Phân tích và đánh giá hệ thống thang bảng lương trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay

28 9 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2019, 08:16

Mục tiêu tôi nghiên cứu đề tài này là xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để thiết kế hệ thống thang, bảng lương mới theo chương trình cải cách tiền lương nhà nước giai đoạn 2004 - 2017. Phân tích và làm rõ thực trạng hệ thống thang bảng lương trong khu vực công hiện nay ở Việt Nam. Đánh giá sơ lược mặt đạt được và những hạn chế còn tồn đọng. Từ đó khuyến nghị một số ý kiến nhằm cải thiện hệ thống thang bảng lương. Tiền lương khu vực cơng PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm tiền lương khu vực công 1.2 Sơ lược thang lương, bảng lương 1.3 Vai trò hệ thống thang bảng lương khu vực công CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY .5 2.1 Tổng quan hệ thống thang bảng lương khu vực công 2.2 Thực trạng hệ thống thang bảng lương khu vực công 2.3 Đánh giá chung hệ thống thang bảng lương khu vực công 10 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG TRONG KHU VỰC CÔNG .13 KẾT LUẬN 15 PHỤ LỤC 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .27 Tiền lương khu vực cơng ĐẶT VẤN ĐỀ Chính sách tiền lương phận quan trọng hệ thống sách kinh tế - xã hội Trong năm qua, nhiều khó khăn, chiến tranh điều kiện kinh tế, Nhà nước ta ln trọng đến sách tiền lương, thường xuyên tiến hành cải tiến chế độ sách liên quan đến vấn đề tiền lương, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế phát triển cải thiện đời sống cán bộ, công nhân, viên chức Chế độ tiền lương gần (tháng 10-2004) đến 10 năm 10 năm kinh tế nước ta có nhiều thay đổi, kinh tế tăng trưởng mạnh, đời sống người lao động ngày nâng cao Mặc dù giai đoạn đầu, chế độ tiền lương phát huy tác dụng định, sau trở nên lạc hậu, bộc lộ nhiều nhược điểm trở thành yếu tố kìm hãm động lực làm việc người lao động Các nghiên cứu, đánh giá gần sách tiền lương hành hạn chế, như: nhiều thang, bảng lương, nhiều bậc treo, thang, bảng lương không khuyến khích người lao động nâng cao trình độ Vì thế, cải tiến sách tiền lương nói chung hệ thống thang lương, bảng lương phụ cấp nói riêng nước ta trở thành đòi hỏi khách quan, nhu cầu cấp bách toàn xã hội Để có sở cải cách tiền lương giai đoạn tới đòi hỏi phải nghiên cứu lý luận thực tiễn Đề tài: “Phân tích đánh giá hệ thống thang bảng lương khu vực công Việt Nam nay.” thực để nhằm đáp ứng u cầu Mục tiêu tơi nghiên cứu đề tài xây dựng sở lý luận thực tiễn để thiết kế hệ thống thang, bảng lương theo chương trình cải cách tiền lương nhà nước giai đoạn 2004 - 2017 Phân tích làm rõ thực trạng hệ thống thang bảng lương khu vực công Việt Nam Đánh giá sơ lược mặt đạt hạn chế tồn đọng Từ khuyến nghị số ý kiến nhằm cải thiện hệ thống thang bảng lương  Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống thang bảng lương  Phạm vi nghiên cứu: Trong khu vực công Nhà nước Việt Nam  Phương pháp nghiên cứu: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích liệu, phương pháp thu nhập thông tin Tiền lương khu vực công CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm tiền lương khu vực công Tiền lương khu vực công số tiền mà quan, tổ chức Nhà nước trả cho người lao động theo chế, sách Nhà nước thể hệ thống thang, bảng lương Nhà nước quy định 1.2 Sơ lược thang lương, bảng lương Thang lương: hệ thống thước đo, dung để đánh giá chất lượng lao động loại lao động cụ thể khác nhau, bảng quy định số bậc lương (mức lương), mức độ đãi ngộ lao động theo bậc từ thấp đến cao, tương ứng với tiêu chuẩn cấp bậc nghề công nhân Thang lương thiết kế với nhiều bậc lương phân biệt theo trình độ chun mơn khác để áp dụng công nhân kỹ thuật trực tiếp sản xuất – kinh doanh, gắn với tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề, mà tính chất mức độ phức tạp công việc phân chia rõ ràng Mỗi thang lương kết cấu gồm: Nhóm mức lương, số bậc lương, hệ số lương bội số lương  Nhóm mức lương: thang lương thiết kế theo chế độ tiền lương năm 1993 có từ đến nhóm mức lương theo chế độ tiền lương 2004 đến nhóm mức lương Nó phản ánh điều kiện tính chất phức tạp lao động Trong thang lương điều kiện lao động khó khăn, phức tạp xếp nhóm mức lương cao  Số bậc lương: số bậc thang lương nhiều hay tùy thuộc vào mức độ phức tạp nghề xác định sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề  Hệ số lương: hệ số so sánh mức lương bậc với mức lương bậc thang lương Nó rõ mức lương cơng nhân bậc trả cao mức lương bậc lần  Bội số lương: hệ số phản ánh mức lương bậc cao gấp mức lương bậc thấp lần Tiền lương khu vực công Bảng lương: bảng xác định quan hệ tỷ lệ tiền lương người lao động nghề theo chức danh nghề nghiệp Bảng lương xây dựng để xếp lương cho công nhân gián tiếp trực tiếp sản xuất làm việc nghề mà tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề khó khơng phân chia nhiều mức rõ rệt, đặc điểm cơng việc bố trí cơng nhân theo cương vị trách nhiệm cơng tác Lúc trình độ tay nghề người lao động thường đánh giá dựa vào kinh nghiệm thâm niên nghề nghiệp họ Để xây dựng thang, bảng lương phải tiến hành xác định yếu tố: Xây dựng chức danh nghề thang, bảng lương; xác định bội số thang, bảng lương; xác định mức lương thấp thang, bảng lương; xác định số bậc xác định hệ số lương bậc Phân loại bảng lương khu vực công:  Bảng lương khu vực Quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể;  Bảng lương khu vực Hành nghiệp;  Bảng lương khu vực lực lượng vũ trang 1.3 Vai trò hệ thống thang bảng lương khu vực công Thang bảng lương có vai trò quan trọng quan, doanh nghiệp tổ chức, quản lý lao động cách có hiệu quả, đảm bảo việc trả lương cho người lao động gắn với mức độ hồn thành cơng việc mà họ đảm nhận Ở nước ta, hệ thống thang lương, bảng lương có vai trò chủ yếu sau:  Đối với quan, doanh nghiệp Là sở để thỏa thuận tiền lương ký kết hợp đồng lao động Tùy theo tính chất, mức độ phức tạp, tầm quan trọng công việc đảm nhận mức lương hình thành thị trường lao động, người sử dụng lao động người lao động lựa chọn mức lương định thang lương, bảng lương để thỏa thuận ghi hợp đồng lao động Hệ thống thang, bảng lương thang giá trị thống đảm bảo trả lương công người lao động có trình độ chun mơn – kỹ thuật, tay nghề đảm nhận công việc giống phạm vi quan, doanh nghiệp, ngành Là sở để xác định hệ số lương phụ cấp lương bình qn tính đơn giá chi phí tiền lương Trên sở số lao động làm việc doanh nghiệp hệ số lương cấp bậc, Tiền lương khu vực công chuyên môn, nghiệp vụ, người sử dụng lao động tính mức tiền lương bình quân phụ cấp bình quân để xác định đơn giá tiền lương sản phẩm, cơng việc cụ thể để khốn cho người lao động Đồng thời, người sử dụng lao động dùng để xác định chi phí tiền lương chi phí chung doanh nghiệp Là sở để thực chế độ nâng bậc lương theo thỏa thuận hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể Để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ, đóng góp nhiều vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, quan, năm dựa vào thang, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, nhu cầu cơng việc, đòi hỏi doanh nghiệp tổ chức nâng bậc lương, nâng ngạch lương cho người lao động Là sở để đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Theo quy định pháp luật lao động, hệ thống thang, bảng lương dùng để đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giải số chế độ khác cho người lao động  Đối với Nhà nước Thang, bảng lương thang đo giá trị, làm cở để Nhà nước tính tốn, thẩm định chi phí đầu vào doanh nghiệp Nhà nước; làm sở để xác định tính tốn khoản thu nhập chịu thuế; để Nhà nước tra, kiểm tra, giám sát việc thực chế độ người lao động; đồng thời giúp xử lý, giải tranh chấp tiền lương Tiền lương khu vực công CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tổng quan hệ thống thang bảng lương khu vực công Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; phạm vi điều chỉnh: cán bộ, công chức, viên chức quan Nhà nước, đơn vị nghiệp Nhà nước, cán chuyên trách công chức xã, phường, thị trấn, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sỹ, công nhân quan , đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (gồm công an, quân đội) Quy định bảng lương sau: (Xem chi tiết phụ lục đính kèm)  Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp  Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức quan nhà nước  Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp Nhà nước  Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ quan nhà nước đơn vị nghiệp Nhà nước  Bảng 5: Bảng lương cán chuyên trách xã, phường, thị trấn  Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân  Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân 2.2 Thực trạng hệ thống thang bảng lương khu vực công Với mức lương tối thiểu chung quy định Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 203/2004/NĐ-CP Chính phủ 290.000 đồng/tháng.1  Đối với bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp Chính phủ, 2004 Nghị định số 203/2004/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu Tiền lương khu vực công Áp dụng đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) lĩnh vực trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hoá - nghệ thuật Hệ số lương cao 9.40 (Bậc 2), thấp 8.80 (Bậc 1) Chênh lệch hệ số lương cao thấp 0.6 Mức lương thực từ 01/10/2004 cao 2.726.000 đồng (Bậc 2), thấp 2.552.000 đồng (Bậc 1), mức chênh lệch hai mức lương 174.000 đồng  Thang bảng lương khu vực Quản lý Nhà nước, Đảng, đồn thể Trong nhóm bao gồm bảng: Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức quan Nhà nước Bảng 5: Bảng lương cán chuyên trách xã, phường , thị trấn  Đối với bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức quan Nhà nước Áp dụng với nhóm ngạch: Cơng chức loại A3, Cơng chức loại A2, Công chức loại A1, Công chức loại A0, Công chức loại B Cơng chức loại C Mỗi nhóm lại bao gồm đối tượng cụ thể khác (Xem chi tiết phụ lục đính kèm) Hệ số lương ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 C3) tính yếu tố điều kiện lao động cao bình thường  Cơng chức loại A3 có bậc lương, dù có bậc lương hệ lương mức lương thực lại cao tất nhóm cơng chức (Bậc nhóm A3.1, nhóm A3.2 có hệ số lương 8.00 7.55 tương ứng với mức lương 2.320.000 2.189.500 đồng)  Công chức loại B C có 12 bậc lương, nhóm có nhiều bậc lương hệ số lương thấp loại công chức Cụ thể bậc lương thấp bậc (công chức loại C1) 1,65 với mức lương 478.500 đồng; cơng chức loại C2 có hệ số lương 1.50 với mức lương 435.000 đồng cơng chức loại C3 có hệ số lương 1.35 với mức lương tương ứng 391.500 đồng Mức chênh lệch bậc lương liền kề hệ số lương cụ thể ở: + Công chức loại A3 0,36 hệ số lương 104.400 đồng + Công chức loại A2 0,34 hệ số lương 98.600 đồng Tiền lương khu vực công + Công chức loại A1 0,33 hệ số lương 95.700 đồng + Công chức loại A0 0,31 hệ số lương 89.900 đồng + Công chức loại B 0,2 hệ số lương 58.000 đồng + Công chức loại C 0,18 hệ số lương 52.200 đồng Các loại công chức từ A3 đến C tăng dần số bậc lương từ bậc lương tăng lên 12 bậc lương hệ số lương mức lương giảm dần theo loại cơng chức đối tượng áp dụng loại khác nhau, chức vụ từ cao đến thấp nên hệ số lương từ cao đến thấp Ví dụ A3.1 áp dụng đối tượng chuyên viên cao cấp loại A2.1 chuyên viên , loại A1 chuyên viên…  Đối với bảng 5: Bảng lương cán chuyên trách xã, phường, thị trấn Các đoàn thể cấp xã bao gồm : Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh (Xem chi tiết phụ lục đính kèm) Ở bảng lương có bậc lương  Bậc lương mức lương cao Bí Thư đảng ủy bậc 2,85 bậc 2,35 (ứng với mức lương 826.500 đồng 681.500 đồng)  Chức danh lãnh đạo Trưởng đoàn thể, Ủy viên Ủy ban nhân dân có bậc lương thấp bậc 2,25 (mức lương 652.500 đồng) bậc 1,75 (mức lương 507.500 đồng) Mức chênh lệch bậc cao thấp 0,6 bậc Mức chênh lệch chức vụ 0,2 (ví dụ 2,35 ; 2,15 ; 1,95 ; 1,75 bậc 1) Khoảng cách bậc bậc 0,3 tương ứng với khoảng cách mức lương 145.000 đồng  Thang bảng lương khu vực Hành nghiệp Trong nhóm bao gồm bảng: Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp Nhà nước Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ quan nhà nước đơn vị nghiệp Nhà nước Tiền lương khu vực công  Đối với bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp Nhà nước Đối tượng cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp nhà nước Nhóm ngạch Viên chức loại A3, A2, A1, A0, B C Mỗi nhóm lại bao gồm đối tượng cụ thể khác (Xem chi tiết phụ lục đính kèm) Các bậc lương tương tự bảng nhiều bậc thấp 12 bậc Hệ số lương mức lương giảm dần theo loại cơng chức đối tượng áp dụng loại khác nhau, chức vụ từ cao đến thấp nên hệ số lương từ cao đến thấp Hệ số mức lương cao 8,00 ứng với 2.320.000 đồng (bằng với mức bảng 2) Hệ số mức lương thấp 1,50 ứng với 435.000 đồng Sự chênh lệch bậc lương liền hệ số lương với bảng 2: + Công chức loại A3 0,36 hệ số lương 104.400 đồng + Công chức loại A2 0,34 hệ số lương 98.600 đồng + Công chức loại A1 0,33 hệ số lương 95.700 đồng + Công chức loại A0 0,31 hệ số lương 89.900 đồng + Công chức loại B 0,2 hệ số lương 58.000 đồng + Công chức loại C 0,18 hệ số lương 52.200 đồng Khoảng cách bậc lương chênh lệch không đáng kể so với thời gian nâng bậc, hệ số lương khởi điểm ngạch có trình độ đại học 2,34; ngạch nhân viên văn thư 1,35; nhân viên phục vụ 1,0 thấp chưa khuyến khích người lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  Đối với bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành phục vụ quan nhà nước đơn vị nghiệp Nhà nước Nhóm ngạch nhân viên bao gồm: Lái xe xơ quan, Kỹ thuật viên đánh máy, Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên đánh máy, Nhân viên bảo vệ, Nhân viên văn thư, Nhân viên phục vụ (Xem chi tiết phụ lục đính kèm) Tất nhóm ngạch nhân viên có 12 bậc lương  Bậc lương cao 4,03 với mức lương 1.167.700 đồng ứng với Lái xe quan Kỹ thuật viên đánh máy Tiền lương khu vực công  Bậc lương thấp 1.00 với mức lương 290.000 đồng tương ứng với Nhân viên phụ vụ Sự chệnh lệch bậc lương nâng 0,18 , mức lương chênh lệch 52.200 đồng tất ngạch nhân viên  Thang bảng lương khu vực lực lượng vũ trang Nhóm bao gồm bảng: Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quan đội Nhan dân chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân  Đối với bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân Trong bảng có bảng bảng lương cấp bậc quân hàm Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân sĩ quan công an nhân dân (Xem chi tiết phụ lục đính kèm) Bảng lương cấp bậc quan hàm có 15 cấp bậc xếp từ cao xuống thấp  Cấp bậc quân hàm cao Đại tướng với hệ số lương mức lương cao 10,04 3.016.000 đồng  Cấp bậc quân hàm thấp Hạ sĩ với hệ số lương mức lương thấp 3,20 928.000 đồng Khoảng cách hệ số lương 0,6 (cụ thể Đại tướng hệ số 10,4; Thượng tướng hệ số 9,80; Trung tướng hệ số 9,20; Thiếu tướng hệ số 8,60….) Khoảng cách mức lương 174.000 đồng (cụ thể Đại tướng 3.016.000 đồng ; Thượng tướng 2.842.000 đồng; Trung tướng 2.668.000 đồng…) Khoảng cách hệ số lần nâng lương lần lần 0,4 Ngoại trừ cấp bậc quân hàm Đại tá 0,2 Cấp bậc quân hàm Thượng úy 0,35 Khoảng cách mức lương lần nâng lương lần lần 116.000 Trừ cấp bậc quân hàm đại tá 58.000 Thượng úy 101.500 đồng  Đối với bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quan đội Nhan dân chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân Đối với Lực lượng vũ trang theo cấp bậc quân hàm (thực theo pháp luật Tiền lương khu vực công việc thực chế độ tiền lương chưa đảm bảo nguyên tắc hưởng lương theo trình độ cơng việc giao CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG TRONG KHU VỰC CÔNG Việc cải tiến hệ thống thang lương, bảng lương phải nằm khung chung cải tiến chế độ tiền lương phục vụ mục tiêu chiến lược đề án cải cách tiền lương nhà nước Việc thiết kế thang bảng lương phải dựa sở khoa học kế thừa tiến hệ thống thang bảng lương trước đồng thời khắc phục hạn chế thang, bảng lương cũ Thang bảng lương phải bao quát ngành, lĩnh vực đối tượng liên quan, không phức tạp, chồng chéo lẫn có cân đối hài hoà, bảo đảm tương quan đối tượng, ngành lĩnh vực Cải tiến tiền lương nói chung cải tiến hệ thống thang bảng lương nói riêng liên quan đến quyền lợi nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, thế, khơng thể giải vấn đề mà phải bước, có trọng điểm Tăng cường lực cho quan hoạch định nghiên cứu sách có liên quan đến lao động tiền lương Đồng thời tạo điều kiện pháp lý để đoàn thể, tổ chức trị xã hội tham gia việc hoạch định thực sách lao động tiền lương Tổ chức phận nghiên cứu hoạch định sách tiền lương, phận kiểm tra, giám sát thực sách tiền lương phù hợp với yêu cầu quản lý Kịp thời phát xử lý vướng mắc phát sinh vấn đề tiền lương, thu nhập đề xuất với Nhà nước việc điều chỉnh bổ sung, sửa đổi phát sinh điểm bất hợp lý 13 Tiền lương khu vực công Việc thiết kế thang lương, bảng lương phải bảo đảm số nguyên tắc chủ yếu: Một là, thang lương, bảng lương phải góp phần vào việc trả lương theo chất lượng lao động khuyến khích nâng cao trình độ người lao động Hai là, thang lương, bảng lương phải trở thành cơng cụ để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật Họ tích cực học tập cách để nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật, khơng chạy theo chức vụ, yên tâm làm việc lâu dài ngành nghề, nơi làm việc quan trọng nặng nhọc, hấp dẫn khó khăn gian khổ… nhằm bảo đảm đủ nguồn lao động cung cấp cho nhu cầu công việc làm việc với suất lao động ngày cao chất lượng công việc ngày tốt Ba là, thang lương, bảng lương phải thiết kế đơn giản, dễ hiểu, tránh trùng lặp có phân biệt rõ ràng bậc lương, loại ngạch Muốn vậy, từ nhiều thang lương, bảng lương với phân biệt chưa đáng kể, cần thu gọn thành số thang lương, bảng lương cần thiết, có phân biệt vừa có tác dụng thu hút lao động, khuyến khích tăng suất lao động, vừa có tác dụng xếp chuyển đổi từ thang, bảng lương cũ sang thang, bảng lương cải tiến tiền lương Bốn là, thang lương, bảng lương cần áp dụng lĩnh vực hành nhà nước, lực lượng vũ trang tham khảo vận dụng lĩnh vực khác Lĩnh vực hành nhà nước (bao gồm cơng chức chun mơn sở), Đảng đồn thể, tồ án, kiểm sát, tra, kiểm tra… cần thực nghiêm chỉnh hệ số vấn đề khác quy định; lĩnh vực khác tuỳ theo điều kiện cụ thể thực tham khảo hệ số quy định để áp dụng linh hoạt lĩnh vực nghiệp có thu, doanh nghiệp nhà nước khu vực khác 14 Tiền lương khu vực công KẾT LUẬN Các bất cập, hạn chế lớn hệ thống thang bảng lương làm cho sách tiền lương trở thành điểm nghẽn sách kinh tế- xã hội, trở ngại tiến trình phát triển, xây dựng hệ thống trị, máy nhà nước khoa học, sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu Cải cách sách tiền lương yêu cầu thiết Không phải thiếu phương án giải quyết, khắc phục mà phải thống nhận thức, có tâm trị cao để thực cải cách sách tiền lương, đặc biệt hệ thống thang bảng lương cách đồng bộ, triệt để Những phân tích cho thấy đến lúc phải có bước đột phá thật việc tiếp tục cải cách sách tiền lương, không vấn đề tạo nguồn tài để tăng lương tối thiểu đơn mà vấn đề nghiệp vụ tiền lương, nghĩa cải cách hệ thống thang bảng lương khắc phục hạn chế, bất cập xuất phát từ đòi hỏi khách quan sống Bài viết phân tích làm rõ ưu nhược điểm, đồng thời đề xuất số kiến nghị nhầm cải thiện hệ thống thang bảng lương khu vực công nước ta 15 Tiền lương khu vực công PHỤ LỤC Bảng BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12 /2004 Chính phủ) Đơn vị tính: 1.000 đồng Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Bậc Bậc 8.80 9.40 2,552.0 2,726.0 16 Bảng BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ) Đơn vị tính: 1.000 đồng Z Nhóm ngạch Cơng chức loại A3 a Nhóm (A3.1) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 b Nhóm (A3.2) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Công chức loại A2 a Nhóm (A2.1) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 b Nhóm (A2.2) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Công chức loại A1 Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 6.20 6.56 1,798.0 1,902.4 6.92 2,006.8 7.28 2,111.2 7.64 2,215.6 8.00 2,320.0 5.75 6.11 1,667.5 1,771.9 6.47 1,876.3 6.83 1,980.7 7.19 2,085.1 7.55 2,189.5 4.40 4.74 1,276.0 1,374.6 5.08 1,473.2 5.42 1,571.8 5.76 1,670.4 4.00 4.34 1,160.0 1,258.6 4.68 1,357.2 5.02 1,455.8 3.00 870.0 3.33 965.7 2.34 678.6 Bậc 2.67 774.3 Bậc Bậc 6.10 1,769.0 6.44 1,867.6 6.78 1,966.2 5.36 1,554.4 5.70 1,653.0 6.04 1,751.6 6.38 1,850.2 3.66 1,061.4 3.99 1,157.1 4.32 1,252.8 4.65 1,348.5 Bậc Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 4.98 1,444.2 17 Công chức loại A0 Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Công chức loại B Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Công chức loại C a Nhóm (C1) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 b Nhóm (C2) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 c Nhóm (C3) Hệ số lương Mức lương thực cc01/10/2004 2.10 609.0 2.41 698.9 2.72 788.8 3.03 878.7 3.34 968.6 3.65 1,058.5 3.96 1,148.4 4.27 1,238.3 4.58 4.89 1,328.2 1,418.1 1.86 539.4 2.06 597.4 2.26 655.4 2.46 713.4 2.66 771.4 2.86 829.4 3.06 887.4 3.26 945.4 1.65 478.5 1.83 530.7 2.01 582.9 2.19 635.1 2.37 687.3 2.55 739.5 2.73 791.7 2.91 843.9 3.09 896.1 3.27 948.3 1.50 435.0 1.68 487.2 1.86 539.4 2.04 591.6 2.22 643.8 2.40 696.0 2.58 748.2 2.76 800.4 2.94 852.6 3.12 904.8 3.30 957.0 3.48 1,009.2 1.35 391.5 1.53 443.7 1.71 495.9 1.89 548.1 2.07 600.3 2.25 652.5 2.43 704.7 2.61 756.9 2.79 809.1 2.97 861.3 3.15 913.5 3.33 965.7 3.46 3.66 3.86 4.06 1,003.4 1,061.4 1,119.4 1,177.4 3.45 3.63 1,000.5 1,052.7 18 Bảng BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ) Đơn vị tính: 1000 đồng Z Nhóm ngạch Viên chức loại A3 a Nhóm (A3.1) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 b Nhóm (A3.2) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Viên chức loại A2 a Nhóm (A2.1) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 b Nhóm (A2.2) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Viên chức loại A1 Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 6.20 6.56 1,798.0 1,902.4 6.92 2,006.8 7.28 2,111.2 7.64 2,215.6 8.00 2,320.0 5.75 6.11 1,667.5 1,771.9 6.47 1,876.3 6.83 1,980.7 7.19 2,085.1 7.55 2,189.5 4.40 4.74 1,276.0 1,374.6 5.08 1,473.2 5.42 1,571.8 5.76 1,670.4 4.00 4.34 1,160.0 1,258.6 4.68 1,357.2 5.02 1,455.8 3.00 870.0 3.33 965.7 2.34 678.6 Bậc 2.67 774.3 Bậc Bậc Bậc 6.10 1,769.0 6.44 1,867.6 6.78 1,966.2 5.36 1,554.4 5.70 1,653.0 6.04 1,751.6 6.38 1,850.2 3.66 1,061.4 3.99 1,157.1 4.32 1,252.8 4.65 4.98 1,348.5 1,444.2 Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 19 Viên chức loại A0 Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Viên chức loại B Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Viên chức loại C a Nhóm (C1) Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 b Nhóm (C2): Nhân viên nhà xác Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 c Nhóm (C3): Y công Hệ số lương Mức lương thực cc01/10/2004 2.10 609.0 2.41 698.9 2.72 788.8 3.03 878.7 3.34 968.6 3.65 1,058.5 3.96 1,148.4 4.27 4.58 4.89 1,238.3 1,328.2 1,418.1 1.86 539.4 2.06 597.4 2.26 655.4 2.46 713.4 2.66 771.4 2.86 829.4 3.06 887.4 3.26 945.4 1.65 478.5 1.83 530.7 2.01 582.9 2.19 635.1 2.37 687.3 2.55 739.5 2.73 791.7 2.91 843.9 3.09 896.1 3.27 948.3 3.45 3.63 1,000.5 1,052.7 2.00 580.0 2.18 632.2 2.36 684.4 2.54 736.6 2.72 788.8 2.90 841.0 3.08 893.2 3.26 945.4 3.44 997.6 3.62 1,049.8 3.80 3.98 1,102.0 1,154.2 1.50 435.0 1.68 487.2 1.86 539.4 2.04 591.6 2.22 643.8 2.40 696.0 2.58 748.2 2.76 800.4 2.94 852.6 3.12 904.8 3.46 3.66 1,003.4 1,061.4 3.86 4.06 1,119.4 1,177.4 3.30 957.0 3.48 1,009.2 20 Bảng BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THỪA HÀNH, PHỤC VỤ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ) Đơn vị tính: 1.000 đồng Z Nhóm ngạch Lái xe quan Kỹ thuật viên đánh máy Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Nhân viên kỹ thuật Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Nhân viên đánh máy Nhân viên bảo vệ Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Nhân viên văn thư Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Nhân viên phục vụ Hệ số lương Mức lương thực Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 2.05 594.5 2.23 646.7 2.41 698.9 2.59 751.1 2.77 803.3 2.95 855.5 3.13 907.7 3.31 959.9 3.49 1,012.1 3.67 1,064.3 3.85 4.03 1,116.5 1,168.7 1.65 478.5 1.83 530.7 2.01 582.9 2.19 635.1 2.37 687.3 2.55 739.5 2.73 791.7 2.91 843.9 3.09 896.1 3.27 948.3 3.45 3.63 1,0005 1,052.7 1.50 435.0 1.68 487.2 1.86 539.4 2.04 591.6 2.22 643.8 2.40 696.0 2.58 748.2 2.76 800.4 2.94 852.6 3.12 904.8 3.30 957.0 3.48 1,008.2 1.35 391.5 1.53 443.7 1.71 495.9 1.89 548.1 2.07 600.3 2.25 652.5 2.43 704.7 2.61 756.9 2.79 809.1 2.97 861.3 3.15 913.5 3.33 965.7 1.00 290.0 1.18 342.2 1.36 394.4 1.54 446.6 1.72 498.8 1.90 551.0 2.08 603.2 2.26 655.4 2.44 707.6 2.62 759.8 2.80 812.0 2.98 864.2 21 Bảng BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ) Đơn vị tính: 1.000 đồng STT Chức danh lãnh đạo Bậc Bậc Hệ số lương 2.35 2.85 Mức lương thực 01/10/2004 681.5 826.5 Hệ số lương 2.15 2.65 Mức lương thực 01/10/2004 623.5 768.5 Hệ số lương 1.95 2.45 Mức lương thực 01/10/2004 565.5 710.5 Hệ số lương 1.75 2.25 Mức lương thực 01/10/2004 507.5 652.5 Bí thư đảng uỷ Phó Bí thư đảng uỷ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thường trực đảng uỷ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Trưởng đoàn thể Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Bảng 22 BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN; SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ) Bảng lương cấp bậc quân hàm Đơn vị tính: 1.000 đồng Số TT Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Đại tướng 10.40 3,016.0 Thượng tướng 9.80 2,842.0 Trung tướng 9.20 2,668.0 Thiếu tướng 8.60 2,494.0 Đại tá 8.00 2,320.0 Thượng tá 7.30 2,117.0 Trung tá 6.60 1,914.0 Thiếu tá 6.00 1,740.0 Đại uý 5.40 1,566.0 10 Thượng uý 5.00 1,450.0 11 Trung uý 4.60 1,334.0 12 Thiếu uý 4.20 1,218.0 13 Thượng sĩ 3.80 1,102.0 14 Trung sĩ 3.50 1,015.0 15 Hạ sĩ 3.20 928.0 23 Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân sĩ quan công an nhân dân Đơn vị tính: 1.000 đồng STT Cấp bậc quân hàm Mức lương thực 01/10/2004 Mức lương thực 01/10/2004 Mức lương thực 01/10/2004 Mức lương thực 01/10/2004 2,494.0 7.70 8.10 2,233.0 2,349.0 7.00 7.40 2,030.0 2,146.0 6.40 6.80 1,856.0 1,972.0 5.80 6.20 1,682.0 1,798.0 5.35 5.70 1,551.5 1,653.0 Đại uý Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 2,436.0 Thiếu tá Hệ số lương 8.60 Trung tá Hệ số lương 8.40 Thượng tá Hệ số lương Nâng lương lần Đại tá Hệ số lương Nâng lương lần Thượng uý Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 24 Bảng BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ) Đơn vị tính: 1.000 đồng Z Nhóm ngạch Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp a Nhóm Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 b Nhóm Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp a Nhóm Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 b Nhóm Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 3.85 4.20 1,1165 1,218.0 4.55 1,319.5 4.90 1,421.0 5.25 1,522.5 5.60 1,624.0 5.95 1,725.5 6.30 6.65 7.00 1,827.0 1,928.5 2,030.0 7.35 7.70 2,131.5 2,233.0 3.65 4.00 1,058.5 1,160.0 4.35 1,261.5 4.70 1,363.0 5.05 1,464.5 5.40 1,566.0 5.75 1,667.5 6.10 6.45 6.80 1,769.0 1,870.5 1,972.0 7.15 7.50 2,073.5 2,175.0 3.50 3.80 1,015.0 1,102.0 4.10 1,189.0 4.40 1,276.0 4.70 1,363.0 5.00 1,450.0 5.30 1,537.0 5.60 5.90 6.20 1,624.0 1,711.0 1,798.0 3.80 1,102.0 4.10 1,189.0 4.40 1,276.0 4.70 1,363.0 5.00 1,450.0 5.30 5.60 5.90 1,537.0 1,624.0 1,711.0 3.20 928.0 Bậc 3.50 1,000.5 Bậc Bậc Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 25 a Nhóm Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 b Nhóm Hệ số lương Mức lương thực 01/10/2004 3.20 928.0 3.45 1,000.5 3.70 1,073.0 3.95 1,145.5 4.20 1,218.0 4.45 1,290.5 4.70 1,363.0 4.95 5.20 5.45 1,435.5 1,508.0 1,580.5 2.95 855.5 3.20 928.0 3.45 1,000.5 3.70 1,073.0 3.95 1,145.5 4.20 1,218.0 4.45 1,290.5 4.70 4.95 5.20 1,363.0 1,435.5 1,508.0 26 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ, 2004 Nghị định số 203/2004/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu.(Ban hành ngày 14/12/2004) Chính phủ, 2004 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang (Ban hành ngày 14/12/2004) Đặng Như Lợi, 2016 Nghịch lý bảng lương công chức Việt Nam Phạm Mai, (19/06/2011) Bàn định hướng cải cách tiền lương khu vực hành Nhà nước 27 ... tích liệu, phương pháp thu nhập thông tin Tiền lương khu vực công CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm tiền lương khu vực công Tiền lương khu vực công số tiền mà quan, tổ chức Nhà nước trả cho người... bảng lương khu vực công:  Bảng lương khu vực Quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể;  Bảng lương khu vực Hành nghiệp;  Bảng lương khu vực lực lượng vũ trang 1.3 Vai trò hệ thống thang bảng lương khu. .. tranh chấp tiền lương Tiền lương khu vực công CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tổng quan hệ thống thang bảng lương khu vực công Theo Nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đánh giá hệ thống thang bảng lương trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay, Phân tích và đánh giá hệ thống thang bảng lương trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn