Biện pháp quản lý công tác cố vấn học tập trong đào tạo đại học theo học chế tín chỉ tại trường đại học nông lâm đại học huế (tt)

12 1 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ DUNG BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĨNH TƯỜNG Huế, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả NGUYỄN THỊ DUNG Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đên PGS.TS Trần Vĩnh Tường tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy (cô) cơng tác Khoa Tâm giáo dục Phòng Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Sư phạm Huế quan tâm tạo điều kiện để tơi hồn thành chương trình học tập, nghiên cứu chuyên ngành Quản giáo dục Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy (cô) Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Huế tạo điều kiện thời gian hỗ trợ tài để tơi tham gia học tập, nghiên cứu; Quý thầy(cô) cán quản lý, giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên, học viên cao học Trường Đại học Nông Lâm Huế nhiệt tình giúp đỡ, cộng tác Demo Version - Select.Pdf SDK trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn anh(chị) học viên lớp cao học Quản giáo dục khóa XXI bạn bè quan tâm giúp đỡ trình học tập nghiên cứu luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình động viên, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Trân trọng! Huế, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Dung iii MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn NỘI DUNGDemo 10 Version - Select.Pdf SDK CHƯƠNG SỞ LUẬN VỀ QUẢN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 10 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Quản 12 1.2.2 Quản giáo dục 14 1.2.3 Cố vấn học tập 15 1.2.4 Công tác cố vấn học tập 16 1.2.5 Quản công tác cố vấn học tập 18 1.3 Một số vấn đề luận công tác cố vấn học tập 18 1.3.1 Vị trí cố vấn học tập 18 1.3.2 Vai trò cố vấn học tập 19 1.3.3 Chức cố vấn học tập 20 1.3.4 Nhiệm vụ cố vấn học tập 21 1.3.5 Quyền hạn cố vấn học tập 23 1.3.6 Những yêu cầu phẩm chất lực cố vấn học tập 23 1.4 Nội dung quản công tác cố vấn học tập 25 1.4.1 Quản đội ngũ cố vấn học tập 25 1.4.2 Quản công tácvấn học tập, định hướng nghiên cứu, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên 25 1.4.3 Quản điều kiện hỗ trợ cho công tác cố vấn học tập 25 1.4.4 Quản việc thực nhiệm vụ cố vấn học tập 26 1.4.5 Quản công tác phối hợp với phòng, tổ chức Đồn, Hội 26 TIỂU KẾT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ 28 2.1 Khái quát trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 28 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển 28 2.1.2 cấu tổ chức 28 2.1.3 Sứ mạng tầm nhìn trường Đại học Nơng Lâm Huế 29 2.1.4 cấu đội ngũ viên chức 30 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.1.5 cấu ngành nghề đào tạo 30 2.1.6 sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng thông tin 31 2.2 Khái quát trình khảo sát 32 2.2.1 Đối tượng khảo sát 32 2.2.2 Phiếu hỏi sử dụng nghiên cứu thực trạng 33 2.2.3 Cách tính điểm 33 2.3 Thực trạng công tác cố vấn học tập trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 34 2.3.1 Về số lượng cấu đội ngũ cố vấn học tập 34 2.3.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ cố vấn học tập 36 2.3.3 Về sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác cố vấn học tập 45 2.4 Thực trạng quản công tác cố vấn học tập trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 48 2.4.1 Về quản đội ngũ cố vấn học tập 49 2.4.2 Quản việc thực nhiệm vụ cố vấn học tập 51 2.4.3 Quản việc tổ chức thực nội dung công tác cố vấn học tập 52 2.4.4 Hoạt động giám sát, theo dõi việc thực kế hoạch cố vấn học tập 54 2.4.5 Kiểm tra, đánh giá kết công tác cố vấn học tập 55 2.4.6 Quản điều kiện hỗ trợ đảm bảo cho công tác cố vấn học tập 56 2.4.7 Nhận định đánh giá chung thực trạng quản công tác cố vấn học tập 57 TIỂU KẾT CHƯƠNG 60 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM- ĐẠI HỌC HUẾ 61 3.1 sở xác lập biện pháp 61 3.2 Nguyên tắc xác lập biện pháp 62 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính tồn diện 62 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển 62 3.2.3 Ngun tắc đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tiễn 63 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính tính khả thi tính hiệu 63 3.3 Các biện pháp cụ thể 63 3.3.1 Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức, bồi dưỡng phẩm chất lực, kỹ cho đội ngũ cố vấn học tập 63 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.3.2 Nhóm biện pháp quản đội ngũ cố vấn học tập 66 3.3.3 Nhóm biện pháp quản việc thực nhiệm vụ đội ngũ cố vấn học tập 67 3.3.4 Nhóm biện pháp quản điều kiện hỗ trợ cho công tác cố vấn học tập 69 3.4 Mối quan hệ biện pháp 72 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 73 3.5.1 Cách thức khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 73 3.5.2 Kết khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 74 TIỂU KẾT CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 Khuyến nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Cán quản CBQL Cố vấn học tập CVHT Quản QL Quản giáo dục QLGD Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Cách tính điểm phiếu hỏi áp dụng cho thang đo mức độ 33 Bảng 2.2 Cách tính điểm phiếu hỏi áp dụng cho thang đo mức độ 34 Bảng 2.3 cấu độ tuổi cố vấn học tập 35 Bảng 2.4 Mức độ bồi dưỡng nâng cao lực cho cố vấn học tập 36 Bảng 2.5 Mức độ thực tư vấn cho sinh viên 37 Bảng 2.6 Mức độ thực việc quản lớp cố vấn học tập 38 Bảng 2.7 Mức độ hài lòng sinh viên lực tư vấn học tập 40 Bảng 2.8 Mức độ hài lòng sinh viên lực tư vấn hoạt động nghiên cứu khoa học hướng nghiệp 41 Bảng 2.9 Mức độ hài lòng sinh viên lực tổ chức, quản sinh viên 43 Bảng 2.10 Nhu cầu tư vấn hài lòng sinh viên lực tư vấn 45 Bảng 2.11 Đánh giá sinh viên sở vật chất, trang thiết bị 46 Bảng 2.12 Đánh giá CVHT sở vật chất, trang thiết bị 48 Bảng 2.13 Kết khảo sát tiêu chí làm để chọn cố vấn học tập 49 Demo - Select.Pdf Bảng 2.14 Kết Version đánh giá mức độ thực hiệnSDK công việc quản nhân 50 Bảng 2.15 Quản việc lập kế hoạch cố vấn học tập 52 Bảng 2.16 Quản việc thực nội dung công tác cố vấn học tập 53 Bảng 2.17 Kết khảo sát việc quản giám sát, theo dõi thực công tác cố vấn học tập 55 Bảng 2.18 Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết công tác cố vấn học tập 56 Bảng 2.19 Kết khảo sát việc quản điều kiện hỗ trợ 57 Bảng 3.1 Cách tính điểm phiếu hỏi 73 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp 74 Biểu đồ 1: cấu số lượng CVHT khoa 34 Sơ đồ 1.1 Mơ hình hóa vị trí người cố vấn học tập 19 Sơ đồ 1.2 cấu tổ chức trường Đại học Nông Lâm Huế 29 MỞ ĐẦU chọn đề tài Giáo dục đại học đóng góp đáng kể vào nghiệp phát triển kinh tế đất nước, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội Ở nước ta, trường đại học, cao đẳng thành lập từ năm 1950 nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa non trẻ đời miền Bắc Trong lịch sử 60 năm phát triển, giáo dục Việt Nam trải qua nhiều đổi thay to lớn với phát triển kinh tế nước nhà Thực sách đổi giáo dục Chính phủ mang lại thở cho phát triển kinh tế từ năm 1960 đến 1990 Tuy nhiên bước sang kỷ 21, Thế giới phát triển không ngừng với đặc điểm khác biệt so với trước đây, biểu cụ thể giới biến đổi nhanh chóng phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cơng nghệ, hình thành kinh tế tri thức, tồn cầu hóa trở thành xu tất yếu khách quan khơng thể cưỡng lại Để hòa nhập vào giới mn màu đó, đòi hỏi quốc gia phải định hướng phù Version Select.Pdf SDKquyết Đại hội Đảng lần thứ X hợp để phát Demo triển kinh tế xã hội-của đất nước Nghị nêu rõ: “Về giáo dục đào tạo, phấn đấu để lĩnh vực với khoa học công nghệ thực quốc sách hàng đầu, thơng qua việc đổi tồn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng giáo dục Việt Nam”.[5] Đứng trước sứ mệnh nặng nề xã hội đặt ra, nhiệm vụ ngành giáo dục quan trọng, đặc biệt trường đại học, cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao động Việc tìm hướng cho ngành giáo dục giai đoạn tất yếu Trước sinh viên vào trường đại học nhiệm vụ phục tùng, chấp nhận vơ điều kiện chương trình học mà sở đào tạo quy định nội dung dạy học mà người dạy truyền đạt Ngày nay, để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đòi hỏi trường đại học phải người học tự định lộ trình học tập, lựa chọn nội dung trình đào tạo tự định cách thức học tập mơn học Nhận thấy tính ưu việt đào tạo theo tín từ kinh nghiệm nước giới, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành “ Quy chế Đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín từ năm 2007[4] Để thực việc chuyển sang học chế tín đòi hỏi nhà trường phải chuẩn bị kỹ số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, thiết kế lại chương trình, giảng, chuẩn bị sở vật chất… Một hoạt động quan trọng thiếu đào tạo tín cơng tác cố vấn học tập Kể từ nhà trường chuyển sang hình thức đào tạo tín khái niệm cố vấn học tập xuất Trong đào tạo tín chỉ, vai trò cố vấn học tập thật quan trọng Nếu công tác tổ chức tốt hoạt động liên quan khác nhà trường diễn cách thuận lợi hiệu Cố vấn học tập người định hướng, tư vấn học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, giám sát hoạt động rèn luyện sinh viên Cố vấn học tập cầu nối sinh viên với nhà trường, gia đình xã hội Dù vậy, trường làm tốt công tác Tùy theo tình hình cấu tổ chức trường mà việc quản công tác cố vấn học tập thực cách phù hợp hiệu Tại trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế, năm qua, việc quản công tác cố vấn học tập Demo Version - Select.Pdf SDK thực cách tích cực Tuy nhiên nhiều hạn chế là: Đội ngũ cố vấn học tập phần lớn giáo viên trẻ, chưa tập huấn; kết, phối hợp hoạt động phòng, khoa cố vấn học tập cho thấy thiếu chặt chẽ; công cụ cho cố vấn học tập chưa cụ thể hóa; vấn đề chế đội cố vấn học tập; chế khen thưởng; kỷ luật cố vấn học tập… chưa thực cách Nhận thức vai trò to lớn công tác cố vấn học tập hạn chế thời điểm này, nhà trường quan tâm thường xuyên tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ thông tin Nhưng nay, chưa thấy khuyến nghị, giải pháp cụ thể đề xuất để nâng cao hiệu quản công tác cố vấn học tập trường Để giải vấn đề này, chọn đề tài:”Biện pháp quản công tác cố vấn học tập đào tạo đại học theo học chế tín Trường Đại học Nông LâmĐại học Huế” nhằm nâng cao lực tư vấn học tập cho đội ngũ cố vấn học tập làm cho việc quản công tác cố vấn học tập ngày đạt hiệu Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận, khảo sát đánh giá thực trạng quản công tác cố vấn học tập (CVHT) đào tạo đại học theo học chế tín trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản cơng tác này, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác cố vấn học tập đào tạo đại học theo học chế tín trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp nâng cao hiệu quản công tác cố vấn học tập đào tạo đại học theo học chế tín trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế Giả thuyết khoa học Cơng tác cố vấn học tập vai trò đặc biệt quan trọng khơng thể thiếu việc nâng cao chất lượng dạy học nói riêng, chất lượng giáo dục nói chung Demo - Select.Pdf SDK Thông qua công tácVersion tư vấn, người cố vấn học tập người hướng dẫn sinh viên suốt trình học tập, rèn luyện, giúp sinh viên đạt kết cao học tập Tuy nhiên, vấn đề gặp phải công tác quản đào tạo nhà trường hiệu cơng tácvấn học tập Nếu xác định ưu điểm, nhược điểm tìm giải pháp phù hợp nâng cao hiệu công tác cố vấn học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở luận quản công tác CVHT đào tạo đại học theo học chế tín 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng công tác CVHT đào tạo đại học theo học chế tín trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế 5.3 Đề xuất biện pháp quản công tác CVHT đào tạo đại học theo học chế tín trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chế tín giai đoạn Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại tài liệu… khái qt hóa tài liệu, cơng trình nghiên cứu liên quan nhằm xây dựng sở luận cơng tác CVHT 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Nhằm tổng kết luận điểm việc quản công tác CVHT trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế Phương pháp điều tra: Nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng quản công tác CVHT trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế Phương pháp vấn, lấy ý kiến chuyên gia nhằm thu thập thêm thơng tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu 6.3 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phầm mềm SPSS13.0 để xử kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn nghiên cứu quản công tác CVHT đào tạo đại học Version - Select.Pdf SDKĐại học Huế theo học chếDemo tín trường Đại học Nơng Lâm8 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phục lục, luận văn gồm chương Chương 1: sở luận quản công tác CVHT đào tạo đại học theo học chế tín Chương 2: Thực trạng quản cơng tác CVHT đào tạo đại học theo học chế tín trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế Chương 3: Các biện pháp quản công tác CVHT đào tạo đại học theo học chế tín trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế ... học chế tín trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý công tác CVHT đào tạo đại học theo học chế tín trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chế. .. cao hiệu quản lý công tác cố vấn học tập trường Để giải vấn đề này, chọn đề tài: Biện pháp quản lý công tác cố vấn học tập đào tạo đại học theo học chế tín Trường Đại học Nơng Lâm ại học Huế nhằm... quản lý công tác cố vấn học tập 57 TIỂU KẾT CHƯƠNG 60 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM- ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác cố vấn học tập trong đào tạo đại học theo học chế tín chỉ tại trường đại học nông lâm đại học huế (tt) , Biện pháp quản lý công tác cố vấn học tập trong đào tạo đại học theo học chế tín chỉ tại trường đại học nông lâm đại học huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay