Dạy thêm văn 7

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (11474 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 112
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 10:10

Mô tả: Giáo án dạy thêm Ngữ Văn 7 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuyên Tuần 7 : Ngày soạn: Ngày dạy: Bài tập A. Mục tiêu cần đạt: - Giúp học sinh ôn lại các kiến thức đã học về văn bản Cổng tr ờng mở ra , ôn tập các kiến thức đã học về từ ghép. - Làm tốt các bài tập về những đợn vị kiến thức đã học này. B. Chuẩn bị: - Thầy: Soạn bài, nghiên cứu tài liệu. - Trò: Ôn tập kiến thức cũ. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: GV: Giới thiệu bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt GV: Cho Hs làm các bài tập trắc nghiệm (bài 1 trang 1 sách bài tập trắc nghiêm Ngữ Văn 7) HS: Theo dõi các bài tập trong sách, suy nghĩ làm bài., trả lời. GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Nhận xét , nêu đáp án đúng . HS: Chữa các bài tập trong sách giáo khoa. GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Nhận xét , nêu đáp án đúng . I.Trắc nghiệm: * Đáp án: Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: D Câu 4: Sách vở, lớp học, hoàn càu, chiến thắng. Câu 5: B Câu 6: C Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: D Câu 11: Chính phụ Đẳng lập Xoài tợng, nhãn lồng, chim sâu, nhà khách, nhà nghỉ, Các từ còn lại. II. Bài tập. 1. Bài 1.3 (SBTNV). - Con: Háo hức , thể hiện rõ qua việc cản nhận mình đã lớn rồi và hành động nhơ một đứa tre đã lớn thật sự: Giúp mẹ dọn nhà từ lúc chiều. - Mẹ: Bâng khuâng, xao xuyến, thể 1 Gi¸o ¸n d¹y thªm Ng÷ V¨n 7 Gi¸o viªn: Ngun V¨n Tuyªn hiƯn qua viƯc n»m thao thøc c¶ ®ªm mµ kh«ng ngđ ®ỵc. MĐ lªn giêng, tr»n träc suy nghÜ hÕt chun nµy ®Õn chun kh¸c… 2. Bµi 2.3 (SBTNV). - §¸p ¸n: b, d. 3. Bµi 3.3 (SBTNV). Bµi v¨n lµ lêi t©m sù cđa ngêi mĐ, t- ëng nh lµ nãi víi con nhng thùc ra lµ ®ang t©m sù víi chÝnh b¶n th©n m×nh, nãi víi chÝnh m×nh chø kh«ng ph¶I nãi víi con. Mơc ®Ých cđa bµi viÕt lµ miªu t¶ tam tr¹ng cđa ngêi mĐ vµo ®ªm tríc ngµ y khai trêng cđa con, c¸ch viÕt nµy ®É gióp t¸c gi¶ ®I s©u vµo miªu t¶ t©m tr¹ng håi hép tinh tÕ cđa ngêi mĐ, xao xun, bang khu©ng… nh÷ng ®iỊu mµ nhiỊu khi ta kh«ng thĨ nãi trùc tiÕp ra ®ỵc. 5. Bµi 5.3 (SBTNV). - §ã lµ thÕ giíi cđa nh÷ng ®iỊu hay lÏ ph¶I,cđa t×nh th¬ng vµ ®¹o lÝ lµm ngêi. - §ã lµ thÕ giíi cđa ¸nh s¸ng tri thøc, cđa nh÷nghiĨu biÕt lÝ thó vµ k× diƯu,mµ nh©n lo¹i hµng ngµn v¹n n¨m mãi cã thĨ tÝch l ®ỵc. - §ã lµ thÕ giíi cđa t×nh b¹n vµ t×nh thÇy trß cao ®Ưp thủ chung. - lµ thÕ giíi cđa nh÷ng íc m¬ vµ kh¸t väng bay bỉng. - ThÕ giíi cđa niÕm tin, hi väng…nhµ trêng lµ tÊt c¶ cđa ti th¬ cđa mçi con ngêi. 6 Bài tập 1: (T15) Phân loại từ ghép - Từ ghép chính phụ: lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ. - Từ ghép đẳng lập: Suy nghó, chài lưới, cây cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi. 2 Gi¸o ¸n d¹y thªm Ng÷ V¨n 7 Gi¸o viªn: Ngun V¨n Tuyªn HS: lµm bµi. -Tr×nh bµy. Gv: nhËn xÐt, bỉ sung. 7. B µi 2/15 : - bót mùc, thíc vu«ng, ma bơi, lµm méc, ¨n cam, tr¾ng hång, vui m¾t, nh¸t gan. 8. B µi 4/15 : Không thể nói “1cuốn sách vở” được vì: Sách và vở là 2 cuốn ≠ nhau. - Sách là do BGD xuất bản để học, xem. - Vở dùng để ghi bài. ⇒ Cuốn sách vở gộp lại thì không có nghóa 9. BT3: (16): Phân tích cấu tạo từ ghép - Máy hơi nước. - Than tổ ong 10. Bµi tËp : ViÕt mét ®o¹n v¨n cã sư dơng tõ ghÐp ( kho¶ng 10 c©u) nãi vỊ häc tËp. ChØ râ c¸c lo¹i tõ ghÐp trong ®o¹n v¨n ®ã. 4/ VỊ nhµ: ¤n tËp. 3 . Giáo án dạy thêm Ngữ Văn 7 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuyên Tuần 7 : Ngày soạn: Ngày dạy: Bài tập A. Mục tiêu cần đạt: - Giúp. Hs làm các bài tập trắc nghiệm (bài 1 trang 1 sách bài tập trắc nghiêm Ngữ Văn 7) HS: Theo dõi các bài tập trong sách, suy nghĩ làm bài., trả lời. GV: Gọi

— Xem thêm —

Xem thêm: Dạy thêm văn 7, Dạy thêm văn 7, Dạy thêm văn 7

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu day-them-van-7

Đăng ký

Generate time = 0.324066877365 s. Memory usage = 18.46 MB