quỹ l-ơng Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 2.2.2.1 Xác định đơn giá tiền l-ơng 2.2.2.2 Nguyên tắc trả l-ơng ph-ơng pháp trả l-ơng 2.2.3 Hạch toán khoản trích theo l-ơng Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 2.2.3.1 Q b¶o hiĨm x· héi (BHXH) 2.2.3.2 Q b¶o hiểm y tế (BHYT) 2.2.3.3 Kinh phí công đoàn(KPCĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2.4 Các kỳ trả l-ơng Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình Công 2.2.5 Thực tế hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình Phần III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công Ty Sản xuất, Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 3.1.1 Nhận xét chung công tác kế toán Công Ty 3.1.2.Nhận xét chung công tác kế toán lao động tiền l-ơng trích BHXH, BHYT, KPCĐ 3.1.3 Ưu điểm 3.1.4 Nh-ợc điểm 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Kết luận Tài liệu tham khảo Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MụC CáC Từ VIếT TắT bhxh: Bảo Hiểm Xã Hội 2.BHYTBảo Hiểm Y Tế 3.KPCĐ.Kinh Phí Công Đoàn 4.CNVCông Nhân Viên TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn 6.LĐTL Lao Động Tiền Lương SP.Sản Phẩm TK.Tài Khoản CBCNVCán Bộ Công Nhân Viên 10.SXKD.Sản Xt Kinh Doanh B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp Lời mở đầu Trong thời đại ngày với thị tr-ờng mở cửa tiền l-ơng vấn đề quan trọng Đó khoản thù lao cho công lao động ng-ời lao động Lao động hoạt động chân tay trí óc ng-ời nhằm tác động biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu ng-ời Trong Doanh nghiệp lao động yếu tố định trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn làm cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đ-ợc diễn liên tục, th-ờng xuyên phải tái tạo sức lao ®éng hay ta ph¶i tr¶ thï lao cho ng-êi lao ®éng thêi gian hä tham gia s¶n xuÊt kinh doanh Tiền l-ơng biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho ng-ời lao động t-ơng ứng với thời gian, chất l-ợng kết lao động mà họ cống hiến Tiền l-ơng nguồn thu nhập chủ yếu ng-ời lao động, ng-ời lao động đ-ợc h-ởng số nguồn thu nhập khác nh-: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng Đối với doanh nghiệp chi phí tiền lương phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ doanh nghiƯp s¶n xt Tỉ chøc sư dơng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động tính ®óng thï lao cđa ng-êi lao ®éng, to¸n tiỊn l-ơng khoản liên quan kịp thời kích thích ng-ời lao động quan tâm đến thời gian chất l-ợng lao động từ nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Từ thấy kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng doanh nghiƯp còng rÊt quan träng Do vËy em chọn đề tài Kế toán tiền l-ơng khoản trích theo lươngLàm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp D-ới dẫn tận tình giáo viên h-ớng dẫn thực tập: đinh hùng em tìm hiểu chế độ hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng CÔNG TY SảN XUấT THƯƠNG MạI dịch vụ phú bình Do trình độ thời gian có hạn nên báo cáo thực tập tránh khỏi thiếu sót hạn chế em mong đ-ợc bảo giúp đỡ thầy Đinh Thế Hùng Em xin trân thành cảm ơn thầy giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I Lý luận chung hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng doanh nghiệp 1.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí tiền l-ơng khoản trích theo tiền l-ơng doanh nghiệp 1.1.1.Bản chất chức tiền l-ơng Tiền l-ơng biểu tiền phần sản phẩm xã hội trả cho ng-ời lao động t-ơng ứng với thời gian chất l-ợng kết lao động mà họ cống hiến Nh- tiền l-ơng thực chất khoản trù lao mà doanh nghiệp trả cho ng-ời lao động thêi gian mµ hä cèng hiÕn cho doanh nghiƯp Tiền l-ơng biểu tiền sản phẩm Tiền l-ơng có chức vô quan trọng đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích ng-ời lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, công, suất lao động, vừa tiết kiệm chi phí lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tiền l-ơng 1.1.2.1.Vai trò tiền l-ơng Tiền l-ơng có vai trò to lớn làm thoả mãn nhu cầu ng-ời lao động Vì tiền l-ơng nguồn thu nhập chủ yếu ng-ời lao động, ng-ời lao động làm cốt doanh nghiệp trả thù lao cho họ tiền l-ơng để đảm bảo sống tối thiểu cho họ Đồng thời khoản chi phí doanh nghiệp bỏ trả cho ng-ời lao động họ làm sản phẩm cho doanh nghiệp Tiền l-ơng có vai trò nh- nhịp cầu nối ng-êi sư dơng lao ®éng víi ng-êi lao ®éng NÕu tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động không hợp lý làm cho ng-òi lao động không đảm bảo ngày công kỉ luật lao động nh- chất l-ợng lao động Lúc doanh nghiệp không đạt đ-ợc mức tiết kiệm chi phí lao động nh- lợi nhuận cần có đ-ợc để doanh nghiệp tồn lúc hai bên lợi Vì việc trả l-ơng cho ng-ời lao động cần phải tính B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp to¸n mét c¸ch hợp lý để hai bên có lợi đồng thời kích thích ng-ời lao động tự giác hăng say lao động 1.1.2.2 ý nghĩa tiền l-ơng Tiền l-ơng nguồn thu nhập chủ yếu ng-ời lao động Ngoài ng-ời lao động đ-ợc h-ởng số nguồn thu nhập khác nh-: Trợ cấp BHXH, tiền thưởng, tiền ăn ca Chi phí tiền lương phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động, cở sở tính thù lao lao động, toán kịp thời tiền l-ơng khoản liên quan từ kích thích ng-ời lao động quan tâm đến thời gian, kết chất l-ợng lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao suất lao động, góp phần tiết kiện chi phí lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ng-ời lao động 1.1.3 Các nhân tố ảnh h-ởng tới tiền l-ơng Giờ công, ngày công lao động, suất lao động, cấp bậc chức danh, thang l-ơng quy định, số l-ợng, chất l-ợng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật nhân tố ảnh h-ởng đến tiền l-ơng cao hay thấp Ví dụ: Văn Phòng Hành Chính: Phạm Quỳnh Hoa Tr-ơng Thu Trang có bậc l-ơng 474.600 đồng nh-ng Phạm Quỳnh Hoa số công làm 22 ngày nên số l-ơng đ-ợc lĩnh là: 22 x 34.878 = 767.316 đồng Tr-ơng Thu Trang làm 24 ngày nên đ-ợc lĩnh : 24 x 34.878 = 837.072 đồng Qua ta thấy số ngày công lao ®éng cđa ng-êi cã cïng bËc l-¬ng, hƯ sè l-ơng mà khác mức l-ơng khác 1.2 Các hình thức tiền l-ơng Doanh Nghiệp 1.2.1 Hình thức tiền l-ơng theo thời gian: Tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc chức danh thang l-ơng theo quy định theo cách: L-ơng thời gian giản đơn l-ơng thời gian có th-ởng - L-ơng thời gian giản đơn đ-ợc chia thành: Báo cáo thực tập tốt nghiệp +L-ơng tháng: Tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động theo thang bậc l-ơng quy định gồm tiền l-ơng cấp bặc khoản phụ cấp (nếu có) L-ơng tháng th-ờng đ-ợc áp dụng trả l-ơng nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế nhân viên thuộc ngành hoạt động tính chất sản xuất +L-ơng ngày: Đ-ợc tính cách lấy l-ơng tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ L-ơng ngày làm để tính trợ cấp BHXH phải trả CNV, tính trả l-ơng cho CNV ngày hội họp, học tập, trả l-ơng theo hợp đồng +L-ơng giờ: Đ-ợc tính cách lấy l-ơng ngµy chia cho sè giê lµm viƯc ngµy theo chế độ L-ơng th-ờng làm để tính phụ cấp làm thêm - L-ơng thời gian có th-ởng: hình thức tiền l-ơng thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền th-ởng sản xuất Hình thức tiền l-ơng thời gian tính đến thời gian làm việc thực tế , nhiên hạn chế định ch-a gắn tiền l-ơng với chất l-ợng kết lao động, doanh nghiệp cần kết hợp với c¸c biƯn ph¸p khun khÝch vËt chÊt, kiĨm tra chÊp hành kỷ luật lao động nhằm tạo cho ng-ời lao động tự giác làm việc, làm việc có kỷ luật suất cao 1.2.2 Hình thức tiền l-ơng theo sản phẩm Hình thức l-ơng theo sản phẩm tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động đ-ợc tính theo số l-ợng, chất l-ợng sản phẩm hoàn thành khối l-ợng công việc làm xong đ-ợc nghiệm thu Để tiến hành trả l-ơng theo sản phẩm cần phải xây dựng đ-ợc định mức lao động, đơn giá l-ơng hợp lý trả cho loại sản phẩm, công việc đ-ợc quan có thẩm quyền phê duyệt, phải kiểm trả, nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ 1.2.2.1 Theo sản phẩm trực tiếp: Là hình thức tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động đ-ợc tính theo số l-ợng sản l-ợng hoàn thành quy cách, phẩm chất đơn giá l-ơng sản phẩm Đây hình thức đ-ợc doanh nghiệp sử dụng phổ biến để tính l-ơng phải trả cho CNV trực tiếp sản xuất hàng loạt sản phẩm Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Trả l-ơng theo sản phẩm có th-ởng: Là kết hợp trả l-ong theo sản phẩm trực tiếp gián tiếp chế độ tiỊn th-ëng s¶n xt ( th-ëng tiÕt kiƯm vËt t-, th-ởng tăng suất lao động, cao chất l-ợng sản phẩm ) + Trả l-ơng theo sản phẩm luỹ tiến: Theo hình thức tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động gồm tiền l-ơng tính theo sản phẩm trực tiếp tiền l-ơng tính theo tỷ lệ luỹ tiến vào mức độ v-ợt định mức lao động họ Hình thức nên áp dụng khâu sản xuất quan trọng, cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất cần động viên công nhân phát huy sáng kiến phá vỡ định mức lao động 1.2.2.2 Theo sản phẩm gián tiếp: Đ-ợc áp dụng để trả l-ơng cho công nhân làm công việc phục vụ sản xuất phận sản xuất nh-: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bảo d-ỡng máy móc thiết bị Trong tr-ờng hợp vào kết sản xuất lao động trực tiếp để tính l-ơng cho lao động phục vụ sản xuất ` 1.2.2.3 Theo khối l-ợng công việc: Là hình thức tiền l-ơng trả theo sản phẩm áp dụng cho công việc lao động đơn giản, công việc có tính chất đột xuất nh-: khoán bốc vác, khoán vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm 2.4 Các hình thức đãi ngộ khác tiền l-ong: Ngoài tiền l-ơng, BHXH, công nhân viên có thành tích sản xuất, công tác đ-ợc h-ởng khoản tiền th-ởng, việc tính toán tiền l-ơng vào định chế ®é khen th-ëng hiƯn hµnh TiỊn th-ëng thi ®ua tõ quỹ khen th-ởng, vào kết bình xét A,B,C hệ số tiền th-ởng để tính Tiền th-ởng sáng kiến nâng cao chất l-ợng sản phẩm, tiết kiệm vật t-, tăng suất lao động vào hiệu kinh tế cụ thể để xác định 1.3 Quỹ tiền l-ơng, quỹ BHXH, quỹ BHYT,và KPCĐ 1.3.1 Quỹ tiền l-ơng: Là toàn số tiền l-ơng trả cho sè CNV cđa doanh nghiƯp doanh nghiƯp qu¶n lý, sử dụng chi trả l-ơng Quỹ tiền l-ơng cđa doanh nghiƯp gåm: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiệp - Tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động thời gian làm việc thực tế khoản phụ cấp th-ờng xuyên nh- phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp khu vực - Tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động thời gian ngừng sản xuất, nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép - Các khoản phụ cấp th-ờng xuyên: phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp cônng tác l-u động, phụ cấp cho ng-ời làm công tác khoa học- kỹ thuật có tài - Về ph-ơng diện hạch toán kế toán, quỹ l-ơng doanh nghiệp đ-ợc chia thành loại : tiỊn l-¬ng chÝnh, tiỊn l-¬ng phơ + TiỊn l-¬ng chính: Là tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động thêi gian hä thùc hiƯn nhiƯm vơ chÝnh: gåm tiỊn l-ơng cấp bậc, khoản phụ cấp + Tiền l-ơng phụ: Là tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động thêi gian hä thùc hiƯn nhiƯm vơ chÝnh cđa hä, thêi gian ng-êi lao ®éng nghØ phÐp, nghØ lƠ tÕt, ngừng sản xuất đ-ợc h-ởng l-ơng theo chế độ Trong công tác hạch toán kế toán tiền l-ơng công nhân sản xuất đ-ợc hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm, tiền l-ơng phụ công nhân sản xuất đ-ợc hạch toán phân bổ gián tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm có liên quan theo tiêu thức phân bổ thích hợp 1.3.2 Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ BHXH khoản tiền đ-ợc trích lập theo tỉ lệ quy định 20% tổng quỹ l-ơng thực tế phải trả cho toàn cán công nhân viên doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ mặt tinh thần vật chất tr-ờng hợp CNV bị ốm đau, thai sản, tai nạn, sức lao động Quỹ BHXH đ-ợc hình thành việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền l-ơng phải trả CNV kỳ, Theo chế độ hành, hàng tháng doanh nghiƯp tiÕn hµnh trÝch lËp q BHXH theo tû lƯ 20% tổng số tiền l-ơng thực tế phải trả công nhân viên tháng, 15% tính vào chi phí sản xuất 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 55 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng phân loại Ghi Có TK 338 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Từ Trừ 17% BHXH Ghi Nợ Các TK Khác Tổng Số Văn Phòng Hành Chính 627 138(8) 752.108 752.108 C¸c Bé PhËn Kh¸c 8.401.407 8.401.407 Ngun Văn Thành 78.171 78.171 Cửa Hàng Yên Viên 707.217 707.217 Ngọc Lan H-ơng 91.400 91.400 Phạm Mỹ Trang 63.546 63.546 Đỗ Lý H-ơng 70.663 70.663 Tổng Cộng 10.164.504 9.153.515 1.010.989 Kế Toán Tr-ởng Ng-ời Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Bảng phân loại Ghi Có TK 334 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 622 16.682.130 16.682.130 Từ Phân bổ quỹ l-ơng 22% doanh số tháng 12 năm 2004 Kế Toán Tr-ởng Ng-ời Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) 56 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng phân loại Ghi Có TK 622 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 154 106.559.858 106.559.858 Tõ KÕt chun chi phÝ nh©n công vào kỳ sản xuất kinh doanh Kế Toán Tr-ởng Ng-êi LËp biĨu (Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) Bảng phân loại Ghi Có TK 627 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 622 73.810.084 73.810.084 Tõ KÕt chuyÓn chi phÝ chung vào kỳ sản xuất kinh doanh Kế Toán Tr-ởng Ng-ời LËp biĨu (Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn ) Bảng phân loại Ghi Có TK 338 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Từ Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 138(8) Chuyển tiền thu BH lái xe 6% KÕ To¸n Tr-ëng 23.746 23.746 Ng-êi LËp biĨu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) 57 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng phân loại Ghi Có TK 338 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 622 Trích 2% KPCĐ 1.941.800 1.941.800 Từ Kế Toán Tr-ởng Ng-ời Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Các số liệu bảng phân loại vào Nhật Ký Chứng Từ số để tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh cđa c«ng ty NhËt Ký Chøng Tõ Sè Tổng Hợp Chi Phí Kinh Doanh Tháng 12 năm 2004 Ghi Cã TK 334 338 Céng Ghi Nỵ TK 622 106.559.858 106.559.858 627 73.810.084 73.810.084 338 50.670 50.670 641 27.979.922 5.316.184,8 33.296.106,8 642 7.879.074 1.497.024,3 9.376.098,3 334 3.175.632 3.175.632 138(8) 1.367.809 1.367.809 11.356.650 227.636.258 Céng 216.279.608 58 B¸o c¸o thùc tập tốt nghiệp Căn vào bảng phân loại kế toán định khoản tiền l-ơng cho phận: 1, Phân bổ quỹ l-ơng 22% doanh số T12/2004 Nỵ TK 622 : 16.682.130 Cã TK 334 : 16.682.130 2, Kết chuyển chi phí nhân công vào kỳ SXKD Nỵ TK154 : 106.559.858 Cã TK 622 : 106.559.858 3, Kết chuyển chi phí chung vào kỳ SXKD T12/2004 Nợ TK154 : 73.810.084 Cã TK 627 : 73.810.084 4, ChuyÓn tiền thu BH lái xe (6%) Nợ TK 138(8) : 23.746 Cã TK 338 : 23.746 5, TrÝch 2% KPCĐ doanh số T12/2004 Nợ TK 627 : 1.941.800 Cã TK 338 : 1.941.800 6, TrÝch 17% BHXH trªn doanh sè T12/2004 Nỵ TK 627 : 9.153.515 Nỵ TK138(8) : 1.010.898 Cã TK338 : 10.164.504 7, Trõ 6% BHXH qua l-ơng Nợ TK 334 : 3.166.632 Nợ TK 138(8) : 356.820 Cã TK : 3.523.452 59 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp 60 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp Phần III Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền l-ơng khoản theo l-ơng Công Ty sản xuất, Th-ơng mại Dịch Vụ Phú Bình 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công Ty sản xuất, Th-ơng mại Dịch Vụ Phú Bình 3.1.1 Nhận xét chung công tác kế toán Công Ty Bộ phận kế toán phận thiếu đ-ợc Công Ty, doanh nghiệp, xí nghiệp đội ngũ trẻ có tính tích cực vào công tác quản lý kinh doanh Công Ty tạo đ-ợc lòng tin cho cán công nhân nh- lao động toàn Công Ty Nói chung hệ thống sổ sách Công Ty t-ơng đối hoàn chỉnh, tiền l-ơng kế toán sử dụng hình thức trả l-ơng rất, phù hợp cho cán công nhân viên Công Ty đặc biệt phòng kế toán Công Ty máy kế toán đ-ợc bố trí khoa học, hợp lý đ-ợc phân công theo phần hành cụ thể rõ ràng đội ngũ cán có trình độ, có lực điều hành Công Ty 3.1.2 Nhận xét công tác kế toán lao động tiền l-ơng trích BHXH, BHYT, KPCĐ Công Ty Hạch toán tiền l-ơng cụng ty dch v k toỏn h ni hệ thống thông tin kiểm tra hoạt động tài sản quan hệ kinh tế trình phân phối trao đổi tiêu dùng Kế toán tiền l-ơng phận cấu thành kế toán nói chung đ-ợc tách nhu cầu quản lý doanh nghiệp Kế toán tiền l-ơng ngày trở nên cấp thiết quan trọng tiền l-ơng gian đoạn hạch toán gắn liền với lợi ích kinh tế ng-ời lao động tổ chức kinh tế Ph-ơng pháp hạch toán đ-ợcgiải xuất phát từ ng-ời lao động tổ chức kinh tế Không Công Ty Sản Xuất Th-ơng Mại Dịch Vụ PHú Bình mà doanh nghiệp hoạt động chế thị tr-ờng phải quán triệt nguyên tắc phải nhận thức rõ tầm quan trọng lao động Luôn phải đảm bảo công cho việc trả l-ơng, Trả l-ơng phải 61 Báo cáo thực tập tốt nghiệp hợp lý với tình hình sản xuất kinh doanh Công Ty Nếu trả l-ơng không xứng đáng với sức lao động mà ng-ời lao động bỏ làm cho họ chán nản, không tích cực làm việc Từ làm cho công ty lao động gây ảnh h-ởng xấu đến tồn phát triển công ty Nếu Công Ty trả l-ơng xứng đáng với sức lao động họ Công Ty thu hút đ-ợc ng-ời lao động tài năng, giàu kinh nghiệp, đồng thời khỏi dậy đ-ợc khả tiềm ẩn tính sáng tạo ng-ời lao động Tiết kiệm dich vu ke toan noi bo đ-ợc chi phí lao động Tăng giá trị sản l-ợng thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh Để công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng ng-ời lao động thực phát huy đ-ợc vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý vấn đề đặt cho cán làm công tác kế toán lao động tiền l-ơng nhà quản lý, doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu chế độ sách đảng nhà n-ớc công tác tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng để áp dụng vào công ty cách khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh công đồng thời phải luôn cải tiến để nâng cao công tác quản lý l-ơng, khoản trích theo l-ơng Th-ờng xuyên kiểm tra xem xét rút hình thức ph-ơng pháp trả l-ơng khoa học, đúng, công với ng-ời lao động mức độ phức tạp trách nhiệm công việc ng-ời để đồng l-ơng phải thực th-ớc đo giá trị lao động Khuyết khích đ-ợc lao động hăng say yêu quý công việc bảo vệ công ty với trách nhiệm cao Cùng với việc nâng cao chất l-ợng lao động Công Ty phải có l-ợc l-ơng lao động với cấu hợp lý có trình độ tay nghề cao phải đ-ợc qua đào tạo, có sức khoẻ bố trí lao động phù hợp với khả để họ phát huy, tạo thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch đồng thời công ty phải quản lý sử dụng tốt thời gian lao động nhằm nâng cao thu nhập cho công ty Vì kiện phát tăng giá trị sản l-ợng Cùng với lao động kỹ thuật công nghệ phát triển với tốc độ cao doanh nghiệp cần tăng c-ờng Kỹ thuật công nghệ cho ng-ời lao 62 Báo cáo thực tập tốt nghiệp động yếu tố định đến suất lao động Do Công Ty phải không ngừng nâng cao hoàn thiện trang thiết bị tài sản cố định Công Ty để phát huy khả lao động nhằm cao thu nhập cho Công Ty cải thiện đời sống cho ng-ời lao động thông qua số tiền l-ơng mà họ đ-ợc h-ởng Trong Công Ty tiền l-ơng đ-ợc h-ởng theo số l-ợng chất l-ợng lao động hao phí Ng-ời lao động đ-ợc h-ởng thu nhập từ quỹ BHXH ốm đau, tai nạn, thai sản, sức Do Công Ty phải chấp hành tốt việc trích nộp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định nhà n-ớc Để phản ánh kịp thời đạo sản xuất kinh doanh Công Ty đem lại đ-ợc hiệu cao hết sứcc cần thiết công tác kế toán kế toán nói chung phải ghi chép nhiều nên việc sử dụng, máy vi tính giải phóng đ-ợc sức lao động thông tin kịp thời, xác, nhanh chóng công tác kế toán lao động tiền l-ơng Việc xác định quỹ l-ơng, việc tính toán l-ơng phải trả cho công nhân viên Tính trích khoản phải nộp theo hình thức trả l-ơng sản phẩm 3.1.3 Ưu điểm: Với hình thức trả l-ơng theo doanh thu với mức l-ơng ổn định tăng dần Công Ty làm cho Cán Bộ Công Nhân Viên thực tin t-ởng gắn bó với Công Ty với điều hành ban lãnh đạo nh- lao động hiệu phòng kế toán, công việc kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng đảm bảo công hợp lý xác làm cho CNCNV yên tâm lao động, nhiệt tình hăng say cho công việc Do Công Ty ngày phát triển hơn, đời sống CBCNV ngày đ-ợc đảm bảo nâng cao 3.1.4 Nh-ợc điểm: Do văn phòng đại diện xa lên cập nhật chứng từ chậm giám sát quản lý văn phòng buông lỏng chứng từ tiền lương, BHXH chưa thật xác, ch-a thật hợp lý Do Công Ty cần phải đ-a sách quản lý thật đắn, chặt chẽ để công tác kế toán hoạt động có hiệu hơn, xác 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng 63 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Để công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công Ty thực phát huy hết vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý, để từ nâng cao mức sống cho ng-ời lao động để Công Ty ngày phát triển Công ty SXTM Dịch Vụ Phú Bình nói chung công tác kế toán tiền l-ơng nói riêng kích thích ng-ời lao động làm cho ng-ời lao động gắn bó với công việc Tiền l-ơng thực thu nhập họ làm cho doanh thu Công Ty năm 2004 tăng so với năm 2003 thu nhập lao động tăng thắng lợi lớn công ty Để công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng phát huy hết vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý Xin đề nghị với ban giám đốc công ty phòng kế toán Công Ty dich vu ke toan tron goi tai noi không ngừng nghiên cứu để hoàn thiện hình thức trả l-ơng Công Ty để quản lý tốt lao động nâng cao hiệu lao động Để đáp ứng kịp thời thông tin nhanh xác phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công Ty Xin đề nghị ban giám đốc phòng kế toán quản lý tốt hình thức trả l-ơng 64 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kết luận Công tác kế toán lao động tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng đ-ợc tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt chủ tr-ơng sách đảng nhà n-ớc chế độ lao động, đảm bảo tính toán phân bổ đắn, xác khoản tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm tăng thu nhập cho ng-ời lao động tăng lợi nhuận cho Công Ty để Công Ty ngày lớn mạnh Để góp phần giúp kế toán thực tốt chức quản lý lao động tiền l-ơng kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa sở kết hợp với thực trạng công ty để đ-a ph-ơng thức quản lý tốt Đề tài kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng ng-ời lao động, với vấn đề quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động Công Ty Sản Xuất Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình đóng góp phần vào việc giải vấn đề đảm bảo công việc trả l-ơng công ty nhngoài công ty, nơi sử dụng lao động làm việc, giúp Công Ty tồn phát triển kinh tế thị tr-ờng Trên sở lý luận xuất phát từ hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công Ty Sản Xuất Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình đặc biệt trình sản xuất kinh doanh Công Ty Đề tài đ-a đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng phù hợp với điều kiện cụ thể Công Ty Góp phần nâng cao hiệu sử dụng lao động đ-a ph-ơng pháp quản lý đạt kết cao Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác quản lý kế toán phận kế toán nói chung tiền l-ơng nói riêng Công Ty Sản Xuất Th-ơng Mại Dịch Vụ Phú Bình em thấy Qua năm xây dựng phát triển dến có phận quản lý ổn định, quy mô sản xuất vững nh-ng với thời đại ngày kinh tế n-ớc ta phát triển với tốc độ nhanh mà Công Ty cách phải có biện pháp cố gắng hoà nhập vào chế độ kế toán mới, để hoà nhập b-ớc với nhịp độ kinh tế phát triển chung đất n-ớc 65 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tài liệu tham khảo Giáo Trình Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán Giáo Trình Kế Toán Công Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Giáo Trình Kế Toán Doanh Nghiệp Sản Xuất Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Giáo Trình Tổ Chức Hạch Toán Kế Toán Dch v k toỏn thu GDT sưu tầm cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:      Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói Dịch vụ báo cáo tài cuối năm Dịch vụ kế tốn nội Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế tốn 66 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp 67 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiệp Nhận xét đơn vị thực tập 68 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau bao cao tot nghiep chuyen nganh ke toán, Mau bao cao tot nghiep chuyen nganh ke toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn