LÝ THUYẾT các CHUYÊN đề NGỮ PHÁP LUYỆN THI vào 10

22 66 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2019, 20:32

THUYẾT CÁC CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP LUYỆN THI VÀO 10 TOPIC : TENSES OF THE VERBS THÌ CẤU TRÚC SIMPLE BE: (+) S+ AM/IS/ARE PRESENT (-) S+ AM/IS/ARE + NOT (?) IS/ARE +S V: (+) S + V1 / V(s/es) (-) S + don’t/ doesn’t + V1 (?) Do / Does + S + V1 …? PRESENT (+) S + am/is/are + V-ing (-) S+am/ is/ are+not +Ving PROGRESSIVE (?) / Is /Are + S + V-ing? CÁCH SỬ DỤNG - thói quen - thật, chân lí SIMPLE PAST often, sometimes, seldom, rarely, ………… - hành động - at the moment, diễn vào lúc now, right now, at nói - dự định thực present - Look! - Listen! - Be quiet! - Keep silence! lai gần - hành động có PERFECT - always, usually, never, every, tương PRESENT DẤU HIỆU tính chất tạm thời (+)S + has / have +V3/ed - hành động bắt - lately, recently (-) S+has/have +not +V3/ed - so far, up to now, đầu (?)Has / Have + S + P.P? up to the present khứ, kéo dài đến already, ever, never, just, yet, for, tiếp tục since tương lai - how long … - hành động vừa - this is the first xảy time/second time… - many times / Be : (+) S + was/were… (-) S + was/were not… (?) was/were+ S + ….? V: - hành động xảy several times - yesterday, last chấm dứt week, last month, thời điểm xác …ago, in 1990, in định the past, … (+) S + V2 / V-ed… (-) S + didn’t + V1… (?) Did + S + V1 ….? khứ - thói quen khứ - hành động PAST (+) S + was were + Ving (-) S +was /were+not +Ving PROGRESSIVE xảy (?)Was/Were + S+ Ving…? thời điểm xác - at that time, at+ time +last night, at this time (last ), định QK - hai hành động xảy đồng PAST PERFECT (+) S + had +V3/ed (-) S + hadn’t + +V3/ed (?) Had + S + +V3/ed…? -After+ QKHT, QKĐ -Before+ QKĐ, QKHT thời QK - hành động xảy - already, ever, trước hành never, before, by, động khác by the time, after, trước thời until, when, … điểm SIMPLE FUTURE (+) S + will + V1 (-) S + will + not + V1 (?)Will + S + V1 …? khứ - hành động xảy tương lai - định đưa vào lúc nói Sự hòa hợp mệnh đề mệnh đề thời gian: Main clause Present tenses Past tenses Future tenses Adverbial clause of time Present tenses Past tenses Present tenses TLĐ + until / when / as soon as + HTĐ TLĐ + after + HTHT while / when / as + QKTD, QKĐ QKĐ + while / when / as + QKTD QKTD + while + QKTD HTHT + since + QKĐ After + QKHT, QKĐ - tomorrow, next, in 2012, … - I think / guess - I am sure / I am not sure Before / By the time + QKĐ , QKHT -TOPIC : FORMS OF THE VERB I Bare infinitives( nguyên mẫu không ‘to’): - Sau modal verbs: can, could, may, might, shall, should, will, would, be able to - Sau động từ : make( câu chủ động), let, would rather, had better - Sau động từ tri giác: see, hear, notice, smell, taste, fell II To- infinitives (nguyên mẫu có ‘to’) sử dụng trường hợp sau: - Sau động từ sau: ask (hỏi , yêu cầu) need (cần) hope (hi vọng) offer (đề nghị) manage (sắp xếp) 10.plan (lên kế hoạch) wait ( đợi) 11.prepare (chuẩn bị) want (muốn) 12.promise (hứa) wish (mong) 13.refuse (từ chối) decide (quyết định) 14.demand (yêu cầu) - Sau số cấu trúc: it + take + O + (time) + to-inf S + V+ how/ what/when/where/which + to-inf it + be + adj + (for-O) + to-inf S+ V + adj/adv + ENOUGH + to-inf S+ V + TOO + adj/adv + to-inf III Gerund ( V-ing- danh động từ) 15.expect (mong đợi) 16.mean (ý định) 17.afford (đủ khả năng) 18.agree (đồng ý) 19.appear (xuất hiện) 20.arrange (sắp xếp) 21.beg (nài nỉ , van xin) - Sau số động từ sau: hate (ghét) avoid (tránh) 18 discuss (thảo luận) keep ( tiếp tục) 10.suggest (đề nghị) 19 miss (nhớ , bỏ lỡ) mention (đề cập) 11.dislike ( ghét) 20 postpone (trỉ hỗn) mind (phiền , ngại) 12.enjoy (thích) 21 practice (luyện tập) admit (thừa nhận 13.fancy ( tưởng tượng ) 22 appreciate (đánh giá) consider (xem xét) 14.finish (hoàn thành) 23, complete (hoàn thành) delay (trì hỗn) 15.quit (nghỉ , thơi ) 24 permit (cho phép) deny (từ chối) 17 recommend (nhắc nhở) - Sau cụm từ +would you mind (có làm phiền) +feel like (cảm thấy giống như) +can’t help (ko thể tránh / nhịn) +can’t stand (ko thể chịu đựng) +can’t bear ( ko thể chịu đựng) +be/get accustomed to (quen dần với…) + be busy (bận rộn) + be worth (xứng đáng) + look forward to(trông mong) + have difficulty/ fun/ trouble +It’s no use/ it’s no good chẳng ích +Be/get used to quen với việc +what/how about ? + Sau spend/waste+time/money - Sau giới từ Note : Các trường hợp dùng V-ing to-inf mang nghĩa khác nhau: Stop to V: có nghĩa là: dừng lại để làm việc dó Forget Ving ~ give up: Bỏ thơi khơng làm việc to V: qn làm Ving: Qn làm Regret to V: tiếc nuối Ving: Hối hận làm Remember V – ing: nhớ việc xảy To-V: nhớ việc chưa xảy ra/ cần phải làm Try V – ing: thử làm việc To –V: cố gắng làm việc Go on to -V : tiếp tục làm việc khác V-ing : tiếp tục việc làm Prefer + V-ing to V-ing: thích +S vật+ need + V-ing = need + to be + V3: cần (bị động) +S người+ need + to-inf: cần (chủ động) -TOPIC : PASSIVE VOICE I CÂU BỊ ĐỘNG TENSES Simple present Present ACTIVE FORM V1 / Vs(es) Am / is / are + V-ing PASSIVE FORM Am / is / are + P.P Am / is / are + being + P.P continuous Present perfect Has / have + P.P Has / have + been + P.P Simple past V2 / V-ed Was / were + P.P Past continuous Was / were + V-ing Was / were + being + P.P Past perfect Had + P.P Had + been + P.P Simple future Will / shall + V1 Will / shall + be + P.P Future perfect Will/ shall + have + P.P Will / shall + have + been + P.P Note: - Trạng từ nơi chốn đứng trước by + O; trạng từ thời gian đứng sau by + O - Nếu chủ từ câu chủ động từ phủ định đổi sang câu bị động phủ định - Các chủ từ someone, anyone, people, he, she, they … câu chủ động bỏ “by + O” câu bị động II Các trường hợp đặc biệt Động từ tường thuật với mệnh dề THAT - Động từ tường thuật: say, claim, report, show - Động từ ý kiến: think, believe, consider, expect, feel, hope, understand Dạng : Active: People/They + V1 + (that) + S + V2 Passive: It + be + Ved/cột 3(V1) + (that) + S + V2 Dạng 2: Active : S1 + V1 + (that) S2 + V2 Passive : - S2+ be + Ved/cột 3(V1)+ to +V bare-inf(V1=V2 ) - S2+ be + Ved/cột 3(V1)+ to +have + Ved/cột 3(V2>V1) Bị đông với need + S vật+ need + V-ing = need + to be + V3: cần (bị động) Bị động nhờ vả: S + have + O người + V1 + O vật S + have + O vật + V3 + (by + O người) S + get + O người + to-inf + O vật S + get + O vật + V3 + (by + O người) Bị động với câu mệnh lệnh thức Dạng chủ động: V + O Bị động: S + should/ must + be + V-pII 5- Cấu trúc bị động với chủ ngữ giả "it" It + be + adj + (for sb) + to st -> It + be + adj + for st to be done 6- Cấu trúc câu bị động với "make", "let", "have", "get" Make sb st -> Make st done (by sb): bắt làm Let sb st -> let st done (by sb): cho phép, làm 7- Bị động với động từ có tân ngữ S + V + Oi + Od Câu bị động có trường hợp sau: - TH1: ta lấy tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ câu bị động S + be + VpII + Od - TH2: Ta lấy tân ngữ trực tiếp lên làm chủ ngữ câu bị động: S + be + VpII + giới từ + Oi -TOPIC 4: REPORTED SPEECH I Thay đổi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu Tính từ sở hữu) Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ mệnh đề tường thuật; thường đổi sang thứ ba I → He / She me → him / her my → his / her We → They us → them our → their Ngôi thứ hai: (You, your) - Xét ý nghĩa câu đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào túc từ mệnh đề tường thuật Ngôi thứ ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ nguyên, không đổi II Thay đổi câu: DIRECT Simple present - V1 /Vs(es) Present progressive – am / is / are + V-ing Present perfect – have / has + P.P Present perfect progressive – have / has INDIRECT Simple past – V2 / V-ed Past progressive – was / were + V-ing Past perfect – had + P.P been +V-ing Simple past – V2 / -ed Past progressive – was / were + V-ing Simple future – will + V1 Future progressive will be + V-ing Past perfect progressive - had been + V-ing Past perfect – had + P.P Past perfect progressive – had been +V-ing Future in the past - would + V1 Future progressive in the past-would be +V-ing III Thay đổi trạng từ thời gian nơi chốn: DIRECT Now Here This These Today Tonight Yesterday Last year Tomorrow Next month Ago INDIRECT Then There That Those That day That night The day before / the previous day The year before / the previous year The following day / the next day / the day after The following month / the next month / the month after Before BẢNG ĐẠI TỪ Subject I You He She It We They Object Adjective me you him her it us them possessive My your his her its our their IV CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP Câu mệnh lệnh, câu đề nghị - Mệnh lệnh khẳng định: Direct: S + V + O: “V1 + O …” Indirect: S + asked / told + O + to + V1 + … - Mệnh lệnh phủ định: Direct: S + V + O: “Don’t + V1 + …” Indirect: S + asked / told + O + not + to+ V1 … 2 Câu trần thuật Direct: S + V + (O) : “clause” Indirect: S + told / said + (O) + (that) + clause Note: said to → told Câu hỏi a Yes – No question Direct: S + V + (O) : “Aux V + S + V1 + O….?” Indirect: S + asked + O + if / whether + S + V + O … b Wh – question Direct: S + V + (O): “Wh- + Aux V + S + V1 + O ?” Indirect: S + asked + O + Wh- + S + V + O -TOPIC : WISH SENTENCES - Mong ước không thật tương lai KĐ: S+ wish(es) + S + would + V1 PĐ: S + wish(es) + S + wouldn’t + V1 - Mong ước không thật tại: KĐ: S + wish(es) + S + V2/-ed + O (to be: were / weren’t) PĐ: S + wish(es) + S + didn’t + V1 - Mong ước không thật khứ: KĐ: S + wish(es) + S + had + V3/-ed PĐ: S + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed Note: S + wish(es) thay If only TOPIC : CONDITIONAL SENTENCES Type 1: điều kiện xảy tương lai If clause S + V1 / V s(es) (don’t / doesn’t + V1) Main clause S + will / can/ may + V1 (won’t / can’t + V1) Type 2: điều kiện khơng có thật If clause Main clause S + would / could / should + V1 (wouldn’t / couldn’t + V1) S + V-ed / V2 (didn’t + V1) To be: were / weren’t Type 3: điều kiện khơng có thật q khứ If clause Main clause S + had + P.P S + would / could / should + have + P.P (hadn’t + P.P) (wouldn’t / couldn’t + have + P.P) Những cách khác để diễn đạt câu điều kiện: a Unless = If ….not b Without: khơng có = if … not Note: Có thể diễn tả câu điều kiện mà không cần dùng if hay unless cách đảo ngữ Were I rich, I would help you = If I were rich, I would help you Had I known her, I would have made friend with her = If I had known her, I would have made friend with her If you should run into Peter, tell him to call me = Should you run into Peter, tell him to call me Mệnh đề câu điều kiện loại câu đề nghị lời mời Đổi từ if sang unless: IF Khẳng định UNLESS Khẳng định (động từ mệnh đề đổi sang phủ định) Phủ định Khẳng định (mệnh đề khơng thay đổi) Dạng câu: Mệnh lệnh + or + Clause - If you don’t + V1, Clause - If you aren’t + …, Clause -TOPIC : TAG QUESTION Quy tắc chung: - Câu nói phần ln dạng đối - Chủ từ câu nói đại từ, ta lặp lại đại từ - Chủ từ danh từ, ta dùng đại từ tương ứng thay - Đại từ bất định nothing, everything: thay “it” - Các đại từ no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody: thay “they” - Đại từ this / that thay “it”; these / those thay “they” - “There” cấu trúc “there + be” dùng lại phần đuôi - Câu nói có trợ động từ (will / can / shall / should / is / are …): trợ động từ lặp lại phần đuôi - Câu nói khơng có trợ động từ: trợ động từ / does / did dùng phần đuôi - Câu nói có chứa từ phủ định phần đuôi khẳng định Note: Động từ phần đuôi phủ định ln viết dạng rút gọn Một số trường hợp đặc biệt: - Phần đuôi I AM AREN’T I - Phần đuôi Let’s SHALL WE - Câu mệnh lệnh khẳng định: + dùng phần đuôi WON’T YOU để diễn tả lời mời + dùng phần đuôi WILL / WOULD / CAN / CAN’T YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch - Câu mệnh lệnh phủ định: dùng phần đuôi WILL YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch - Phần đuôi ought to SHOULDN’T TOPIC : COMPARISON So sánh bằng: S + be + as + adj + as + … S + V thường + as + adv + as+ … So sánh hơn: - Tính từ / Trạng từ ngắn: S + V + adj / adv + ER + THAN + … - Tính từ / Trạng từ dài: S + V + MORE + adj / adv + THAN + … So sánh nhất: - Tính từ / Trạng từ ngắn: S + V + THE + adj / adv + EST + … - Tính từ / Trạng từ dài: S + V + THE MOST + adj / adv + … 4.So sánh kép Comparative and comparative (càng ngày càng) Cấu trúc: short adjective- er and short adjective- er more and more + long adjective - Because he was afraid, he walked faster and faster - The living standard is getting better and better - Life in the modern world is becoming more and more complex The tests are more and more difficult The comparative … the comparative …(càng… càng…) Cấu trúc: the + short adj / adv.- er + S + V, the + short adj / adv - er + S + V the more + long adj / adv + S + V, the more + long adj / adv + S + V the + short adj / adv.- er + S + V, the more + long adj / adv + S + V the more + long adj / adv + S + V, the + short adj / adv - er + S + V - The harder you study, the more you will learn - The older he got, the quieter he became Một số tính từ, trạng từ bất qui tắc Good / well better Bad / badly worse Far further the best the worst the furthest farther the farthest Much / many more the most Little less the least Happy happier the happiest Lazy lazier laziest Clever cleverer the cleverest Narrow narrower the narrowest TOPIC : PHRASES AND CLAUSES I Clauses and phrases of purpose Để mục đích ta dùng số cụm từ sau: to V, in order to, so as to Vto not Vto In order to + V- inf phủ định in order not to + V-inf So as to so as not to mệnh đề mục đích dùng với so that/in order that S + V + so that/in order that + S + can/ could/ will/ would + V-inf I try to study so that/in order that I can pass my next exam II Clauses and phrases of result Cụm từ kết quả: * ENOUGH TO: đủ dể S + V + Adj/ Adv + enough (for+O) + to V S + V + not + Adj/Adv + enough (for+O) + to V * TOO TO: S + V + too + Adj/Adv + ( for + O) + to V + O Ex : He is too short to play basket ball 2.Mệnh đề kết quả: mệnh đề phụ dùng để kết mệnh đề gây * SO……THAT: Qúa đến S + V + so + Adj / Adv + that + S + V SO many + Nđđ + that + S + V SO much + Nkđđ + that + S + V * SUCH…… THAT: qúa đến + It + be + such + a/an + Adj + N + that + S + V They + be + such + Adj + Ns + that + S + V * SO : Clause ( nguyên nhân) , so + clause ( kết quả) Ex : The weather was very cold , so we couldn’t go out She didn’t study harder ,so she didn’t pass the exam III Clauses and phrases of reason Cụm từ lí do: O Because of / Due to/ owing to + N / Pro/ V-ing Mệnh đề lí do: Because/As /Since + S + V IV Clauses and phrases of concession Cụm từ nhượng bộ: Inspite of / Despite + N / Pro/ V-ing Ex : Inspite of the bad weather , we had a wonderful holiday .Mệnh đề nhượng Though Although + S + V + O Eventhough NOTE : cách đổi mệnh đề thành cụm từ 1- Mệnh đề có chủ từ đại từ (Pronoun) + be + adj đổi sang cụm từ ta bỏ BE, đổi chủ từ thành tính từ sở hữu (possessive adj), đổi tính từ thành danh từ Subject (pronoun) + be + adj Possessive adj+ noun 2- Mệnh đề cú chủ từ danh từ (noun) + be + adj chuyển sang cụm từ ta bỏ Be, đổi chủ từ thành sở hữu cỏch (possessive case), đổi tớnh từ thành danh từ Subject (noun) + be + adj possessive case + noun 3- Mệnh đề cú chủ từ + V(ordinary) chuyển sang cụm từ ta bỏ chủ từ đổi động từ sang dạng V-ing Subject + V(ordinary) V-ing be + noun, chuyển sang cụm từ ta bỏ there be 4- Mệnh đề cú There There + be -> x + Noun + Noun TOPIC 10 : CONNECTIVES AND : dùng thêm thõng tin bổ sung (additional ideas), OR : diễn tả chọn lựa./ OR ELSE ( không) : diễn tả điều kiện, BUT-HOWEVER : nối hai ý tương phản nhau, SO –THEREFORE: diễn tả hậu TOPIC 12 : RELATIVE CLAUSES A CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHO: chủ từ, người N (người) + WHO + V + O … WHOM: - làm túc từ, người … N (người) + WHOM + S + V WHICH: - làm chủ từ túc từ, vật ….N (thing) + WHICH + V + O ….N (thing) + WHICH + S + V WHOSE: dùng để sở hữu cho danh từ người vật, thường thay cho từ: her, his, their, hình thức ‘s … N (person, thing) + WHOSE + N + V … WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason … N (reason) + WHY + S + V … WHERE: thay từ nơi chốn, thường thay cho there ….N (place) + WHERE + S + V … (WHERE = ON / IN / AT + WHICH) WHEN: thay từ thời gian, thường thay cho từ then ….N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH) B Mệnh đề quan hệ Mệnh đề quan hệ xác định: dùng danh từ không xác định, dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề Mệnh đề quan hệ không xác định: dùng danh từ xác định, có dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề Trường hợp bắt buộc dùng that khơng dùng that: - Trường hợp phải dùng that: sau danh từ hỗn hợp (vừa người, vừa vật đồ vật) EX: We can see a lot of people and cattle that are going to the field - Sau đại từ bất định: Ex: I’ll tell you something that is very interesting - Sau tính từ so sánh nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY: Ex: This is the most beautiful dress that I have All that is mine is yours You are the only person that can help us - Trong cấu trúc It + be + … + that … (chính …) Ex: It is my friend that wrote this sentence (Chính bạn tơi viết câu này.) Trường hợp không dùng that: mệnh đề có dấu (,), ĐTQH có giới từ đứng trước Lưu ý: giới từ đứng trước whom which, khơng đứng trước who that Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me Lưu ý cần nhớ mệnh đề quan hệ Nếu mệnh đề quan hệ có giới từ giới từ đặt trước sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom which.) Ví dụ: Mr Brown is a nice teacher We studied with him last year ➨ Mr Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher ➨ Mr Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher Có thể dùng which thay cho mệnh đề đứng trước Ví dụ: She can’t come to my birthday party That makes me sad → She can’t come to my birthday party, which makes me sad Ở vị trí túc từ, whom thay who Ví dụ: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party Trong mệnh đề quan hệ xác định , bỏ đại từ quan hệ làm túc từ:whom, which Ví dụ: The girl you met yesterday is my close friend The book you lent me was very interesting Các cụm từ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … dùng trước whom, which whose Ví dụ 1: I have two sisters, both of whom are students She tried on three dresses, none of which fitted her KHÔNG dùng THAT, WHO sau giới từ C Rút gọn mệnh đề quan hệ Active: Nếu mệnh đề quan hệ mệnh đề chủ động rút thành cụm phân từ (V-ing) - The man who stands at the door is my uncle => The man who is / was standing at the door is my uncle 2 Passive: Ta dùng past participle (V 2ed) để thay cho mệnh đề đề quan hệ mang nghĩa bị động - The woman who is / was given a flower looks / looked very happy => The woman given a flower looks / looked very happy Rút thành cụm động từ nguyên mẫu - Infinitive relative clause (active / passive) Mệnh đề quan hệ rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) trước đại từ quan hệ có cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc a Active: - The first student who comes to class has to clean the board The first student to come to class has to clean the boa b Passive: - The only room which was painted yesterday was Mary’s The only room to be painted yesterday was Mary’s -TOPIC 13: PHRASAL VERBS Một số động từ kép thường gặp: - turn on: bật, mở - turn off: tắt - turn down: vặn nhỏ - turn up vặn lớn - look for tìm kiếm - look after chăm sóc = take care of - go on tiếp tục = continue - give up từ bỏ = stop - try on mặc thử - put on mặc vào - wait for chờ, đợi - depend on dựa vào - escape from thoát khỏi - go out chơi - go away xa - lie down nằm xuống - come back quay - throw away quăng, ném - take off cất cánh, tháo - break down hư hỏng - run out (of) cạn kiệt - set off khởi hành - pass down chuyển giao - pull down dở xuống - live on sống nhờ vào -get over vượt qua - deal with giải quết vấn đề - turn up đến - close down ngừng kinh doanh - think over xem xét - get on with hòa thuận với - go on tiếp tục - face up to đối mặt với - dress up= put on smart clothes - turn down từ chối - cheer sb up làm cho vui - bring out phát hành - set up thành lập - look through đọc - find out tìm kiếm thơng tin -TOPIC 14: PREPOSITIONS I Các loại giới từ (Kinds of preposition): Giới từ thời gian (Prepositions of time): IN (trong, vào) dùng để buổi ngày (ngoại trừ at night), tháng, năm, mùa, thập niên, kỷ khoảng thời gian tương lai Ex: in the morning, in January, in 1990, in the summer, in the 1990s, in the 20th century, in the Middle Age, in ten minutes IN TIME: lúc, kịp lúc Ex: Will you be home in time for dinner? AT (vào lúc) dùng để thời điểm kỳ nghỉ (tòan ngày kỳ nghỉ) Ex: at o’clock, at night, at noon, at midnight, at bedtime, at dawn, at the weekend, at Christmas, at New Year, at Easter At : dùng số cụm từ thời gian: at the moment, at present, at the same time, at once, at that time, at first, at last ON (vào) dùng để ngày tuần, ngày tháng năm, ngày kỳ nghỉ buổi ngày cụ thể Ex: on Monday, on 5th January, on Christmas Day, on Monday morning, on one’s birthday ON TIME: Ex: The train arrived right on time FOR (trong) + khoảng thời gian: for two months, for a long time SINCE (từ, từ khi) + mốc thời gian: since last Monday, since 2002 UNTIL/ TILL (đến, cho đến): until o’clock, till midnight BEFORE (trước, trước khi): before lunchtime AFTER (sau, sau khi): after luchtime DURING (trong, suốt): during World War II BY (vào lúc): by the end of May FROM … TO (từ … đến): from morning to noon Giới từ nơi chốn (Prepositions of place): • AT (ở, tại) dùng để vị trí điểm Ex: at home, at school, at the bus stop, at the airport, at the office, at the cinema, at the seaside, at the grocer’s, at the top/ bottom, at the beginning/ end, at the front/ back * Lưu ý: arrive at the village/ the airport/ the railway station But: arrive in Vietnam/ Ho Chi Minh City • IN (trong, trong) dùng để vị trí diện tích, khơng gian; dùng trước tên đường, tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng dùng với phương tiện lại xe (car) Ex: in a box, in a small room, in the countryside, in the world, in Oxford Street, in London, in Vietnam, in the east, in a car/ taxi * Lưu ý: in a car (trong xe hơi), but: by car (bằng xe hơi) • ON (trên, trên) dùng để vị trí bề mặt, số tầng tòa nhà, trước tên đường (US) dùng với số phương tiện lại Ex: on the table, on the wall, on the ground, on the first floor, on Albert Street, on a bus/ train/ plane/ (motor)bike/ horse, on foot On cịn dùng số cụm từ: on the left/ right, on the farm, on the coast/ beach, on TV/ radio… • ABOVE/ OVER (bên – không tiếp xúc với bề mặt) Ex: Her name comes above mine on the list The sign over the door said: “Exit” UNDER/ BELOW (ở dưới, dưới) Ex: The shoes are under the chair The temperature has fallen below zero IN FRONT OF (ở phía trước), BEHIND (ở phía sau), IN THE MIDDLE OF (ở giữa) Ex: I my raincoat in front of/ behind the door NEAR (gần) Ex: Is there a train station near here? NEXT TO, BY, BESIDE (bên cạnh, kế bên) Ex: Peter is standing by the gate BETWEEN (ở hai người/ vật), AMONG (ở nhiều người/ vật) Ex: Tom is sitting between Mary and Peter Tom is among the crowd INSIDE (ở bên trong), OUTSIDE (ở bên ngòai) Ex: Luckily, no one was inside the building when it collapsed OPPOSITE (đối diện) Ex: They sat opposite each other Giới từ chuyển động (Prepositions of movement): TO (đến) Ex: He goes to school by bus FROM … TO (từ … đến) Ex: How far is it from New York to California? THROUGH (xuyên qua) Ex: They walked through the woods ACROSS (ngang qua) Ex: The children ran straight across in front of our car ROUND/ AROUND (quanh) Ex: The earth moves round/ around the sun ALONG (dọc theo) Ex: We had a walk along the river bank UP (lên)/ DOWN (xuống) Ex: We followed her up the stair TOWARD(S) (về phía) Ex: Mary stood up and walked towards Peter Một số giới từ khác: - Giới từ mục đích: for, to, in order to, so as to (để) - Giới từ nguyên nhân: for, because of, owning to (bởi vì) - Giới từ phương tiện: by, with (bằng), through (nhờ qua) - Giới từ thể cách: with ( với), without (không có) - Giới từ tương quan: according to (tùy theo), instead of (thay vì), in spite of (mặc dù) II Giới từ theo sau danh từ, tính từ động từ (Prepositions following nouns, adjectives, and verbs): Noun + preposition: FOR affection for: yêu mến demand for: nhu cầu reason for: responsibility for: trách nhiệm talent for: tài cure for: việc chữa trị cho IN rise in: phát triển, tăng decresase in: giảm experience in: có kinh nghiệm delay in: trì hõan OF cause of: nguyên nhân lợi knowledge of: kiến thức opinion of: ý kiến example of: ví dụ TO damage to: hư hại reaction to: phản ứng attitude to: thái độ threat to: đe dọa ON effect on: ảnh hưởng advice on: khuyên WITH relationship with: mối quan hệ contact with: tiếp xúc với link with: liên kết với BETWEEN need for: cần thiết cho reputation for: tiếng regret for: nuối tiếc admiration for: khâm phục desire for: mong muốn increase in: phát triển, tăng belief in: tin interest in: thích, quan tâm advantage/ disadvantage of: thuận lợi/ bất lack of: thiếu benefit of: lợi ích sense of: ý thức invitation to: lời mời solution to: giải pháp access to: phương tiện reply to: đáp lại influence on: ảnh hưởng report on: báo cáo connection with: liên quan với association with: kết giao với trouble with: có vấn đề với difference between: khác biệt Adjective + preposition: ABOUT annoyed (with sb) about: bực tức anxious/ worried about: lo lắng careful about: cẩn thận careless about: bất cẩn concerned about: quan tâm confused about: nhầm lẩn AT amazed at: kinh ngạc bad at: dở (bad for: xấu cho) clever at: khéo léo excellent at: xuất sắc FOR available for: có sẵn eager for: nóng lòng chờ eligible for: xứng đáng cho famous for: tiếng known for: tiếng FROM absent from: vắng mặt different from: khác với IN disappointed in/ with: thất vọng interested in: quan tâm successful in: thành công OF afraid of: sợ ahead of: trước ashamed of: hổ thẹn aware/ conscious of: ý thức capable of: có khả certain of/ about: confident of: tự tin envious of: ghen tị fond of: thích frightened of: sợ TO accustomed to: quen addicted to: nghiện committed to: tận tụy contrary to: trái với comparison between: so sánh excited about: hào hứng furious about: điên tiết happy about: hạnh phúc sad/ upset about: buồn/ thất vọng serious about: nghiêm túc sorry about/ for: xin lỗi good at: dở (good for: tốt cho) quick at: nhanh nhẹn skillful at: khéo léo surprised at: ngạc nhiên late for: trễ necessary for: cần thiết cho responsible for: chịu trách nhiệm useful for: có ích cho free from/ of: thóat khỏi safe from: an tòan involved in: có liên quan rich in: giàu có, phong phú full of: đầy guilty of: có tội independent of: độc lập jealous of: ghen tị proud of: tự hào scared of: hoảng sợ short of: cạn kiệt sure of: tired of: chán typical of: tiêu biểu grateful to sb for sth: biết ơn opposed to: phản đối harmful to: có hại cho important to: quan trọng với dedicated to: tận tụy married to: thành với devoted to: tận tâm open to: mở cho equal to: với similar to: tương tự với essential to/ for: cần thiết cho WITH acquainted with: quen với friendly with: thân thiện angry with/ at sb about sth: giận happy with/ about: hạnh phúc angry with/ at sb for doing sth: giận honest with: thành thật với bored with/ fed up with: chán với identical with: giống hệt với busy with: bận rộn với impatient with: kiên nhẫn với crowded with: đông đúc patient with: kiên nhẫn với disappointed with: thất vọng pleased/ satisfied with: hài lòng với familiar with: quen thuộc với popular with: phổ biến với OF/ TO generous/ good/ kind/ nice/ polite/ rude/ stupid… to sb generous/ good/ kind/ nice/ polite/ rude/ stupid… of sb to sth Verb + preposition: ABOUT care about sb/ sth: coi trọng remind sb about sth: nhắc nhớ (care for: thích) (remind sb of sb/ sth: gợi nhớ đến) complain about: phàn nàn talk about sb/ sth: nói chuyện dream about/ of sb/ sth: mơ tell sb about sb/ sth: nói với forget about: quên think about/ of sb/ sth: nghĩ hear about sth: nghe nói warn sb about/ of sth: cảnh báo (hear from sb: nghe tin tức ai) worry about: lo lắng learn about: biết AT aim (sth) at sb/ sth: nhắm vào shout at sb: la mắng arrive at/ in: đến (shout to sb: goi lớn ai) glance at sb/ sth: liếc nhìn smile at sb: mỉm cười với laugh at sb: cười nhạo stare at sb/ sth: nhìn chăm look at sb/ sth: nhìn vào throw sth at sb: ném mạnh vào point (sth) at sb/ sth: chĩa vào (throw sth to sb: ném cho bắt) FOR apply for sth: nộp đơn xin leave (a place) for: rời để đến account for: giải thích look for sb/ sth: tìm kiếm apologize for: xin lỗi (look after sb/ sth: chăm sóc) ask sb for sth: yêu cầu pay for sth: trả tiền cho blame sb for sth: đổ lỗi cho search for sb/ sth: tìm kiếm excuse for: xin lỗi thank sb for (doing) sth: cảm ơn forgive sb for (doing) sth: tha thứ wait for sb/ sth: chờ đợi hope for sth: hy vọng FROM escape from: trốn thóat khỏi prevent sb from (doing) sth: ngăn chặn protect sb from sth: bảo vệ suffer from sth: chịu, bị (bệnh, đau khổ…) IN believe in sb/ sth: tin vào specialize in sth: chuyên participate in: tham gia succeed in (doing) sth: thành công INTO crash into: tông, đụng vào divide/ split into: chia cut into: cắt thành translate (from a language) into: dịch OF accuse sb of (doing) sth: buộc tội disapprove of sth: không đồng ý approve of: đồng ý, chấp thuận hear of: nghe tin consist of sb/ sth: bao gồm suspect sb of (doing) sth: nghi ngờ die of/ from: chết think of: nghĩ ON concentrate on sth: tập trung vào live onsb/ sth: sống nhờ vào congratulate sb on (doing) sth: chúc mừng plan on: kế hoạch comment on: phê bình rely on: tin cậy depend on: phụ thuộc spend (money) on sth: tiêu (tiền) insist on (doing) sth: nài nỉ TO adapt to: thích nghi explain sth to sb: giải thích cho add to: thêm vào happen to sb/ sth: xảy với adjust to: điều chỉnh listen to: lắng nghe apologize to sb for (doing) sth: xin lỗi object to: phản đối complain to sb about sth: phàn nàn prefer … to …: thích … describe sth to sb: mô tả cho talk/ speak to sb: nói với devote to: cống hiến WITH agree with: đồng ý fill with: làm đầy argue with: cãi với provide sb with sth: cung cấp collide with: tông, đụng vào (provide sth for sb: cung cấp) communicate with: giao tiếp supply sb with sth: cung cấp compare with/to: so sánh (supply sth to sb: cung cấp) -TOPIC 15: SOME OTHER STRUCTURES Would you mind / Do you mind + V-ing ….? Do you mind if I + V (Hiện đơn)….? Would you mind if I + V (Quá khứ đơn) ….? Đổi khứ đơn sang hoàn thành S + last + V khứ đơn + thời gian + ago - S + V hoàn thành (phủ định) + for + thời gian - It’s + thời gian + since + S + last + V khứ đơn - The last time + S + V khứ đơn + was + thời gian + ago This is the first time + S + HTHT khẳng định - S + HTHT never + before It takes / took + O + time + to-inf… S người + spend + time + V-ing… It is + adj + to-inf → V-ing + be + adj : thật … để … SO …THAT → SUCH … THAT TOO … + to-infinitive → ENOUGH … + to-infinitive SO …THAT / SUCH … THAT TOO … + to-infinitive / ENOUGH … + to-infinitive ... B Mệnh đề quan hệ Mệnh đề quan hệ xác định: dùng danh từ khơng xác định, khơng có dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề Mệnh đề quan hệ khơng xác định: dùng danh từ xác định, có dấu phẩy ngăn cách với... từ có tân ngữ S + V + Oi + Od Câu bị động có trường hợp sau: - TH1: ta lấy tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ câu bị động S + be + VpII + Od - TH2: Ta lấy tân ngữ trực tiếp lên làm chủ ngữ câu bị... to call me Mệnh đề câu điều kiện loại câu đề nghị lời mời Đổi từ if sang unless: IF Khẳng định UNLESS Khẳng định (động từ mệnh đề đổi sang phủ định) Phủ định Khẳng định (mệnh đề không thay đổi)
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT các CHUYÊN đề NGỮ PHÁP LUYỆN THI vào 10, LÝ THUYẾT các CHUYÊN đề NGỮ PHÁP LUYỆN THI vào 10, Active: Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn