Lý thuyết và Bài tập về nhóm halogen có đáp án Hóa học 10.

6 59 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 21:34

Lý thuyết và Bài tập về nhóm halogen có đáp án Hóa học 10. Lý thuyết và Bài tập về nhóm halogen có đáp án Hóa học 10. Lý thuyết và Bài tập về nhóm halogen có đáp án Hóa học 10. Lý thuyết và Bài tập về nhóm halogen có đáp án Hóa học 10. Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An CHUYÊN ĐỀ 5: NHĨM HALOGEN Ngun tố halogen: nhóm VIIA: Flo (F) M = 19: Clo (Cl) M = 35,5: Brom (Br) M = 80: Iot (I) M = 127: Từ F đến I: Tính phi kim giảm dần Độ âm điện giảm dần Bán kính nguyên tử tăng dần Đơn chất halogen: * Tính chất vật lí: F2: khí màu lục nhạt Cl2: khí màu vàng lục Br2: lỏng màu đỏ nâu I2: rắn màu đen tím, dễ thăng hoa * Tính chất hố học Tính oxi hố: F2 > Cl2 > Br2 > I2 - tác dụng với kim loại  muối halogenua F2, Cl2, Br2 + Fe  muối Fe3+ I2 + Fe  FeI2 - tác dụng với hidro  khí hidrohalogenua (HX)  tan nước thành axit halogenhidric F2 tác dụng với H2 bóng tối nhiệt độ thấp Cl2 tác dụng với H2 ánh sáng Br2 tác dụng với H2 nhiệt độ cao I2 tác dụng với H2 cần nhiệt độ, xúc tác phản ứng xảy chiều - tác dụng với nước: Flo bị phân huỷ: 2F2 + H2O  4HF + O2 Cl2, Br2: phản ứng chiều (brom phản ứng chậm clo) I2: không phản ứng - tác dụng với dung dịch bazơ (tính tự oxi hố khử) Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O (nước Gia ven) - tác dụng với chất khử khác: NH3, H2S, SO2, - tác dụng với muối halogenua: halogen mạnh đẩy halogen yếu khỏi muối Tính chất riêng: I2 phản ứng với hồ tinh bột cho màu xanh Điều chế: Trong CN: F2: điện phân nóng chảy hỗn hợp HF KF Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An Cl2: điện phân dung dịch NaCl màng ngăn Br2: Cl2 + NaBr I2: từ rong biển Trong PTN: cho axit HX + chất oxi hoá mạnh Axit halogen hidric (HX) + Tính axit: HF < HCl < HBr < HI + Tính khử: F- < Cl- < Br- < I- tác dụng chất oxi hoá mạnh: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 + Tính chất riêng: HF khả ăn mòn thuỷ tinh 4HF + SiO2  SiF4 + H2O Điều chế: Trong CN: phương pháp tổng hợp: H2 + X2  2HX Trong PTN: phương pháp sunfat: điều chế HF, HCl (không dùng để điều chế HBr, HI H2SO4 đặc chất oxi hố mạnh, HBr, HI chất khử mạnh) Muối halogenua Đa số muối halogenua tan, trừ muối Ag (AgCl, AgBr, AgI) Nhận biết: Thuốc thử: dùng dung dịch AgNO3 AgF: tan nước AgCl: không tan, màu trắng AgBr: không tan, màu vàng nhạt AgI: không tan, màu vàng cam Tất muối bị hoá đen chiếu sáng: AgX  Ag  Ag2O (đen) NHÓM HALOGEN Câu 1: Ở trạng thái bản, nguyên tử ngun tố halogen số electron ngồi là: A B C D Câu 2: Trong nhóm halogen, từ F, Cl, Br, I: A Bán kính ngun tử giảm dần, tính oxi hố tăng dần B Bán kính ngun tử tăng dần, tính oxi hố giảm dần C Bán kính nguyên tử giảm dần, tính oxi hố giảm dần D Bán kính ngun tử tăng dần, tính oxi hố tăng dần Câu 3: Dung dịch axit sau khơng chứa bình thuỷ tinh? A HCl B HBr C HI D HF Câu 4: Quy luật biến đổi tính axit dãy dung dịch axit halogenhiđric là: A HCl > HBr > HF > HI B HF > HCl > HBr > HI Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An C HI > HBr > HCl > HF D HCl > HF > HI > HBr Câu 5: Dãy halogen sau xếp theo thứ tự giảm dần tính oxi hố: A Cl2 > Br2 > F2 > I2 B Cl2 > F2 > Br2 > I2 C I2 > Br2 > Cl2 > F2 D F2 > Cl2 > Br2 > I2 Câu 6: Chất tính oxi hố là: A F2 B Cl2 C Br2 D chất Câu 7: Trong hợp chất, ngun tố flo ln số oxi hố âm vì: A flo bán kính ngun tử lớn B flo độ âm điện lớn C flo số electron độc thân lớn D flo điện tích hạt nhân lớn Câu 8: Phát biểu sau sai? A Bán kính nguyên tử clo lớn bán kính nguyên tử flo B Độ âm điện brom lớn độ âm điện iot C Tính khử ion Br- mạnh ion ClD Tính axit HF mạnh tính axit HCl Câu 9: Cho phát biểu sau: (a) Trong phản ứng hóa học, flo thể tính oxi hóa (b) Axit flohiđric axit yếu (c) Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu (d) Trong hợp chất, halogen (F, Cl, Br, I) số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 +7 (e) Tính khử ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F–, Cl–, Br–, I– Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 10: Phát biểu sau không đúng: A Muối AgI không tan nước, muối AgF tan nước B Flo tính oxi hố mạnh clo C Trong hợp chất, ngồi số oxi hố -1, flo clo số oxi hố +1, +3, +5, +7 D Dung dịch HF hoà tan SiO2 Câu 11: Phản ứng sau chứng tỏ HCl tính khử? A 2HCl + CuO  CuCl2 + H2O B 2HCl + Mg(OH)2  MgCl2 + C 4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + H2O D 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2 H2O Cho dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI thấy: Câu 12: Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An A ống nghiệm kết tủa B ống nghiệm kết tủa, ống nghiệm khơng kết tủa C ống nghiệm kết tủa, ống nghiệm khơng kết tủa D.1 ống nghiệm kết tủa, ống nghiệm khơng kết tủa Câu 13: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối sau khơng phản ứng? A NaF B NaCl C NaBr D NaI Câu 14: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch sau thu kết tủa màu vàng đậm nhất? A NaF B NaCl C NaBr D NaI Câu 15: Dãy chất tác dụng với axit clohiđric: A Cu, Fe, Au B FeO, MgO, NaNO3 (dd) C CaCO3, ZnO, Cu(OH)2 D NaOH, Au, CuO Câu 16: Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch HCl loãng là: A KNO3, CaCO3, Fe(OH)3 B FeS, BaSO4, KOH C AgNO3, (NH4)2CO3, CuS D Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO Câu 17: Khí sau khơng bị oxi hố nước Gia-ven? A HCHO B H2S C SO2 D CO2 Câu 18: Chất rắn sau đun nóng biến thành màu tím? A NaCl B KI C I2 D KClO3 Câu 19: Cho mẩu giấy quỳ tím ẩm vào bình chứa khí clo khơ thấy: A quỳ tím hố đỏ B quỳ tím hố xanh C quỳ tím khơng đổi màu D Hoá đỏ màu Câu 20: Để phát khí hidro lẫn khí clo, người ta thổi khí qua dung dịch chứa KI hồ tinh bột Nếu lẫn khí clo, dung dịch sẽ: A đổi màu xanh B đổi màu đỏ C đổi màu cam D khơng đổi màu Câu 21: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế clo cách: A cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2 đun nóng B điện phân dung dịch NaCl màng ngăn C Cho F2 đẩy Cl2 khỏi dung dịch NaCl D điện phân nóng chảy NaCl Câu 22: Trong phòng thí nghiệm, khí clo điều chế cách oxi hoá hợp chất sau đây? A NaCl B HCl C KClO3 D KMnO4 Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An Câu 23: Trong cơng nghiệp HCl điều chế phương pháp sulfat theo phương trình phản ứng: 2NaCl (tinh thể) + H2SO4 (đặc) 2HCl ↑ + Na2SO4 Tại phương pháp không dùng để điều chế HBr HI ? A Do tính axit H2SO4 yếu HBr HI B Do NaBr NaI đắt tiền, khó kiếm C Do HBr HI sinh chất độc D Do Br-, I- phản ứng với H2SO4 đặc, nóng Câu 24: Nếu cho mol chất CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo lượng khí Cl2 nhiều là: A CaOCl2 B KMnO4 C K2Cr2O7 D MnO2 Câu 25: Đổ dung dịch chứa gam HBr vào dung dịch chứa gam NaOH Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu giấy quỳ tím chuyển sang màu sau đây? A màu đỏ B Màu xanh C không đổi màu D không xác định Câu 26: Hồ tan hồn tồn hỗn hợp khí A gồm HCl HBr vào nước dung dịch B C% axit Thành phần % khối lượng hỗn hợp A là: A 20% 80% B 40% 60% C 50% 50% D 25% 75% Câu 27: Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa NaF 0,5M NaCl 0,8M Khối lượng kết tủa thu là: A 1,15 gam B 1,8 gam C 11,48 gam D 17,83 gam Câu 28: Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp hồ tan 6,25 gam hai muối KCl KBr thu 10,39 gam hỗn hợp AgCl AgBr Tính số mol hỗn hợp ban đầu A 0,08 mol B 0,06 mol C 0,055 mol D 0,03 mol Câu 29: Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl NaI vào nước dung dịch A Sục khí Cl dư vào dung dịch A Kết thúc thí nghiệm, cạn dung dịch thu 58,5 gam muối khan Khối lượng NaCl hỗn hợp X là: A 17,55 gam B 23,4 gam C 29,25 gam D 58,5 gam Câu 30: Chất A muối canxi halogenua Cho dung dịch chứa 0,2g A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu 0,376g kết tủa bạc halogenua Công thức A : A CaF2 B CaCl2 C CaBr2 D CaI2 Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An Câu 31: Cho chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl chất hòa tan hết là: A Cu, Ag, Fe B Al, Fe, Ag C Cu, Al, Fe D CuO, Al, Fe Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe Mg dung dịch HCl dư thu gam khí H2 Khi cạn dung dịch thu gam muối khan: A 54,5 gam B 55,5 gam C 56,5 gam D 57,5 gam Câu 33: Hoà tan 1,19 gam hỗn hợp A gồm Al, Zn dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch X V lít khí Y (đktc) cạn dung dịch X 4,03 gam muối khan Giá trị V là: A 0,224 B 0,448 C 0,896 D 1,792 Câu 34: Hoà tan hoàn toàn 2,17 gam hỗn hợp kim loại A, B, C dung dịch HCl dư thu 2,24 lít khí H2 (đktc) m gam muối Giá trị m là: A 9,27 B 5,72 C 6,85 D 6,48 Câu 35: Hoà tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Al dung dịch HCl dư, thu 7,84 lít khí A (đktc) 2,54g chất rắn B dung dịch C Tính khối lượng muối dung dịch C A 3,99g B 33,25g C 31,45g D kết khác Câu 36: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm muối NaX NaY (X, Y nguyên tố tự nhiên, hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư) thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaX hỗn hợp ban đầu là: A 41,8% B 47,2% C 52,8% D 58,2% Câu 37: Cho gam hỗn hợp A (Mg, Al, Fe, Zn) tác dụng với HCl dư giải phóng 0,1 gam khí; gam A tác dụng với Cl2 dư thu 5,763 gam hỗn hợp muối % Fe A là: A 14% B 16,8% C 19,2% D 22,4% Câu 38: Hỗn hợp X khối lượng 82,3 gam gồm KClO 3, Ca(ClO3)2, CaCl2 KCl Nhiệt phân hoàn toàn X thu 13,44 lit O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 KCl Toàn Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lit dung dịch K 2CO3 1M thu dung dịch Z Lượng KCl Z nhiều gấp lần lượng KCl X Phần trăm khối lượng KCl X là: A 12,67% B 18,10% C 25,62% D 29,77% ... tan, màu vàng cam Tất muối bị hoá đen chiếu sáng: AgX  Ag  Ag2O (đen) NHÓM HALOGEN Câu 1: Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố halogen có số electron ngồi là: A B C D Câu 2: Trong nhóm halogen, ... I2 Câu 6: Chất có tính oxi hoá là: A F2 B Cl2 C Br2 D chất Câu 7: Trong hợp chất, nguyên tố flo ln có số oxi hố âm vì: A flo có bán kính ngun tử lớn B flo có độ âm điện lớn C flo có số electron... Trong phản ứng hóa học, flo thể tính oxi hóa (b) Axit flohiđric axit yếu (c) Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu (d) Trong hợp chất, halogen (F, Cl, Br, I) có số oxi hóa: -1, +1, +3,
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và Bài tập về nhóm halogen có đáp án Hóa học 10., Lý thuyết và Bài tập về nhóm halogen có đáp án Hóa học 10.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn