dề thi giáo viên giỏi tỉnh

4 212 8
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 02:10

UBND TỉNH BắC NINH Sở GIáO DụC Và ĐàO TạO ========== Kì THI GIáO VIÊN DạY GIỏI CấP TỉNH VòNG Lý THUYếT Năm học 2008 2009 Môn thi: Toán THCS Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12 tháng 02 năm 2009 ============== Câu 1: (2 điểm) Sau nhiều năm liên tục đợc hớng dẫn, học tập, thực hiện chơng trình sách giáo khoa mới và đổi mới phơng pháp dạy học, đồng chí hãy cho biết những yêu cầu quan trọng trong việc đổi mới phơng pháp dạy học ? Từ thực tế giảng dạy môn của mình, đồng chí hãy liên hệ để làm sáng tỏ những yêu cầu trên ? Câu 2: (2 điểm) Cho 3 số x,y,z thỏa mãn đồng thời: 2 2 2 2 1 0 2 1 0 2 1 0 + + = + + = + + = x y y z z x Tính giá trị của biểu thức: 2009 2009 2009 = + +P x y z . Câu 3: (2,5 điểm) 1) Cho phơng trình: 2 4 1 0 1x x m ( ) + + = (m là tham số). a) Giải phơng trình (1) với m = -2; b) Tìm m để phơng trình (1) có hai nghiệm x 1 , x 2 thỏa mãn 2 2 1 2 10x x+ = . 2) Chứng minh rằng với mọi số nguyên a và b thì ab(a 2 - b 2 ) 3M . Câu 4: (2,5 điểm) Cho đờng tròn (O; R) đờng kính AB. C là trung điểm của OA và dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là một điểm tuỳ ý trên cung nhỏ BM (K M,B ), AK cắt MN tại H. 1) Chứng minh 4 điểm B, C, H, K cùng thuộc một đờng tròn; 2) Tính AH.AK theo R; 3) Xác định vị trí của điểm K trên cung nhỏ BM để KM + KN + KB đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị đó theo R. Câu 5: (1 điểm) 1) Tìm tất cả các số nguyên tố a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn: abc < ab + bc + ca. 2) Chứng minh rằng 1 1 1x x x( x ) với x .> + =======Ht======= ( n y có 01 trang) Đề chính thức ®¸p ¸n ®Ò thi GVG tØnh n¨m 2009 Môn: TOÁN THCS Câu Nội dung Điểm Câu 1 (2đ) 1. Nhng yờu cu : (6 ý nh, mi ý cho 0,25 im) + Phỏt huy tớnh tớch cc, hng thỳ trong hc tp ca hc sinh v vai trũ ch o ca giỏo viờn + Thit k bi ging khoa hc, sp xp hp lý hot ng ca giỏo viờn v hc sinh, thit k h thng cõu hi dn dt hp lý theo ni dung bi ging v lụgic kin thc. + Tng cng vic ng dng cụng ngh thụng tin trong dy hc mt cỏch hp lý. + Giỏo viờn s dng ngụn ng chun xỏc, trong sỏng, sinh ng. + Dy hc sỏt i tng + Chỳ ý n kin thc thc t v liờn h thc t theo tng b mụn. 2. Phn liờn h thc t ging dy ca tng b mụn (0,5 im). Câu 2 (2đ) Cộng theo từng vế 3 đẳng thức trên và biến đổi ta đợc: 2 2 2 2 1 2 1 2 1 0+ + + + + + + + =x y y z z x 2 2 2 2 1 2 1 2 1 0(x x ) (y y ) (z z ) + + + + + + + + = 0.5đ 2 2 2 1 1 1 0(x ) (y ) (z ) + + + + + = 1x y z = = = 1đ Từ đó thay vào biểu thức P và tính đợc P = -3. 0.5 Câu 3 (2,5đ) 1) (1,5 điểm) ý a) cho 0,75 điểm, ý b) cho 0,75 điểm. a) Thay m = -2 đúng đợc phơng trình 2 4 1 0x x = 0.25đ Giải phơng trình trên đợc hai nghiệm x 1 = 2 5 ; x 2 = 2 5+ 0.25đ Kluận với m = -2 phơng trình (1) có hai nghiệm phân biệt x 1 = 2 5 ; x 2 = 2 5+ 0.25đ b) Tính 3' m = Điều kiện để PT (1) có hai nghiệm là ( ) 3 0 3 2m m 0.25đ Theo hệ thức Viet ta có x 1 +x 2 = 4 và x 1 x 2 = m+1 0.25đ Ta có 2 2 1 2 10x x+ = 2 1 2 1 2 2 10 16 2 2 10(x x ) x x m + = = 2m = (t/m (2)) 0.25đ 2) (1 điểm) Nếu a hoặc b chia hết cho 3 thì ab(a 2 -b 2 ) 3M (1) 0.5đ Nếu cả a và b đều không chia hết cho 3 thì do a 2 và b 2 là các số chính ph- ơng nên a 2 , b 2 chia cho 3 đều d 1 2 2 2 2 3 ( ) 3a b ab a b M M (2) 0.25đ Từ (1) và (2) suy ra ab(a 2 -b 2 ) 3M với mọi a, b nguyên. (đpcm!) 0.25đ Câu 4 (2,5đ) E AH N B K M A C O ( Chú ý: Các cách giải khác với đáp án, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. . UBND TỉNH BắC NINH Sở GIáO DụC Và ĐàO TạO ========== Kì THI GIáO VIÊN DạY GIỏI CấP TỉNH VòNG Lý THUYếT Năm học 2008 2009 Môn thi: Toán THCS. giao đề) Ngày thi: 12 tháng 02 năm 2009 ============== Câu 1: (2 điểm) Sau nhiều năm liên tục đợc hớng dẫn, học tập, thực hiện chơng trình sách giáo khoa mới
- Xem thêm -

Xem thêm: dề thi giáo viên giỏi tỉnh, dề thi giáo viên giỏi tỉnh, dề thi giáo viên giỏi tỉnh

Bình luận về tài liệu de-thi-giao-vien-gioi-tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP