ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 KHỐI LỚP 6 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

Triệu Thu Thủy
Triệu Thu Thủy(14462 tài liệu)
(52 người theo dõi)
Lượt xem 292
13
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 08:21

Mô tả: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 KHỐI LỚP 6 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY LONG AN NĂM HỌC: 2011-2012 Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề KHỐI LỚP 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Chú ý: tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn. Thí sinh có thể không ghi tóm tắt cách giải. Bài 1: Tính: ( ) 2 5 3: 0,09: 0,15: 5 2 A 5: 2.2012 6.0,32 0,03 5,3 3,88 0,67   −  ÷   = + + − − + Bài 2: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số: 12 6 và 1872 Bài 3: Tìm dư trong phép chia 135792468013579 cho 24680 Bài 4: Tính: 1 1 A 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 = − + + + − + + + + − Bài 5: Tính chính xác kết quả phép nhân: 987654321 . 12345 Bài 6: Tìm chữ số tận cùng của 2012 5 2 2012 2011+ + + Bài 7: Cho đoạn thẳng AB = 2012 mm, điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Biết AC bằng 2 5 của đoạn thẳng AB. Gọi D là trung điểm của AC, E là trung điểm của AD. Tính độ dài đoạn thẳng AE. Bài 8: Tìm giá trị của x, để cho giá trị của A là lớn nhất ( ) 2012 3 2 A 522012 2012.0,25 2 .5 5 . x 1 2012   = − − − − +   Bài 9: Tìm hai số x,y biết: ( ) 2 2 2 2 2 2 10x 15 8 2011 5 2 2012 9y 0− + + + + + − = Bài 10: Cho a = 1890.1930.1945.1975.2012 . Tìm số phần tử của Ư ( ) a ----------------------------------------------------------------------------------------------- SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY LONG AN NĂM HỌC: 2011-2012 Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012 KHỐI LỚP 6 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Bài Nội dung Kết quả Điểm 1 Tính thông thường 5035 1 2 Tính thông thường ƯCLN: 144 BCNN: 38817792 0,5 0,5 3 Tính thông thường 11819 1 4 Tính thông thường 2,24264 1 5 ( ) 4 4 987654321.12345 98765.10 4321 .12345 1219253925.10 53342745 12192539250000 53342745 12192592592745 = + = + = + = 12192592592745 1 6 Số 2012 2011 có chữ số tận cùng tận cùng là chữ số 1 nên chữ số tận cùng của 2012 5 2 2012 2011+ + + là chữ số 0 Chữ số 0 1 7 A E D B C 2 2 AE AC : 4 AB : 4 .2012 : 4 201,2mm 5 5 = = = = 201,2 mm 1 thiếu đơn vị trừ 0,25 8 Giá trị của A lớn nhất khi: ( ) 3 2 2012.0,25 2 .5 5 . x 1 2012 0− − − + = Giải tìm được x = 100 x = 100 1 9 ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10x 15 8 2011 5 2 2012 9y 0 10x 15 8 2011 0 5 2 2012 9y 0 10x 15 8 2011 9y 5 2 2012 x 404441 y 449797 − + + + + + − =  − + + =   + + − =    = + +   = + +   =   =  x 404441 y 449797 = = 0,5 0,5 10 3 2 2 4 3 5 a 1890.1930.1945.1975.2012 a 2.3 .5.7.2.5.193.5.389.5 .79.2 .503 a 2 .3 .5 .7.79.193.389.503 = = = Số phần tử của Ư ( ) a là: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 1 . 3 1 . 5 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 5.4.6.2.2.2.2.2 3840 + + + + + + + + = = 3840 phần tử 1 Chú ý: - Sai một chữ số thập phân ở cuối thì trừ 0,2 điểm; Sai hai chữ số thập phân là 0 điểm. - Nếu thiếu hoặc dư số thập phân theo quy định thì trừ 0,5 điểm - Đáp số sai, có trình bày tóm tắt đúng thì được 0,2 điểm ĐỀ CHÍNH THỨC . 987654321 . 12345 Bài 6: T m chữ số tận cùng của 2012 5 2 2012 2011+ + + Bài 7: Cho đoạn thẳng AB = 2012 mm, đi m C n m giữa hai đi m A và B. Biết AC bằng. GIẢI TOÁN M Y TÍNH C M TAY LONG AN N M HỌC: 2011-2012 Ngày thi: 05 tháng 02 n m 2012 KHỐI LỚP 6 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐI M Bài Nội dung Kết quả Đi m 1 Tính thông

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 KHỐI LỚP 6 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN, ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 KHỐI LỚP 6 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-sinh-gioi-toan-may-tinh-cam-tay-nam-hoc-2011-2012-khoi-lop-6-so-giao-duc-va-dao-tao-long-an

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.140712976456 s. Memory usage = 18.44 MB