BDKH tren thế giới

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:54

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Biểu biến đổi khí hậu, nước biển dâng giới Sự nóng lên tồn cầu rõ ràng với biểu tăng nhiệt độ khơng khí đại dương, tan băng diện rộng qua mức tăng mực nước biển trung bình tồn cầu Các quan trắc cho thấy nhiệt độ tăng toàn cầu tăng nhiều vĩ độ cực Bắc Trong 100 năm qua (1906-2005), nhiệt độ trung bình tồn cầu tăng khoảng 0,74oC, tốc độ tăng nhiệt độ 50 năm gần gần gấp đơi so với 50 năm trước (Hình 1.1, 1.2) Theo báo cáo gần WMO, 2010 năm nóng lịch sử, với mức độ tương tự năm 1998 2005 Ngoài ra, mười năm qua tính Hình 1.1 Diễn biến chuẩn sai nhiệt độ từ năm 2001, nhiệt độ trung bình tồn trung bình tồn cầu (Nguồn: IPCC/2007) cầu cao nửa độ so với giai đoạn 1961-1990, mức cao ghi nhận giai đoạn 10 năm kể từ bắt đầu quan trắc khí hậu thiết bị đo đạc (Michel Jarraud, 2011) Theo số liệu NOAA (Hoa Kỳ), tháng năm 2010 ghi nhận tháng nóng tồn giới kể từ năm 1880, quan trắc khí tượng thực cách tương đối hệ thống (Hình 1.3) Trên phạm vi tồn cầu lượng mưa tăng lên đới phía Bắc vĩ độ 30 oB thời kỳ 1901-2005 giảm vĩ độ nhiệt đới, kể từ năm 1970 (Hình 1.4) Ở khu vực nhiệt đới, mưa giảm Nam Á Tây Phi với trị số xu 7,5% cho thời kỳ 1901-2005 Ở đới vĩ độ trung bình vĩ độ cao, lượng mưa tăng lên rõ rệt miền Trung Bắc Mỹ, Đông Bắc Mỹ, Bắc Âu, Bắc Á Trung Á Tần số mưa lớn tăng lên nhiều khu vực, kể nơi lượng mưa có xu giảm (IPCC, 2007) Trên phạm vi toàn cầu, biến đổi xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) chịu chi phối biến đổi nhiệt độ nước biển, hoạt động ENSO thay đổi quỹ đạo XTNĐ Xu tăng cường hoạt động XTNĐ rõ rệt Bắc, Tây Nam Thái Bình Dương Ấn Độ Dương (IPCC, 2010) Trong kỷ 20 với tăng lên nhiệt độ mặt đất có suy giảm khối lượng băng phạm vi toàn cầu Từ năm 1978 đến nay, lượng băng trung bình hàng năm Bắc Băng Dương giảm khoảng 2,1-3,3% thập kỷ (IPCC, 2007) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Châu Âu Bắc Mỹ Châu Á Năm Châu Phi Năm Nam Mỹ Năm Châu Úc Toàn cầu Năm Đất Dị thường nhiệt độ (oC) Năm Dị thường nhiệt độ (oC) Dị thường nhiệt độ (oC) Năm Năm Năm Biển Năm Hình 1.2 Diễn biến nhiệt độ quy mơ tồn cầu khu vực (Nguồn: IPCC AR4 WG-I Report, 2007) Hình 1.3 Chuẩn sai nhiệt độ toàn cầu tháng năm 2010 so với thời kỳ 1971 – 2000 (Nguồn: NOAA/2010) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Xu giáng thủy năm, từ 1901 đến 2005 % kỷ Hình 1.4 Diễn biến lượng mưa năm vùng khác giới (Nguồn: IPCC/2007) Sự nóng lên hệ thống khí hậu rõ ràng minh chứng thơng qua số liệu quan trắc ghi nhận tăng lên nhiệt độ khơng khí nhiệt độ nước biển trung bình tồn cầu, tan chảy nhanh lớp tuyết phủ băng, làm tăng mực nước biển trung bình tồn cầu (IPCC, 2007) Mực nước biển tăng phù hợp với xu nóng lên có đóng góp của: (a) tượng giãn nở nhiệt đại dương; (b) tan băng Greenland, Nam Cực khu vực khác; (c) thay đổi khả giữ nước đất liền Trong nhân tố này, tượng nở nhiệt đại dương xem nhân tố chủ yếu dẫn đến dâng lên mực nước biển Tuy nhiên, số liệu tỷ lệ tan băng Greenland Nam Cực cho thấy ảnh hưởng lớn Bởi tảng băng Greenland Nam Cực chứa đủ nước để làm tăng mực nước biển lên 70m Theo nhà khoa học biến đổi khí hậu (BĐKH) tồn cầu nước biển dâng cho thấy, đại dương nóng Hình 1.5 Biến động mực nước biển lên đáng kể từ cuối thập kỷ 1950 Các trung bình tồn cầu (Nguồn: IPCC/2007) nghiên cứu từ số liệu quan trắc tồn cầu cho thấy, mực nước biển trung bình toàn cầu thời kỳ 1961-2003 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG dâng với tốc độ 1,8  0,5mm/năm, đó, đóng góp giãn nở nhiệt khoảng 0,42  0,12mm/năm tan băng khoảng 0,70  0,50 (IPCC, 2007 - Hình 1.5) Nghiên cứu cập nhật năm 2009 cho tốc độ mực nước biển trung bình tồn cầu dâng khoảng 1,8mm/năm (Chuch White, 2009) Mực nước biển thay đổi khơng đồng tồn đại dương giới: số vùng tốc độ dâng gấp vài lần tốc độ dâng trung bình toàn cầu mực nước biển số vùng khác lại hạ thấp Xu tăng mực nước trung bình xuất hầu hết trạm quan trắc toàn cầu, mặc dù, xuất số khu vực có xu hướng giảm bờ biển phía Đơng Nam Mỹ khu vực ven biển phía Nam Alaska Đơng Bắc Canada, vùng biển Scandinavia (Hình 1.6) Theo số báo cáo nhà khoa học, thập kỷ vừa qua, mực nước biển dâng nhanh vùng phía Tây Thái Bình Dương phía Đơng Ấn Độ Dương Hình 1.6 Xu biến động mực nước biển trung bình trạm quan trắc nước biển tồn cầu (Nguồn NOAA/2010) Hiện nay, có hai phương pháp chủ yếu để đo đạc mực nước biển đo trạm hải văn vệ tinh Các số liệu từ trạm hải văn cho biết mức thay đổi mực nước so với mốc cao độ trạm Để biết thay đổi mực nước thể tích khối nước yếu tố vật lý biển khác, số liệu trạm hải văn cần phải loại bỏ yếu tố vận động địa chất mặt đất Sự ước tính ảnh hưởng vận động địa chất nói chung khơng thực khơng có đủ vị trí đo đạc hay số liệu địa chất Tuy nhiên, việc lựa chọn cẩn thận vị trí đặt trạm loại bỏ ảnh hưởng hoạt động kiến tạo lấy trung bình số liệu thu sai số nhỏ ước tính mực nước biển toàn cầu Sự biến đổi mực nước biển dựa vào số liệu vệ tinh đo với khối tâm Trái đất, khơng bị ảnh hưởng vận động địa chất BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MƠI TRƯỜNG Từ năm 1992, mực nước biển trung bình tồn cầu tính tốn, cập nhật theo chu kỳ 10 ngày từ vệ tinh TOPEX/Poseidon (T/P) vệ tinh JASON từ 66° Nam đến 66° Bắc (Nerem Mitchum, 2001) Số liệu đo đạc tổng hợp hiệu chỉnh từ vệ tinh (Topex/Poisedon, Jason - 1/2, ERS - 1/2, Hình 1.7 Xu biến động mực nước Envisat) từ tháng 10/1992 đến 12/2010 biển trung bình tồn cầu từ số liệu vệ tinh (Nguồn: AVISO) cho mực nước biển dâng với tốc độ 3,27mm/năm (CNES, LEGOS, CLS - Hình 1.7) Trên quy mơ tồn cầu, xu biến đổi mực nước biển tăng mạnh ven bờ Tây Thái Bình Dương xu giảm bờ Đơng Thái Bình Dương (Hình 1.8) Hình 1.8 Xu mực nước biển trung bình toàn cầu theo số liệu vệ tinh (Nguồn: CNES/LEGOS/CLS,2010)
- Xem thêm -

Xem thêm: BDKH tren thế giới , BDKH tren thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay