Toán 3 : Chia số có ba chữ cho số có một chữ số

6 51 1 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 18:10

Gi¸o viªn h­íng dÉn: TS §µo Quang Trung Ng­êi thiÕt kÕ : NguyÔn ThÞ H¶i YÕn Líp : §HSPTH K6 Bµi 70: Chia sè cã ba ch÷ sè Bµi 70: Chia sè cã ba ch÷ sè cho sè cho sè cã mét ch÷ sè cã mét ch÷ sè A-Mục tiêu Nắm được cách chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Biết vận dụng bài học và giải toán có lời văn Rèn tính cẩn thận và kiên trì khi làm toán PhÐp chia sè cã ba ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè a) 560 : 8 =? 560 8 7 5 0 0 0 0 0 b) 632 : 7 = ? 632 7 9 36 0 2 0 0 2 560 : 8 = 70 560 : 8 = 560 : 8 = 560 : 8 = 560 : 8 = 560 : 8 = 70 70 70 70 6 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 90 90 90 90 90 D¦ 2 D¦ 2 (D¦ 2) 90 56 0 632 LuyÖn tËp 350 7 480 4 490 7 400 5 361 3 725 6 5 35 00 0 0 0 8 04 00 0 0 0 7 49 00 0 0 0 1 3 0 6 2 6 0 1 0 0 1 1 4 08 2 8 0 0 0 0 0 1 6 12 2 12 05 0 0 5 350 : 7 = 50 490 : 7 = 70 480 : 4 = 120 400 : 5 = 80 361 : 3 = 120(D­ 1) 725 : 6 = 120 (D­ 5) Luyện tập Bài 2: Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày? Tóm tắt 7 ngày: 1 tuần 365 ngày: . Tuần Ngày? Lời giải Số tuần của năm đó là: 365 : 7 = 52 tuần dư 1 Số tuần và số ngày của năm đó là: 52 tuần và một ngày. Đáp số: 52 tuần và một ngày Bµi 3: § S ? 185 : 6 = 30( d­ 5) 283 7 28 4 03 § S ? 283 : 7 = 4( d­ 3) 185 6 3 18 05 0 0 5 § S LuyÖn tËp § § § § S . chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Biết vận dụng bài học và giải toán có lời văn Rèn tính cẩn thận và kiên trì khi làm toán PhÐp chia sè cã ba. 70 6 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 632 : 7 = 90 90 90 90 90 D¦ 2 D¦ 2 (D¦ 2) 90 56 0 632 LuyÖn tËp 35 0 7 480 4 490 7 400 5 36 1 3 725 6 5 35 00
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 3 : Chia số có ba chữ cho số có một chữ số, Toán 3 : Chia số có ba chữ cho số có một chữ số, Toán 3 : Chia số có ba chữ cho số có một chữ số

Bình luận về tài liệu toan-3-chia-so-co-ba-chu-cho-so-co-mot-chu-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP