Lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất kinh doanh

46 23 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:49

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT1.1 Tổng quan BCTCHN1.1.1 Khái niệmBáo cáo tài chính hợp nhất được bao hàm bởi thuật ngữ “Báo cáo tài chính” được quy định trong chuẩn mực kế toán số 01 “Chuẩn mực chung”. Do đó, việc lập BCTC hợp nhất được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam.Theo chuẩn mực kế toánViệt Nam số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định.1.1.2 Bản chất Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn được trình bày như là một báo cáo tài chính của doanh nghiệp Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng biệt của công ty mẹ và công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất mang tính chất tổng hợp có điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế từ các báo cáo tài chính riêng biệt của công ty mẹ và công ty con. 1.1.3 Vai trò và mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất Tổng hợp và trình bày tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của tập đoàn trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai cho các đối tượng sử dụng thông tin của tập đoàn.Báo cáo tài chính hợp nhất giúp nhà đầu tư, những đối tượng cần sử dụng thông tin tài chính của tập đoàn sẽ dễ dàng nhìn thấy tình hình tài chính tổng quát của cả tập đoàn để quyết định có nên đầu tư hay không đầu tư vào tập đoàn. 1.1.4 Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính hợp nhấtBao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Trong đó gồm các bảng biểu sau: Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất ... toán hợp nhất, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp tài liệu có liên quan q trình hợp Báo cáo tài CHƯƠNG 3: TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH... cáo tài tập đồn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo lập sở hợp báo cáo tài cơng ty mẹ công ty theo quy định 1.1.2 Bản chất - Báo cáo tài hợp tập đồn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp - Báo. .. 80%) x 60%} CHƯƠNG 2: CÁC NGUN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KHI HỢP NHẤT KINH DOANH NGUYÊN TẮC Cơng ty mẹ lập Báo cáo tài hợp phải hợp Báo cáo tài riêng tất cơng ty nước ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất kinh doanh, Lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn