Giáo án đạo đức 2 cả năm

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11655 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 126
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 60 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 08:10

Mô tả: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph * Họat động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống . -GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ. *Họat động 2 : Xử lý tình huống. Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống. -Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có -Các nhóm thảo luận. -Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến. -Các nhóm sắm vai. -Trình bày trước lớp. 8 ph thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất. *Họat động 3: Giờ nào việc nấy. Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ. -GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm. -GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. -Các nhóm thảo luận. -Trình bày trước lớp. -Nhận xét nhóm bạn 4.Củng cố : (4 phút) -Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ? -GV nhận xét. IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT -Rút kinh nghiệm: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu có 3 màu. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph 8 ph *Hoạt động 1: Thảo luận lớp. Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. -GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến. -Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân. *Hoạt động 2: Hành động cần làm. Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ. - Y/C thảo luận nhóm ghi vào phiếu. -Y/C các nhóm trình bày trước lớp. -GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp ta thoải mái hơn, . *Hoạt động 3: Thảo luận Mục tiêu : HS sắp xếp TGB hợp lý. -GV giao nhiệm vụ, hs thảo luận nhóm đôi. -Hs bày tỏ ý kiến bằng các tấm bìa : tán thành hay không tán thành. -Các nhóm làm việc. -Các nhóm đính phiếu lên bảng. -Thảo luận. -GV kết luận : TGB phù hợp giúp các em học tập, sinh hoạt đúng giờ. *Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ. -Đại diện trình bày trước lớp. -HS nhăc lại. 4.Củng cố : (4 phút) -Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ? -GV nhận xét. IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Lập TGB cho bản thân. -Rút kinh nghiệm: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : - Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. - Rèn kó năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. - Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu học tập, dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ? - Kiểm tra VBT. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph *Hoạt động 1 :Tìm hiểu, phân tích truyện Cái bình hoa. Mục tiêu : Học sinh hiểu được ý nghóa truyên. -GV kể chuyện và nêu câu hỏi. -Nhận xét kết luận : Biết nhận lỗi và sữa lỗi giúp em mau tiến bộ. *Hoạt động 2 : Bày tỏ ý kiến, thái độ. Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình huống. -GV nêu lần lượt từng tình huống -Nhận xét kết luận : Biết nhận và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu mến. -Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi. -Hs bày tỏ ý kiến tán thành hay không tán thành. -Hs nhắc lại. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Chuẩn bò kể lại 1 trường hợp em đã nhận và sữa lỗi. -Rút kinh nghiệm: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 4 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. - Rèn kó năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. - Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. Phiếu BT. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi khi nào ? -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph 8 ph *Hoạt động 1:Đóng vai theo tình huống. Mục tiêu : Giúp hs lựa chọn và thực hành biết nhận và sữa lỗi. -GV phát phiếu giao việc theo các tình huống. -Kết luận : Khi có lỗi biết nhận và sữa lỗi là dũng cảm, đáng khen. *Hoạt động 2 : Thảo luận. Mục tiêu : Biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. -GV chia nhóm và phát phiếu giao việc theo tình huống. -Kết luận : Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bò người khác hiểu nhầm. *Hoạt động 3 : Tự liên hệ Mục tiêu : Giúp hs đánh giá và lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh -Hs làm cá nhân. -Trình bày trước lớp. -Nhóm theo dõi. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm lên trình bày kết quả. nghiệm bản thân. -Y/C hs tự liên hệ bản thân. -Khen ngợi HS biết nhận lỗi và sửa lỗi. -Nhận xét khen ngợi. Kết luận chung : Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi,… -Vài hs kể cho cả lớp cùng nghe những việc mình đã nhận và sữa lỗi. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT -Rút kinh nghiệm: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 5 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 3 : GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : - Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. - Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng. - Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng, ngăn nắp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. Tranh. HS : Xem trước bài. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi mang lại lợi ích gì ? - Kiểm tra VBT -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Gọn gang, ngăn nắp” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph 8 ph * Hoạt động 1: Hoạt cảnh Đồ dùng để ở đâu ? Mục Tiêu : Giúp hs biết được lợi ích của sống gọn gàng, ngăn nắp. -GV nêu kòch bản. -Nhận xét kết luận : Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn,… *Hoạt động 2 : Thảo luận nhận xét nội dung tranh. Mục tiêu : Hs phân biệt gọn gàng hay chưa gọn gàng, ngăn nắp. -Y/C hs quan sát tranh . -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ -Nhận xét kết luận. * Hoạt động 3 : Xử lí tình huống. Mục tiêu : Biết đề nghò bày tỏ ý kiến của mình với người khác. -GV nêu tình huống Y/C hs bày tỏ ý kiến. -Các nhóm thảo luận, hoạt cảnh cho cả lớp cùng xem. -Hs quan sát. -Làm việc theo nhóm. -Các nhóm trình bày. -HS suy nghó, bày tỏ ý kiến cá nhân. -Kết luận : Nga nên bày tỏ ý kiến của mình, yêu cầu mọi người,… 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần phải sống ngăn nắp, gọn gàng ? -GV nhận xét. IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài. -Rút kinh nghiệm: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 6 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 3 : GỌN GÀNG NGĂN NẮP (Tiết 2) . ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 0 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Học. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 4 Ngày dạy : / / 20 0 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Biết

— Xem thêm —

Xem thêm: Giáo án đạo đức 2 cả năm, Giáo án đạo đức 2 cả năm, Giáo án đạo đức 2 cả năm

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-dao-duc-2-ca-nam

Đăng ký

Generate time = 0.127160072327 s. Memory usage = 18.45 MB