Dạy thêm văn 7

3 130 0 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 10:10

Giáo án dạy thêm Ngữ Văn 7 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuyên Tuần 7 : Ngày soạn: Ngày dạy: Bài tập A. Mục tiêu cần đạt: - Giúp học sinh ôn lại các kiến thức đã học về văn bản Cổng tr ờng mở ra , ôn tập các kiến thức đã học về từ ghép. - Làm tốt các bài tập về những đợn vị kiến thức đã học này. B. Chuẩn bị: - Thầy: Soạn bài, nghiên cứu tài liệu. - Trò: Ôn tập kiến thức cũ. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: GV: Giới thiệu bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt GV: Cho Hs làm các bài tập trắc nghiệm (bài 1 trang 1 sách bài tập trắc nghiêm Ngữ Văn 7) HS: Theo dõi các bài tập trong sách, suy nghĩ làm bài., trả lời. GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Nhận xét , nêu đáp án đúng . HS: Chữa các bài tập trong sách giáo khoa. GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Nhận xét , nêu đáp án đúng . I.Trắc nghiệm: * Đáp án: Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: D Câu 4: Sách vở, lớp học, hoàn càu, chiến thắng. Câu 5: B Câu 6: C Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: D Câu 11: Chính phụ Đẳng lập Xoài tợng, nhãn lồng, chim sâu, nhà khách, nhà nghỉ, Các từ còn lại. II. Bài tập. 1. Bài 1.3 (SBTNV). - Con: Háo hức , thể hiện rõ qua việc cản nhận mình đã lớn rồi và hành động nhơ một đứa tre đã lớn thật sự: Giúp mẹ dọn nhà từ lúc chiều. - Mẹ: Bâng khuâng, xao xuyến, thể 1 Gi¸o ¸n d¹y thªm Ng÷ V¨n 7 Gi¸o viªn: Ngun V¨n Tuyªn hiƯn qua viƯc n»m thao thøc c¶ ®ªm mµ kh«ng ngđ ®ỵc. MĐ lªn giêng, tr»n träc suy nghÜ hÕt chun nµy ®Õn chun kh¸c… 2. Bµi 2.3 (SBTNV). - §¸p ¸n: b, d. 3. Bµi 3.3 (SBTNV). Bµi v¨n lµ lêi t©m sù cđa ngêi mĐ, t- ëng nh lµ nãi víi con nhng thùc ra lµ ®ang t©m sù víi chÝnh b¶n th©n m×nh, nãi víi chÝnh m×nh chø kh«ng ph¶I nãi víi con. Mơc ®Ých cđa bµi viÕt lµ miªu t¶ tam tr¹ng cđa ngêi mĐ vµo ®ªm tríc ngµ y khai trêng cđa con, c¸ch viÕt nµy ®É gióp t¸c gi¶ ®I s©u vµo miªu t¶ t©m tr¹ng håi hép tinh tÕ cđa ngêi mĐ, xao xun, bang khu©ng… nh÷ng ®iỊu mµ nhiỊu khi ta kh«ng thĨ nãi trùc tiÕp ra ®ỵc. 5. Bµi 5.3 (SBTNV). - §ã lµ thÕ giíi cđa nh÷ng ®iỊu hay lÏ ph¶I,cđa t×nh th¬ng vµ ®¹o lÝ lµm ngêi. - §ã lµ thÕ giíi cđa ¸nh s¸ng tri thøc, cđa nh÷nghiĨu biÕt lÝ thó vµ k× diƯu,mµ nh©n lo¹i hµng ngµn v¹n n¨m mãi cã thĨ tÝch l ®ỵc. - §ã lµ thÕ giíi cđa t×nh b¹n vµ t×nh thÇy trß cao ®Ưp thủ chung. - lµ thÕ giíi cđa nh÷ng íc m¬ vµ kh¸t väng bay bỉng. - ThÕ giíi cđa niÕm tin, hi väng…nhµ trêng lµ tÊt c¶ cđa ti th¬ cđa mçi con ngêi. 6 Bài tập 1: (T15) Phân loại từ ghép - Từ ghép chính phụ: lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ. - Từ ghép đẳng lập: Suy nghó, chài lưới, cây cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi. 2 Gi¸o ¸n d¹y thªm Ng÷ V¨n 7 Gi¸o viªn: Ngun V¨n Tuyªn HS: lµm bµi. -Tr×nh bµy. Gv: nhËn xÐt, bỉ sung. 7. B µi 2/15 : - bót mùc, thíc vu«ng, ma bơi, lµm méc, ¨n cam, tr¾ng hång, vui m¾t, nh¸t gan. 8. B µi 4/15 : Không thể nói “1cuốn sách vở” được vì: Sách và vở là 2 cuốn ≠ nhau. - Sách là do BGD xuất bản để học, xem. - Vở dùng để ghi bài. ⇒ Cuốn sách vở gộp lại thì không có nghóa 9. BT3: (16): Phân tích cấu tạo từ ghép - Máy hơi nước. - Than tổ ong 10. Bµi tËp : ViÕt mét ®o¹n v¨n cã sư dơng tõ ghÐp ( kho¶ng 10 c©u) nãi vỊ häc tËp. ChØ râ c¸c lo¹i tõ ghÐp trong ®o¹n v¨n ®ã. 4/ VỊ nhµ: ¤n tËp. 3 . Giáo án dạy thêm Ngữ Văn 7 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuyên Tuần 7 : Ngày soạn: Ngày dạy: Bài tập A. Mục tiêu cần đạt: - Giúp. Hs làm các bài tập trắc nghiệm (bài 1 trang 1 sách bài tập trắc nghiêm Ngữ Văn 7) HS: Theo dõi các bài tập trong sách, suy nghĩ làm bài., trả lời. GV: Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy thêm văn 7, Dạy thêm văn 7, Dạy thêm văn 7

Bình luận về tài liệu day-them-van-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP