Đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử lớp 4

60 613 4
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/60 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2013, 08:10

Tổng quan về Tiểu Mô Đun- MBD4 Tổng quan về Tiểu Mô Đun- MBD4 I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: 1.1 Kiến thức: -Hiểu rõ những điểm mới của CT-SGK phần Lịch sử trong môn -Hiểu rõ những điểm mới của CT-SGK phần Lịch sử trong môn LS&ĐL 4 và định hướng đổi mới PPDH lịch sử ở tiểu học. LS&ĐL 4 và định hướng đổi mới PPDH lịch sử ở tiểu học. -Xác định: được các loại bài cơ bản trong CT, SGK LS&ĐL ( phần -Xác định: được các loại bài cơ bản trong CT, SGK LS&ĐL ( phần LS);KT cơ bản để tổ chức dạy học phù hợp với từng loại bài. LS);KT cơ bản để tổ chức dạy học phù hợp với từng loại bài. - Cách kiểm tra - Đánh giá kết quả HT môn LS theo hướng đổi mới - Cách kiểm tra - Đánh giá kết quả HT môn LS theo hướng đổi mới 1.2. Kỹ năng: 1.2. Kỹ năng: - Biết lập kế hoạch bài học và t/ chức DH từng loại bài cụ thể trong - Biết lập kế hoạch bài học và t/ chức DH từng loại bài cụ thể trong CT, SGK Lịch sử lớp 4 theo hướng đổi mới PPDH và phù hợp đối tư CT, SGK Lịch sử lớp 4 theo hướng đổi mới PPDH và phù hợp đối tư ợng, với địa phương. ợng, với địa phương. 1.3. Thái độ: 1.3. Thái độ: Tích cực và sáng tạo trong dạy học phần Tích cực và sáng tạo trong dạy học phần lịch sử môn LS&ĐL lịch sử môn LS&ĐL Chương trình làm việc: Chương trình làm việc: Ngày thứ 1: Ngày thứ 1: - Sáng: Tìm hiểu điểm mới của chương trình & sách giáo - Sáng: Tìm hiểu điểm mới của chương trình & sách giáo khoa. khoa. - Chiều: Định hướng đổi mới PPDH. Nghiên cứu một số PP - Chiều: Định hướng đổi mới PPDH. Nghiên cứu một số PP &HT DH LS tiểu học. &HT DH LS tiểu học. Ngày thứ 2: Ngày thứ 2: - Sáng: Tìm hiểu cách dạy-học các loại bài trong chương - Sáng: Tìm hiểu cách dạy-học các loại bài trong chương trình-SGK Lịch sử & ĐL4 theo định hướng ĐMPPDH trình-SGK Lịch sử & ĐL4 theo định hướng ĐMPPDH - Chiều: xem băng hình & soạn giáo án - Chiều: xem băng hình & soạn giáo án Ngày thứ 3: Ngày thứ 3: - Sáng : Thực tập dạy. - Sáng : Thực tập dạy. - Chiều: trao đổi và giải đáp thắc mắc. - Chiều: trao đổi và giải đáp thắc mắc. Cấu trúc của tiểu MÔ ĐUN Cấu trúc của tiểu MÔ ĐUN Tiểu MÔ ĐUN gồm 2 chủ đề: Tiểu MÔ ĐUN gồm 2 chủ đề: + Chủ đề 1: Những điểm mới của chương trình-sách + Chủ đề 1: Những điểm mới của chương trình-sách giáo khoa phân môn lịch sử 4 và định hướng đổi mới giáo khoa phân môn lịch sử 4 và định hướng đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử. phương pháp dạy học Lịch sử. + Chủ đề 2: Dạy học các loại bài trong chương trình, + Chủ đề 2: Dạy học các loại bài trong chương trình, sách giáo khoa LS&ĐL lớp 4 (phần Lịch sử)theo sách giáo khoa LS&ĐL lớp 4 (phần Lịch sử)theo định hướng đổi mới PPDH.Cách kiểm tra- đánh giá định hướng đổi mới PPDH.Cách kiểm tra- đánh giá phân môn Lịch sử trong môn LS&ĐL theo tinh thần phân môn Lịch sử trong môn LS&ĐL theo tinh thần đổi mới. đổi mới. Chủ đề 1: Những điểm mới của chương trình- sách giáo Chủ đề 1: Những điểm mới của chương trình- sách giáo khoa phân môn LS 4 & định hướng đổi mới PPDH Lịch khoa phân môn LS 4 & định hướng đổi mới PPDH Lịch sử. sử. Tìm hiểu những điểm mới trong chương trình - sách giáo Tìm hiểu những điểm mới trong chương trình - sách giáo khoa: khoa: Nhiệm vụ: Nhiệm vụ: - Nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu mục tiêu, quan điểm biên - Nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu mục tiêu, quan điểm biên soạn, nội dung chương trình có điểm gì mới. soạn, nội dung chương trình có điểm gì mới. - Quan điểm biên soạn SGK có điểm gì khác với trước. - Quan điểm biên soạn SGK có điểm gì khác với trước. - Cấu trúc bài viết SGK, nội dung biên soạn được thể hiện - Cấu trúc bài viết SGK, nội dung biên soạn được thể hiện như thế nào?( Chọn & phân tích một bài cụ thể trong như thế nào?( Chọn & phân tích một bài cụ thể trong SGK thể hiện rõ sự đổi mới.) SGK thể hiện rõ sự đổi mới.) - Khi dụng SGK cần lưu ý điều gì? - Khi dụng SGK cần lưu ý điều gì? Thông tin Thông tin I I . Điểm mới của chương trình và SGK phân môn LS 4. . Điểm mới của chương trình và SGK phân môn LS 4. 1.Điểm mới của chương trình: 1.Điểm mới của chương trình: + Tích hợp nội dung LS&ĐL thành môn LS&ĐL. + Tích hợp nội dung LS&ĐL thành môn LS&ĐL. + Về cơ bản, nội dung phần LS vẫn giữ các chủ đề như + Về cơ bản, nội dung phần LS vẫn giữ các chủ đề như CT biên soạn từ năm 1998. Chương trình có một số CT biên soạn từ năm 1998. Chương trình có một số điểm mới sau: điểm mới sau: Đảm bảo sự chính xác của các SKLS, cập nhật với Đảm bảo sự chính xác của các SKLS, cập nhật với sự phát triển của khoa học LS. sự phát triển của khoa học LS. Tinh giản nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu của mục Tinh giản nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu của mục tiêu và phù hợp với trình độ nhận thức của HS. tiêu và phù hợp với trình độ nhận thức của HS. Tập trung vào đổi mới PPDH Tập trung vào đổi mới PPDH 2. Điểm mới của sách giáo khoa. 2. Điểm mới của sách giáo khoa. 2.1 Điểm mới về quan niệm và định hướng biên soạn SGK là: 2.1 Điểm mới về quan niệm và định hướng biên soạn SGK là: + Sự cụ thể hoá mục tiêu bộ môn, phạm vi, số lượng , mức độ + Sự cụ thể hoá mục tiêu bộ môn, phạm vi, số lượng , mức độ của các đơn vị kiến thức. của các đơn vị kiến thức. + Đồng thời SGK còn thể hiện rõ định hướng về PPDH, gợi ý + Đồng thời SGK còn thể hiện rõ định hướng về PPDH, gợi ý cách tiến hành các hoạt động học tập của HS. cách tiến hành các hoạt động học tập của HS. 2.2 Cấu trúc sách giáo khoa: 2.2 Cấu trúc sách giáo khoa: + Kênh chữ: Được trình bày như SGK cũ, ngoài ra có phần chữ + Kênh chữ: Được trình bày như SGK cũ, ngoài ra có phần chữ nhỏ giúp GV khai thác nội dung của bài, câu hỏi giữa bài. Phần nhỏ giúp GV khai thác nội dung của bài, câu hỏi giữa bài. Phần chữ nhỏ để nhấn mạnh trọng tâm bài viết; nêu bối cảnh lịch sử chữ nhỏ để nhấn mạnh trọng tâm bài viết; nêu bối cảnh lịch sử xảy ra sự kiện, hiện tượng; có khi là những dẫn chứng cụ thể xảy ra sự kiện, hiện tượng; có khi là những dẫn chứng cụ thể minh hoạ cho bài viết; có khi để dẫn dắt sự kiện.Câu hỏi giữa minh hoạ cho bài viết; có khi để dẫn dắt sự kiện.Câu hỏi giữa bài tạo điều kiện GV tổ chức các hoạt động học tập. bài tạo điều kiện GV tổ chức các hoạt động học tập. + Kênh hình: tăng về số lượng và thể loại( biểu đồ, sơ đồ, tranh + Kênh hình: tăng về số lượng và thể loại( biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh phong phú và mang tính cập nhật. ảnh phong phú và mang tính cập nhật. Kênh hình có chức năng chính là nguồn cung cấp thông tin, Kênh hình có chức năng chính là nguồn cung cấp thông tin, hoặc yêu cầu hoạt động học tập hoặc yêu cầu hoạt động học tập II. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử: II. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử: Nhiệm vụ: Nhiệm vụ: 1. Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên. 1. Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên. 2. Trình bày những định hướng đổi mới PPDH lịch sử 2. Trình bày những định hướng đổi mới PPDH lịch sử ở tiểu học? ở tiểu học? 3.Những PP cơ bản trong dạy học LS ở tiểu học? 3.Những PP cơ bản trong dạy học LS ở tiểu học? II. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở tiểu II. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở tiểu học học 1.Đặc trưng bộ môn lịch sử: 1.Đặc trưng bộ môn lịch sử: * Đặc trưng nổi bật của nhận thức LS là con người * Đặc trưng nổi bật của nhận thức LS là con người không thể tri giác trực tiếp những gì thuộc về quá khứ. không thể tri giác trực tiếp những gì thuộc về quá khứ. + LS là những gì đã diễn ra, là hiện thực trong quá + LS là những gì đã diễn ra, là hiện thực trong quá khứ, tồn tại khách quan, không thể phán đoán , suy khứ, tồn tại khách quan, không thể phán đoán , suy luận luận + Để biết LS,nhận thức LS phải thông qua những + Để biết LS,nhận thức LS phải thông qua những dấu tích của quá khứ, những chứng cứ về sự tồn tại dấu tích của quá khứ, những chứng cứ về sự tồn tại của các sự việc đã diễn ra. của các sự việc đã diễn ra. * Nhiệm vụ của môn LS ở trường phổ thông là Tái tạo * Nhiệm vụ của môn LS ở trường phổ thông là Tái tạo Lịch sử đúng như nó đã tồn tại. Lịch sử đúng như nó đã tồn tại. Đối với Học sinh Tiểu học:dạy- học LS phải tạo cho các Đối với Học sinh Tiểu học:dạy- học LS phải tạo cho các em những hình ảnh cụ thể, sinh động, chính xác về các em những hình ảnh cụ thể, sinh động, chính xác về các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử nhằm hình thành sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử nhằm hình thành biểu tượng lịch sử. biểu tượng lịch sử. *Phương thức tái tạo Lịch sử: *Phương thức tái tạo Lịch sử: + Dùng lời nói sinh động, giàu hình ảnh của giáo + Dùng lời nói sinh động, giàu hình ảnh của giáo viên: miêu tả, tường thuật, kể chuyện viên: miêu tả, tường thuật, kể chuyện + Sử dụng các phương tiện trực quan: tranh ảnh, + Sử dụng các phương tiện trực quan: tranh ảnh, bản đồ, đồ phục chế, các phương tiện hiện đại bản đồ, đồ phục chế, các phương tiện hiện đại 2. Định hướng đổi mới PPDH Lịch sử: 2. Định hướng đổi mới PPDH Lịch sử: 2.1. HS phải được trực tiếp tiếp xúc với nguồn sử liệụ, thông qua quá 2.1. HS phải được trực tiếp tiếp xúc với nguồn sử liệụ, thông qua quá trình làm việc tích cực, chủ động, các em tự khám phá kiến thức, hình trình làm việc tích cực, chủ động, các em tự khám phá kiến thức, hình dung được quá trình Lịch sử. dung được quá trình Lịch sử. 2.2. Chú ý rèn PP học và tự học cho HS, tạo điều kiện Cho HS mạnh 2.2. Chú ý rèn PP học và tự học cho HS, tạo điều kiện Cho HS mạnh dạn trình bày ý kiến của cá nhân; tăng cường học tập hợp tác. dạn trình bày ý kiến của cá nhân; tăng cường học tập hợp tác. 2.3. HS Tiểu học thường hay nhớ những gì gần gũi, xung quanh , vì 2.3. HS Tiểu học thường hay nhớ những gì gần gũi, xung quanh , vì vậy cần tích cực liên hệ nội dung bài học với thực tế cuộc sống xung vậy cần tích cực liên hệ nội dung bài học với thực tế cuộc sống xung quanh HS quanh HS 2.4. HD HS tìm các dấu vết của Lịch sử qua ký ức của nhân loại 2.4. HD HS tìm các dấu vết của Lịch sử qua ký ức của nhân loại ( văn học, phong tục ,lễ hội ), qua thành tựu văn hoá vật chất:thành ( văn học, phong tục ,lễ hội ), qua thành tựu văn hoá vật chất:thành quách, nhà cửa, đình chùa , qua báo chí đương thời. quách, nhà cửa, đình chùa , qua báo chí đương thời. . trong dạy học LS ở tiểu học? II. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở tiểu II. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở tiểu học học. động học tập hoặc yêu cầu hoạt động học tập II. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử: II. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử: Nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử lớp 4, Đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử lớp 4, Đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử lớp 4

Bình luận về tài liệu doi-moi-phuong-phap-day-hoc-mon-lich-su-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP