ĐỀ lần 7 THI THỬ THPT QG 2019 môn hóa TYHH (1)

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:03

CỘNG ĐỒNG TYHH THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 002 Họ tên:……………………………………… SBD: https://www.facebook.com/groups/tyhhVIP Câu 1: Chất hữu sau thành phần có chứa nguyên tố nitơ? A Protein B Cacbohiđrat C Chất béo D Hiđrocacbon Câu 2: Kim loại không tan dung dịch Fe2(SO4)3 là: A Mg B Sn C Ag D Ni Câu 3: Chất sau gọi tơ nhân tạo: A Tơ olon B Tơ capron C Tơ visco D Len Câu 4: Hợp chất hưu mạch hở chứa liên kết  mạch cacbon thuộc loại hợp chất A no không no B không no C thơm D mạch hở Câu 5: Nhận định sau đúng? A Metyl acrylat có tồn đồng phân hình học B Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng, tan nước tan tốt ancol etylic C Monome mắc xích phân tử polime D Tất polime chất rắn, nóng chảy tạo thành chất lỏng nhớt Câu 6: Đốt cháy kim loại X oxi thu oxit Y Hòa tan Y dung dịch HCl loãng dư, thu dung dịch Z chứa hai muối Kim loại X A Cr B Mg C Al D Fe Câu 7: Trường hợp sau thu kết tủa phản ứng kết thúc? A Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl2 B Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 C Cho lượng dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO D Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào lượng dư dung dịch HCl Câu 8: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH Dung dịch thu có chất A H3PO4, KH2PO4 B K3PO4, KOH C K3PO4, K2HPO4 D K2HPO4, KH2PO4 Câu 9: Polime có cấu trúc mạng khơng gian A.Nhựa bakelit B Amilopectin C PE D PVC Câu 10: Hợp chất sau thuộc loại đipeptit? A H[HN-CH2-CH2-CO]2OH B H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 11: Cho chuỗi phản ứng sau: + O2 du,t + H2O + a lit dd NaOH 0,1M Photpho (a gam) ⎯⎯⎯⎯ → X ⎯⎯⎯ → dung dịch Y ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ dung dịch Z Chất tan dung dịch Z gồm: A Na3PO4 Na2HPO4 B NaHPO4 Na2H2PO4 C Na3PO4 NaOH D NaH2PO4 H3PO4 Câu 12: Cặp chất sau không phản ứng với nhau? A Anilin + nước Br2 B Glucozơ + dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng C Amilozơ + Cu(OH)2 D Eetyl acrylat + H2 (xt Ni, t0) Câu 13: Phát biểu sau sai? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo glixerol xà phòng B Nhiệt độ sơi tristearin thấp hẳn so với triolein C Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức ln số chẵn D Có thể chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn Thi thử THPT Quốc Gia 2019 – Tơi u Hóa Học Trang 1/5 - Mã đề thi 002 Câu 14: Hòa tan hồn toàn 18,4 gam hỗn hợp ACO3 BCO3 vào dung dịch HCl thấy V lít khí đktc Dung dịch thu đem cạn thấy có 20,6 gam muối khan Giá trị V A 1,12 B 1,68 C 2,24 D 4,48 Câu 15: Tính chất vật lý kim loại electron tự gây ra? A Tính cứng B Tính dẻo C Tính dẫn điện D Tính ánh kim Câu 16: Hỗn hợp X gồm Al Al4C3 Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2O (dư) thu 31,2 gam Al(OH)3 Nếu cho 3m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 120,96 lít khí (đktc) Giá trị m A 25,2 B 27,7 C 30,6 D 41,4 Câu 17: Phát biểu sau sai: A Thủy phân este no, đơn chức mạch hở thu ancol B Thủy phân este môi trường kiềm thu muối ancol C Thủy phân este mơi trường kiềm phản ứng xà phòng hóa D Thủy phân este mơi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu 18: Khi cô cạn dug dịch chứa hỗn hợp gồm 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; x mol Cl- y mol SO42- thu 23,7 gam muối Giá trị x y là: A 0,1 0,15 B 0,05 0,175 C 0,3 0,05 D 0,2 0,1 Câu 19: Cho chất sau: glucozơ, vinyl axetat, saccarozơ, tinh bột, Ala–Val-Gly, nilon –6,6 Số chất dãy bị thuỷ phân mơi trường kiềm lỗng, nóng A B C D Câu 20: Thủy phân hoàn tồn 3,42 gam saccarozơ mơi trường axit, thu dung dịch X Cho toàn dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO NH 3, đun nóng, thu m gam Ag Giá trị m A 21,60 B 43,20 C 2,16 D 4,32 Câu 21: Phát biểu sau sai? A Andehit đơn chức tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ : B Andehit tác dụng Cu(OH)2, nung nóng thi kết tủa đỏ gạch C Andehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni nung nóng thu ancol bậc I D Andehit vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa Câu 22: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch sau: NaHCO 3, AlCl3, NaHSO4, (NH4)2CO3, FeCl3, Na2SO4, KNO3 Số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 23: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3 (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng Các thí nghiệm có tạo thành kim loại A (1) (2) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (3) Câu 24: Trong khí thải cơng nghiệp thường chứa khí SO 2, NO2, HF Có thể dùng chất (rẻ tiền) sau để loại bỏ khí đó? A NaOH B NH3 C HCl D Ca(OH)2 Câu 25: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch KAlO2 (2) Cho dung dịch KOH đến dư vào dung dịch AlCl3 (3) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (4) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KAlO2 (5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (6) Cho BaCO3 vào lượng dư dung dịch KHSO4 Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B C D Thi thử THPT Quốc Gia 2019 – Tơi u Hóa Học Trang 2/5 - Mã đề thi 002 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp X gồm anđehit ancol mạch hở cần nhiều 0,27 mol O2 thu 0,25 mol CO2 0,19 mol H2O Mặt khác, cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu m gam kết tủa Biết số nguyên tử H phân tử ancol nhỏ Giá trị lớn m A 40,02 B 58,68 C 48,87 D 52,42 Câu 27: Các phát biểu phát biểu sau (1) Thành phần chất béo thuộc loại hợp chất este (2) Các este không tan nước nhẹ nước (3) Este benzyl axetat có mùi hoa nhài (4) Khi đun nóng chất béo lỏng với H2 (xúc tác Ni), sản phẩm thu dễ tan nước (5) Trong thể, lipit bị oxi hóa chậm tạo thành CO2 H2O, cung cấp lượng cho thể A 1, 2, 3, B 1, 3, C 1, 4, D 1, 3, 4, Câu 28: Cho lượng bột sắt vào dung dịch chứa chất sau (lấy dư): AgNO 3, Fe2(SO4)3, FeCl3, CuSO4, HCl, HNO3 lỗng nóng, H2SO4 đặc nóng Sau kết thúc phản ứng, số dung dịch có chứa muối sắt (II) A B C D Câu 29: Hòa tan hết 37,86 gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al Al2O3 vào lượng nước dư, thu dung dịch X 0,12 mol khí H2 Cho dung dịch HCl dư vào X, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị a là: A 0,15 B 0,18 C 0,12 D 0,16 Câu 30: Este X mạch hở, không tồn đồng phân hình học có cơng thức phân tử C 6H8O4 Đun nóng mol X với dung dịch KOH dư, thu muối Y mol ancol Z Biết Z không tác dụng với Cu(OH) điều kiện thường, đun Y với H2SO4 đặc 1700C không tạo anken Nhận định sau đúng? A X có mạch cacbon khơng phân nhánh B Chất Y có cơng thức phân tử C4H4O4K2 C Trong X chứa hai nhóm -CH3 D Chất X phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t0) theo tỉ lệ mol : Câu 31: Cho hỗn hợp X gồm axit đơn chức A axit hai chức B không no, mạch hở, không phân nhánh Đốt cháy hồn tồn m gam X (trong Oxi chiếm 46% khối lượng) dẫn toàn sản phẩm cháy vào bình nước vơi dư thấy khối lượng bình tăng 28,928 gam Mặt khác đem m gam hỗn hợp X tác dụng với NaOH dư thu 16,848 gam muối Để hidro hóa hồn tồn m gam X cần 3,4048 lít H2 (đktc) Chọn nhận xét nhận xét sau A Phần trăm khối lượng A hỗn hợp 32,5% B A CH  C − COOH C B có đồng phân hình học D Phân tử khối B 132 Câu 32: Nhận định sau sai? A Phương pháp làm mềm tính cứng nước cứng tồn phần đơn giản cách đun nóng B Dùng dung dịch Na3PO4 để làm mềm tính cứng nước cứng tạm thời C Nước tự nhiên thường có tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu D Nước cứng nước chứa nhiều ion Mg2+ Ca2+ Thi thử THPT Quốc Gia 2019 – Tơi u Hóa Học Trang 3/5 - Mã đề thi 002 Câu 33: Hòa tan hết 9,84 gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Fe3O4 vào dung dịch chứa a mol HCl 0,09 mol KNO 3, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch A thấy thoát hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO; 0,01 mol N2 Cho lượng bột Fe dư vào dung dịch A, sau phản ứng thấy hỗn hợp khí gồm 0,03 mol H 2; 0,03 mol NO Biết khí đo đktc phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,71 B 0,72 C 0,73 D 0,76 Câu 34: Thực thí nghiệm sau điều kiện thường: (1) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 (2) Sục khí H2S vào dung dịch Cu(NO3)2 (3) Cho bạc kim loại vào dung dịch Fe2(SO4)3 (4) Cho bột lưu huỳnh vào cốc đựng thủy ngân (5) Sục khí SO2 vào dung dịch Br2 (6) Dẫn luồng khí Cl2 qua dung dịch FeCl2 Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 35: X, Y hai este đơn chức axit acrylic (M X < MY) Thủy phân m gam hỗn hợp A gồm X, Y dung dịch NaOH 4% (vừa đủ) thu (m + 1,62) gam muối, hóa tồn sản phẩm lại thu 98,38 gam hỗn hợp Z (trong có hai chất có phân tử khối 28 đvC) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam A thu 22 gam CO2 Phần trăm khối lượng Y A A 34,85% B 54,85% C 57,00% D 45,15% Câu 36: Có hỗn hợp dạng bột gồm Ag Fe Người ta loại bỏ sắt hỗn hợp cách: (1) Cho hỗn hợp vào dung dịch AgNO3 dư, Fe tan hết, sau lọc lấy Ag (2) Cho hỗn hợp vào dung dịch H2SO4 loãng dư, Fe tan hết, ta lọc lấy Ag lại (3) Đun nóng hỗn hợp oxi dư, cho hỗn hợp sản phẩm vào dung dịch HCl dư, Ag không phản ứng với O2 không tác dụng với dung dịch HCl, ta lọc lấy Ag (4) Cho hỗn hợp vào dung dịch Fe(NO3)2 dư, Fe bị hòa tan hết, Ag khơng tan, ta lọc lấy Ag Cách làm A 1; 2; 3; B 1; C 1; 2; D 2; Câu 37: Cho hỗn hợp E chứa bốn chất hữu mạch hở gồm peptit X (cấu tạo từ hai amino axit có dạng H2NCmH2mCOOH), este Y (CnH2n−12O6) hai axit không no Z, T (Y, Z, T số mol) Đun nóng 24,64 gam hỗn hợp E với dung dịch chứa 0,35 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu glixerol a gam hỗn hợp rắn M chứa muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 24,64 gam E cần vừa đủ 1,12 mol O 2, thu 0,96 mol CO2 Giá trị a gần với giá trị sau A 41,90 B 37,76 C 56,40 D 49,5 Câu 38: Cho nước qua than nóng đỏ thu hỗn hợp X gồm CO 2; CO; H2; H2O Dẫn X qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 FeCO3 nung nóng thu chất rắn Y gồm Fe; FeO; Fe3O4; nước 0,2 mol CO2 Chia Y làm phần – Phần 1: Hòa tan hết dung dịch chứa a mol HNO 0,025 mol H2SO4 thu 0,1 mol khí NO – Phần 2: Hòa tan hết dung dịch H2SO4 đặc nóng thu dung dịch chứa hai muối có số mol 0,15 mol khí SO2 Giá trị a A 0,45 mol B 0,4 mol C 0,35 mol D 0,5 mol Câu 39: Hỗn hợp E gồm fructozo, Axit glutamic ba amin đơn chức, mạch hở chứa nguyên tử Cacbon phân tử Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol E cần 21,672 lít O2 (đktc), dẫn tồn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vơi dư khối lượng bình tăng 33,88 gam Mặt khác, 0,18 mol E phản ứng Thi thử THPT Quốc Gia 2019 – Tơi u Hóa Học Trang 4/5 - Mã đề thi 002 cộng tối đa với 0,03 mol Br2/CCl4 Phần trăm khối lượng Axit glutamic E gần với giá trị sau đây? A 33% B 35% C 40% D 45% Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 gam hỗn hợp E gồm: Este đơn chức Z hai este mạch hở X, Y (MX
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ lần 7 THI THỬ THPT QG 2019 môn hóa TYHH (1) , ĐỀ lần 7 THI THỬ THPT QG 2019 môn hóa TYHH (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay