ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN

Archimedes
Archimedes(11707 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 254
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 02:10

Mô tả: PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 1 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: (2 điểm) Sắp xếp các số 7, 2, 1, 9, 6 theo thứ tự: - Từ bé đến lớn: . - Từ lớn đén bé: . Câu 2: Khoanh vào số lớn nhất (1 điểm) a) 4 , 3 , 7 b) 6 , 2 , 5 Câu 3 (3 điểm) Điền số vào chỗ chấm: 8 < 5 > 10 = 7 > . < 8 6 = . Câu 4: (3 điểm) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 5 4 10 9 3 2 4 7 1 1 8 8 Câu 5: (1 điểm) - Có hình vuông? - Có hình tam giác? PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 2 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) a. 8 + 35 b. 29 + 44 c. 47 + 6 d. 48 +52 Câu 2: Tính (2 điểm) a. 16 kg + 5 kg = b. 2 kg+ 2kg + 6kg = c. 47 l - 22 l = c. 38 l - 4l - 3l = Câu 3 : Điền số vào ô trống (2 điểm) a. 38 + 24 + 16 b. 45 - 12 + 29 Câu 4: Thùng thứ nhất có 26 lít dầu .Thùng thứ hai có 19 lít dầu .Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu? (3 điểm) Câu 5 : (1 điểm) Trong hình bên: a. Có mấy hình tam giác ? b. Có mấy hình tứ giác ? . PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 3 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: Tính nhẩm: (2 điểm) 6 × 7 = 45 : 5 = 7 × 8 = 42 : 6 = 7 × 9 = 56 : 7 = 5 × 9 = 70 : 7 = Câu 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 64 × 7 = 84 : 4 = . 72 × 7 = 81 : 3 = Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm) a) 12; 18; 24; .; ; .; b) 63; 56; 49; .; ; .; Câu 4: Mẹ và bố hái cam để đi chợ bán, Mẹ hái được 18 quả cam, bố hái được gấp 3 lần số quả cam của mẹ. Hỏi bố hái được bao nhiêu quả cam? (3 điểm) Giải Câu 5 : Hình bên có: (1điểm) Hình tam giác. Hình chữ nhật. PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 4 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 5674 + 2356 b) 78640 - 9745 c) 7521 - 98 d) 6357 + 485 Câu 2: (3 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 3 ngày = .giờ b) 4 1 giờ = phút c) 1 phút 4 giây = .giây d) 5 1 thế kỷ = năm e) 4 kg = g f) 3 tấn 40 kg = kg Câu 3: Tìm số trung bình cộng của các số sau đây: (1 điểm) 20, 35 và 41 Câu 4: (3 điểm) Một lớp có 22 học sinh. Số học sinh gái nhiều hơn học sinh trai là 6 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái, bao nhiêu học sinh trai. Giải Câu 5: Tìm số tròn chục x biết : 68 < x < 92 . (1 điểm) PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: Khoanh vào kết quả đúng của các câu sau: (3 điểm) a) Chữ số 8 trong số thập phân 2007,008 có giá trị là: A. 8 ; B. 10 8 ; C. 100 8 ; D. 1000 8 b) Số lớn nhất trong các số sau là: 6,549 ; 6,459 ; 6,94 ; 6,594 c) 4500m bằng bao nhiêu ki lô mét? A. 4,5 km ; B.45 km; C. 0,45 km; D. 450 km. Câu 2: (2 điểm) a) Tìm x: 3 - x = 5 4 b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 16,52 m = m .cm 16,5 m 2 = .m 2 dm 2 Câu 3: Tính: (2 điểm) 7 3 11 8 + .; 5 3 25 16 − . 7 12 6 5 × .; 5 6 : 3 8 . Câu 4: Tính diện tích hình chữ nhật, biết chiều dài bằng 2 3 chiều rộng và hơn chiều rộng 10 mét. (2,5 điểm) Giải Câu 5 : Tính bằng cách thuận tiện nhất (0,5 điểm) 98 4863 × × . . . (3 i m) Một lớp có 22 học sinh. Số học sinh g i nhiều hơn học sinh trai là 6 em. H i lớp đó có bao nhiêu học sinh g i, bao nhiêu học sinh trai. Gi i . TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 1 Th i gian : 40 phút ( Không kể th i gian giao đề

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN, ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN, ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-giua-ki-i-mon-toan

Đăng ký

Generate time = 0.200922966003 s. Memory usage = 18.44 MB