Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

136 2,154 58 Gửi tin nhắn cho Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/136 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 13:45

Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanĐÀM PHÁN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANHTRONG KINH DOANHQUỐC TẾQUỐC TẾ PGS.TS.Đoàn Thò Hồng VânPGS.TS.Đoàn Thò Hồng VânNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanBài mở đầuBài mở đầu•Giới thiệu môn học •“ĐÀM PHÁN TRONG •KINH DOANH QUỐC TẾ”NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanGiới thiệu môn học Giới thiệu môn học “ĐÀM PHÁN “ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ” TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ”•Sự cần thiết của môn học.•Mục đích của môn học.•Phạm vi nghiên cứu•Phương pháp nghiên cứu•Kết cấu của môn học NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC.1.SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC.•Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta dù muốn hay không muốn cũng vẫn cứ là một nhà đàm phán. Một nhà quản trò giỏi đương nhiên phải là một nhà đàm phán giỏi, nhưng để trở thành nhà đàm phán giỏi là điều không đơn giản. Muốn trở thành nhà đàm phán giỏi đòi hỏi phải có kiến thức, có kinh nghiệm, phải học hỏi và phấn đấu không ngừng.NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.Sự cần thiết của môn học 1.Sự cần thiết của môn học (Tiếp)(Tiếp)• Trong điều kiện hội nhập, thò trường ngày càng mở rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn chiến thắng được trên thương trường lại càng cần có những nhà đàm phán giỏi.• Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo các nhà quản trò KDQT luôn có môn học “Đàm phán trong kinh doanh quốc tế”. Môn học cung cấp những kiến thức cần thiết để giúp các bạn phấn đấu, rèn luyện để trở thành nhà đàm phán trong KDQT giỏi.NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC•Với mục đích phục vụ cho sinh viên, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản trò, các nhân viên, các nhà đàm phán hiện tại và trong tương lai, môn học “Đàm phán trong kinh doanh quốc tế” cung cấp những kiến thức cần thiết để sau khi học xong môn học này, các bạn có thể hiểu sâu sắc hơn và vận dụng tốt hơn những vấn đề sau: NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC•- Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế;•- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế.•- Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hoá khác nhau;•- Rút ra những bài học kinh nghiệm về đàm phán trong kinh doanh.NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC:MÔN HỌC: Trong cuộc sống hằng ngày có vô số các cuộc đàm phán, có những cuộc đàm phán trong đó yêu cầu đặt ra không cao và không cần lập kế hoạch trước cho quá trình và kết quả đàm phán, ví dụ như: các cuộc đàm phán, trong gia đình, giữa những người bạn bè thân thích, trong cuộc sống đời thường…NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC:MÔN HỌC: Ngược lại, các cuộc đàm phán trong kinh doanh, yêu cầu cần đạt được rất cao, đòi hỏi phải chuẩn bò kỹ lưỡng về thông tin, về năng lực cho đội ngũ cán bộ đàm phán, phải lập kế hoạch, xác đònh mục tiêu, xây dựng chiến lược đàm phán… Trong môn học này chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu dạng đàm phán thứ hai - đàm phán trong kinh doanh, đặc biệt là Đàm phán trong KDQT. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để nghiên cứu môn học này, có rất nhiều tài liệu tham khảo. Nhưng để gíup các bạn đầu tư thời gian cho môn học một cách tập trung và hiệu quả, xin giới thiệu một số tài liệu tham khảo chính:[...]... NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC2. MỤC ĐÍCH CUA MON HOẽCã - Nhửừng vaỏn ủe lyự luaọn cụ baỷn về giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc teỏ;ã - Kyừ naờng giao tieỏp vaứ ủaứm phaựn trong kinh doanh quoỏc teỏ.ã - ẹaứm phaựn kinh doanh quoỏc teỏ giửừa caực nen vaờn hoaự khaực nhau;ã - Ruựt ra nhửừng baứi học kinh nghiệm về đàm phán trong. .. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.1. KHÁI NIỆM ĐÀM PHÁN (tiếp)1.1. KHÁI NIỆM ĐÀM PHÁN (tiếp) Đàm phán trong kinh doanh quốc tế là hành vi và quá trình, mà trong đó các bên, có nền văn hóa khác nhau, tiến hành trao đổi, thảo luận về các mối quan tâm chung và những điểm còn bất đồng để đi đến một thỏa thuận thống nhất. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS.. .. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van Dẫn nhập:Dẫn nhập: Vì vậy, trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu về văn hoá dân tộc, văn hoá tổ chức và tính cách cá nhân, cùng những tác động của chúng đến đàm phán trong kinh doanh; Trên cơ sở đó nghiên cứu những giải pháp vận dụng các yếu tố văn hoá trong đàm phán kinh doanh NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS.. .. hành đàm phán . Đàm phán thông thường tiến hành giữa cá nhân, họ hoặc vì bản thân mình, hoặc thay mặt cho đoàn thể có tổ chức, vì thế có thể coi đàm phán là bộ phận cấu thành của hành vi nhân loại, lịch sử đàm phán của nhân loại cũng lâu dài như lịch sử văn minh nhân loại.” (Gerald I. Nierenberg - The Art of Negotiating – Nghệ thuật đàm phán) . NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS.. .. bạn sẽ thaønh coâng NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC:MÔN HỌC: Trong cuộc sống hằng ngày có vô số các cuộc đàm phán, có những cuộc đàm phán trong đó yêu cầu đặt ra không cao và không cần lập kế hoạch trước cho quá trình và kết quả đàm phán, ví dụ như: các cuộc đàm phán, trong gia đình, giữa những... để giúp các bạn phấn đấu, rèn luyện để trở thành nhà đàm phán trong KDQT giỏi. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.1. KHÁI NIỆM ĐÀM PHÁN (tiếp)1.1. KHÁI NIỆM ĐÀM PHÁN (tiếp) Đàm phán là phương tiện để đạt được điều chúng ta mong muốn từ người khác. Đó là sự trao đổi ý kiến qua lại nhằm đạt được thỏa thuận trong khi bạn và phía bên kia có một số lợi ích chung... hình đàm phán và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của đàm phán. Một cuộc đàm phán được coi là thành công không có nghóa là phải giành thắng lợi bằng mọi giá mà là đạt được điều mà cả hai bên đều mong muốn.Phẩm chất, năng lực, kỹ năng, thái độ và tình cảm của những người ngồi trên bàn đàm phán có ảnh hưởng quyết định đến tiến trình đàm phán. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS.. ..NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanDaón nhaọp:Daón nhaọp:ãẹaứm phaựn laứ moọt hoaùt ủoọng cơ bản của con người. Trong cuộc sống hằng ngày đàm phán hiện diện ở mọi lúc, mọi nơi. Con người luôn tiến hành đàm phán ngay cả khi họ không biết chính mình đang làm điều đó. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanTôn... văn hoùa. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNgôn ngữNgôn ngữ Ngôn ngữ là sự thể hiện rõ nét của văn hóa vì nó là phương tiện truyền đạt thông tin và ý tưởng. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.3. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN …1.3. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN … * Những sai lầm thường mắc phải trong đàm phán: Ngồi vào bàn đàm phán với một cái... muốn của họ. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.3. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 1.3. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ……Chỉ xảy ra đàm phán khi các bên hiểu rằng: sự việc chỉ được quyết định khi có thỏa thuận chung, còn nếu sự việc có thể quyết định đơn phương bởi một bên thì không cần xảy ra đàm phán. Thời gian là một trong những yếu tố quyết định trong đàm phán. Thời gian . NTDP - PGS. TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS. TS. Doan Thi Hong VanĐÀM PHÁN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANHTRONG KINH DOANHQUỐC TẾQUỐC TẾ PGS. TS. Đoàn Thò Hồng VânPGS .TS. Đoàn. tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế; - Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế. - Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Bình luận về tài liệu slide-bai-giang-dam-phan-trong-kinh-doanh-quoc-te-pgs-ts-doan-thi-hong-van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP