Bảo tồn và phát triển loài vù hương (Cinamomum balansae) tại VQG Bến En

132 9 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:12

SỞ NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THANH HỐ BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN “Bảo tồn phát triển loài hương (Cinnamomum balansae Lecomte) Vườn Quốc gia Bến En” Cơ quan chủ trì dự án: Vườn Quốc gia Bến En Thanh Hóa - 2016 SỞ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HOÁ BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN “Bảo tồn phát triển loài hương (Cinnamomum balansae Lecomte) Vườn Quốc gia Bến En” Cơ quan chủ trì dự án GIÁM ĐỐC Đặng Hữu Nghị Thanh Hóa - 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ THÔNG TIN CHUNG MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Một số để xây dựng thực dự án Error! Bookmark not defined Mục tiêu dự án Error! Bookmark not defined 2.1.Mục tiêu chung Error! Bookmark not defined 2.2 Mục tiêu cụ thể Error! Bookmark not defined Tính cấp thiết dự án Error! Bookmark not defined Ý nghĩa khoa học thực tiễn dự án Error! Bookmark not defined 4.1 Ý nghĩa khoa học Error! Bookmark not defined 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Error! Bookmark not defined Tổng quan vấn đề nghiên cứu Error! Bookmark not defined 5.1 Tình hình nghiên cứu giới Error! Bookmark not defined 5.2 Tình hình nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined Chương I Error! Bookmark not defined NỘI DUNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÃ THỰC HIỆNError! Bookmark not defined 1.1 Nội dung triển khai Error! Bookmark not defined 1.1.1 Điều tra, đánh giá trạng phân bố loài hương Vườn Quốc gia Bến En Error! Bookmark not defined 1.1.2 Điều tra, đánh giá mối đe doạ loài hương Error! Bookmark not defined 1.1.3.Giám sát loài hương khu vực phân bố tập trung Error! Bookmark not defined 1.1.4 Theo dõi trình sinh trưởng loài hương Error! Bookmark not defined 1.1.5 Hoạt động bảo tồn phát triển loài hương Error! Bookmark not defined 1.2 Phương pháp thực Error! Bookmark not defined 1.2.1 Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu: Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các phương pháp khác 34 1.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 34 Chương II 37 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN 37 2.1 Hiện trạng phân bố loài hương Vườn Quốc gia Bến En 37 2.1.1 Đặc điểm hình thái, sinh học lồi hương VQG Bến En 37 2.1.2 Đặc điểm phân bố tự nhiên 39 2.1.3 Một số đặc điểm cấu trúc lâm phần có hương phân bố 43 2.1.4 Mức độ phong phú hương lâm phần điều tra 52 2.1.5 Đặc điểm tái sinh loài hương 53 2.2 Đánh giá nguy đe dọa loài hương 58 2.2.1 Các mối đe dọa đến hương 58 2.2.2 Xếp hạng mối đe dọa 58 2.3 Điều tra, giám sát khu vực có lồi hương phân bố tập trung 62 2.3.1 Kết giám sát cấu trúc tổ thành tầng cao theo số 62 2.3.2 Cấu trúc tổ thành tầng cao theo số quan trọng (IV%) 67 2.3.3 Cấu trúc tổ thành tái sinh OTC 68 2.3.4 Cấu trúc tầng tán rừng 71 2.3.5 Tăng trưởng D1.3, Hvn, M, N tầng cao 72 2.3.6 Sự biến đổi tương quan Hvn/D1,3 75 2.3.7 Phân bố thực nghiệm N/Hvn N/D1,3 76 2.4 Kết tạo giống, xây dựng mơ hình rừng trồng theo dõi trình sinh trưởng 78 2.5 Hoạt động quản lý, bảo tồn loài hương 82 2.6 Phương án bảo tồn phát triển loài hương sau kết thúc dự án 85 2.6.1.Quản lý, sử dụng có hiệu sở liệu thơng tin loài hồ sơ quản lý loài: 85 2.6.2 Hạn chế đến mức tối đa mối đe dọa đến loài hương: 85 2.6.3 Thực giải pháp lâm sinh để xúc tiến tái sinh tự nhiên nhằm thúc đẩy trình phục hồi rừng: 85 2.6.4 Hợp tác nước bảo tồn loài hương: 86 2.6.5 Kinh phí thực hiện: 86 2.6.6 Thời gian thực hiện: 86 Chương III 87 SẢN PHẨM HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 87 3.1 Các sản phẩm dự án 87 3.2 Hiệu kinh tế, xã hội môi trường 90 3.2.1 Hiệu môi trường 90 3.2.2 Hiệu khoa học 90 3.2.3 Hiệu kinh tế - xã hội 91 Chương IV 92 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 4.2 Kiến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 99 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT TT Viết đầy đủ Ký hiệu CQĐP Chính quyền địa phương CTTT Cơng thức tổ thành D1,3 Đường kính vị trí 1,3m ĐDSH Đa dạng sinh học HST Hệ sinh thái HSTT Hệ số tổ thành 10 Hvn Chiều cao vút 11 IIa, IIb, IIIa1, IIIa2, Gỗ - Nứa Kiểu trạng thái rừng 12 IV% Hệ số tổ thành theo số quan trọng 13 M Trữ lượng rừng 14 N Số 15 N/D1,3 Phân bố số theo đường kính 16 N/Hvn Phân bố số theo chiều cao 17 ODB Ô dạng 18 OTC Ô tiêu chuẩn 21 PTNT Phát triển nông thôn 22 QĐ Quyết định 23 QLBVR Quản lý, bảo vệ rừng 24 R Hệ số tương quan 27 TTR Trạng thái rừng 28 TTV Thảm thực vật 29 UBND Ủy ban nhân dân 30 VQG Vườn quốc gia DANH MỤC CÁC BẢNG TT bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 Nội dung Trang Kích thước lồi hương Vườn quốc gia Bến En Kết theo dõi vật hậu loài hương VQG Bến En Tổng hợp kết điều tra phân bố loài hương tuyến Một số thông tin khác biệt thơng tin bổ sung cho lồi hương VQG Bến En 2.5 Kết kiểm tra độ số D1.3, Hvn OTC TTR 2.6 Tổ thành theo số TTR khu vực có hương phân bố 2.7 Tổ thành theo IV% TTR khu vực có hương phân bố 37 39 40 41 Tổ thành loài kèm loài hương theo TTR Nhóm lồi mọc lồi hương Bến En Khơng gian dinh dưỡng lồi hương Mật độ, trữ lượng phương trình tương quan D1,3/Hvn Mật độ, trữ lượng loài hương TTR Số lượng gỗ tán rừng TTR Bến En Mức độ phong phú loài hương VQG Bến En Kết điều tra tái sinh loài hương tuyến Mật độ, chất lượng nguồn gốc tái sinh TTR Tổ thành tái sinh có triển vọng Các mối đe doạ lồi hương VQG Bến En Xếp hạng mối đe doạ loài hương VQG Bến En Tổ thành theo số tầng cao OTC giám sát Kết giám sát số loài hương Tổ thành tái sinh năm OTC giám sát Tăng trưởng OTC Phương trình tương quan Hvn/D1,3 trạng thái rừng Danh sách vị trí mẹ cung cấp hạt giống Kết theo dõi sinh trưởng hương mơ hình Tổng hợp mật độ, trữ lượng TTR nơi có hương phân bố tập trung Các sản phẩm dự án 47 48 49 49 50 51 53 53 56 57 58 59 63 66 69 73 75 78 81 83 87 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 42 43 46 DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ TT hình ảnh Nội dung Trang 2.1 Thân, tán vỏ hương 37 2.2 Cành mang hoa hương 38 2.3 Quả hạt hương 38 2.4 Đồ thị tương quan Hvn/D1,3 TTR có hương phân bố 50 2.5 Phân bố thực nghiệm N/D1.3 TTR Bến En 52 2.6 Cây hương tái sinh chồi (1) tái sinh hạt tán mẹ (2) 55 2.7 Mật độ chất lượng tái sinh theo trạng thái rừng 57 2.8 Chăn thả gia súc VQG Bến En 60 2.9 Xâm lấn rừng làm nương rẫy 60 2.10 Khai thác lâm sản trái phép 61 2.11 Tổ thành IV% OTC thời gian giám sát 68 2.12 Biểu đồ cấu trúc tần tán OTC từ 2014 – 2016 72 2.13 Phân bố N/Hvn OTC thời gian giám sát 77 2.14 Phân bố N/D1,3 trạng thái rừng thời gian giám sát 78 2.15 Hom hương xử lý ABT1 (1) AIA (2) sau 60 ngày giâm 79 2.16 hương gieo ươm từ hạt 80 2.17 hương mô hình rừng trồng vườn đầu dòng 80 2.18 Bệnh Thán thư (1) Bệnh cháy (2) 81 2.19 Sâu (1) Sâu đục thân hại hương 82 2.20 Tổ chức hội nghị tuyên truyền 34 thôn giáp ranh 83 2.21 Bản đồ quản lý tiểu khu 84 THÔNG TIN CHUNG Tên dự án: “Bảo tồn phát triển loài hương (Cinnamomum balansae Lecomte) Vườn Quốc gia Bến En” Cơ quan chủ quản dự án: UBND tỉnh Thanh Hóa Cơ quan chủ trì thực hiện: Vườn Quốc gia Bến En Thời gian thực hiện: năm (2014-2016) Tổng vốn thực dự án: 1.462.453.000 đồng, từ ngân sách nghiệp kinh tế tỉnh Phạm vi triển khai thực dự án: Dự án thực tổng diện tích Vườn Quốc gia Bến En 14.374 thuộc địa phận hành xã Xuân Thái, Hải Vân, Hải Long, Xuân Phúc, Phúc Đường, Xuân Khang – huyện Như Thanh; Hóa Quỳ, Xn Quỳ, Xn Hòa, Xn Bình, Tân Bình, Bình Lương Bãi Trành – huyện Như Xuân Cá nhân tham gia thực dự án: 7.1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TT Họ tên Đặng Hữu Nghị Lê Đình Phương Nguyễn Thiện Khải Trình độ Thạc sỹ Chức vụ Giám đốc VQG Bến En Trưởng Ban Thạc sỹ Phó Giám đốc VQG Bến En – Phó Trưởng Ban Kỹ sư Cán VQG Bến En – Thư ký dự án Lê Thanh Hải Cử nhân Kế toán trưởng VQG Bến En – Kế toán dự án Tống Văn Hoàng Thạc sỹ Giám đốc TT Bảo tồn, PTSV &DVMTR – Kỹ thuật dự án 7.2 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH TT Họ tên Trình độ Chức vụ Đặng Hữu Nghị Thạc sỹ Giám đốc VQG Bến En Lê Đình Phương Thạc sỹ Phó Giám đốc VQG Bến En TT Họ tên Trình độ Chức vụ Kỹ sư Cán TT Bảo tồn PTSV &DVMTR Bến En Nguyễn Thiện Khải Lê Thanh Hải Cử nhân Kế toán trưởng Tống Văn Hoàng Thạc sỹ Giám đốc TT Bảo tồn, PTSV &DVMTR Bến En Nguyễn Quang Sỹ Thạc sỹ Trưởng phòng Khoa học & HTQT Lê Văn Dũng Kỹ sư Cán Khoa học & HTQT Lê Văn Hải Kỹ sư Cán Khoa học & HTQT Phạm Văn Hùng Kỹ sư Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bến En 10 Lê Xuân Thái Kỹ sư Cán Pháp chế -Tổng hợp, Hạt Kiểm lâm Bến En 7.3 DANH SÁCH TỔ CHỨC CÁ NHÂN PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH TT Đơn vị/Cá nhân Nội dung phối hợp thực Trường Đại học Lâm nghiệp Điều tra trạng, giám sát loài, tư vấn chuyên môn Công ty TNHH MTV Nhà xuất Xuất ấn phẩm “Một số lồi Thanh Hóa thực vật quý hiếm, có giá trị kinh tế VQG Bến En” Công ty TNHH tin học ứng dụng Phát hành phóng tun Hồng Tùng truyền quản lý, bảo vệ loài thực vật quý VQG Bến En Bà Nguyễn Thị Tú Sản xuất giống lồi hương Ơng Ngân Văn Chun Trồng, chăm sóc bảo vệ mơ hình phát triển lồi hương 10 ... khu vực phân bố loài Vù hương Vườn quốc gia Bến En - Bổ sung sở liệu sinh học, sinh thái loài Vù hương VQG Bến En - Xây dựng phương án bảo tồn loài Vù hương Vườn Quốc gia Bến En; - Nâng cao nhận... lồi Vù hương Vườn quốc gia Bến En Kết theo dõi vật hậu loài Vù hương VQG Bến En Tổng hợp kết điều tra phân bố loài Vù hương tuyến Một số thông tin khác biệt thông tin bổ sung cho loài Vù hương VQG. .. TTR Bến En Mức độ phong phú loài Vù hương VQG Bến En Kết điều tra tái sinh loài Vù hương tuyến Mật độ, chất lượng nguồn gốc tái sinh TTR Tổ thành tái sinh có triển vọng Các mối đe doạ lồi Vù hương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo tồn và phát triển loài vù hương (Cinamomum balansae) tại VQG Bến En, Bảo tồn và phát triển loài vù hương (Cinamomum balansae) tại VQG Bến En

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay