Giáo án Tiếng việt 5 tuần 4 bài: Từ trái nghĩa

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 15:55

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ TRÁI NGHĨA I Mục đích yêu cầu: -Hiểu từ trái nghĩa, tác dụng -Biết tìm từ trái nghĩa câu đặt câu phân biệt từ trái nghĩa II Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng phụ viết nội dung BT1,2,3 -Từ điển TV II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS đọc đoạn văn miêu tả màu sắc tiết trước,NX,cho điểm 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : SGVtr107 HĐ2:Hình thành khái niệm: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo ,xác định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm Thảo luận nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết +phi nghĩa:trái với đạo lí.Cuộc đấu tranh có mục đích xấu xa, khơng người có lương tri ủng hộ +chính nghĩa:đúng cới đạo lí.Chiến đấu lẽ phải,chống lại xấu,chống lại áp bức,bất công Chúng có nghĩa trái ngược Nhóm khác bổ sung GV giới thiệu từ trái nghĩa-rút KL1 Nhiều HS nhắc lại …… - Em lấy 1VD VD:cao –thấp,lớn –bé,… Bài 2: -Gọi HS đọc đề 2,XĐyêu cầu -Gọi HS trình bày miệng sống-chết Bài 3: GVđọc câu hỏi HS nêu KL,rút KL2 HĐ3: Luyện tập thực hành Bài 1:làm miệng Bài 2:tiến hành tương tự Bài3: GV gọi nhiều HS phát biểu ý kiến vinh –nhục HS thảo luận nhóm Khi đặt từ trái nghĩa bên cạnh có tác dụng làm bật việc,sự vật,hoạt động ,trạng thái, … đối lập Nhiều HS nhắc lại phần ghi nhớ +đục –trong +rách-lành +đen-sáng +dở-hay HS làm vào VBT VD: Hồ bình-chiến tranh,xung đột,… … Lớp NX ,sửa sai Bài 4: Có thể đặt câu,mỗi câu chứa từ,cũng đặt câu chứa cặp VD: từ +Ông em thương yêu tất cháu.Ông chẳng ghét bỏ đứa HĐ4 :củng cố ,dặn dò +Đồn kết sống,chia rẽ chết -NX tiết học -ghi nhớ từ trái nghĩa vừa học -Học thuộc thành ngữ, tục ngữ ... Bài 4: Có thể đặt câu,mỗi câu chứa từ, cũng đặt câu chứa cặp VD: từ +Ông em thương yêu tất cháu.Ông chẳng ghét bỏ đứa H 4 :củng cố ,dặn dò +Đồn kết sống,chia rẽ chết -NX tiết học -ghi nhớ từ trái. .. thảo luận nhóm Khi đặt từ trái nghĩa bên cạnh có tác dụng làm bật việc,sự vật,hoạt động ,trạng thái, … đối lập Nhiều HS nhắc lại phần ghi nhớ +đục –trong +rách-lành +đen-sáng +dở-hay HS làm vào... chẳng ghét bỏ đứa H 4 :củng cố ,dặn dò +Đồn kết sống,chia rẽ chết -NX tiết học -ghi nhớ từ trái nghĩa vừa học -Học thuộc thành ngữ, tục ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng việt 5 tuần 4 bài: Từ trái nghĩa, Giáo án Tiếng việt 5 tuần 4 bài: Từ trái nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn