1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Đề số 2

3 175 1 Gửi tin nhắn cho Triệu Thu Thủy
Triệu Thu Thủy

Triệu Thu Thủy

Tải lên: 14,461 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 14:12

1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần một. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 1(3 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng. 1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là: A. Mỹ B. Liên Xô C. Anh D. Nhật Bản 2. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời vào: A. Năm 1947 B. Năm 1949 C. Năm 1951 D. Năm 1953 3. Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức ASEAN vào thời gian: A. Tháng 7 năm 1992 B. Tháng 9 năm 1994 C. Tháng 7 năm 1995 D. Tháng 9 năm 1997 4. Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm: A. Phát triển nông nghiệp ở Việt Nam B. Bù đắp những thiệt hại to lớn do chiến tranh gây ra C. Phát triển nghề khai thác mỏ ở Việt Nam D. Phát triển mọi mặt kinh tế của Việt Nam 2 5. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ: A. Trước cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp B. Trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp C. Trong cuộc khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp D. Từ năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời) 6: Liên hợp quốc giúp nước ta về: A. Kinh tế B. Văn hóa C. Giáo dục D. Kinh tế, văn hoá, giáo dục Phần hai. Tự luận (7 điểm) Câu 2 (3 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . . . . . . Câu 3 (2 điểm). Các nước Đông Nam Á (tính đến 2006) bao gồm những nước nào ? Hãy kể tên các nước đó. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3 . . . . . . Câu 4 (2 điểm). Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỷ XX? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . . . . . . . . . . KI M TRA M N LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 2 (Thời gian l m bài: 45 phút) Phần m t. Trắc nghi m khách quan (3 đi m) Câu 1(3 đi m) . Hãy khoanh tròn chỉ m t. n m 1992 B. Tháng 9 n m 1994 C. Tháng 7 n m 1995 D. Tháng 9 n m 1997 4. Đế quốc Pháp đẩy m nh khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nh m:
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Đề số 2, 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Đề số 2

Bình luận về tài liệu 1-de-kiem-tra-hoc-ki-i-mon-lich-su-lop-9-de-so-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP