Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:51

BÀI 27 - TIẾT 112: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN TỪ I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Nắm kiểu câu trần thuật đơn từ cấu tạo Kĩ năng: - Biết đặt câu phân tích câu trần thuật đơn từ Thái độ: - ý thức làm tập II / Chuẩn bị - Gv: sgk – sgv – giáo án - Hs: ghi -vở tập - phiếu học tập III / Tiến trình tổ chức hoạt đông dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động Kiểm tra cũ ? Thế câu trần thuật - Trả lời đơn? Lấy ví dụ phân tích? Bài - Lắng nghe Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm câu tràn thuật đơn từ I - Đặc điểm câu trần thuật - Y/c làm tập - Đọc yêu cầu tập Bài tập (114) + Y/c chép ví dụ + Chép ví dụ a Bà đì Trần // người + Phân tích câu? Cho biết cấu tạo VN (thể loại) + Phân tích câu - Y/c chọn từ, cụm từ phủ định điền vào trước VN: Không, không phải, chưa, chưa phải CN VN (CDT) + Xác định cấu tạo VN Huyện Đơng Triều (giới thiệu) - Chọn câu thích hợp điền (câu a: them vào trước “là”  thành câu phủ định b Truyền thuyết // loại CN VN truyện , kì ảo (ĐN) c Ngày thứ đảo Tô CN / sáng sủa (miêu tả) VN – CDT d Dế mèn trêu chị Cốc // CN ? Vậy câu trần thuật đơn từ đặc điểm gì? - Trình bày-bổ xung dại (đánh giá) * Ghi nhớ: Hoạt động 3: Tìm hiểu kiểu câu trần thuật đơn từ II – Các kiểu câu trần thuật đơn từ ? Dựa vào câu BT/114 - Xác định kiểu câu * Ghi nhớ: sgk/115 xác định kiểu câu đó? ? Lấy ví dụ xác định? - Đặt câu Hoạt động 4: HDHS làm tập III – Luyện tập VN - Y/c làm BT1/115 - Đọc y/c Bài 1/115 + Y/c học sinh lên bảng làm (3 em) - Lên bảng làm tập Bài 2: Tìm câu trần thuật đơn từ xác định CNVN, kiểu câu nào? a Hoán dụ // gọi tên CN VN (ĐN) b Người ta gọi chàng // Sơn Tinh  câu trần thuật đơn c Tre // cánh tay người nơng dân Tre // nguồn vui nhạc trúc, nhạc tre // CN khúc nhạc đồng quê VN – miêu tả d Bồ // bác chim ri chim ri // dì sáo sậu Sáo sậu // cậu sáo đen Sáo đen em tuTu hú // bồ  kiểu câu giới thiệu đ Không phải câu trần thuật đơn từ “là” khơng nối CNVN e Khóc // nhục rên, kêu, van, yếu đuối khờ dại // người câm ?(đánh giá) Hoạt động 5: Củng cố-dặn dò - Hệ thống kiến thức - Nhắc lại - nhà: làm BT3/116 - Tiết sau: kiểm tra tiếng việt - Nghe-thực - Soạn: Lao xao ... Vậy câu trần thuật đơn có từ có đặc điểm gì? - Trình bày-bổ xung dại (đánh giá) * Ghi nhớ: Hoạt động 3: Tìm hiểu kiểu câu trần thuật đơn có từ II – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ ? Dựa vào câu. .. - Lên bảng làm tập Bài 2: Tìm câu trần thuật đơn có từ xác định CNVN, kiểu câu nào? a Hoán dụ // gọi tên CN VN (ĐN) b Người ta gọi chàng // Sơn Tinh  câu trần thuật đơn c Tre // cánh tay người... đen em tu hú Tu hú // bồ  kiểu câu giới thiệu đ Không phải câu trần thuật đơn từ là không nối CNVN e Khóc // nhục rên, kêu, van, yếu đuối khờ dại // người câm ?(đánh giá) Hoạt động 5: Củng cố-dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn