Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 6

7 277 7
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 13:45

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 6. 1CHƯƠNG 6:CHƯƠNG 6: MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – LUẬT PHÁPMÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – LUẬT PHÁP1.1.Môi trường chính tròMôi trường chính trò2.2.Môi trường luật pháp Môi trường luật pháp 21. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ1. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Hệ thống Hệ thống kinh tếkinh tế chính tròchính tròNước sở tại:Nước sở tại:Chính quyềnChính quyềnCác nhómCác nhómáùp lựcáùp lựcChính quốc:Chính quốc:Chính quyềnChính quyềnCác nhóm Các nhóm áùp lựcáùp lực 31. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ1. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ (tt)(tt)Có 3 loại rủi ro chính trò thường gặp:Có 3 loại rủi ro chính trò thường gặp:Rủi ro sở hữuRủi ro sở hữu – tài sản và đời sống – tài sản và đời sốngRủi ro về sự hoạt độngRủi ro về sự hoạt động – đề cập đến sự – đề cập đến sự can thiệp vào hoạt động của công tycan thiệp vào hoạt động của công tyRủi ro về chuyển giaoRủi ro về chuyển giao – thường gặp khi – thường gặp khi những cố gắng được thực hiện để những cố gắng được thực hiện để chuyển đổi quỹ giữa các nước.chuyển đổi quỹ giữa các nước. 4Mục đíchMục đíchTự bảo tồnTự bảo tồnAn ninh An ninh Thònh Thònh vượng vượng Uy tín Uy tín Hành độngHành động Tước đoạt tài sảnTước đoạt tài sảnTòch thu Tòch thu Nội đòa hóaNội đòa hóaMua đòa phươngMua đòa phươngHàng rào phi thuế quanHàng rào phi thuế quanTài trợTài trợLệnh cấm vậnLệnh cấm vậnKiểm soát xuất khẩuKiểm soát xuất khẩuĐiều chỉnh hành vi kinh Điều chỉnh hành vi kinh doanh quốc tếdoanh quốc tế1.1. THẾ LỰC CHÍNH TRỊ NƯỚC SƠÛ TẠI1.1. THẾ LỰC CHÍNH TRỊ NƯỚC SƠÛ TẠI⇒⇒ 51.2. THẾ LỰC CHÍNH TRỊ ƠÛ CHÍNH QUỐC 1.2. THẾ LỰC CHÍNH TRỊ ƠÛ CHÍNH QUỐC Mục đích và hành động tương tựMục đích và hành động tương tự⇒MNCMNC Hạn chế kinh doanhHạn chế kinh doanh Lựa chọn thò trườngLựa chọn thò trường Chính sách kinh doanhChính sách kinh doanh 62. MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP2. MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP2.1. 2.1. Hệ thống pháp luậtHệ thống pháp luậtThường luật (Common Law) – dựa trên phong Thường luật (Common Law) – dựa trên phong tục, tập quán thói quen, tiền lệ hoặc tập tục tục, tập quán thói quen, tiền lệ hoặc tập tục hơn là những quy chế được viết sẵnhơn là những quy chế được viết sẵnDân luật (Code Law) – dựa trên sự tổng hợp Dân luật (Code Law) – dựa trên sự tổng hợp các thể chế bằng văn bản, là những quy đònh các thể chế bằng văn bản, là những quy đònh pháp lýpháp lýLuật – thương mại, hợp đồng, tác quyền, Luật – thương mại, hợp đồng, tác quyền, thành lập doanh nghiệp, phá sản, môi trường, thành lập doanh nghiệp, phá sản, môi trường, lao động, cạnh tranh, chống tham nhũng, sở lao động, cạnh tranh, chống tham nhũng, sở hữu, luật đòa phương, tòa án kinh tế…hữu, luật đòa phương, tòa án kinh tế… 72. MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP (tt)2. MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP (tt)2.2. 2.2. Hành động của Chính phủHành động của Chính phủ Những hàng rào dựa trên giá (Price-based Những hàng rào dựa trên giá (Price-based Barriers)Barriers)Giới hạn số lượng (Quantity Limits) Giới hạn số lượng (Quantity Limits) Cố đònh giá quốc tế (International Price Cố đònh giá quốc tế (International Price Fixing)Fixing)Những hàng rào phi thuế quan (Nontariff Những hàng rào phi thuế quan (Nontariff Barriers)Barriers)Giới hạn tài chính (Financial Limits)Giới hạn tài chính (Financial Limits)Kiểm soát đầu tư ở nước ngoài (Foreign Kiểm soát đầu tư ở nước ngoài (Foreign Investment Controls)Investment Controls) . soát xuất khẩuKiểm soát xuất khẩuĐiều chỉnh hành vi kinh Điều chỉnh hành vi kinh doanh quốc t doanh quốc tế1 .1. THẾ LỰC CHÍNH TRỊ NƯỚC SƠÛ TẠI1.1. THẾ LỰC. thống Hệ thống kinh t kinh tế chính tròchính tròNước sở tại:Nước sở tại:Chính quyềnChính quyềnCác nhómCác nhómáùp lựcáùp lựcChính quốc: Chính quốc: Chính quyềnChính
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 6, Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 6, Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 6

Bình luận về tài liệu slide-bai-giang-kinh-doanh-quoc-te-chuong-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP