Lý thuyết và Bài tập về oxi ozon có đáp án Hóa học 10.

3 34 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 21:38

Lý thuyết và Bài tập về oxi ozon có đáp án Hóa học 10. Lý thuyết và Bài tập về oxi ozon có đáp án Hóa học 10. Lý thuyết và Bài tập về oxi ozon có đáp án Hóa học 10. Lý thuyết và Bài tập về oxi ozon có đáp án Hóa học 10. Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An CHUYỀN ĐỀ 6: OXIOZON Oxi * Tính chất hố học : Tính oxi hố mạnh: - Tác dụng với hầu hết kim loại (trừ Au, Pt) - Tác dụng với hầu hết phi kim (trừ halogen) - Tác dụng với nhiều hợp chất, kể vô hữu Điều chế: Trong PTN: Phân huỷ hợp chất giàu oxi KMnO4, KClO3 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 2KClO3 → 2KCl + 3O2 Trong cơng nghiệp: - Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng - Điện phân nước Ozon: tính oxi hóa mạnh O2 O3 + 2KI + H2O I2 + 2KOH + O2 (oxi khơng có)  → Do tạo KOH nên O3 làm xanh quì tẩm dung dịch KI (dùng nhận biết ozon) Ở nhiệt độ thường: 2Ag + O3 Ag2O + O2 (oxi khơng phản ứng)  → Để phân biệt khí oxi ozon, dùng hóa chất là: A.hồ tinh bột B.khí hiđro C.đồng kim loại D dd KI hồ tinh bột Câu 2: Phát biểu sau oxi không đúng? A.Oxi thiết yếu cho cháy B.Oxi nguyên tố độ âm điện mạnh C.Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại D.Oxi khơng mùi vị Câu 3: Trong câu sau, câu sai nói tính chất hóa học ozon? A Ozon oxi hóa tất kim loại kể Au Pt B Ozon oxi hóa Ag thành Ag2O C Ozon bền oxi D Ozon oxi hóa ion I- thành I2 Câu 4: Phản ứng điều chế oxi phòng thí nghiệm A 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 Câu 1: → NaOH B 2H2O  2H2 + O2 C.2KI + O3 + H2O → I2 + KOH + O2 dp as  → D.5n H2O + 6n CO2 clorofin ( C6H10O5)n + 6n O2 Câu 5: Dãy chất sau phản ứng với oxi? A Cu, Au, Fe Cl2 B Fe, Al, S C P, S, Cl2 D Fe, Al, Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An Khi cho ozon tác dụng lên giấy tẩm dung dịch KI hồ tinh bột, thấy xuất tượng màu xanh Hiện tượng xảy oxi hoá: A tinh bột B ozon C kali D iotua Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi cách: A điện phân nước B chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng C nhiệt phân Cu(NO3)2 D Nhiệt phân KClO3 xúc tác MnO2 Câu 8: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam chất sau: KClO (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 AgNO3 Chất tạo lượng khí O2 lớn là: A KClO3 B KMnO4 C KNO3 D AgNO3 Câu 9: Tỉ khối hỗn hợp X gồm oxi ozon so với hiđro 18 % thể tích oxi ozon X là: A.25% 75% B.50% 50% C 30% 70% D 75% 25% Câu 10: Cho hỗn hợp khí oxi ozon, sau thời gian ozon bị phân hủy hết (2O → 3O2) thể tích khí tăng lên so với ban đầu lít Thể tích ozon hỗn hợp ban đầu là: A lít B lít C lít D lít Câu 11: hỗn hợp khí gồm oxi ozon Sau thời gian ozon bị phân hủy hết ta chất khí tích tăng thêm 5% Thành phần % thể tích ozon hỗn hợp ban đầu là: A 5% B 2,5% C 7,5% D 10% Câu 12: Đốt 13 g bột kim loại hóa trị II oxi dư đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn X khối lượng 16,2 g (giải sử hiệu suất phản ứng 100%) Kim loại là: A Cu B Zn C Fe D Ca Câu 13: Nung 13,85 g muối KClOx đến phản ứng hồn tồn khối lượng chất rắn thu giảm 46,21 % so với khối lượng ban đầu Xác định công thức phân tử muối A KClO B KClO2 C KClO3 D KClO4 Câu 14: Thêm 3,0 gam MnO2 vào 197,0 g hỗn hợp muối KCl KClO Trộn kỹ đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn cân nặng 152g % khối lượng KClO3 hỗn hợp là: A.61,28% B 62,18% C 68,21% D 68,12% Câu 15: Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO KMnO4, thu O2 m gam chất rắn gồm K2MnO4, MnO2 KCl Toàn lượng O tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu 0,896 lit hỗn hợp khí Y (đktc) tỉ khối so với H 16 Thành phần % theo khối lượng KMnO4 X là: Câu 6: Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An A 27,57% B 62,76% C 72,06% D 74,92% ... Câu 9: Tỉ khối hỗn hợp X gồm oxi ozon so với hiđro 18 % thể tích oxi ozon X là: A.25% 75% B.50% 50% C 30% 70% D 75% 25% Câu 10: Cho hỗn hợp khí oxi ozon, sau thời gian ozon bị phân hủy hết (2O →... Thể tích ozon hỗn hợp ban đầu là: A lít B lít C lít D lít Câu 11: Có hỗn hợp khí gồm oxi ozon Sau thời gian ozon bị phân hủy hết ta chất khí tích tăng thêm 5% Thành phần % thể tích ozon hỗn hợp... cho ozon tác dụng lên giấy tẩm dung dịch KI hồ tinh bột, thấy xuất tượng màu xanh Hiện tượng xảy oxi hoá: A tinh bột B ozon C kali D iotua Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và Bài tập về oxi ozon có đáp án Hóa học 10., Lý thuyết và Bài tập về oxi ozon có đáp án Hóa học 10.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn