bài thi thủy cơ

30 18 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:21

I)Tổng quan về phương pháp phân riêng cơ học theo nguyên lý lắng trong trường tĩnh điện1)Mở đầuĐể thu hồi các sản phẩm quý có trong khí bụi làm nguyên liệu cần thiết cho nhiều ngành kinh tế quốc dân khác, đồng thời tránh ô nhiễm môi trường khí quyển ở vùng công nghiệp phát triển nên kỹ thuật lọc bụi làm sạch khí không những có tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường mà còn là mục tiêu phấn đấu của toàn nhân loại Ngày nay các thiết bị lọc bụi làm sạch khí được nghiên cứu thành công như xiclon, thiết bị lọc túi vải,ống venturi,thiết bị lọc bụi,thiết bị lọc bụi điện Trong các thiết bị lọc bụi, thiết bị lọc bụi điện với những ưu điểm vượt trội được đánh giá mang lại hiệu suất thu bụi cao, và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Tuy nhiên bài toán về thiết bị lọc bụi là bài toán đa biến. Khi vận hành trong thiết bị lọc bụi điện có rất nhiều hiện tượng xảy ra như điện trường giữa các cực, quá trình ion chất khí , phóng điện vầng quang, tích điện cho các hạt bụi và ảnh hưởng của các nhân tố khác đến thiết bị lọc bụi điện như loại điện cực, khoảng cách các cực, xem xét các phương trình tính toán trường cho các dạng điện cực khác nhau Để đạt được hiệu suất thu bụi cao, đảm bảo cho thiết bị vận hành an toàn, tin cậy, việc xem xét và giải quyết các vấn đề trên là hết sức cần thiết. Nhằm ngày càng nâng cao hiệu suất thiết bị, phát huy những ưu điểm vốn có của thiết bị lọc bụi điện. Contents I) Tông quan vê phương phap phân riêng hoc theo nguyên ly lăng trương tinh điên 1) Mở đầu 2) sở vật lý a) Bị ion hóa b) Tự ion hóa 3) Thiết bị lọc điện Dây chuyên công nghê sản xuất Xi măng II) 1) Mở đầu 2) Khái niệm chung thành phần hóa học xi măng 10 3) Công nghệ sản xuất xi măng 10 a) Quá trình chuẩn bị nguyên nhiên liệu: 12 b) Quá trình sản xuất Clinker thành phẩm .12 c) Quá trình sản xuất xi măng đóng bao thành phẩm 13 4) Các công đoạn phát sinh bụi vị trí cần đặt lọc bụi 14 5) Nguyên lý hoạt động cấu tạo lọc bụi tĩnh điện .16 a) Nguyên lý chung .16 b) Cấu tạo lọc bụi tĩnh điện 17 III) Kết Luận 24 IV) Tài liêu tham khảo 25 I) Tông quan vê phương phap phân riêng hoc theo nguyên ly lăng trương tinh điên 1) Mở đầu Để thu hồi sản phẩm q khí bụi làm ngun li ệu c ần thi ết cho nhiều ngành kinh tế quốc dân khác, đồng th ời tránh ô nhi ễm môi tr ường khí vùng cơng nghiệp phát tri ển nên kỹ thuật l ọc bụi làm s ạch khí khơng tầm quan trọng việc bảo vệ mơi trường mà mục tiêu phấn đấu toàn nhân loại Ngày thi ết bị l ọc bụi làm s ạch khí nghiên cứu thành công xiclon, thiết bị lọc túi vải,ống venturi,thi ết bị lọc bụi,thiết bị lọc bụi điện Trong thiết bị lọc bụi, thi ết bị l ọc b ụi ện với ưu điểm vượt trội đánh giá mang lại hiệu suất thu bụi cao, ngày ứng dụng rộng rãi nhiều ngành cơng nghiệp khác Tuy nhiên tốn thiết bị l ọc bụi toán đa bi ến Khi v ận hành thiết bị lọc bụi điện nhiều tượng xảy điện trường cực, q trình ion chất khí , phóng điện vầng quang, tích điện cho hạt bụi ảnh hưởng nhân tố khác đến thi ết bị l ọc bụi điện lo ại điện cực, khoảng cách cực, xem xét phương trình tính tốn tr ường cho dạng điện cực khác Để đạt hi ệu suất thu b ụi cao, đ ảm b ảo cho thiết bị vận hành an toàn, tin cậy, việc xem xét giải quy ết v ấn đ ề cần thiết Nhằm ngày nâng cao hi ệu suất thi ết bị, phát huy ưu điểm vốn thiết bị lọc bụi điện Công nghiệp ngày phát triển đồng nghĩa với lượng bụi th ải nhiều Vấn đề bảo vệ môi trường sống lại đặc bi ệt quan tâm Lọc bụi công nghiệp vấn đề kỹ thu ật c ần thi ết bắt buộc, nhằm bảo vệ môi trường sạch, điều kiện làm việc cho người lao động bảo vệ môi trường sống nói chung Hầu hết lĩnh v ực cơng nghiệp xi măng, luyện kim, khai khoáng… phải xử lý bụi trình sản xuất Các bước thiết kế sử dụng hệ thống lọc bụi công nghi ệp, cần phải tính đến nhiều yếu tố lựa chọn thiết bị l ọc bụi cho m ột đ ối tượng cơng nghiệp cụ thể Khi lựa chọn phương pháp thi ết bị để làm khí, ngồi kích thước bụi phụ thuộc vào ều ki ện hình thành nó, cần tính đến tính chất lý hóa bụi V ới đặc thù s ản xu ất xi măng nhiều khí bụi, ồn, chất thải phát sinh cơng đoạn: Lò nung, nghiền than, nghiền xi măng, đóng bao…làm ảnh hưởng trực ti ếp đến môi trường mà bụi vấn đề lớn ảnh hưởng đến môi trường Hầu hết lĩnh vực công nghiệp xi măng, luyện kim, khai khoáng…đ ều ph ải xử lý bụi trình sản xuất Khi lựa chọn ph ương pháp thi ết b ị để làm khí, ngồi kích thước bụi phụ thuộc vào ều ki ện hình thành nó, cần tính đến tính chất lý hóa bụi Để ti ến hành thi ết k ế, phải thu thập đầy đủ số liệu ban đầu, sau phác họa s đồ hệ thống lọc bụi sử dụng tiến hành tính toán để chọn phương án tối ưu hiệu suất lọc bụi, chi phí đầu tư xây dựng s d ụng chúng Với đặc thù sản xuất xi măng nhiều khí bụi, ồn, ch ất th ải phát sinh cơng đoạn: Lò nung, nghiền than, nghiền xi măng, đóng bao…làm ảnh hưởng trực tiếp đến mơi trường mà bụi vấn đề lớn ảnh hưởng đến môi trường 2) sở vật lý Mắc hai kim loại song song cách lớp khơng khí mạch điện , ta thấy khơng dòng điện chạy mạch ,vì khơng khí gi ữa hai điện cực khơng dẫn điện Hình 1: Sơ đồ nguyên lý lọc điện 1-Nguồn điện ; 2- cực; 3- vôn kế Khi tăng thêm hiệu số điện hai điện cực ( hai song song) ta thấy kim điện kế lệch chứng tỏ dòng điện chạy mạch, khơng khí hai điện cực ion hóa Sự ion hóa khơng khí hai điện cực xảy hai trường hợp: a) Bị ion hóa: Sự tác động nhân tố gây ion tia phóng xạ , tia Rontgen, phần tử khơng khí bị ion hóa thành ion điện tử tự Sau chấm dứt động gây ion, xảy trình ngược lại để tạo phân tử trung hòa qua liên kết ion trái dấu b) Tự ion hóa: Qua tăng hiệu số điện hai điện cực đến giá trị vượt số điện môi khơng khí, khơng khí hai điện cực bị ion hóa Trong kỹ thuật lọc điện người ta dùng phương pháp tự ion hóa Dưới tác dụng điện thế, phân tử khí phân chia thành ion Electron tự Các ion electron chuyển động phía điện cực trái dấu Vận tốc chuyển động động chúng tăng ện hai cực lớn Trên đường đến điện cực, ion electron va đập vào phân tử khí trung hòa ion hóa chúng Ngồi va đập, chuy ển động mãnh liệt phần tử khí làm tăng ion hóa Khi hiệu số điện hai điện cực tăng đến giá trị tới hạn, g ọi điện xuyên thủng khí, cường độ dòng điện tăng nhanh, hai cực xuất tia lửa điện Hiện tượng gọi tự phóng điện giống tượng chập mạch Sự xuất tia lửa điện hai điện cực song song ện trường đồng , nên điện cao khả ion hóa nơi hai điện cực số âm electron tạo thành đồng thời gian lớn phát sáng tia lửa hai cực, sau khơng tiếp tục ion hóa ph ần tử khí Trong mạch điện cần tránh phát xuất tia lửa ện, cách sử dụng lực phẳng hai ống ,còn cực dây, điện trường hai cực không đồng với Xung quanh điện cực dây, điện trường lớn thường khả ion hóa tốt hơn; Càng xa điện cực dây, điện điện trường giảm, nên khả ion hóa yếu dần Lớp khơng khí hai điện cực đóng vai trò nước cách điện Trong lọc điện, điện cực dây cực âm Quanh điện cực dây khả ion hóa mạnh nên xuất vằng ánh sáng nghe tiếng nổ lép bép, th ế điện cực dây gọi điện cực quầng Điện cực ống cực dương bụi lắng điện cực này, nên gọi điện cực lắng Q trình lắng bụi phức tạp, nên không nêu Phần lớn bụi nằm vùng sáng bị electron tự đường đến điện cực dương va đập phải bám vào làm cho bụi tích điện âm nên chuyển động đến cực hay ống, trao đổi electron trở thành trung hòa Chỉ phần nhỏ bụi rơi vào vùng quầng sáng biến thành ion Dương, nên chuyển động đến cực dây lắng điện cực Hình 2: Dạng điện cực; a)cực ống; b) cực (tấm) Tính dẫn điện bụi ảnh hưởng lớn đến hiệu suất làm thiết bị lọc điện Nếu bụi dẫn điện tốt sau trao đổi electron với điện cực tấm(ống) bụi mang điện tích dấu với điện cực Nếu bụi khơng dẫn điện bám vào cực lắng, lớp bụi lớp cách điện, cản trở trình lọc điện Đồng thời bám không chắc, chỗ bụi lớp bụi rơi xuống để hở mảng điện cực làm ện chỗ tăng nhanh vượt điện giới hạn, gây ion hóa mạnh Tại chỗ điện cực lắng xuất vầng sáng nhạt gọi quầng sáng nghịch Khí bụi vòng biến thành ion electron, ion Dương chuyển động ngược lại phía cực dây(âm) Trên đường gặp bụi tích điện âm trung hòa ln nó, làm bụi không lắng kết giảm hi ệu su ất tách bụi thiết bị Để tránh tượng phải làm tăng khả dẫn điện cho bụi cách phun nước cho ẩm bụi, tốt trước vào lọc điện cho lọc sơ phương pháp ướt 3) Thiết bị lọc điện - Thiết bị lọc điện loại :loại ống loại  Loại tấm: (hình 3) Khí thiết bị cửa 1, bên điện cực ống điện cực dây Tất điện cực treo khung Khí cửa Bụi lắng bề mặt phía điện cực ống định kỳ rũ xuống nhờ lắc Đáy phễu chứa bụi để định kỳ tháo Để đảm bảo an toàn điện cực ống nối đất Hình 3: Sơ đồ mát lọc bụi kiểu ống 1-Cửa khí vào; 2- điện cực ống; 3- cửa khí ; điện cực dây ; 5- khung; 6cách điện; 7- hộp kín ; 8- rũ bụi; 9- đáy phễu nón M  Loại ( hình 4): điện cực nóng kim loại đặt song song Giữa đặt điện cực dây 4, chúng treo khung khí tháo cửa So với máy lọc điện tấm, máy lọc điện ống ưu điểm là: Điện điện trường lớn, nên làm khí tốt hơn; vận tốc khí thiết bị lớn hơn, cho phép tăng suất; dùng thuận lợi khí độ ẩm nhỏ khó làm Tuy nhiên, máy lọc uống nhược điểm là: lắp ráp, cồng kềnh, tốn kim loại, khó rũ bụi lượng tiêu hao tính theo chiều dài dây dẫn lớn Như vậy, máy lọc bụi loại ống đượ dùng trường hợp bụi khó lắng cần làm cao, Đặc biệt không cần rũ bụi, làm mù chất l ỏng Trong thực tế thường dùng thiết bị loại ống đường kính 150 đến 300 mm dài đến m Đối với khí chứa axit nên dùng ống chì Theo cách thức làm việc việc người ta chia hai nhóm là: l ọc ện khô lọc điện ướt Người ta phân biệt lọc điện khơ dùng cho bụi nóng lọc điện ướt dùng cho bụi ướt Hình 3: Sơ đồ máy lọc bụi loại 1-thân; 2- cửa khí vào; 3- điện cực tấm; 4- điện cực dây; 5-cửa khí M Hình 4: thiêt bị lọc bụi tĩnh điện nhà máy xi măng Các thu nhận thiết kế để thu nhận giữ hạt kết tủa lại chúng tháo vào phễu thu Các thu nhận b ộ phận mạch điện thiết bị lọc bụi Các chức thu nhận đưa vào phần thiết kế thiết bị lọc bụi Các ngăn bụi ngăn hạt kết tủa lại khỏi dòng khí bề mặt phẳng nhẵn cấp điện áp vận hành cao Các thu nhận treo từ vỏ thiết bị lọc bụi tạo thành đường khí thiết bị lọc bụi hai loại kết cấu phổ biến thu nhận số kết cấu thay đổi nhà sản xuất Trong trường hợp đỡ từ dầm dạng đe hai đầu Dầm dạng đe điểm tác động gõ thu nhận đỡ móc treo trực tiếp từ vỏ thiết bị lọc bụi Trong trường hợp khác hai nhiều thu nhận liên kết gần tâm đỡ nhờ dầm gõ mà sau hoạt động điểm tác động hệ thống rũ bụi Hình 6: sơ đồ thiết bị lọc bụi kiểu Thiết bị lọc tĩnh điện sử dụng lực hút hạt nhỏ nạp điện âm Các hạt bụi bên thiết bị lọc bụi hút kết lại thành khối kích thước lớn thu góp Chúng dễ khử bỏ nhờ dòng khí Thiết bị chia thành vùng, vùng iơn hố vùng thu góp Vùng iơn hố căng sợi dây mang điện tích dương với điện 1200V Các hạt bụi khơng khí qua vùng iơn hố mang điện tích dương Sau vùng iơn hố vùng thu góp, gồm cực tích điện dương âm xen kẻ nối với nguồn điện 6000V Các tích điện âm nối đất Các hạt bụi tích điện dương qua vùng thu góp cực âm hút vào Do hạt bụi nhiều điểm tiếp xúc nên liên kết hạt bụi lực phân tử lớn lực hút cực với hạt bụi Do hạt bụi kết lại lớn dần lên Khi kích thước hạt đủ lớn bị dòng khơng khí thổi rời khỏi bề mặt cực âm Các hạt bụi lớn rời khỏi cực vùng thu góp thu gom nhờ lọc bụi thô kiểu trục quay đặt cuối gom lại Thiết bị lọc bụi kiểu tĩnh điện hiệu loại bụi kích c ỡ từ 0,5 đếm 8mm Khi hạt bụi kích cỡ khoảng 10mm lớn hiệu giảm Tổn thất áp suất qua vùng iơn hố vùng thu góp th ấp n ằm khoảng từ 0,15 đến 0,25 in WG (từ 37 đến 62 Pa) tốc độ không khí từ 300 đến 500 fpm (1,5 đến 2,5m/s) Cần lưu ý vấn đề an tồn điện sử dụng cao nguy hiểm đến tính mạng người 4) Các yếu tố ảnh hưởng đến trình lắng - Ảnh hưởng kích thước hạt bụi - Ảnh hưởng tính chât vật lý hạt - Ảnh hưởng nồng độ bụi  Chú ý: lọc bụi điện trường thiết bị phân riêng thứ cấp II) Dây chuyên công nghê sản xuất Xi măng 1) Mở đầu Xi măng vật liệu thông dụng ngành cơng nghiệp xây dựng chúng chất kết dính rẻ tiền so với loại chất kết dính khác Mặc khác sử dụng xi măng lại cho cường độ chịu nén, chịu uốn cao Xi măng mặt đời sống người hàng nghìn năm qua người sử dụng hầu hết cơng trình xây dựng Đất nước ta trải qua chiến tranh tàn phá sở hạ tầng thấp Do nhu cầu sử dụng xi măng ngày tăng nước ta bước vào thời kỳ đổi tiến tới cơng nghiệp hố đại hố đất nước Hàng loạt cơng trình xây dựng: thuỷ ện, cầu 10 đóng bao (23), để đóng thành bao 50kg giao đến phương ti ện nhận hàng 4) Các cơng đoạn phát sinh bụi vị trí cần đặt lọc bụi - Công đoạn khai thác, đập nhỏ vận chuyển đá vôi, đất sét kho nhà máy: Nguồn bụi phát sinh từ phễu tiếp nhận đá vôi, đất sét máy nghi ền trước sau cho đá, đất vào Tiếp đến đá vôi, đất sét đưa lên băng tải chuyển tới kho rải liệu di động, giai đoạn trình rót đổ chuy ển đổi vị trí phát sinh bụi vào khơng khí xung quanh - Tại kho chứa đồng nguyên liệu: Nguồn bụ phát sinh vị trí chuyển đổi băng tải vị trí đ ổ rót ngun liệu vào két định lượng - Công đoạn nghiền nguyên liêu: Nguyên liệu từ két định lượng qua hệ thống định lượng phục vụ cho máy nghiền Tại máy nghiền liên hợp chu trình kín (có tận dụng 17 khí thải từ lò nung để sấy khơ ngun liệu nâng cao hiệu cho trình nghi ền) hạt mịn đưa tới silo Tại Silo hạt mịn lấy lại theo hệ thống gầu nâng máng khí động tới silo đồng phần khí bụi qua lọc bụi tổ hợp để lọc, nhằm đảm bảo nồng độ bụi khí thải 50 mg/Nm3 nhiệt độ khí thải 1500C thải ngồi qua ống khói Trong trường hợp máy nghiền khơng hoạt động nguồn khí thải chuyển vào tháp điều hòa hệ th ống phun nước làm lạnh, giảm nhiệt độ khí thải xuống 150oC đưa trở qua thiết bị lọc bụi tổ hợp thải ngồi qua ống khói - Công đoạn đồng bột liệu cấp liệu lò nung: Bột phối liêu vận chuyển lên silo đồng băng tải cấp vào thùng cấp liệu, phát sinh bụi bột liệu vận chuy ển máng thủy 16 lực đổ từ băng tải vào thùng cấp liệu Tại bụi chủ yếu phát sinh vị trí bột liệu vào khỏi hệ thống định lượng - Công đoạn nghiền cung cấp than: Nguồn ô nhiễm tương tự cơng đoạn nghiền liệu Những vị trí phát sinh khí bụi q trình rút từ kho than, vận chuy ển đổ rót vào két than thơ, vào máy nghiền than sử dụng kiểu lăn Tại máy nghiền sấy than, than bột vận chuyển dòng khí nóng (từ máy làm nguội Clinker) tới silo lắng để chuyển tới két than mịn Phần khí sau sấy than đưa qua thiết bị lọc bụi ẩm thải ngồi qua ơng khói - Cơng đoạn nung Clinker: Bột liệu sau Canxi hóa buồng phân hủy vào lò nung để tiếp tục q trình nung luyện Clinker, nguồn gây nhiễm chủ yếu khí nóng tỏa xung quang vỏ hai đầu lò nung Clinker - Cơng đoạn làm nguội Clinker: Clinker khỏi lò nung nhiệt độ cao làm lạnh thiết bị làm lạnh kiểu ghi để làm nguội Clinker từ nhiệt độ 1370 > 650oC nhiệt độ môi trường xung quanh Trong dây chuyền sử dụng hệ thống quạt gió với lưu lượng khoảng 6800Nm3/phút, lấy khơng khí bên ngồi thổi vào thiết bị làm nguội Khí thải ngăn thứ thiết bị làm lạnh nhiệt độ cao cấp cho buồng phân hủy Phần lại qua lọc bụi tĩnh điện, phần để sấy nghiền than, phần lại thải ngồi qua ống khói - Công đoạn vận chuyển chứa Clinker: Chủ yếu công đoạn nguồn bụi phát sinh trình chuy ển đổi băng tải vị trí đổ Clinker vào Silo Tại bố trí thi ết b ị l ọc bụi kiểu túi - Công đoạn nghiền xi măng: 17 Nguồn ô nhiễm chủ yếu bụi xi măng trình từ cân định l ượng xuống hệ thống vận chuyển xi măng Bột xi măng sau khỏi máy nghi ền chuyển tới thiết bị phân ly tập trung vào silo chứa Phần khí thải sau phân ly xử lý thiết bị lọc túi, phần khí thải cho thơng gió máy nghiền đưa tới thiết bị lọc bụi tĩnh điện thải qua ống khói - Cơng đoạn chứa đóng bao xi măng: Nguồn ô nhiễm chủ yếu bụi xi măng trình vận chuyển đến silo trình rót xi măng vào bao xi măng, máy đóng bao tự đ ộng Trong dây truyền cơng nghệ sản xuất xi măng công đoạn nghiền liệu, xi măng, than lò nung nơi phát sinh lượng bụi lớn nên v ị trí đập đá vơi, đất sét, thạch cao, nghiền xi măng, đóng bao, két chứa, điểm chuyển hướng băng tải… điểm phát sinh bụi Vì cần phải hệ thống lọc bụi để thu bụi, để bảo vệ môi trường sức khỏe người Đồng thời tiết kiệm kinh tế, mà việc thu lại bụi để làm nguyên liệu sản xuất Tùy vị trí mà ta đặt lọc bụi tay áo hay lọc bụi tĩnh điện Hình 9: vị trí đặt lọc bụi 18 5) Nguyên lý hoạt động cấu tạo lọc bụi tĩnh điện a) Nguyên lý chung Hình 10: Nguyên lý hoạt động lọc bụi Khí bụi đưa qua trường tĩnh điện mạnh cực lọc bụi điện, điện cực đặt song song đối xứng cách khoảng d=2035 cm, với qui ước cực dương (là điện cực lắng) cực âm (là điện cực phóng) Khi đặt điện áp U Umax lên hai cực hình thành quầng sáng hồ quang phá hủy điện cực Nếu U Umax tạo q trình ion hóa hạt bụi, hạt bụi bị nhiễm điện nhiễm điện âm chủ yếu Khi chúng chuyển động lực hút tĩnh điện phía cực dương q trình chuyển động va đập vào hạt bụi khác làm cho toàn b ộ khơng gian bị ion hóa tạo thành đám mây nhiễm điện tích âm, đám mây chuyển động liên tục phía điện cực dương tiếp xúc với cực dương nhường điện tử cho cực để trung hòa điện, lắng xuống theo bề mặt cực dương Các hạt bụi bám cực, sau thời gian dùng búa gõ bụi rơi xuống phễu thu hồi bụi b) Cấu tạo lọc bụi tĩnh điện Bộ lọc bụi tĩnh điện ký hiệu ESP (Electrode statics precipitator) bao g ồm: - Điện cực phóng (discharge electrode) 19 - Bộ gõ (Rapper) - Máng thu (hopper) - Điện cực thu (collection electrode) - Vỏ (shell) - Hệ thống điện (electrical system) - Hệ thống tải bụi Hình 10: Cấu tạo lọc bụi tĩnh điện Điện cực phóng Phân loại: hai loại điện cực phóng: điện cực phóng ki ểu dạng vòng dây mỏng điện cực phóng kiểu khung cứng Điện cực phóng kiểu khung cứng: khép dạng khung tổ hợp chúng tạo thành khối cho trường treo sứ cách ện cao áp Chúng làm hay thép với biên dạng khác nhau, gai khơng gai 20 Điện cực phóng kiểu dạng vòng dây mỏng kích thước đường kính khác từ 0,13 -0,38 cm (0.05-0,15 in) Hình 11: Điện cực phóng dây điện cực phóng khung cứng Các dây thường làm từ thép carbon cao, th ể làm thép không gỉ, đồng, hợp kim titan, inconel nhôm Các v ật n ặng làm 21 hợp kim gang nặng 11,4 kg Dây điện cực phóng phải khả chống đứt gãy giảm độ bền Các dây chuyển động ảnh hưởng lực khí động học lực điện, ảnh hưởng tới độ bền học Các khối nặng dây gắn vào khung để dây căng Các nặng ngăn cản không cho dây rơi vào phễu dây bị đứt Phần đầu phần cuối dây phủ vòng thép dạng ống Các vòng làm giảm thiểu tình trạng đánh lửa ăn mòn kim loại đánh lửa điểm dây Kích thước hình dạng điện cực điều chỉnh yêu cầu khí hệ thống 21 Hình 11: Các loại dây điện cực phóng Điện cực lắng Yêu cầu chung: Kết cấu điện cực ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thu lọc bụi tĩnh điện Yêu cầu chung cho điện cực lắng bề mặt hướng điện cực phóng phải phẳng, khơng lồi lõm để ảnh hưởng (làm giảm) đến điện áp làm việc lọc bụi tĩnh điện Hệ thống điện cực lắng khối lượng lớn, chiếm tỷ lệ giá thành cao lọc bụi tĩnh điện, nên cần thiết để khối lượng chúng nhỏ thể, cho đủ cứng vững, đảm bảo hình dạng bề mặt cho trước, biến dạng làm giảm khoảng cách điện cực trái dấu -> làm gi ảm hiệu suất lọc bụi Hệ thống điện cực lắng phải chịu rung gõ tốt để tách bụi, chịu lực xung búa gõ điều kiện nhiệt độ tăng lên Hiện sử dụng cực lắng dạng khối lượng khí lớn thường chất thành đống Các cực thường làm thép carbon Tuy nhiên, làm thép không gỉ, thép hợp kim đặc bi ệt cho điều kiện dòng khí thải Các độ dày khoảng 0,05-0,2 cm Các thường cao từ đến 12 m Hình 12: Các điện cực thu Hệ thống điện cao áp 22 - Hệ thống điện cao áp tạo điều khiển điện trường hai cực phóng cực thu Điều thực nhờ sử dụng biến áp - chỉnh lưu hệ thống đo kiểm soát mạch điện tự động Điện áp trì mức cao mà khơng gây phóng điện hai cực Hình 13; Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện ESP Máy biến áp - chỉnh lưu, thiết bị điện áp cao điều khiển cường độ điện trường phát cực phóng thu Điều thực cách sử dụng máy biến áp chỉnh lưu T_R Máy BA nâng điện áp từ 380V lên điện áp khoảng 20.000 - 80.000V Đây điện áp cao đủ để gia tốc cho hạt di chuy ển tới cực thu Bộ chỉnh lưu biến dòng xoay chiều thành dòng chiều Đa số lọc bụi ngày sử dụng chỉnh lưu bán dẫn MBA dầu MBA askarel-filled Hệ thống đồng hồ đo thông số sau: - Điện áp sơ cấp: điện áp sơ cấp thường từ 220- 380V 23 - Điện áp thứ cấp: Đồng hồ đo điện áp chiều đặt đầu chỉnh lưu cực phóng 23 - Dòng điện thứ cấp: Dòng điện thứ cấp đo đồng hồ thang đo milliampe Đồng hồ đo đặt đầu chỉnh lưu điều khiển điện áp tự động - Số lần phóng điện: Đồng hồ đo số lần phóng điện phút Rapper- Bộ gõ Bụi chất đống cực thu phóng loại bỏ cách gõ Bụi bám thành mảng hoàn toàn loại bỏ cách rung khí dao động lan truyền dọc theo điện cực Hệ thống gõ thiết kế để gõ theo cường độ tần số điều chỉnh theo điều kiện làm việc thực tế Mỗi chu kỳ làm việc thiết lập hệ thống phải khả trì gõ đặn thời gian dài Cực thu gõ theo số cách Một hệ thống gõ sử dụng búa đặt trục quay Khi trục quay, tay búa nện xuống đập xuống đỡ cực thu Cường độ gõ điều khiển trọng lượng búa độ dài tay búa Tần số gõ thay đổi cách hiệu chỉnh tốc độ tr ục quay Vì thế, cường độ gõ tần số gõ hiệu chỉnh theo thay đổi theo mật độ bụi Một hệ thống gõ khác sử dụng dụng cụ gõ xung từ Hình 14: Một hệ thống gõ điển hình ESP hệ thống xung gõ từ Một gõ xung từ chày thép nâng lên xung dòng điện cuộn dây Chày thép sau chuyển động trở lực trọng trường đập xuống 24 cần nối với nhiều cực hình 2.7 Tần số cường độ gõ th ể dễ dàng điều chỉnh hệ thống điều khiển dòng điện Tần số lần gõ vài phút tới vài với cường độ từ 10 ÷ 24g's Các gõ xung từ thường làm việc với tần số cao với cường độ gõ nhỏ so với gõ dùng trục búa nện Máng thu Khi bụi gõ xuống từ điện cực, chúng rơi xuống máng thu chứa trước hệ thống tải bụi chuyển Bụi cần chuyển sớm tốt để tránh tượng đóng cục, gây tắc nghẽn Các máng thu thiết kế dạng phễu với góc nghiêng 600C-700C để bụi dễ dàng trượt xuống cửa xả Một số hãng sản xuất chế tạo loại phễu xả bụi nhanh, cấu trúc bao gồm gõ, lỗ thông, gõ, b ộ rung ện Tấm gõ đơn giản phẳng bắt bulông hàn vào tâm thành phễu Khi bụi bị kẹt phễu tiến hành gõ vào để làm vụn bụi đóng cục thúc đẩy qua trình xả bụi Bộ rung ph ễu đơi sử dụng để loại bỏ bụi bám thành phễu Bộ rung phễu thi ết bị hoạt động điện cần thiết kế cẩn thận Hình 15: Máng thu bụi 25 Đối với thiết bị lọc bụi cho máy nghiền than phễu gom bụi ểm đặc biệt phần cuối phễu (cửa phễu) phần tử đốt nóng Phần tử làm việc thời gian lọc bụi nghỉ không làm việc Phần tử đốt nóng phòng ngừa ngưng độ ẩm phần chóp cuối phễu (là phần nguội nhanh nhất) Các hạt bụi dính kết vào ẩm vùng Do lối phễu nhanh chóng bị tắc nghẽn Phần tử đốt nóng phễu đóng ngắt rơ le nhiệt đặt mặt tường phễu Rơ le thứ hai đặt phần tử đốt nóng để bảo vệ khơng bị đốt nóng thái q Phần tử đốt nóng phễu cắt lọc bụi tĩnh điện bụi dừng lâu dài, ví dụ ngưng để bảo trì Khi dừng bảo trì, phần tử đốt nóng phễu tiếp tục đốt nóng 30 phút sau ngừng truyền khí khơ “qua lọc bụi” Khi khởi động lọc bụi, phần tử đốt nóng phễu phần tử đốt nóng sứ đỡ phải khởi động trước Vỏ Cấu trúc vỏ bao bọc điện cực đỡ thiết bị khung cứng gi ữ điện cực thẳng hàng Đặc biệt cấu trúc hỗ trợ quan tr ọng mặt l ọc bụi nóng thành phần lọc làm giãn nở co lại chênh lệch nhiệt độ ESP (400 độ C) khơng khí xung quanh (20 độ C) l ớn Sự chênh lệch nhiệt độ mức phá khớp vỏ phễu mối hàn Các điện cực thu điện cực xả thường treo theo chiều dọc ảnh hưởng lực hấp dẫn Điều cho phép yếu tố để mở rộng co lại thay đổi nhiệt độ mà không bị ràng buộc hay bóp méo Hệ thống tải bụi Bụi sau xả chuyển hệ thống tải bụi Các thi ết kế cho hệ thống đa dạng bao gồm hệ thống tải bụi kiểu vít, ki ểu băng tải trượt hay hệ thống băng tải dùng khí nén 26 Hình 16: ) a) Hệ thống tải bụi kiểu vít b) Hệ thống băng tải dùng khí nén c) Hệ thống tải bụi kiểu băng tải trượt Ngồi số phận quan trọng Electic vibrator- Bộ rung điện: Cực xả hay cực vầng quang cần gõ đ ể ngăn cản bụi bám nhiều gây trở ngại cho việc phóng hồ quang Điều thường thực cách sử dụng khí rung điện, thiết bị tạo rung động nhẹ dây cực xả Bộ rung động th ường đặt bên nắp lọc bụi liên kết với khung chịu áp lực thông qua nối Khung chịu áp lực phận đỡ 26 cực vầng quang (cực xả gọi cực vầng quang) Một cách điện, đặt n ối, cách ly dòng điện với gõ gõ Búa nện dành cho cực xả khung cứng: Cực xả khung cứng gõ búa nện Các búa nện hoạt động tương tự búa gõ bụi cho cực thu, búa đặt trục quay ngang Khi trục quay, búa n ện vào xà từ lan truyền rung động tới ống trung tâm hệ th ống cực xả, từ rũ bụi Hệ thống cửa xả bụi: Bụi lắng máng cần nhanh chóng chuyển hệ thống tải bụi, hệ thống chạy tự động điều khiển 27 tay Cấu tạo đơn giản hệ thống tải bụi hệ thống cửa trượt, bụi cần chuyển lấy ra, nhiên thiết bị phù hợp với hệ thống nhỏ.Một thiết bị xả bụi khác thiết bị xả bụi liên tục thường cài đặt ESP Thiết bị bao gồm hai van xả Khi bụi rơi xuống phễu, trọng lực bụi làm van mở bụi rơi xuống van 2, sau van xả bụi tự động đóng lại, trọng lực bụi tiếp tục làm mở van bụi thải ngoài.Ở ESP vừa hay cỡ lớn người ta sử dụng hệ thống xả bụi kiểu van quay Các van quay giống cánh cửa quay tròn, hai cánh van ghép lại đóng kín cửa xả động từ từ quay cánh để bụi xả Thiết bị nối đất: Trước vào bên lọc bụi, tất phần chịu điện áp cao cần phải nối đất tay cửa ki ểm tra Điều quan trọng để bảo vệ người, chống lại việc đóng vào điện áp cao sai lầm Khóa nối đất: Tất phần chịu điện áp cao lọc bụi tĩnh điện nối đất nhờ khóa nối đất, để tránh nguy hiểm nổ Khi khóa đóng tương ứng hệ thống phóng điện nối đất khơng hiệu ứng vầng quang hồ quang xảy bên lọc bụi Do ngăn ngừa nổ hỗn hợp khí Nếu thiết bị khơng làm việc, khóa nối đất nằm vị trí đóng hệ thống phóng điện nối đất Các nắp phòng nổ: Các nắp phòng nổ đặt chỗ thích hợp lọc bụi Khi vận hành bình thường nắp đóng kín Trong trường hợp phát nổ bên lọc bụi, nắp mở tăng áp suất nổ Vì làm giảm áp suất nổ bên trong, giữ giới hạn không gây thiệt hại cho vỏ thiết bị Việc thiết kế nắp phòng nổ phải bảo đảm phận nắp không bị long nổ, đồng thời đảm bảo nắp đóng lại tự động sau nổ Vì lý an tồn, nắp phòng nổ cần phải trì cách thường xuyên tin cậy Công việc bảo dưỡng thực thiết bị 28 lọc bụi không vận hành Sau lần nổ, cần phải kiểm tra lại n ắp phòng nổ III) Kết Luận Vấn đề bảo vệ môi trường đặt cho người nhiệm vụ vô to lớn nhằm bảo vệ cho lồi sinh vật sống Trái đất mơi trường sống tốt đẹp trình phát triển kinh tế nâng cao mức sống cho người không làm ảnh hưởng đến q trình sống khơng làm phá vỡ hệ cân sinh thái.Thi ết bị l ọc bụi tĩnh điện thiết bị hiệu lực để giảm thiểu nhiễm mơi trường khói bụi cơng nghiệp gây ra,đang áp dụng rộng rãi nhà máy nhiệt điện,xi măng nơi sử dụng nguồn lượng chất hóa thạch Đề tài đề cập đến nhiều vấn đề lọc bụi tĩnh điện.Sau thời gian tìm hiểu em rút kết luận sau: 1.Nghiên cứu chi tiết công nghệ sản xuất nhà máy xi măng Bỉm Sơn áp dụng nhà máy khác 2.Nghiên cứu nguyên lý công nghệ lọc bụi mà nhà máy xi măng sử dụng sản xuất Qua em thấy để tiếp cận công nghệ đại tiên tiến đòi hỏi phải đội ngũ cán bộ,kỹ sư chuyên ngành vận hành bảo dưỡng IV) Tài liêu tham khảo 1- Các trình thiết bị cơng nghiệp hóa chất thực phẩm tập , Nguyễn Bin, nxb khoa học kỹ thuật 2- file:///C:/Users/HOA/Downloads/[123doc]%20-%20phan-tich-daychuyen-cong-nghe-san-xuat-xi-mang-va-he-thong-loc-bui-tinh-dien-nhamay-xi-mang-bim-son%20(1).pdf 3- Công nghệ thiết bị sản xuất xi măng POOC LĂNG, Vũ Đình Đấu, nxb xây dựng 29 4- https://ximang.vn/cong-nghe-san-xuat/quy-trinh-san-xuat-va-cong-dung- cua-xi-mang-trong-xay-dung-10883.htm 30 ... nhân loại Ngày thi ết bị l ọc bụi làm s ạch khí nghiên cứu thành cơng xiclon, thi t bị lọc túi vải,ống venturi ,thi ết bị lọc bụi ,thi t bị lọc bụi điện Trong thi t bị lọc bụi, thi ết bị l ọc b... vào phần thi t kế thi t bị lọc bụi Các ngăn bụi ngăn hạt kết tủa lại khỏi dòng khí bề mặt phẳng nhẵn cấp điện áp vận hành cao Các thu nhận treo từ vỏ thi t bị lọc bụi tạo thành đường khí thi t bị... thống cửa trượt, bụi cần chuyển lấy ra, nhiên thi t bị phù hợp với hệ thống nhỏ.Một thi t bị xả bụi khác thi t bị xả bụi liên tục thường cài đặt ESP Thi t bị bao gồm hai van xả Khi bụi rơi xuống
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thi thủy cơ, bài thi thủy cơ, a) Bị ion hóa: Sự tác động của các nhân tố gây ion như tia phóng xạ , tia Rontgen,... các phần tử không khí bị ion hóa thành các ion và điện tử tự do. Sau khi chấm dứt các động gây ion, xảy ra quá trình ngược lại để tạo ra các phân tử trung hòa qua sự liê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn