LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

127 14 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 15:51

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MỘT SỐ NƢỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƢƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế BÙI TRẦN HOÀNG Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MỘT SỐ NƢỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƢƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Ngành: Kinh tế học Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 60310106 Họ tên học viên: Bùi Trần Hoàng Ngƣời hƣớng dẫn: TS Huyền Phƣơng Hà Nội - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Phát triển dịch vụ Logistics số nước Châu Á Thái Bình Dương học kinh nghiệm cho Việt Nam” kết trình nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn đầy đủ Các giải pháp nêu luận văn rút từ sởluận trình nghiên cứu thực tiễn Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2017 Học viên Bùi Trần Hoàng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS 1.1 Khái quát chung logistics 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Vai logistics 1.1.4 Phân h iq 1.2 logistics logistics 10 logistics 13 chung ề ị h ụ logistics 15 1.2.1 Dịch vụ logistics 15 1.2.2 Nhà cung cấp dịch vụ logistics 16 1.2.3 N ười tiêu dùng dịch vụ logistics 18 1.3 Ph riển logistics q ố gia 19 1.3.1 1.3.2 N dung 1.3.3 1.3.4 tiêu logistics ng logistics gia 19 gia 21 logistics logistics gia 25 gia 27 CHƢƠNG II: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MỘT SỐ NƢỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƢƠNG 31 2.1 Th r ng ph 2.1.1 Các y u t 2.1.2 2.2 Th 2.2.1 Các y u t 2.2.2 2.3 Th nh ng i Singapore .31 Singapore 33 i Malaysia .42 n s phát tri n logistics Malaysia .42 logistics Malaysia .44 riển ị h ụ logistics n s phát tri n logistics Singapore 31 riển ị h ụ logistics logistics nh ng r ng ph riển ị h ụ logistics r ng ph i Nhậ n 56 iii 2.3.1 Các y u t 2.3.2 nh ng n s phát tri n logistics Nhật B n 56 logistics N 58 2.4 Một số đ nh giá tình hình ph riển ị h ụ logistics i Nhậ n Malaysia Singapore .64 2.4.1 ườ Singapore 64 2.4.2 ườ Malaysia .67 2.4.3 ườ N 70 2.4.4 Bài học rút cho Vi t Nam từ kinh nghi m phát tri n dịch vụ logistics c a Singapore, Malaysia Nhật B n .72 CHƢƠNG III: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM CÁC NƢỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƢƠNG 81 3.1 Th c tr ng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam 81 3.1.1 H tầng s logistics 82 3.1.2 Khung th ch logistics 85 3.1.3 Doanh nghi p cung cấp dịch vụ logistics .87 3.1.4 N ười sử dụng dịch vụ logistics 89 3.1.5 M t s giá tình hình phát tri n dịch vụ logistics Vi t Nam 90 3.2 Vận dụng học kinh nghiệm từ nƣớc Châu Á Thái Bình Dƣơng để đề xuất gi i pháp phát triển dịch vụ logistics Việt Nam 92 3.2.1 Nhóm ề xuất liên quan n vai trò ph 92 3.2.2 Nhóm ề xuất liên quan n s h tầng logistics 95 3.2.3 Nhóm ề xuất liên quan n xây d ng khung th ch 101 3.2.4 Các ề xuất khác 105 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 iv DANH MỤC CÁC BẢNG B ng 2.1: Một số số kinh tế ĩ mô Singapore 32 B ng 2.2: Một số số kinh tế ĩ mô Malaysia 43 B ng 2.3: Kết qu điều tra kh cung ứng lo i hình dịch vụ logistics 3PL Malaysia 53 B ng 2.4: Doanh thu d báo doanh thu ngành dịch vụ logistics Malaysia 56 B ng 2.5: Một số số kinh tế ĩ mô Nhật B n 58 B ng 2.6: Số lƣợng ngƣời sử dụng Internet t i Nhật B n giai đo n 2005 - 2014 61 B ng 2.7: Chỉ số LPI Singapore năm 2016 (thang điểm 1-5) 65 B ng 2.8: Xếp h ng số LPI Singapore qua năm 67 B ng 2.9: Nhóm kinh tế mức thu nhập trung bình cao có số LPI cao 67 B ng 2.10: Chỉ số LPI Nhật B n năm 2016 (thang điểm 1-5) 70 B ng 3.1: Phân bố c ng biển khu v c Việt Nam 82 B ng 3.2:Chỉ số LPI Việt Nam qua năm 91 v DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Hệ thống Logistics quốc gia 20 Hình 1.2: Mơ hình đ nh giá chất lƣợng dịch vụ logistics 26 Hình 2.1: Số ngƣời sử dụng Internet Malaysia 2015 47 Hình 2.2: So sánh tổng mức phí Logistics c ng t i khu v c Đông Nam Á (đến điểm đến t i Hoa Kỳ theo phƣơng thức vận chuyển DTD) 50 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Anh đầy đủ Từ viết tắt Tiếng Việt đầy đủ 3PL The Third Party Logistics Logistics bên thứ ba 4PL The Fourth Party Logistics Logistics bên thứ tư 5PL The Fifth Party Logistics Logistics bên thứ năm GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội ICD Inland Container Depot Cảng thông quan nội địa LPI Logistics Performance Index Chỉ số lực logistics LSP Logistics Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ logistics TEU Twenty-foot Equivalent Unit Đơn vị công-te-nơ tiêu chuẩn WB World Bank Ngân hàng giới WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Trong q trình tồn cầu hóa, logistics ngày đóng vai trò quan trọng định lực cạnh tranh doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Tuy nhiên, nay, phát triển Logistics Việt Nam dừng mức thấp với hiệu chưa cao Với mục tiêu tìm hiểu kinh nghiệm phát triển logistics số nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhằm đưa đề xuất phát triển logistics Việt Nam cách hiệu quả, luận văn tập trung làm rõ vấn đề sau: Đưa lý luận chung, logistics dịch vụ logistics Dựa khái quát chung đó, học viên nội dung phát triển logistics quốc gia bình diện vĩ mô Muốn phát triển logistics quốc gia để tạo dựng điều kiện thuận lợi nhất, tối ưu cho hoạt động logistics doanh nghiệp thực hiệu cần phải tác động tới yếu tố cấu thành hệ thống logistics quốc gia, là: hệ thống hạ tầng sở logistics, khung thể chế logistics, người cung cấp dịch vụ logistics người sử dụng dịch vụ logistics Đánh giá thực trạng phát triển logistics quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương Singapore, Malaysia Nhật Bản dựa phân tích chuyên sâu yếu tố cấu thành hệ thống logistics sở số LPI Kết phân tích cho thấy, điều kiện tự nhiên ổn định kinh tế - xã hội yếu tố cần thiết để phát triển logistics, định hướng phát triển logistics quốc gia nhận thức, vai trò phủ yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tốc độ hiệu phát triển logistics quốc gia Kinh nghiệm quốc gia gợi mở học quý cho Việt Nam việc phát triển logistics nhiều góc độ hệ thống logistics quốc gia, là: (1) Lựa chọn phương hướng lộ trình phát triển dựa điều kiện lực kinh tế quốc gia, (2) Phát triển hạ tầng sở vật chất đôi với phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, (3) Xây dựng khung thể chế thuận lợi cho logistics, (4) Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển logistics, (5) Có kế hoạch đầu phát triển theo giai đoạn phù hợp có tính đến phát triển dài hạn, (6) viii Chính phủ cần nắm vai trò chủ đạo việc phát triển nội dụng quan trọng liên quan đến phát triển logistics Trên sở rà soát tổng quát thực trạng phát triển logistics Việt Nam, luận văn điểm yếu, vấn đề tồn nguyên nhân tình trạng yếu phát triển logistics Việt Nam Để nhanh chóng phát triển logistics quốc gia, sở học kinh nghiệm phát triển logistics Singapore, Malaysia Nhật Bản, nhóm đề xuất đưa bao gồm: (1) Phát huy vai trò Chính phủ (đổi tư duy, tăng cường vai trò Chính phủ, lập kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực người vật chất cho việc xây dựng thực kế hoạch phát triển logistics), (2) Phát triển hạ tầng sở logistics (đầu tư phát triển hạ tầng sở giao thơng vận tải, đầu tư khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin), (3) Xây dựng, điều chỉnh khung thể chế nhằm tạo lập môi trường cho logistics phát triển (xây dựng khung thể vĩ mô, đại hóa hải quan thủ tục thơng quan khác, ban hành sách ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào logistics) (4) đề xuất khác liên quan phát triển nguồn nhân lực tạo điều kiện gián tiếp hỗ trợ hoạt động logistics 103 Áp dụng công nghệ thông tin vào thủ tục hải quan góp phần nâng cao hiệu hoạt động logistics, giảm thời gian chi phí việc làm thủ tục, tạo điều kiện cho thông quan hàng hố Để thực mục tiêu này, Chính phủ cần hỗ trợ ngành Hải quan xây dựng hệ thống thơng tin máy tính hải quan, đảm bảo cho việc truyền nhận thông tin từ trung tâm thông tin liệu Tổng cục Hải quan tới Chi cục Hải quan, quan nhà nước, tổ chức có liên quan để phục vụ cho nhu cầu quản lý, điều hành, trao đổi, sử dụng liệu điện tử việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra hàng hoá, quản lý thu nộp thuế hàng hóa xuất nhập yêu cầu đại hoá quản lý hải quan đảm bảo việc kiểm tra giám sát hải quan hàng hoá xuất nhập phương thức thương mại điện tử Cải cách hoạt động hải quan kiểm tra, giám sát hỗ trợ đắc lực cho hoạt động logistics phát triển Cần có chương trình hỗ trợ nâng cao lực ứng dụng phần mềm quản lý thực thi thủ tục hải quan qua việc tuyển dụng cán bộ, đào tạo tập huấn cho cán hải quan Cần đồng hóa chứng từ hải quan, thơng quan xây dựng hệ thống chứng từ phù hợp với hình thức vận tải đa phương thức cho phép hoạt động logistics thực thủ tục thơng quan đường bộ, đường không, đường biển hồ sơ, giảm thiểu khâu trung gian, công đoạn số lượng hồ Các hồ thủ tục cần đồng điều chỉnh để có mức độ tương thích phù hợp với hệ thống hải quan nước khu vực Kết hợp với hệ thống Hải quan điện tử Chính phủ cần đầu tư nâng cấp mở rộng địa điểm thực thủ tục hải quan, thông quan cửa Mặc dù tiến hành khai báo, đăng ký hồ thực nhiều công đoạn hải quan, thông quan khác qua hệ thống điện tử trực tuyến nhiều hoạt động cụ thể phải thực cửa kiểm hóa, kiểm định, kiểm dịch… nên việc đầu tư trực tiếp quy mô, lực, trang thiết bị cửa biện pháp quan trọng để đảm bảo lực đáp ứng khối lượng hàng hóa vận chuyển ngày tăng, giảm thời gian chi phí cho hoạt động logistics, nâng cao hiệu hoạt động hải quan 104 Hồn thiện khung thể chế cho hình thức kiểm hóa kho, kiểm hóa trạm trung chuyển thành lập đội hải quan lưu động Doanh nghiệp, nhà cung ứng dịch vụ đăng ký yêu cầu quan hải quan thực nghiệp vụ cần thiết thời điểm phù hợp, trước đóng hàng vào container, hay thời gian hàng hóa tạm lưu trú kho trạm trung chuyển, hàng hóa đến điểm tập kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp LSP Sau kiểm tra, hàng hóa kẹp chì, niêm phong thực nghiệp vụ cửa Biện pháp mang lại thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ logistics LSP, đồng thời cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian thơng quan cửa khẩu, giảm sức ép cho hải quan cửa giảm tải cho việc lưu trú hàng hóa chờ thủ tục cửa  Ban hành sách ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào logistics Hoạt động logistics hoạt động phức hợp có tính liên kết cao nên để có hệ thống logistics phát triển, mục tiêu thu hút đầu tư nước vào lĩnh vực logistics không thu hút nguồn vốn mà quan trọng kinh nghiệm tham gia thực tế nhà cung cấp dịch vụ logistics nước hệ thống logistics quốc gia Chính hoạt động LSP nước ngồi thị trường logistics khai Việt Nam tạo nên cách thức hoạt động để thị trường vận động theo trở thành hệ thống hoạt động nhịp nhàng Trước tự học hỏi, tự vận hành, Việt Nam cần có điều kiện môi trường để thực tập, để làm theo hoạt động mà công ty LSP dày dạn kinh nghiệm làm thành công hàng chục thập kỷ qua Do đó, sách thu hút đầu tư nước lĩnh vực logistics Việt Nam cần trọng đến việc ưu tiên tạo thuận lợi cho nhà cung cấp dịch vụ logistics nước tham gia vào thị trường Việt Nam, sau đến nhà đầu tư, tổ chức tài chính… Nhóm sách khơng bao gồm sách ưu đãi kinh tế, tài mà phải bao gồm sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh, cư trú, di chuyển tự nhiên nhân, chí phải bao gồm sách liên quan đến đào tạo, sử dụng nhân lực 105 3.2.4 Các đề xuất khác Một là, Chính phủ có sách biện pháp thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistic Hoạt động logistics, doanh nghiệp, coi nghệ thuật xếp, điều phối yếu tố để đạt mục đích có thứ cần thiết địa điểm, thời gian với chi phí tối ưu Vì lẽ đó, cán logistics “nghệ nhân” phải có trình độ cao, phải có hiểu biết sâu rộng nhiều lĩnh vực có liên quan đến tất khâu, hoạt động logistics,phải có tố chất tính tốn chiến lược cao độ,có lực sáng tạo, khơng theo lối mòn để tính tốn, xếp vận hành hệ thống nhằm lựa chọn phương án tối ưu cho doanh nghiệp Như vậy, nguồn nhân lực hoạt động logistics cần phải trải qua đào tạo chuyên môn Việc xây dựng đội ngũ cán logistics có trình độ cao u cầu khơng thể thiếu để phát triển ngành logistics nói riêng phát triển kinh tế nói chung Song nay, có số cơng ty Logistics có vốn đầu tư nước thành viên công ty đa quốc gia có chương trình đào tạo nhân viên logistics hình thức gửi nhân viên huấn luyện, đào tạo nước ngồi theo chương trình đào tạo chun ngành cơng ty mẹ Còn doanh nghiệp logistics nội địa Việt Nam thường khơng có chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho nhân viên mà đơn người trước có kinh nghiệm truyền lại cho người sau Vì Chính phủ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics thơng qua việc khuyến khích trường đại học, cao đẳng, Viện mở chương trình đào tạo chun sâu Logistics; có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp,các trường, Viện đẩy mạnh cơng tác đào tạo với nhiều hình thức linh hoạt; cấp kinh phí xây dựng giáo trình Logistics chuẩn mực cập nhật Trước hết, biện pháp thiết thực trực tiếp tác động tới chất lượng đào tạo nguồn nhân lực logistics nâng cao lực, trình độ chun mơn giảng viên giảng dạy Vì thế, chương trình cung cấp học bổng nhà nước, cần ưu tiên cho lĩnh vực đào tạo chuyên sâu Logistics dành cho giảng viên tham dự khóa đào tạo thạc tiến Logistics nước ngoàinhằm nâng cao 106 chất lượng giảng dạy ngành Việt Nam.Bên cạnh đó, Chính phủ thúc đẩycác thương hội, hiệp hội xúc tiến mở triển lãm logistics, hội thảo logistics nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác nâng cao chất lượng nhân lực logistics Hai là, Chính phủ cần quan tâm đến số vấn đề có tác động gián tiếp tới phát triển logistics Việt Nam, cụ thể là: - Ổn định an ninh trị xã hội tạo tâm lý yên tâm cho nhà đầu tư nước lĩnh vực logistics, đảm bảo ổn định kinh tế, tiền tệ, tài chính; - Tăng cường an ninh tuyến quốc lộ, đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải đường bộ;Tăng cường hỗ trợ an ninh, an toàn vận tải biển, chống cướp biển cứu hộ tàu thuyền;Tăng cường biện pháp an ninh, an toàn cho kho bãi, trạm trung chuyển, tránh xảy tình trạng trộm hàng hóa; - Chống tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà việc quản lý hoạt động logistics, đặc biệt xử lý triệt để tình trạng lộ, cò mồi ; - Hỗ trợ giúp doanh nghiệp nhanh chóng thành lập Hiệp hội Logistics Bước đầu, Chính phủ hỗ trợ cách cử chuyên gia logistics tham gia giúp Hiệp hội xây dựng cấu trúc, phương thức hoạt động thời gian đầu Mục đích hoạt động Hiệp hội chủ yếu cung cấp kiến thức logistics, kinh nghiệm có từ thực tiễn, chuẩn hóa thủ tục kinh doanh cho hội viên, cầu nối doanh nghiệp với nhà nước việc đề sách quy hoạch phát triển ngành nghề; tư vấn cho doanh nghiệp mặt luật pháp quốc tế, thông tin thị trường khách hàng, bảo vệ hội viên gặp rào cản tranh chấp thương mại quốc tế; giải tranh chấp không lành mạnh hội viên với hội viên với doanh nghiệp nước; xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực cho logistics Nếu thực tốt vai trò nêu trên, Hiệp hội thu hút tham gia ngày nhiều hội viên chắn có tác động tích cực phát triển ngành Logistics Việt Nam 107 - Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục Logistics phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức người dân Logistics, làm rõ vai trò phát triển nâng cao hiệu logistics sản xuất, kinh doanh hay lợi ích việc thuê (outsourcing) dịch vụ logistics Tất điều góp phần gia tăng nhận thức logistics gia tăng hiệu logistics kinh tế 108 KẾT LUẬN Sau tập trung nghiên cứu lý luận chung, dịch vụ logistics mô hình logistics quốc gia, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển logistics số nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương để rút học, đề xuất phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, học viên đến số kết luận sau: Một là, việc nghiên cứu phát triển dịch vụ logistics mơ hình logistics quốc gia cần thiết vai trò to lớn logistics phát triển kinh tế doanh nghiệp Logistics khơng có vai trò quan trọng việc tối ưu hóa chu trình lưu chuyển sản xuất kinh doanh từ khâu đầu vào nguyên vật liệu, bán thành phẩm tới sản phẩm cuối đến tay khách hàng sử dụng mà công cụ hữu hiệu để liên kết hoạt động mắt xích khác chuỗi giá trị tồn cầu cơng cụ hỗ trợ cho nhà quản lý định xác hoạt động sản xuất kinh doanh Hai là, quốc gia Singapore, Malaysia Nhật Bản gặt hái nhiều thành công trình phát triển dịch vụ logistics quốc gia Nhật Bản Singapore xây dựng hệ thống sở hạ tầng đồng phục vụ phát triển dịch vụ logistics quốc gia mở rộng hoạt động logistics toàn cầu Cả quốc gia xây dựng hệ thống pháp lý chặt chẽ, hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hoạt động logistics doanh nghiệp Các quốc gia tập trung xây dựng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng kịp thời, đồng với phát triển hạ tầng dịch vụ logistics Ba là, phát triển dịch vụ logistics Việt Nam chậm, thiếu hiệu quả, chưa tương xứng với nguồn lực vốn có chưa theo kịp quốc gia khác khu vực Đặc biệt, chi phí logistics chiếm tỷ trọng q cao GDP Nguyên nhân chủ yếu đầu tư thiếu đồng Chính phủ Việt Nam cho hạ tầng sở, khung pháp lý nguồn nhân lực lĩnh vực logistics Bốn là, từ kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics quốc gia Singapore, Malaysia Nhật Bản, số học rút ra: (1) Lựa chọn 109 phương hướng lộ trình phát triển dựa điều kiện lực kinh tế quốc gia, (2) Phát triển hạ tầng sở vật chất đôi với phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, (3) Xây dựng khung thể chế thuận lợi cho logistics, (4) Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển logistics, (5) Có kế hoạch đầu tư phát triển theo giai đoạn phù hợp có tính đến phát triển dài hạn, (6) Chính phủ cần nắm vai trò chủ đạo việc phát triển nội dụng quan trọng liên quan đến phát triển logistics Năm là, để nhanh chóng phát triển logistics quốc gia, sở học kinh nghiệm phát triển logistics Singapore, Malaysia Nhật Bản, luận văn đưa nhóm đề xuất nhằm phát triển logistics Việt Nam góc độ vĩ mơ bao gồm: (1) Phát huy vai trò Chính phủ (đổi tư duy, tăng cường vai trò Chính phủ, lập kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực người vật chất cho việc xây dựng thực kế hoạch phát triển logistics), (2) Phát triển hạ tầng sở logistics (đầu tư phát triển hạ tầng sở giao thông vận tải, đầu tư khuyến khích ứng dụng cơng nghệ thơng tin), (3) Xây dựng, điều chỉnh khung thể chế nhằm tạo lập môi trường cho logistics phát triển (xây dựng khung thể vĩ mơ, đại hóa hải quan thủ tục thơng quan khác, ban hành sách ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào logistics) đề xuất khác liên quan phát triển nguồn nhân lực tạo điều kiện gián tiếp hỗ trợ hoạt động logistics Các đề xuất xoay quanh vấn đề để phát triển yếu tố cấu thành hệ thống logistics quốc gia Với đặc trưng ngành logistics thực trạng phát triển logistics Việt Nam thấp vai trò Chính phủ quan trọng việc thúc đẩy logistics quốc gia phát triển 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài li u Ti ng Vi t Thị Quế Anh, Phát triển Logistics m t số nước Đông Nam Áhọc kinh nghi m Vi t Nam, Luận án tiến kinh tế, Học viện khoa học hội, Hà Nội 2014 Lê Tấn Bửu; Trần Minh Chính & Đặng Nguyễn Tất Thành, Các tiêu chí cốt lõi ảnh ưởng đến định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 285/2014, tr 111- 128 Kim Chi vs Châu Văn Thành, Đo lường phát triển tăng trưởng kinh tế Kinh tế học phát triển Thành phố HCM, 2011: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, tr 1-24 Đặng Đình Đào, Phát triển dịch vụ logistics Vi t Nam, Tạp chí Khoa học vs Công nghệ Việt Nam, Số 6/2013, tr 14-16 Nguyễn Ngọc Hà, Phát triển dịch vụ logistics Singapore vấn đề đặt cho Vi t Nam, Tạp chí tài chính, Số 3/2015, tr 71-72 Nguyễn Thị Thu Hà, Nâng cao lực cạnh tranh t ương mại thông qua hoàn thi n h thống Logistics Vi t Nam, Tạp chí Tài doanh nghiệp, 11(136)/2014, tr 38-41 Quách Thị Hà, Kinh nghi m phát triển dịch vụ cảng biển m t số nước giới, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, 32(1)/2016, tr 73-79 Nguyễn Xuân Hảo, Nhận di n nhân tố ảnh ưởng đến phát triển dịch vụ logistics nước ta, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2011, tr 291-304 Hồ Thị Thu Hòa, Mơ hình đ n giá chất lượng dịch vụ logistics REPERIMP phù hợp với thực tế Vi t Nam, Tạp chí Giao thơng vận tải, Số 3/2014, tr 49 52 10 Hà Văn Hội, Phân tích chuỗi giá trị xuất d t may Vi t Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, Số 28/2012, tr 49-59 111 11 Nguyễn Hùng, Logistics Vi t Nam bước qua thời kì non trẻ, Vietnam Logistics Review, Số 49/2011, tr 8-10 12 Nguyễn Hùng, Logistics Vi t Nam năm sau WTO, 2007-2012, Vietnam Shipper, Số 53/2012, tr 19 13 Đặng Thị Thu Hương, Phát tr ển c c doanh ng p Logistics nước ta, Tạp chí thơng tin dự báo KTXH, 54(6)/2010, tr 25-26 14 Trịnh Thị Thu Hương, Phát triển dịch vụ vận tải Vi t Nam - Đ p ứng yêu cầu h i nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao Động, Hà Nội 2011 15 Trần Lâm tác giả, Kinh nghi m phát triển trung tâm Logistics m t số nước giới học cho Vi t Nam, Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội 2012 16 Trần Thị Hồng Nga, Kinh nghi m quốc tế quản lý, kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, Tạp chí tài chính, 5(1)/2016, tr 20-22 17 An Thị Thanh Nhàn, Cải tiến hoạt đ ng thuê dịch vụ logistics doanh nghi p, Tại chí Khoa học thương mại, Số 32/2009, tr 28-39 18 An Thị Thanh Nhàn, Giải pháp lựa chọn quản lý nhà cung cấp dịch vụ thuê logistics doanh nghi p sản xuất kinh doanh, Tạp chí Khoa học thương mại, 2010, tr 30-35 19 An Thị Thanh Nhàn, Logistics - Ngành dịch vụ Vi t Nam, Tạp chí Thuế nhà nước, Số 16/2010, tr 30-32 20 An Thị Thanh Nhàn, Phát triển doanh nghi p dịch vụ logistics Vi t Nam: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Phát triển kinh tế, 2011, tr 26-34 21 Trần Như Quỳnh & Ông Nguyên Chương, M t số giải pháp phát triển khu vực dịch vụ địa bàn thành phố Đ Nẵng, Tạp chí Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Số 11&12/2010, tr 8-13 22 Nguyễn Thanh Thủy, Ứng dụng công ngh RFID quản lý Logistics cảng khả phát triển ứng dụng cảng Vi t Nam, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải, Số 29/2012, tr 88-93 112 23 Nhan Cẩm Trí, M t số vấn đề pháp luật hải quan dịch vụ Logistics Vi t Nam, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (European Studies Review), 8(143)/2012, tr 50-57 24 Đoàn Thị Hồng Vân & Phạm Mỹ Lệ, Phát triển Logistics - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, 8(18)/2013 25 VCCI, Hồ thị trường Malaysia, Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam - Ban Quan hệ quốc tế, Hà Nội 2016 26 VCCI, Hồ thị trường Nhật Bản, Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam - Ban Quan hệ quốc tế, Hà Nội 2016 27 VCCI, Hồ thị trường Singapore, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam - Ban Quan hệ quốc tế, Hà Nội 2016 28 Đặng Công Xưởng, Đề xuất xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần cảng biển khu vực cảng biển Hải Phòng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, số 28/2011 Tài li u Ti ng Anh 29 Andy C., 2006 The Impact of Third-Party Logistics Performance on the Logistics and Export Performance of Users: An Empirical Study Maritime Economics & Logistics, 8(2), p 121–139 30 Brian S & Elisabeth G., 2016 Container Transshipment and Logistics in the Context of Urban Economic Development Growth Change - A Journal of Urban and Regional Policy, 47(3), pp 406-415 31 Catherine et al, 2014 The Impact of Information Technology on the Development of Supply Chain Competitive Advantage Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147(25), pp 586-591 32 Chen S et al, 2016 Malaysian Container Seaport-Hinterland Connectivity: Status, Challenges and Strategies The Asian Journal of Shipping and Logistics, 32(3), pp 127-137 33 Cheng T et al, 2007 Developing an e-logistics system: a case study International Journal of Logistics Research and Applications, Volume 10, pp 333-349 113 34 Christian K., 2012 The Battle of Transhipment Hubs: PSA vs PTP In: Maritime Logistics Singapore: s.n., p 35 Christopher M., 1992 Logistics & Supply Chain Management 1st ed s.l.:FT Press 36 Chung, Tae-won & Han, Jong-khil, 2013 Evaluating Competitiveness of Transshipment Cargo in Major Airports in Northeast Asia: Airport Branding The Asian Journal of Shipping and Logistics, 29(3), pp 377-394 37 Diana D et al, 2014 Urban Logistics by Rail and Waterways in France and Japan Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 125, pp 159-170 38 Erik S & Mats A., 2011 Logistics capabilities for sustainable competitive advantage International Journal of Logistics, 14(1), pp 61-75 39 Francesca P et al, 2014 Packing problems in Transportation and Supply Chain: new problems and trends Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp 672-681 40 Francesco P et al, 2015 Trust development and horizontal collaboration in Management: An International Journal, 20(1), pp 83-97 evolutionary based logistics: theory a framework Supply Chain 41 Gyan B., 2014 Basics of Informed Logistics in Just-in-Time Production Sequencing and Supply Chain Systems Journal of the Institute of Engineering, 9(1), pp 54-64 42 Hossein N et al, 2016 An Evaluation of Government Role in Green Supply Chain Management through Theories International Journal of Economics and Financial Issues, 6(6), pp 76-79 43 Ibrahim N., 2016 Legal Governance Frameworks of Logistics Service Providers Companies in Malaysia Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 6(9), pp 27-34 44 Itoh K., 2013 Market Area Analysis of Ports in Japan: An Application of Fuzzy Clustering Marseille, France, s.n., pp 1-21 114 45 Jesus G & Jose C., 2016 “Packaging Logistics” for improving performance in supply chains: the role of meta-standards implementation Production Magazine, 26(2), pp 261-272 46 Jongjin Y & Yiping L., 2013 Analysis of the transport efficiency of reverse logistics in Japan International Journal of Urban Sciences, 17(3), pp 399 413 47 Lijuan H., 2012 Modeling and Planning on Urban Logistics Park Location Selection Based on the Artificial Neural Network Journal of Computers, 7(3), pp 792-797 48 Maria V., 2016 Application of Quality Management Systems in the Logistics Sector in Bulgaria Economic Alternatives, Volume 4, pp 515-528 49 Marti L et al, 2014 The importance of the Logistics Performance Index in international trade Applied Economics Journal, Volume 24, pp 2982-2992 50 Sara H & Nathan P., 2014 Lessons in Sustainable Development from Malaysia and Indonesia In: Comparative Studies of Sustainable Development in Asia New York, USA: palgrave macmillan, pp 71-75 51 Spring M., 2007 Third Party Logistics: A literature review and research agenda The International Journal of Logistics Management, 18(1), pp 125 150 52 Thai V V et al, 2015 Assessing the National Logistics System of Vietnam The Asian Journal of Shipping and Logistics, 31(1), pp 21-58 53 Vịnh, Thái et al, 2015 Assessing the National Logistics System of Vietnam The Asian Journal of Shipping and Logistics, 31(1), pp 21–58 54 Wang & Liu, 2008 Inspiration and Reference from Japanese Logistics Par ’s Construction and Development Asian Social Science, 4(6), pp 74-77 55 Williams & Naumann, 2011 Customer satisfaction and business performance: a firm‐ level analysis Journal of Services Marketing, 25(1), pp 20-32 56 World Bank, 2012 The Logistics Performance Index and Its Indicators, Washington DC: World Bank 115 57 World Bank, 2016 The Logistics Performance Index and Its Indicators, Washington DC: World Bank 58 Xiang Li, 2014 Operations Management of Logistics and Supply Chain: Issues and Directions Discrete Dynamics in Nature and Society, pp 1-7 Tài li u từ Internet 59 Nhật Hạ (2015), yếu tố tảng biến Singapore từ đảo nghèo thành rồng châu Á, địa chỉ: http://www.daikynguyenvn.com/kinh-te/su-phat trien-ngoan-muc-cua-nen-kinh-te-singapore.html, truy cập ngày 26/03/2017 60 Trịnh Thị Thu Hương (2016), Luật t ương mại Vi t Nam & bất cập dịch vụ logistics, địa chỉ: http://www.vlr.vn/vn/news/van-ban/van-ban moi/2639/luat-thuong-mai-viet-nam-nhung-bat-cap-ve-dich-vu-logistics-phan2-.vlr, truy cập ngày 19/03/2017 61 Interlink (2017), Giao Nhận Vận Chuyển Hàng Hóa Đ Quốc Tế – Học Từ Các Nước Phát Triển, địa chỉ: http://interlink.com.vn/vi/giao-nhan-va van-chuyen-hang-hoa-di-quoc-te/, truy cập ngày 26/03/2017 62 An Nguyên (2017), Vài nét đường sắt Malaysia, địa chỉ: http://dailo.vn/Vai-net-ve-duong-sat-Malaysia-1102- 820143112235579892.htm, truy cập ngày 25/03/2017 63 An Thị Thanh Nhàn (2015), Mơ hình lựa chọn hoạt đ ng logistics cho thuê doanh nghi p, địa chỉ: http://www.vlr.vn/vn/news/img/nghien cuu-ung-dung/1538/mo-hinh-lua-chon-hoat-dong-logistics-cho-thue-ngoai-taidoanh-nghiep.vlr, truy cập ngày 19/03/2017 64 Hoàng Xuân Phương (2011), Giải toán h i nhập cho ngành hậu cần, địa chỉ: http://www.thesaigontimes.vn/49502/Giai-bai-toan-hoi-nhap-cho nganh-hau-can.html, truy cập ngày 17/03/2017 65 Minh Phương (2016), Logistics Singapore: “Vũ k í” phát triển kinh tế chiến lược, địa chỉ: http://www.tapchigiaothong.vn/logistics-o-singapore vu-khi-phat-trien-kinh-te-chien-luoc-d27603.html, truy cập ngày 26/03/2017 116 66 Cao Huy Tài (2016), UCustoms - Nhìn từ kinh nghi m Malaysia, địa chỉ: http://www.baohaiquan.vn/Pages/UCustoms-Nhin-tu-kinh-nghiem- Malaysia.aspx, truy cập ngày 25/03/2017 67 TBTCO (2016), Chi phí logistics Vi t Nam đắt đỏ giới, địa chỉ: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-11-25/chi-phi- logistics-viet-nam-dat-do-nhat-the-gioi-38308.aspx, truy cập ngày 14/03/2017 68 Cao Ngọc Thành (2013), Hạ tầng logistics Vi t Nam cần quan tâm mức, địa chỉ: http://www.vlr.vn/vn/news/van-ban/van-ban moi/1632/ha-tang-logistics-viet-nam-can-duoc-quan-tam-dung-muc.vlr, truy cập ngày 17/03/2017 69 Nguyễn Trọng Tuấn (2016), Phát triển kinh tế biển m t số nước học cho Vi t Nam, địa chỉ: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao doi-binh-luan/phat-trien-kinh-te-bien-o-mot-so-nuoc-va-bai-hoc-cho-vietnam-80510.html, truy cập ngày 31/03/2017 70 Phạm Gia Túc (2009), Học tập kinh nghi m Nhật Bản để phát triển logistics Vi t Nam, địa chỉ: http://helloworld.vn/casestudy/vlr/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=86%3Ahc-tp-kinh-nghim-nht-bn-phat-trin-logistics-vitnam&catid=50%3Atng-hp&Itemid=102&lang=en, truy cập ngày 10/04/2017 71 UCI (2016), Vai trò lợi ích Logistics hoạt đ ng sản xuất kinh doanh, địa chỉ: http://uci.vn/vai-tro-va-loi-ich-cua-logistics-doi-voi-hoat dong-san-xuat-kinh-doanh-b278.php, truy cập ngày 17/03/2017 72 Nguyễn Thị Thúy Vân; Hồ Thị Thu Hòa; Bùi Thị Bích Liên & Trần Thị Thường (2015), Ứng dụng công ngh thông tin hoạt đ ng logistics Vi t Nam: Thực trạng đề xuất, địa chỉ: http://www.iescl.com/research/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat- dong-logistics-cua-viet-nam-thuc-trang-va-de-xuat/, truy cập ngày 16/03/2017 117 73 World Bank, Available 2016 at: [Accessed 21 March 2017] Country Profile - Malaysia [Online] http://data.worldbank.org/country/malaysia ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MỘT SỐ NƢỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƢƠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT... Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phát triển dịch vụ Logistics số nước Châu Á Thái Bình Dương học kinh nghiệm cho Việt Nam kết trình nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm... Logistics Việt Nam dừng mức thấp với hiệu chưa cao Với mục tiêu tìm hiểu kinh nghiệm phát triển logistics số nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhằm đưa đề xuất phát triển logistics Việt Nam cách
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM, LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay