Test1 economy RC1

42 8 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy Mình mở đầu với câu nói mà đọc Hạt giống tâm hồn first new **** "Chừng sống anh học Đừng chờ tuổi già mang lại thơng thái." **** Vì phải trích câu trước hả? Vì lượng kiến thức lớn sau khiến bạn chán nản mà bỏ lỡ chừng (nếu quay lại đọc câu nói trích nhé) Sau thời gian không ngắn để soạn, Thánh Like - Đỗ Quang Nam - admin TOEIC người bạn - gửi đến bạn lời giải chi tiết test ECO -1 Mình tổng hợp tất lại thành link để bạn tiện theo dõi Đặc biệt: - Định dạng text thuần, không protect (tha hồ copy, chỉnh sửa cho dễ hiểu theo ý bạn nhé) - Mỗi câu có link đến viết riêng lẻ (khơng hiểu chỗ đến link hỏi để giải thích nhé) - Mỗi câu bao gồm: + Câu hỏi + Key + Giải thích đáp án + Giải thích đáp án sai + Dịch + Từ vựng liên quan với nghĩa loại từ + Điểm ngữ pháp liên quan Nếu thấy hay ủng hộ bọn cách truyền cảm hứng học tập đến bạn bè bạn (Còn tiếp ) http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-101-G - for the money management seminar will be forwarded to all the managers tomorrow (A) Invite (B) Invitations (C) Inviting (D) Invitation KEY B "will be forwarded" VERB > trƣớc S - "cụm giới từ ko làm chủ từ.túc từ câu ko ảnh hƣởng đến việc chia thì, chia ngơi, chia số câu" > "for the money management seminar" có chức dịch làm cảnh > đằng trƣớc cần N/N phrase/V.ing S > loại A (v) WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy - loại C INVITE NGOẠI ĐỘNG TỪ, mà ngoại động từ phải có TƯC TỪ theo sau (mà CỤM GIỚI TỪ BỔ NGỮ cho TÖC TỪ ko thể làm túc từ đƣợc) [xem lại kiến thức S+V+O+C S+V+O+O] > loại C - COUNTABLE NOUN ln phải hình thức số (SINGGULAR) tức có a/an/the/my/his theo trƣớc hình thức số nhiều (PLURAL) tức phải có S/ES theo sau (trừ danh từ số nhiều bất quy tắc) > loại D DỊCH -Thiệp mời cho buổi hội thảo quản lý tài đƣợc chuyển đến cho tất nhà quản lý vào ngày mai http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-102 The employee-of-the-year prizes will be awarded to employees who demonstrated - contribution to the company's overall sales (A) whole (B) inclusive (C) exceptional (D) multiple KEY C whole = all = entire (adj): tất cả, toàn - inclusive (+ of s.t): bao gồm, kể - exceptional (adj): xuất sắc, tiêu biểu, phi thƣờng - multiple (adj): nhiều, phức tạp @@@ - employee-of-the-year: tính từ ghép tính từ ghép nối với dấu gạch ngang WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy "-" từ tính từ ghép phải số - prize (n): giải thƣởng # - price (n): giá - award (v): thƣởng, trao thƣởng > award (n): giải thƣởng - demonstrate (v): chứng minh, chứng tỏ - contribution (n): đóng góp # - distribution (n): phân phối - overall sales: tổng doanh số -DỊCH Giải thƣởng "nhân viên năm" đƣợc trao cho nhân viên chứng tỏ đƣợc đóng góp xuất sắc cho tổng doanh số cơng ty http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-103 Those who have questions concerning fringe benefits are advised to consult employee handbook (A) their (B) they (C) themselves (D) theirs KEY A THEY: đại từ chủ từ (subject pronoun) đại từ chủ từ đứng trƣớc động từ, không thiết phải đứng đầu câu vd: I and she are relative ("cô ấy" không đứng đầu câu nhƣng trƣớc động từ "to be" nên CHỦ TỪ > she (không đƣợc dùng HER) - THÈM: đại từ túc từ (object pronoun) đứng sau động từ mệnh đề vd: You should leave them go - THEIR: tính từ sở hữu (possessive adjective) tính từ sở hữu bắt buộc phải có N/N phrase/V.ing theo sau - THEIRS: đại từ sở hữu (possessive pronoun) đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + N/N phrase/V.ing sau đại từ sở hữu khơng đƣợc có N/N phrase/V.ing WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy vd: Your book is very new, but theirs aren't - THEMSELVES: đại từ phản thân (reflexive pronoun) chức làm TÖC TỪ câu nhấn mạnh cho chủ từ Đại từ phản thân xuất làm chức TÖC TỪ chủ từ đại từ ngƣời vd: - They hurt themselves (túc từ) - They themselves loves you (nhấn mạnh chủ từ "they") @@@ - fringe benefit: phúc lợi phụ, quyền lợi phụ - advise (v): khuyên - consult (v): hỏi ý kiến, tham khảo -DỊCH Những có thắc mắc liên quan đến quyền lợi phụ đƣợc khuyên nên tham khảo sổ tay nhân viên họ Billy VC Nguyen: fringe benefit dịch trợ cấp nghe hay http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-104 The summary contains not only a technical - but also a solution to adverse effects of urban renewal developments (A) description (B) attention (C) information (D) mistake KEY A -CẤU TRÖC SONG SONG (PARALLEL STRUCTURE) Khi liệt kê thành phần đƣợc liệt kê phải tƣơng ứng với mặt từ loại: noun với noun, verb với verb, @@@ MỘT SỐ CẤU TRÖC SONG SONG - and - both and - as well as WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy - not only but also (as well) - or - (n)either (n)or @@@ - description (n): mô tả, mô tả - attention (n): ý > pay attention to - information (n): thông tin - mistake (n): sai lầm - summary (n): tóm tắt > in summary: nói tóm lại - contain (v): chứa đựng - adverse (adj): ngƣợc, bất lợi, có hại - urban (adj): thành thị, đô thị # rural (adj): nông thôn, miền quê - renew (v): làm mới, đổi > renewal (n): phục hồi, khôi phục -DỊCH Bản tóm tắt không bao gồm mô tả kĩ thuật mà giải pháp cho tác động tiêu cực q trình thị hóa http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-105 The conference's keynote speaker addressed - impacts of digital technology on the current music industry (A) variety (B) variably (C) variation (D) various KEY D sau "addressed" (v) OBJECT "impact" (n) đầy đủ thành phần trƣớc N cần ADJ bổ nghĩa cho N - variety (n): đa dạng, nhiều loại > a variety of - variably (adv): thay đổi, biến đổi đƣợc - variation (n): thay đổi, biến đổi, biến thiên - various (adj): khác nhau, nhiều loại, đa dạng WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy - conference (n): hội nghị - address (v): nói đến, ra, đƣa đến - current (adj): tại, thời DỊCH Diễn giả hội nghị mặt tác động khác công nghệ kĩ thuật số đến ngành công nghiệp/thị trƣờng âm nhạc hành http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-106 Documents with a secret nature are retained in each director's safety deposit box (A) relatively (B) slightly (C) usually (D) vaguely KEY C relatively (adv): khá, vừa phải, tƣơng đối - slightly (adv): nhỏ, không đáng kể - usually: thƣờng thƣờng - vaguely (adv): không rõ ràng, mơ hồ, hơi - nature (n): tính, thuộc tính, tính - retain (v): giữ lại - deposit (n): vật gửi, tiền gửi, vật lại -DỊCH Các tài liệu có tính bí mật thƣờng đƣợc lƣu giữ két an toàn giám đốc WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-107 The fitness club - a steadily increasing number of customers and is eager to develop new program (A) see (B) seen (C) seeing (D) has seen KEY D -trong câu thiếu động từ - loại B (quá khứ phân từ) C (hiện phân từ) “trong câu, có động từ có nhiêu mệnh đề, tƣơng ứng có nhiêu chủ từ (sẽ phát sinh trƣờng hợp mệnh đề chủ từ, có quy tắc rút gọn khác) ” B C rút gọn mệnh đề quan hệ câu ko có động từ làm động từ vd: The man, who is standing near the window, is her father - câu có động từ: “is standing” “is” > có mệnh đề câu (và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho mệnh đề lại) - “is standing” động từ chủ từ “who”, “is” động từ chủ từ “The man” - loại A “The fitness club” danh từ số mà “see” động từ số nhiều @@@ - eager to (adj): háo hức -DỊCH Câu lạc thể dục thể hình nhận thấy số lƣợng khách hàng tăng lên cách dặn họ háo hức phát triển chƣơng trình http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-108 The job fair held in the City Center last week is considered the most - one so far, with over 3,000 people in attendance WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy (A) overall (B) successful (C) wealthy (D) delighted KEY B - overall (adj): toàn bộ, tổng thể - successful (adj): thành công > success (n), succeed (v) - wealthy (adj): giàu có - delighted (adj): hài lòng @@@ - job fair: hội chợ việc làm - attendance (n): có mặt, diện - rút gọn MĐQH: The job fair (which was) held in……… DỊCH Hội chợ việc làm đƣợc tổ chức trung tâm thành phố tuần trƣớc đƣợc xem hội chợ thành công từ trƣớc đến nay, với 3000 ngƣời tham dự http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-109 The effects of affordable housing - in rural areas will be discussed at the conference (A) develops (B) developing (C) development (D) developed KEY C “will be discussed” V > trƣớc S - N/N phrase/V.ing + OF + N/N phrase/V.ing > chỗ trống cần NOUN - loại A D (động từ), loại B (hiện phân từ) WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy - affordable (adj): có khả tài -DỊCH Các tác động việc phát triển nhà giá rẻ vùng nông thôn đƣợc thảo luận buổi hội nghị http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-110 Because the annual budget report must be submitted - the end of the month, employees are busy calculating figures (A) on (B) between (C) by (D) except KEY C on (prep.): trên; on + ngày tuần, ngày tháng - between (prep.): giữa, (2 ngƣời, vật) - by + time: trƣớc……; by + phƣơng tiện: bằng…….; by + S: bởi…… (passive voice); by = next to = beside: bên cạnh - annual (adj): hàng năm - budget (n): ngân sách - submit (v): nộp, đệ trình - figure (n): số - be busy/worth +V.ing -DỊCH Bởi báo cáo ngân sách thƣờng niên phải đƣợc nộp trƣớc ngày cuối tháng nên nhân viên bận rộn tính tốn số/số liệu WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-111 Even though assigned tasks are somewhat complex, we will have to complete them before we - for the day (A) leave (B) leaving (C) to leave (D) have left KEY A Hai hành động xảy KHÔNG lúc QUÁ KHỨ, hành động xảy trƣớc dùng Past Perfect, hành động xảy sau dùng Past Simple vd: Last night, I had drunk much wine before I went to bed Hai hành động xảy KHÔNG lúc TƢƠNG LAI, hành động xảy trƣớc dùng Future Perfect, hành động xảy sau dùng Future Simple @@@ nhƣng KHÔNG đƣợc dùng TƢƠNG LAI sau MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN thƣờng bắt đầu bằng: when, while, before, after, as, as soon as, till, until, if, unless, the moment, @@@ Khi đó: Tƣơng lai đơn -> Hiện đơn, Tƣơng lai hoàn thành -> Hiện hoàn thành, vd: I will wait until he comes vd: After that billionare has died, he will leave the fortune to his son - loại B (hiện phân từ) , xem lại ECO - TEST - CÂU 107 - loại C muốn chia động từ (uống bia) phải bỏ "to" (nắp lon) trƣớc - loại D hành động "leave" xảy sau hành động "complete" nên phải chia TƢƠNG LAI ĐƠN ko phải TƢƠNG LAI HOÀN THÀNH @@@ - assign (v): phân công, định - complex (adj): phức tạp, rắc rối - sort of = a little = a bit = kind of = somewhat (adv): vài, DỊCH Mặc dù nhiệm vụ đƣợc giao có đơi chút phức tạp, nhƣng phải hoàn thành WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy @@@ SEVERAL + (PL.) NOUN REVIEW UNIT Starter TOEIC A SỰ HÕA HỢP GIỮA CHỦ TỪ VÀ ĐỘNG TỪ động từ hòa hợp với chủ từ đầu, ko hòa hợp với danh từ theo sau giới từ nhƣ: with, together with, along with (cùng với), as well as (cũng nhƣ), no less than (chẳng kém, ra), besides, in addition to (ngoài ra), orther than (ngoài ra, ngoại trừ), like (nhƣ), - The leader, with all his men, was killed - All the book other than the blue one are very interesting động từ hòa hợp với chủ từ gần kết hợp với bởi: or not but not only but also (as well) (n)either (n)or - Either you or I am mistaken - Not only you but she aslo studies English danh từ số nhiều thời gian, khoảng cách, khối lƣợng, tiền bạc (đo lƣờng), môn học, ngành nghề, thành phố, địa danh, tên báo, tạp chí, truyện tranh, > chia động từ số - Physics is one of my favorite subjects cụm giới từ ko làm chủ từ ko ảnh hƣởng đến việc chia động từ N1 + of + N2 +V (V chia theo N1) phân số, phần trăm + of + N + V > chia V theo N B.SỰ HÕA HỢP GIỮA DANH TỪ VÀ TÍNH TỪ this, that, each, every, another + SINGULAR NOUN ***every, another với danh từ số nhiều thời gian khoảng cách these, those, all, most, several + PLURAL NOUN https://www.facebook.com/groups/TOEIC.AND.FRIENDS/787294017969179/ -DỊCH Ông Lee trọng công việc nhỏ thƣờng nhật nhƣ xếp phân loại giấy tờ, tài liệu ngăn kéo/ tủ tài liệu WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-129 - her hard work abd commitment to the company, Ms Ramirez was promoted to the head of the public relations department (A) Due to (B) While (C) In that (D) In case KEY A due to + N/N phrase/V.ing: - while (conj.): (nối mệnh đề trái ý nhau) - in that (idiom): - in case: trƣờng hợp, phòng hờ - commitment (n): tận tâm, tận tụy, cam kết (+ to) - promote (v): đề bạt, thăng chức, đẩy mạnh, thúc đẩy - public relation (PR): quan hệ công chúng, xã giao - department = division (n): phòng, ban, phận @@@ since = as = seeing that = now that = for = because + CLAUSE due to = owing to = because of = on account of = + N/N phrase/V.ing -DỊCH Vì làm việc chăm tận tụy công ty, bà Ramirez đƣợc đề bạt lên chức Trƣởng phòng quan hệ công chúng (của công ty) http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-130 The unexpected operating complexity was more serious than - anticipated (A) origin (B) original WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy (C) originally (D) originated KEY C -TRƢỚC VÀ SAU ĐỘNG TỪ LÀ TRẠNG TỪ - expect (v): mong đợi > unexpected (adj) - complexity (n): phức tạp, rắc rối > complex (adj) - serious (adj): nghiêm túc, nghiêm trọng - origin (n): nguồn gốc, nguyên > original (adj): nguyên bản, - anticipate (v): mong đợi, mong chờ, dự đoán, lƣờng trƣớc -DỊCH Sự phức tạp hoạt động điều hành phát sinh nghiêm trọng dự đoán ban đầu TRẠNG TỪ (ADVERB) Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho từ loại NGOẠI TRỪ danh từ (noun) đại từ (pronoun) - John speaks slowly ("slowly" bổ nghĩa cho động từ "speaks") - He is very rich ("very" bổ nghĩa cho tính từ "rich") - Linda drives her car too fast ("too" bổ nghĩa cho trạng từ "fast") TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC (adverbs of manner): Diễn tả cách thức hành động đƣợc làm nhƣ Chúng đƣợc dùng để trả lời câu hỏi với "How?" ADJ + ly > ADV of manner: cách - bad > badly - slow > slowly - beautiful > beautifully - lazy > lazily *** nhƣng: - good > well - fast > fast WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy - early > early - kindly > kindly - long > long - pretty > pretty - late > late (# lately = recently: gần đây) - hard > hard (# hardly = almost not: hầu nhƣ không) vd: - He runs slowly (Anh ta chạy cách chậm rãi) - She sings badly (Cô hát cách tệ hại) - Mr Hai drives his car carefully (Ông Hải lái xe cách cẩn thận) >>> Vị trí trạng từ cách thức đứng sau động từ đứng sau túc từ động từ (nếu có) Nhƣng túc từ động từ cụm từ dài, mệnh đề, câu ta đƣa trạng từ trƣớc động từ để nhấn mạnh tránh gây nhầm lẫn - He speaks well English (sai) - He speaks English well (đúng) - He walks slowly - He slowly walks down the street with his son >>> CHÚ Ý: Không phải từ tận "ly" trạng từ cách thức - NOUN +ly > ADJ - ADJ + ly > ADV - friend > friendly (adj): thân thiện - love > lovely (adj): đáng yêu, dễ thƣơng - man > manly (adj): nam tính Các tính từ tận "ly" bổ nghĩa cho động từ ta phải nói: "IN A FRIENDLY/LOVELY/ WAY/MANNER" : theo cách - They welcomed us in a friendly way (Họ đón tiếp chúng tơi cách thân thiện.) -2 TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN (adverbs of time): Là chữ nhƣ: TODAY, YESTERDAY, TOMORROW, NOW, LAST/PAST WEEK, NEXT MONTH, LATE, EARLY, Chúng đƣợc dùng để trả lời câu hỏi "When?" WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy - I want to it now - She came yesterday - He got up late - What's going to happen next? >>> CHÚ Ý: Các trạng từ thời gian có liên quan mật thiết đến cách dùng Trạng từ thời gian đặt đầu câu cuối câu, tuyệt đối không đặt câu TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN (adverbs of places): Diễn tả hành động xảy nơi nào, đâu, gần xa Đƣợc dùng để trả lời câu hỏi "Where?" Các trạng từ là: HERE, THERE, AWAY, EVERYWHERE, SOMEWHERE, - I'm standing here - She went out - John is sitting outside - We looked for her everywhere -4 TRẠNG TỪ CHỈ SỐ LƢỢNG (adverbs of quantity): Là chữ số lƣợng ÍT, NHIỀU, MỘT LẦN, HAI LẦN, - My son works very little - He won the prize twice -5 TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT (adverbs of frequency): Dùng để mức độ thƣờng xuyên hành động Chúng dùng để trà lời câu hỏi "How often?" - always: luôn (100%) - usually = frequently: thƣờng thƣờng (70%) - occasionally: (40%) - sometimes: (30%) - seldom = rarely: khi, (10%) - hardly: hầu nhƣ không (5%) - never: không (0%) (ever: có > dùng câu hỏi câu phủ định) >>> Vị trí trạng từ đặt sau TO BE/ động từ khiếm khuyết nhƣng đặt trƣớc động từ thƣờng - John is seldom on time - He always works hard - She will never love me WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy - Does he ever drink wine? >>> Để nhấn mạnh hay trả lời ngắn, ta đặt trạng từ trƣớc động từ khiếm khuyết - He never can understand - Can you frequently meet her? Yes, I frequently can -6 TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ (adverbs of degree): Diễn tả mức độ hành động xảy VERY (rất), TOO (quá), QUITE = PRETTY (khá quite: ý tốt pretty: ý xấu), EXTREMELY (cực kì), ALMOST (hầu nhƣ), ABSOLUTELY (tuyệt đối), TERRIBLY (hết sức) - This coffee is very bad - It is too hot today - Your sister is rather fat but she is quite hard - Miss Hoa is pretty but she is pretty lazy http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-131 Due to - fuel prices, the company has decided to add a surcharge to all deliveries (A) rise (B) arisen (C) rose (D) rising KEY D -DUE TO + N/N phrase/V.ing > chỗ trống cần ADJ bổ nghĩa cho "fuel prices" (COMPOUND NOUN) - loại (A) (C) động từ (rise - rose - risen) - rise (v): mọc lên, tăng lên, dâng lên - loại (B) tính từ có tiền tố "a" nhƣ: asleep, afraid, awake, aisen, bổ nghĩa cho danh từ không đứng trƣớc danh từ mà phải đứng sau + The boy is afraid + The woman is asleep WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy + an afraid boy (sai) > a frightened boy + an asleep child (sai) > a sleeping child -MẸO TOEIC: thấy giá chọn ADJ đuội gốc đuôi V.ing -DỊCH Vì giá nhiên liệu tăng cao, cơng ty định tăng thêm khoản phụ phí cho tất chuyến giao hàng http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-132 As the company’s strongest competitor released a new line of fall clothing, NTR Inc moved - to introduce its new leather jackets (A) regularly (B) quickly (C) softly (D) tiredly KEY B compete (v): đua tranh, ganh đua > competitive (adj) - competition (n): cạnh tranh, thi - competitor (n): ngƣời cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh - release (v): giải phóng, phóng thích, phát hành - introduce (v): giới thiệu - leather (n): đồ da, da thuộc - jacket (n): áo khoác, áo choàng - regular (adj): đặn, thƣờng xuyên > regularly (adv) - soft (adj): mềm dẻo -DỊCH Bởi đối thủ cạnh tranh mạnh cho dòng thời trang mùa thu, NTR Inc WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy nhanh chóng hành động để giới thiệu dòng áo chồng da cơng ty http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-133 The enclosed documents summarize changes to the existing overtime regulations (A) propose (B) proposed (C) proposes (D) proposing KEY B Vấn đề thứ nhất: nhiều bạn băn khoăn chỗ trống phải chọn ADJ để bổ nghĩa cho N phía sau hay phải chọn ADV bổ nghĩa cho V phía trƣớc - Thứ nhất: đáp án câu khơng có trạng từ Chúc mừng bạn - Thứ hai: bạn chƣa hiểu rõ chức năng, vị trí từ loại câu Câu khơng thể chọn trạng từ (nếu có) vì: >>> Vị trí trạng từ cách thức đứng sau động từ đứng sau túc từ động từ (nếu có) Nhƣng túc từ động từ cụm từ dài, mệnh đề, câu ta đƣa trạng từ trƣớc động từ để nhấn mạnh tránh gây nhầm lẫn - He speaks well English (sai) - He speaks English well (đúng) - He walks slowly - He slowly walks down the street with his son Vấn đề thứ hai: nhiều bạn xác định đƣợc chỗ trống cần ADJ, nhƣng đáp án cho V.ing V3/ed (TÍNH TỪ PHÁI SINH), gây khó khăn cho bạn chọn đáp án - Giải triệt để điểm ngữ pháp đơn giản tìm xem nghĩa tính từ biểu thị nghĩa chủ động hay bị động Nếu biểu thị nghĩa chủ động chọn V.ing, biểu thị nghĩa bị động chọn V3/ed (chủ đề nói rõ lúc khác) - Khơng phải từ có TÍNH TỪ PHÁI SINH - có từ có nhƣ: tiring/tired, boring/bored, - có từ hình thức V.ing ADJ: moving, MOVED V chia Quá khứ WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy đơn, exist câu - có từ có hình thức V3/ed ADJ: proposed chẳng hạn, - enclose (v): đính kèm, bao gồm, chứa - summarize (v): tóm tắt, tổng kết - propose (v): đề nghị, đặt ra, đề xuất - exist (v): tồn tại, sống > existing (adj): tồn, hành - regulation (n): quy định, quy tắc, luật lệ DỊCH Các tài liệu đính kèm tổng kết thay đổi đƣợc đề xuất quy định làm tăng ca hành http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-134 - regular inspections, accidental system problem arise from time to time (A) In spite of (B) Prior to (C) However (D) Yet KEY A inspite of = despite + N/N phrase/V.ing - prior to + N/N phrase/V.ing prior to = before Nhƣng cách dùng BEFORE có chút khác biệt: sau mốc thời gian cụm từ/mệnh đề thời gian không hợp nghĩa câu @@@ - I had left before she came (BEFORE LIÊN TỪ (conj)) - I will be there before p.m (BEFORE GIỚI TỪ (prep.)) - I had met her before (BEFORE TRẠNG TỪ (adv)) @@@ - however bên cạnh ln có dấu phẩy (tùy trƣờng hợp trƣớc/sau) - yet đầu câu + CLAUSE WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy - inspection (n): kiểm tra, tra - accidental (adj): tình cờ, ngẫu nhiên, bất ngờ - arise (v): xuất hiện, nảy sinh, sinh - from time to time = once in a while: thỉnh thoảng, -DỊCH Mặc dù thƣờng xuyên kiểm tra, nhƣng vấn đề máy móc hệ thống phát sinh http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-135 Applicants must possess a master of business administration or - experience in a related field (A) compare (B) compared (C) comparable (D) comparing KEY C CẤU TRÖC SONG SONG (PARALLEL STRUCTURE) Khi liệt kê thành phần đƣợc liệt kê phải tƣơng ứng với mặt từ loại: noun với noun, verb với verb, @@@ MỘT SỐ CẤU TRÖC SONG SONG - and - both and - as well as - not only but also (as well) - or - (n)either (n)or @@@ Đằng trƣớc Compound Noun, đằng sau có Noun, chỗ trống cần ADJ bổ nghĩa WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy cho Noun - loại (A) động từ - loại (B) (C), khơng phải hình thức tính từ mà PHÂN TỪ - applicant (n): ngƣời xin việc, ứng viên - possess (v): có, sở hữu - experience (n): kinh nghiệm # experiment (n): thí nghiệm - comparable (adj): so sánh đƣợc, tƣơng đƣơng - relate (v): kể lại, có liên quan, dẫn đến > related (adj): có liên quan - field (n): cánh đồng, lĩnh vực DỊCH Những ứng viên phải có quản trị kinh doanh có kinh nghiệm tƣơng đƣơng nhƣ lĩnh vực có liên quan (đến kinh tế) http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-136 The recruitment advertising meeting that was scheduled for tomorrow has been until next week (A) abbreviated (B) terminated (C) scheduled (D) postponed KEY D abbreviate (v): tóm tắt, viết tắt, rút gọn - terminate (v): kết thúc, chấm dứt, hoàn thành - schedule (v): lên lịch, dự định, lịch - postpone (v): hỗn lại, trì hỗn - recruit (v): tuyển ngƣời, chiêu mộ > recruitment (n) - advertise (v): quảng cáo > advertising (n): quảng cáo, nghề quảng cáo -DỊCH WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy Cuộc họp quảng cáo tuyển dụng (cái mà) đƣợc dự kiến vào ngày mai đƣợc hoãn lại đến đến tuần sau http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-137 The expansion of the natural history museum is most - the cause of significant revenue increases (A) probabilities (B) probability (C) probable (D) probably KEY D sau MOST + ADJ/ADV loại (C) tính từ nhƣ thế: adj+the+N (sai), mà phải là: the+ adj+N ( the probable cause ) trạng từ “probably” đứng đầu mệnh đề bổ nghĩa cho mệnh đề (xem lại câu trƣớc có đề cập vị trí chức trạng từ) MỘT CÁCH GIẢI THÍCH TRÊN MẠNG (hơi khó hiểu bạn nhập môn) loại bỏ thành phần phụ câu lại là: => The expansion is —— the cause Chúng ta thấy the expansion thứ dùng để miêu tả cho the museum Nên khơng chọn tính từ vào Nếu nghĩ tính từ mơ tả cho the expansion khơng đƣợc phải the probable cause (tính từ phải vào the danh từ) Do đó, khơng chọn tính từ probable vào tính từ vào khơng mơ tả cho Câu này, đơn giản thấy câu đủ thành phần câu rồi: chủ ngữ (The expansion…), hành động (is), tân ngữ (the cause…) chọn trạng từ probably để bổ sung thêm ý cho câu: The expansion is probably the cause = Việc mở rộng có khả nguyên nhân most bổ nghĩa cho trạng từ probably (most more trạng từ, bổ nghĩa cho WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy trạng từ) The expansion is most probably the cause = Việc mở rộng có khả nguyên nhân nhiều - expand (v): mở rộng > expansion (n) - significant (adj): quan trọng, đáng kể - revenue (n): thu nhập, doanh thu - probable (adj): có thể, có khả năng, hẳn > probably (adv) DỊCH Sự mở rộng bảo tàng lịch sử tự nhiên nguyên nhân chủ yếu gia tăng doanh thu đáng kể http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-138 Information on events occurring in the theater - the year is available through our website (A) into (B) throughout (C) on (D) as KEY B - occur (v): xảy ra, diễn - available (adj): sẵn có, tìm thấy - available + for, available + to s.o - throughout (adj, adv): khắp, suốt DỊCH Thông tin kiện diễn rạp hát xun suốt năm có sẵn trên/ thơng qua trang web WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-139 Through the Internet people are discovering new ways to share relevant information with - (A) the other (B) another (C) other (D) one another KEY D other + uncountable noun / plural countable noun: khác, khác - others: khác - the other: lại - the others: lại - another + (sing.) N: khác (trong số chƣa xác định) -ĐẠI TỪ TƢƠNG HỖ (reciprocal pronouns) each other / one another: lẫn Dùng để diễn tả hành động qua lại ngƣời/ vật với - each other: dùng cho ngƣời/ vật - one another: dùng cho ngƣời/ vật trở lên discover (v): khám phá, phát - relevant (adj): thích hợp, thích đáng, có liên quan -DỊCH Thông qua Internet, ngƣời khám phá cách để chia sẻ thông tin hữu quan cho http://webutd.net/eco-1-test-1-cau-140 WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 1, Economy The library has announced a new - that all borrowed books must be returned business days from the checkout date (A) accommodation (B) policy (C) handling (D) measure KEY B - accommodation (n): điều tiết, thích nghi, chỗ ở, thỏa hiệp - policy (n): sách, nội quy, quy định - handling (n): cách trình bày, cách xử lý > handle (v) - measure (n): đo lƣờng, giới hạn, phạm vi - checkout (n): toán DỊCH Thƣ viện thông báo nội quy tất đầu sách đƣợc cho mƣợn phải đƣợc trả lại vòng ngày làm việc (ngày hành chính, khơng tính thứ bảy chủ nhật) kể từ ngày toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Test1 economy RC1 , Test1 economy RC1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn