Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia

291 23 0
  • Loading ...
1/291 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:37

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LA QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Hà Nội - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LA QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THỊ MAI LAN Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn nêu luận án trung thực Các kết luận án chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị La MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN 1.1.Các cơng trình nghiên cứu văn hóa nhà trường trường đại học, học viện 1.2.Các cơng trình nghiên cứu xây dựng văn hóa nhà trường văn hoá nhà trường trường đại học, học viện 14 1.3.Các cơng trình nghiên cứu quản lý xây dựng văn hóa nhà trường trường đại học, học viện 18 1.4.Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu vấn đề đặt luận án 21 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN .25 2.1 Lí luận văn hoá nhà trường 25 2.2 Lí luận xây dựng văn hoá nhà trường học viện 42 2.3 Lý luận quản lý xây dựng văn hoá nhà trường học viện .52 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng văn hoá nhà trường học viện 61 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 70 3.1.Địa bàn nghiên cứu khách thể nghiên cứu thực trạng 70 3.2.Tổ chức phương pháp nghiên cứu thực trạng quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia .74 3.3.Thực trạng biểu văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia .78 3.4.Thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia .88 3.5.Thực trạng quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 92 3.6.Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng văn hố Học viện Hành Quốc gia 104 Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HĨA NHÀ TRƯỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 119 4.1.Một số định hướng nguyên tắc xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 119 4.2.Các giải pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia .125 4.3.Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp 138 4.4.Thử nghiệm giải pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 142 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 147 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên mức độ phù hợp giá trị vật chất văn hóa nhà trường 78 Bảng 3.2: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên mức độ phù hợp giá trị tinh thần văn hóa nhà trường 80 Bảng 3.3: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên thực trạng xây dựng giá trị văn hố vật chất Học viện Hành Quốc gia .89 Bảng 3.4: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên thực trạng xây dựng giá trị văn hoá tinh thần Học viện 91 Bảng 3.5: Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 93 Bảng 3.6: Đánh giá cán bộ, giảng viên tổ chức, triển khai xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia .95 Bảng 3.7: Đánh giá cán bộ, giảng viên đạo xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia 97 Bảng 3.8: Đánh giá cán bộ, giảng viên công tác kiểm tra, đánh giá việc xây dựng thực văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 100 Bảng 3.9: Đánh giá cán bộ, giảng viên yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia 109 Bảng 4.1: Mức độ cần thiết giải pháp (%) .140 Bảng 4.2: Mức độ khả thi giải pháp (%) 141 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Mức độ thực „„Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” Khoa Văn Cơng nghệ hành (trước thử nghiệm) .144 Biểu đồ 4.2: Mức độ thực hiện“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” KhoaVăn Cơng nghệ hành (sau thử nghiệm) 145 1.Tính cấp thiết đề tài MỞ ĐẦU PHỤ LỤC 27 Bảng: Đánh giá học viên, sinh viên yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % Nhận thức nhà lãnh đạo, quản lý văn hố nhà trường vai trò việc quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Năng lực, trình độ quản lý nhà lãnh đạo, quản lý Học viện Tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình nhà lãnh đạo, quản lý việc xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Vốn tri thức kinh nghiệm nhà lãnh đạo, quản lý việc quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Quan điểm cấp lãnh đạo, quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Sự đạo định hướng, tạo điều kiện vật chất tinh thần cho hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường cấp Lãnh đạo ngành Học viện Hành Quốc gian Các yếu tố thuộc nhà lãnh đạo, quản lý Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Tương đối ảnh hưởng Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng ĐTB ĐLC 17,8 30,0 23,9 28,3 3,4500 1,37334 12,8 5,0 16,4 38,6 27,2 3,6250 1,28455 12,8 5,0 16,4 31,9 33,9 3,6917 1,32763 12,8 5,0 16,4 34,4 31,4 3,6667 1,31204 5,5 17,9 43,2 33,4 3,9909 1,00452 0 24,2 49,4 26,4 4,0222 ,71167 3,7498 ,97717 PL-75 Nhận thức cán bộ/giảng viên văn hoá nhà trường vai trò văn hố nhà trường hoạt động giảng dạy học tập Thái độ trách nhiệm cán bộ/giảng viên xây dựng thực văn hoá nhà trường Kiến thức, lực đam mê nghề nghiệp cán bộ/giảng viên hoạt động quản lý giảng dạy Sự phối hợp cán bộ/giảng viên với tổ chức, đoàn thể, học viên/sinh viên việc xây dựng thực văn hoá nhà trường Sự đảm bảo đời sống vật chất tinh thân cán bộ/giảng viên Các yếu tố thuộc cán bộ/giảng viên Nhận thức học viên/sinh viên văn hoá nhà trường vai trò văn hố nhà trường hoạt động giảng dạy học tập Thái độ trách nhiệm học viên/sinh viên xây dựng thực văn hoá nhà trường Kiến thức, lực đam mê học tập, nghiên cứucủa học viên/sinh viên Sự phối hợp học viên/sinh viên với khoa/ban tổ chức đồn thể có liên quan Sự đảm bảo điều kiện ăn ở, học tập nghiên cứu rèn luyện học viên/sinh viên 0 28,9 44,7 26,4 3,9750 ,74410 0 16,4 65,8 17,8 4,0139 ,58517 5,0 24,2 43,6 27,2 3,9306 ,84323 0 21,4 44,7 33,9 4,1250 ,73393 0 37,8 44,4 17,8 3,8000 ,71902 3,9689 ,64149 0 13,6 52,5 33,9 4,2028 ,65961 0 21,1 53,6 25,3 4,0417 ,68076 0 13,6 61,1 25,3 4,1167 ,61345 0 21,4 44,7 33,9 4,1250 ,73393 12,8 5,0 55,8 26,4 3,8306 1,19966 PL-76 Các yếu tố thuộc học viên/sinh viên Quan điểm đạo quan quản lý cấp (Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.) Học viện Hành Quốc gia Cơ chế, sách Nhà nước quản lý văn hoá nhà trường Sự động viên, khen thưởng, chế độ sách cán bộ/giảng viên học viên/sinh viên Sự quan tâm nỗ lực cấp lãnh đạo Học viện quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động xây dựng thực văn hoá nhà trường Học viện Sự phát triển kinh tế thị trường Sự phát triển kinh tế tri thức Xu hướng cách mạng công nghiệp lần thứ tư Các yếu tố khác 4,0633 ,64639 7,5 31,7 43,1 17,8 3,7111 ,84437 0 29,7 52,5 17,8 3,8806 ,67972 12,8 3,3 36,4 30,0 17,5 3,3611 1,19079 12,8 1,9 36,4 22,5 26,4 3,4778 1,25986 12,8 6,9 21,4 39,7 19,2 3,4556 1,24145 1,9 33,1 38,6 26,4 3,8750 ,86944 1,9 28,1 51,4 18,6 3,8667 ,72673 1,9 38,3 40,3 19,4 3,7722 ,77805 3,6750 ,80217 PL-77 PHỤ LỤC 28 PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cán quản lý giảng viên) Kính thưa Q Thầy/cơ! Phiếu khảo sát thực để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực nhằm thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu đề tài Việc tham gia trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Thầy/cơ đóng góp phần quan trọng việc đề xuất giải pháp thiết thực nhằm quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia tương lai Những ý kiến chân tình, trung thực Thầy/cơ giúp cho nghiên cứu có tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Quý Thầy/cô! 4.1.Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Mức độ cần thiết ST T Rất cần thiết SL % Các biện pháp Tiếp tục hồn thiện quy trình, thủ tục làm việc, nội quy, quy chế Học viện Hành Quốc gia Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Tổ chức thường xuyên kết nối, tương tác tích cực cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên Học viện Chỉ đạo giảm bớt đào tạo lý thuyết, tăng cường thực hành, đào tạo kỹ cho học viên, sinh viên Học viện Hành Quốc gia Tăng cường sở vật chất, phương tiện trang thiết bị đại phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Học viện PL-78 Cần thiết SL % Không cần thiết SL % 4.22.Đánh giá mức độ khả thi biện pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Mức độ khả thi STT Rất khả thi SL % Các biện pháp Tiếp tục hồn thiện quy trình, thủ tục làm việc, nội quy, quy chế Học viện Hành Quốc gia Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Tổ chức thường xuyên kết nối, tương tác tích cực cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên Học viện Chỉ đạo giảm bớt đào tạo lý thuyết, tăng cường thực hành, đào tạo kỹ cho học viên, sinh viên Học viện Tăng cường sở vật chất, phương tiện trang thiết bị đại phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Học viện PL-79 Khả thi SL % Không khả thi SL % PHỤ LỤC 29 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho cán Lãnh đạo, quản lý Khoa) Trước thực nghiệm Kính thưa Quý Thầy, Cô! Để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Q Thầy, Cơ đóng góp ý kiến theo nội dung Phiếu khảo sát Những ý kiến quý báu Quý Thầy, Cô giúp cho kết nghiên cứu đề tài đảm bảo tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Q Thầy, Cơ! Để có sở cho đề xuất thực nghiệm giải pháp“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia”, xin Q Thầy, cho biết ý kiến mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành cách đánh dấu X cho nội dung sau: Bảng 4.4 Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành Trước thực nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % Tương Trung Kém đối Khá bình Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành PL-80 Tốt ĐTB ĐLC Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) Hà Nội, ngày….tháng … năm 20… Người cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-81 PHỤ LỤC 30 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho giảng viên Khoa) Trước thực nghiệm Kính thưa Q Thầy, Cơ! Để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Q Thầy, Cơ đóng góp ý kiến theo nội dung Phiếu khảo sát Những ý kiến quý báu Quý Thầy, Cô giúp cho kết nghiên cứu đề tài đảm bảo tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Q Thầy, Cơ! Để có sở cho đề xuất thực nghiệm giải pháp “Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia”, xin Quý Thầy, cô cho biết ý kiến mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia tạiKhoaVăn Cơng nghệ hành cách đánh dấu X cho nội dung sau: Bảng 4.4 Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành Trước thực nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % Tương Trung Kém đối Khá bình Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành PL-82 Tốt ĐTB ĐLC Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hố nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hố nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Công nghệ hành Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) Hà Nội, ngày….tháng … năm 20… Người cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-83 PHỤ LỤC 31 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho cán Lãnh đạo, quản lý Khoa) Sau thực nghiệm Kính thưa Quý Thầy, Cô! Để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Quý Thầy, Cơ đóng góp ý kiến theo nội dung Phiếu khảo sát Những ý kiến quý báu Quý Thầy, Cô giúp cho kết nghiên cứu đề tài đảm bảo tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Quý Thầy, Cơ! Để có sở cho đề xuất thực nghiệm giải pháp“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia”, xin Q Thầy, cho biết ý kiến mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia tạiKhoaVăn Cơng nghệ hành cách đánh dấu X cho nội dung sau: Bảng 4.4 Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành Sau thử nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % Tương Trung Kém đối Khá bình Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hố nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêuxây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Công nghệ hành Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hố nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành PL-84 Tốt ĐTB ĐLC Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) Hà Nội, ngày….tháng … năm 20… Người cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-85 PHỤ LỤC 32 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho giảng viên Khoa) Sau thực nghiệm Kính thưa Quý Thầy, Cô! Để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Quý Thầy, Cơ đóng góp ý kiến theo nội dung Phiếu khảo sát Những ý kiến quý báu Quý Thầy, Cô giúp cho kết nghiên cứu đề tài đảm bảo tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Q Thầy, Cơ! Để có sở cho đề xuất thực nghiệm giải pháp“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia”, xin Q Thầy, cho biết ý kiến mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia tạiKhoaVăn Cơng nghệ hành cách đánh dấu X cho nội dung sau: Bảng 4.4 Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành Sau thử nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % Tương Trung Kém đối Khá bình Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêuxây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành PL-86 Tốt ĐTB ĐLC Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) Hà Nội, ngày….tháng … năm 20… Người cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-87 PHỤ LỤC 33 Bảng: Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia Khoa Văn Cơng nghệ hành (Trước thực nghiệm) Mức độ đánh giá % Tương Các hoạt động lập kế hoạch Kém đối Trung Khá bình Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà 00 trườngtại Khoa Văn Cơng 20 28.8 51.2 nghệ hành Xác định mục tiêu xây dựng văn hoá 0.0 nhà trường Khoa Văn 49.5 50.5 Công nghệ hành Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trườngtại 0.0 Khoa Văn Cơng nghệ hành 40 60 Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà 0.0 trường Khoa Văn cơng 20 22.22 57.78 nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường 0.0 Khoa Văn Cơng nghệ 20 38.8 41.2 hành Xác định biện pháp xây dựng văn 0.0 hoá nhà trường Khoa Văn 45 55 Cơng nghệ hành Trung bình chung 0 54,09 0.0 PL-88 Tốt ĐTB ĐLC 0.88 00 2.27 0.89 0.0 2.51 0.84 0.0 2.59 0.91 0.0 2.41 0.87 0.0 2.19 0.83 0.0 0.0 2.54 2.42 0.92 PHỤ LỤC 34 Bảng: Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia Khoa Văn Cơng nghệ hành (Sau thực nghiệm) Các hoạt động lập kế hoạch Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêu xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trườngtại Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Trung bình chung Mức độ đánh giá % Tương Trung Kém đối Khá bình Tốt ĐTB ĐLC 0.86 00 00 2.7 0.0 0.0 83.8 13.5 4.11 10.8 73 16.2 4.05 0.90 0.60 0.0 0.0 2.7 81.1 16.2 4.14 0.74 0.0 0.0 86.5 13.5 4.14 0.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.2 10.8 4.11 0.72 5.4 3,0 83.8 10.8 3.89 4.07 83,66 11,0 (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) PL-89 0.88 ... văn hoá nhà trường trường đại học học viện Chương Cơ sở lý luận quản lý xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học học viện Chương Thực trạng quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc. .. nhà trường đại học; Văn hoá nhà trường học viện; Xây dựng văn hoá nhà trường học viện; Quản lý; Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường học viện Luận án phân tích sâu vấn đề lí luận đặc trưng văn hoá. .. giá thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường quản lý xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học, học viện từ đề xuất số giải pháp quản lý xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia, Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia, Biểu đồ 4.2: Mức độ thực hiện“Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” tại KhoaVăn, Kết cấu luận án, Tiểu kết chương 1, Bảng 3.5: Mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tiểu kết chương 3, Giải pháp 1: Tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc và nội quy, quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia, Giải pháp 6: Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo phương pháp hiện đại của Học viện., Bảng 4.2: Mức độ khả thi của các giải pháp (%), Đơn vị tính: Điểm, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, Một số khuyến nghị, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Chính phủ (2011), Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020, Hà Nội, Tài liệu tiếng Anh, Câu 12: Xin anh, chị cho ý kiến về việc chia sẻ thông tin của Học viện Hành chính Quốc giahiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt, chưa tốt đó?, Xin trân trọng cám ơn anh, chị./., III. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng văn hóa nhà trường, Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về các nhân tố về phương tiện, trang thiết bị của Học viện Hành chính Quốc gia, Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về niềm tin và kỳ vọng của các thành viên trong Học viện đối với Học viện Hành chính Quốc gia, Bảng 3.21: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về bảng giá trị cốt lõi của Học viện Hành chính Quốc gia, Bảng: Đánh giá của học vien, sinh viên về mối quan hệ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, 1 .Đánh giá về mức độ cần thiết của những biện pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia, (Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay