ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN

5 274 1
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 02:10

PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 1 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: (2 điểm) Sắp xếp các số 7, 2, 1, 9, 6 theo thứ tự: - Từ bé đến lớn: . - Từ lớn đén bé: . Câu 2: Khoanh vào số lớn nhất (1 điểm) a) 4 , 3 , 7 b) 6 , 2 , 5 Câu 3 (3 điểm) Điền số vào chỗ chấm: 8 < 5 > 10 = 7 > . < 8 6 = . Câu 4: (3 điểm) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 5 4 10 9 3 2 4 7 1 1 8 8 Câu 5: (1 điểm) - Có hình vuông? - Có hình tam giác? PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 2 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) a. 8 + 35 b. 29 + 44 c. 47 + 6 d. 48 +52 Câu 2: Tính (2 điểm) a. 16 kg + 5 kg = b. 2 kg+ 2kg + 6kg = c. 47 l - 22 l = c. 38 l - 4l - 3l = Câu 3 : Điền số vào ô trống (2 điểm) a. 38 + 24 + 16 b. 45 - 12 + 29 Câu 4: Thùng thứ nhất có 26 lít dầu .Thùng thứ hai có 19 lít dầu .Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu? (3 điểm) Câu 5 : (1 điểm) Trong hình bên: a. Có mấy hình tam giác ? b. Có mấy hình tứ giác ? . PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 3 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: Tính nhẩm: (2 điểm) 6 × 7 = 45 : 5 = 7 × 8 = 42 : 6 = 7 × 9 = 56 : 7 = 5 × 9 = 70 : 7 = Câu 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 64 × 7 = 84 : 4 = . 72 × 7 = 81 : 3 = Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm) a) 12; 18; 24; .; ; .; b) 63; 56; 49; .; ; .; Câu 4: Mẹ và bố hái cam để đi chợ bán, Mẹ hái được 18 quả cam, bố hái được gấp 3 lần số quả cam của mẹ. Hỏi bố hái được bao nhiêu quả cam? (3 điểm) Giải Câu 5 : Hình bên có: (1điểm) Hình tam giác. Hình chữ nhật. PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 4 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 5674 + 2356 b) 78640 - 9745 c) 7521 - 98 d) 6357 + 485 Câu 2: (3 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 3 ngày = .giờ b) 4 1 giờ = phút c) 1 phút 4 giây = .giây d) 5 1 thế kỷ = năm e) 4 kg = g f) 3 tấn 40 kg = kg Câu 3: Tìm số trung bình cộng của các số sau đây: (1 điểm) 20, 35 và 41 Câu 4: (3 điểm) Một lớp có 22 học sinh. Số học sinh gái nhiều hơn học sinh trai là 6 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái, bao nhiêu học sinh trai. Giải Câu 5: Tìm số tròn chục x biết : 68 < x < 92 . (1 điểm) PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: Khoanh vào kết quả đúng của các câu sau: (3 điểm) a) Chữ số 8 trong số thập phân 2007,008 có giá trị là: A. 8 ; B. 10 8 ; C. 100 8 ; D. 1000 8 b) Số lớn nhất trong các số sau là: 6,549 ; 6,459 ; 6,94 ; 6,594 c) 4500m bằng bao nhiêu ki lô mét? A. 4,5 km ; B.45 km; C. 0,45 km; D. 450 km. Câu 2: (2 điểm) a) Tìm x: 3 - x = 5 4 b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 16,52 m = m .cm 16,5 m 2 = .m 2 dm 2 Câu 3: Tính: (2 điểm) 7 3 11 8 + .; 5 3 25 16 − . 7 12 6 5 × .; 5 6 : 3 8 . Câu 4: Tính diện tích hình chữ nhật, biết chiều dài bằng 2 3 chiều rộng và hơn chiều rộng 10 mét. (2,5 điểm) Giải Câu 5 : Tính bằng cách thuận tiện nhất (0,5 điểm) 98 4863 × × . . . (3 i m) Một lớp có 22 học sinh. Số học sinh g i nhiều hơn học sinh trai là 6 em. H i lớp đó có bao nhiêu học sinh g i, bao nhiêu học sinh trai. Gi i . TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 1 Th i gian : 40 phút ( Không kể th i gian giao đề
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN, ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN, ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN

Bình luận về tài liệu de-thi-giua-ki-i-mon-toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP