Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực "

30 205 2 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 06:10

Giới thiệu khái quát chương trình lớp tập huấn Ph n I:ầ Giới thiệu các văn bản chỉ đạo của TW về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013. Phần II: Các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Ngành GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013. Phần III: Công tác chỉ đạo thực hiện của ngành GD&ĐT và các trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội một năm qua; kết quả đạt được bước đầu. Phần IV: Định hướng chỉ đạo của Thành phố và Ngành GD&ĐT Hà Nội trong những năm học tiếp theo đến năm 2013. Phần V: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực trong năm học 2008 – 2009 và những năm tiếp theo đến năm 2013. Phần I: Giới thiệu các văn bản của Trung ương. I- Chỉ thị số: 40/2008/CT-BGD&ĐT. Ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ra chỉ thị phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 1. Mục tiêu: - Huy động sức mạnh tổng hợp - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo 2. Yêu cầu: - Tập trung các nguồn lực. - Tăng cường sự tham gia của HS. - Phát huy sự chủ động, sáng tạo. - Huy động sự tham gia của các tổ chức - Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác. 3. Nội dung của Chỉ thị. - Xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an toàn - Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của HS ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập. - Rèn luyện kỹ năng sống cho HS. - Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh. - Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở đại phương. 4. Tổ chức thực hiện. a- Thời gian: - Phát động từ năm học 2008 – 2009 - Sau mỗi năm sơ kết phong trào - Tổng kết phong trào vào năm 2013. b- Xác định nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT; Bộ VH-TT- DL; TW Đoàn TNCS HCM. c- Các Sở GD&ĐT và UBND các Tỉnh và Thành phố. II- Quyết định thành lập BCĐ phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 1- Quyết định số: 4001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22 tháng 7 năm 2008. 2- Kế hoạch liên ngành số: 7575/KHLN/BGD&ĐT- Bộ VH-TT và DL-TW Đoàn THCS HCM, ngày 19/8/2008. A. Mục đích phối hợp liên Ngành. - Huy động nhân lực và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để triển khai phong trào có hiệu quả. - Có kế hoạch chỉ đạo tập trung, đảm bảo phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả. B. Nội dung kế hoạch phối hợp: 1. Xác định giới thiệu các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng. - Ngành VH-TT-DL chủ trì. - Ngành GD&ĐT phối hợp 2. Đoàn TNCS HCM tổ chức các hoạt động. 3. Phát triển trò chơi dân gian trong nhà trường - Ngành VH-TT-DL biên tập, giới thiệu - Ngành GD&ĐT tiếp thu, phối hợp, tổ chức - Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM tổ chức 4. Đổi mới phương pháp dạy và học. - Ngành VH-TT-DL giới thiệu các giá trị VH - Ngành GD-ĐT chỉ đạo đổi mới dạy và học - Đoàn TNCS HCM phát động trong các Chi đoàn, Chi đội. 5. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp. - Ngành VH-TT-DL phối hợp hướng dẫn - Ngành GD-ĐT chỉ đạo thường xuyên - Đoàn TNCS HCM phối hợp tổ chức 6. Chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị 5 khu di tích. [...]... bản chỉ đạo của TW về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008 – 2013.Phần II: Các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Ngành GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013. 2. Tổ chức các hoạt động lớn toàn Ngành:- Liên hoan các trò chơi dân gian của các trường MN, TH, THCS:... Chất lượng: - Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. - Rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong nhà trường và nhà trường với giáo dục đạo đức lối sống cho HS, SV.3. Toàn thành phố phấn đấu có từ 700 đến 800 đơn vị trường học trong tất cả các cấp học, ngành học đạt chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực. V- Tổ chức thực hiện.1. Thời gian.2. Báo cáo kết quả3.... Phiếu đánh giá trường MNa. Phụ lục 1:b. Phiếu đánh giá dành cho các cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị XH cùng cấp. III- Kế hoạch của Sở GD&ĐT triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2008 – 2009.A. Mục tiêu, yêu cầu.1. Mục tiêu:- Phát huy sức mạnh tổng hợp- Phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo2. Yêu cầu:- Tập trung giải... năm học 2009 - 20101. Phong trào tiếp tục được phát động, duy trì mở rộng đối tượng thực hiện.- Có sự tham gia của ngành học GDTX- Sự tham gia của các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và CĐ thực thuộc. Phần III. Công tác chỉ đạo thực hiện và kết quả đạt được sau một năm thực hiện phong trào.1. Số lượng trường đăng ký xây dựng trường đạt các tiêu chí chuẩn trường học thân thiện, học. .. Nội một năm qua; kết quả đạt được bước đầu.Phần IV: Định hướng chỉ đạo của Thành phố và Ngành GD&ĐT Hà Nội trong những năm học tiếp theo đến năm 2013.Phần V: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực trong năm học 2008 – 2009 và những năm tiếp theo đến năm 2013. ... chí chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2008 – 2009: Tổng số: 213 trường; trong đó:- Mầm non: - Tiểu học: - THCS: - THPT: B. Tổ chức thực hiện.1.Cấp Trung ương.2.Cấp địa phương.a. Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Thành phốb. Phòng GD&ĐT c. Các trường TH, THCS, THPT Phần III: Công tác chỉ đạo thực hiện của ngành GD&ĐT và các trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội một... HS ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập. 3. Rèn luyện kỹ năng sống cho HS4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh trong nhà trường. 5. HS tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.=> Trong các ND trên, xác định 03 ND dứt điểm trong năm học 2008 – 2009 các trường học trên địa bàn TPhố phải đạt được. III-... 3. Nội dung của Chỉ thị.- Xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an toàn- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của HS ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập. - Rèn luyện kỹ năng sống cho HS.- Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở đại phương.... điểm chọn đưa trò chơi dân gian vào các trường TH, THCS: huyện Thanh Trì.- Tổ chức điểm hoạt động chăm sóc di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng gắn với giáo dục truyền thống: Huyện Gia Lâm- Tổ chức giao lưu các trường THCS với chủ đề Về mái trường thân thiện”: trường THPT Bình Minh huyện Hoài Đức. 4. Tổ chức thực hiện.a- Thời gian: - Phát động từ năm học 2008 – 2009- Sau mỗi năm sơ kết phong... năm 2008.+ Quản lý hồ sơ nhân sự, các dữ liệu phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.- Tổng điều tra về CSVC trường học; trong đó có điều tra, đánh giá thực trạng các công trình vệ sinh trong các trường học. Lập dự toán kinh phí trình UBND Thành phố từng bước hiện đại hoá các công trình vệ sinh theo chuẩn quy định. C. Phân công trách nhiệm các Ngành.1. Ngành GD&ĐT: Xây dựng KH, chỉ đạo . 1. Số lượng trường đăng ký xây dựng trường đạt các tiêu chí chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2008 – 2009: Tổng số: 213 trường; trong. chương trình lớp tập huấn Ph n I:ầ Giới thiệu các văn bản chỉ đạo của TW về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực ", Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực ", Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực "

Bình luận về tài liệu tap-huan-ve-truong-hoc-than-thien-hoc-sinh-tich-cuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP