present perfect form positive

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:59

Bài tập ngữ pháp quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn tổng hợp dành cho học sinh phổ thông trung học, lớp 6, 7, 8, 9. Tài liệu Tiếng Anh trong bộ bài tập Tiếng Anh theo chuyên đề. Tài liệu chọn lọc các câu hỏi chuyên đề quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Các bài tập có đáp án và giải thích chi tiết từng câu hỏi giúp học sinh tự ôn luyện. www.perfect-english-grammar.com Present Perfect Simple Make positive present perfect sentences: (I / study / French) _ (She / eat / octopus) _ (They / go / to Scotland) _ (We / read / that book) _ (He / live / here for three years) _ (You / know / David for ten years) _ (We / be / here for two weeks) _ (I / lose / my keys) _ (He / drink / too much coffee) _ 10 (They / miss / the train) _ © 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use 11 (She / go / to Peru) _ 12 (We / eat / too much chocolate) _ 13 (I / have / breakfast this morning) _ 14 (John / miss / the train) _ 15 (Lucy / cook / breakfast) _ 16 (They / write / to the politician) _ 17 (You / find / your wallet) _ 18 (I / meet / his mother) _ 19 (We / try / roller-skating) _ 20 (She / pass / the exam) _ © 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use Answers: I have studied French She has eaten octopus They have been / gone to Scotland We have read that book He has lived here for three years You have known David for ten years We have been here for two weeks I have lost my keys He has drunk too much coffee 10 They have missed the train 11 She has been / gone to Peru 12 We have eaten too much chocolate 13 I have had breakfast this morning 14 John has missed the train 15 Lucy has cooked breakfast 16 They have written to the politician 17 You have found your wallet 18 I have met his mother 19 We have tried roller-skating 20 She has passed the exam © 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use
- Xem thêm -

Xem thêm: present perfect form positive, present perfect form positive

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay