Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn nguyên tố có đáp án.

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:10

Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn nguyên tố có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn nguyên tố có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn nguyên tố có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn nguyên tố có đáp án. Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Phng pháp 4: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ - Ngun tắc: Trong phản ứng hóa học thơng thường, ngun tố ln bảo tồn Điều nghĩa là: “tổng số mol nguyên tử nguyên tố X trước sau phản ứng nhau” - Phương pháp thường áp dụng cho toán xảy nhiều phản ứng để giải nhanh ta cần thiết lập sơ đồ mối quan hệ chất Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 Fe kim loại khí CO, thu 5,6 lit CO2 (đktc) Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng là: A 4,48 lit B 5,6 lit C 22,4 lit D 10,08 lit Cho khí CO khử hồn tồn lượng hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 giải phóng 6,72 lit CO2 (đktc) Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng là: A 5,6 lit B 2,24 lit C 10,08 lit D 6,72 lit Khử hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần dùng 2,24 dm3 khí CO(đktc) Khối lượng Fe thu sau phản ứng là: A 18 gam B 19 gam C 19,5 gam D 20 gam Dùng khí CO (vừa đủ) để khử 1,2 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 thu 0,88 gam hỗn hợp kim loại Thể tích khí CO2 thu đktc là: A 112 ml B 560 ml C 448 ml D 672 ml Cho hỗn hợp X gồm Fe oxit sắt khối lượng 4,6 gam Dẫn khí CO qua hỗn hợp X đun nóng, khí dẫn toàn qua dung dịch Ca(OH) dư thu 20 gam kết tủa Khối lượng sắt thu là: A 1,00 gam B 0,75 gam C 1,40 gam D 2,00 gam Khử hoàn toàn 4,06 gam oxit kim loại CO nhiệt độ cao thành kim loại Dẫn hết khí sinh vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu gam kết tủa Khối lượng kim loại thu là: A 2,50 gam B 2,75 gam C 2,94 gam D 3,00 gam Đốt cháy khơng hồn tồn lượng sắt dùng hết 2,24 lit O2 (đktc), thu hỗn hợp X gồm oxit sắt sắt dư Khử hồn tồn X khí CO dư, dẫn khí sinh qua bình chứa nước vơi dư Khối lượng kết tủa thu là: A gam B 10 gam C 15 gam D 20 gam Cho bột than dư vào hỗn hợp oxit Fe2O3 CuO, đun nóng nhiệt độ cao để phản ứng xảy hoàn toàn thu gam hỗn hợp kim loại 0,56 lit khí CO2 (đktc) Khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu là: A 2,8 gam B 1,5 gam C 0,75 gam D 2,25 gam Khử hồn tồn a gam oxit sắt khí CO nhiệt độ cao thu 0,88 gam khí CO 0,84 gam Fe Giá trị a là: A 1,50 gam B 1,16 gam C 1,75 gam D 2,00 gam Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 10 Khử hoàn toàn 5,8 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao Dẫn sản phẩm khí vào nước vôi dư, thu 10 gam kết tủa Công thức phân tử oxit sắt là: A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D Cả A B 11 Khử 4,64 gam hỗn hợp A chứa FeO, Fe3O4 Fe2O3 số mol khí CO dư nhiệt độ cao thu chất rắn B Dẫn khí sinh qua dung dịch Ba(OH) dư, thu 1,97 gam kết tủa Khối lượng chất rắn B thu là: A 4,00 gam B 4,50 gam C 4,48 gam D 4,70 gam 12 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X (chỉ chứa muối sunfat) khí NO Giá trị a là: A 0,12 B 0,04 C 0,075 D 0,06 13 Đốt cháy hết 4,04 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu thu 5,96 gam hỗn hợp oxit Hòa tan hết hỗn hợp oxit dung dịch HCl 2M phải dùng V lit dung dịch HCl Giá trị V là: A 0,50 lit B 0,70 lit C 0,12 lit D 1,00 lit 14 Khử hết m gam Fe3O4 khí CO nóng thu hỗn hợp rắn A gồm Fe, FeO A tan vừa đủ 0,3 lit dung dịch H2SO4 1M cho 4,48 lit khí (đktc) Giá trị m là: A 11,6 gam B 23,2 gam C 15,8 gam D 5,80 gam 15 Hỗn hợp chất rắn A gồm 0,1 mol Fe2O3 0,1 mol Fe3O4 Hòa tan hồn tồn A dung dịch HCl dư, thu dung dịch B Cho NaOH dư vào B, thu kết tủa C Lọc lấy kết tủa, rửa đem nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn D Giá trị m là: A 30 gam B 10 gam C 40 gam D 20 gam 16 Hòa tan 4,76 gam hỗn hợp Zn Al tỉ lệ mol 1:2 400 ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ, dung dịch X chứa m gam muối, khơng thấy khí Giá trị m là: A 25,8 gam B 26,8 gam C 27,8 gam D 28,8 gam 17 Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuFeS2 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu dung dịch X hỗn hợp khí Y gồm NO NO2 Thêm BaCl2 dư vào X thu m gam kết tủa Mặt khác, thêm Ba(OH)2 dư vào X, lấy kết tủa đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu a gam chất rắn Giá trị m a là: A 111,84 g 157,44 g B 111,84 g 167,44 g C 112,84 g 157,44 g D 112,84 g 167,44 g 18 Cho 11,2 gam Fe 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng thu dung dịch A V lit khí H2 (đktc) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa B Lọc B nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi m gam chất rắn m giá trị là: A 18 gam B 20 gam C 24 gam D 36 gam 19 Sục khí clo vào dung dịch NaBr NaI đến phản ứng hoàn toàn ta thu 1,17 gam NaCl Số mol hỗn hợp NaBr NaI dung dịch ban đầu là: Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,015 mol D 0,02 mol Đáp án Phương pháp 4: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ - Nguyên tắc: Trong phản ứng hóa học thơng thường, ngun tố ln bảo tồn Điều nghĩa là: “tổng số mol nguyên tử nguyên tố X trước sau phản ứng nhau” - Phương pháp thường áp dụng cho toán xảy nhiều phản ứng để giải nhanh ta cần thiết lập sơ đồ mối quan hệ chất Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 Fe kim loại khí CO, thu 5,6 lit CO2 (đktc) Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng là: A 4,48 lit B 5,6 lit C 22,4 lit D 10,08 lit Cho khí CO khử hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 giải phóng 6,72 lit CO2 (đktc) Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng là: A 5,6 lit B 2,24 lit C 10,08 lit D 6,72 lit Khử hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần dùng 2,24 dm3 khí CO(đktc) Khối lượng Fe thu sau phản ứng là: A 18 gam B 19 gam C 19,5 gam D 20 gam Dùng khí CO (vừa đủ) để khử 1,2 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 thu 0,88 gam hỗn hợp kim loại Thể tích khí CO2 thu đktc là: A 112 ml B 560 ml C 448 ml D 672 ml Cho hỗn hợp X gồm Fe oxit sắt khối lượng 4,6 gam Dẫn khí CO qua hỗn hợp X đun nóng, khí dẫn tồn qua dung dịch Ca(OH) dư thu 20 gam kết tủa Khối lượng sắt thu là: A 1,00 gam B 0,75 gam C 1,40 gam D 2,00 gam Khử hoàn toàn 4,06 gam oxit kim loại CO nhiệt độ cao thành kim loại Dẫn hết khí sinh vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu gam kết tủa Khối lượng kim loại thu là: A 2,50 gam B 2,75 gam C 2,94 gam D 3,00 gam Đốt cháy khơng hồn toàn lượng sắt dùng hết 2,24 lit O2 (đktc), thu hỗn hợp X gồm oxit sắt sắt dư Khử hồn tồn X khí CO dư, dẫn khí sinh qua bình chứa nước vơi dư Khối lượng kết tủa thu là: A gam B 10 gam C 15 gam D 20 gam Cho bột than dư vào hỗn hợp oxit Fe2O3 CuO, đun nóng nhiệt độ cao để phản ứng xảy hoàn toàn thu gam hỗn hợp kim loại 0,56 lit khí CO2 (đktc) Khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu là: A 2,8 gam B 1,5 gam C 0,75 gam D 2,25 gam Khử hoàn toàn a gam oxit sắt khí CO nhiệt độ cao thu 0,88 gam khí CO 0,84 gam Fe Giá trị a là: A 1,50 gam B 1,16 gam C 1,75 gam D 2,00 gam Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 10 Kh hon ton 5,8 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao Dẫn sản phẩm khí vào nước vơi dư, thu 10 gam kết tủa Công thức phân tử oxit sắt là: A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D Cả A B 11 Khử 4,64 gam hỗn hợp A chứa FeO, Fe3O4 Fe2O3 số mol khí CO dư nhiệt độ cao thu chất rắn B Dẫn khí sinh qua dung dịch Ba(OH) dư, thu 1,97 gam kết tủa Khối lượng chất rắn B thu là: A 4,00 gam B 4,50 gam C 4,48 gam D 4,70 gam 12 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X (chỉ chứa muối sunfat) khí NO Giá trị a là: A 0,12 B 0,04 C 0,075 D 0,06 13 Đốt cháy hết 4,04 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu thu 5,96 gam hỗn hợp oxit Hòa tan hết hỗn hợp oxit dung dịch HCl 2M phải dùng V lit dung dịch HCl Giá trị V là: A 0,50 lit B 0,70 lit C 0,12 lit D 1,00 lit 14 Khử hết m gam Fe3O4 khí CO nóng thu hỗn hợp rắn A gồm Fe, FeO A tan vừa đủ 0,3 lit dung dịch H2SO4 1M cho 4,48 lit khí (đktc) Giá trị m là: A 11,6 gam B 23,2 gam C 15,8 gam D 5,80 gam 15 Hỗn hợp chất rắn A gồm 0,1 mol Fe2O3 0,1 mol Fe3O4 Hòa tan hồn toàn A dung dịch HCl dư, thu dung dịch B Cho NaOH dư vào B, thu kết tủa C Lọc lấy kết tủa, rửa đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn D Giá trị m là: A 30 gam B 10 gam C 40 gam D 20 gam 16 Hòa tan 4,76 gam hỗn hợp Zn Al tỉ lệ mol 1:2 400 ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ, dung dịch X chứa m gam muối, khơng thấy khí Giá trị m là: A 25,8 gam B 26,8 gam C 27,8 gam D 28,8 gam 17 Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuFeS2 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu dung dịch X hỗn hợp khí Y gồm NO NO2 Thêm BaCl2 dư vào X thu m gam kết tủa Mặt khác, thêm Ba(OH)2 dư vào X, lấy kết tủa đem nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu a gam chất rắn Giá trị m a là: A 111,84 g 157,44 g B 111,84 g 167,44 g C 112,84 g 157,44 g D 112,84 g 167,44 g 18 Cho 11,2 gam Fe 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng thu dung dịch A V lit khí H2 (đktc) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa B Lọc B nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi m gam chất rắn m giá trị là: A 18 gam B 20 gam C 24 gam D 36 gam 19 Sục khí clo vào dung dịch NaBr NaI đến phản ứng hoàn toàn ta thu 1,17 gam NaCl Số mol hỗn hợp NaBr NaI dung dch ban u l: Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,015 mol D 0,02 mol ... PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ - Nguyên tắc: Trong phản ứng hóa học thơng thường, ngun tố ln bảo tồn Điều có nghĩa là: “tổng số mol nguyên tử nguyên tố X trước sau phản ứng nhau” - Phương pháp... clo vào dung dịch NaBr NaI đến phản ứng hoàn toàn ta thu 1,17 gam NaCl Số mol hỗn hợp NaBr NaI cú dung dch ban u l: Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,015 mol D 0,02...Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 10 Khử hoàn toàn 5,8 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao Dẫn sản phẩm khí vào nước vơi dư, thu 10 gam kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn nguyên tố có đáp án., Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn nguyên tố có đáp án.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn