LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CK CẤP 1_Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV và tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại phòng khám điều trị ngoại trú điều trị HIV AIDS

87 16 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:33

B YT IH CD C HÀ N I NGUY N NG C QUÝ KH O SÁT TÌNH HÌNH S D NG THU C ARV TUÂN TH I U TR C A B NH NHÂN T I PHÒNG KHÁM NGO I TRÚ I U TR HIV/AIDS TRUNG TÂM Y T TR N YÊN - YÊN BÁI LU N V N D C S CHUYÊN KHOA C P I HÀ N I 2018 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN NG Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u TR B YT IH CD C HÀ N I NGUY N NG C QUÝ KH O SÁT TÌNH HÌNH S D NG THU C ARV TUÂN TH I U TR C A B NH NHÂN T I PHÒNG KHÁM NGO I TRÚ I U TR HIV/AIDS TRUNG TÂM Y T TR N YÊN - YÊN BÁI LU N V N D C S CHUYÊN KHOA C P I CHUYÊN NGÀNH: D c lý - D c lâm sàng MÃ S : CK 60 72 04 05 ng d n khoa h c: TS.V ình Hòa Th i gian th c hi n: T tháng 7/2018 n 11/2018 Ng ih HÀ N I 2018 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN NG Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u TR L IC M N Trong su t q trình h c t p hồn thành lu n v n t t nghi p, ã nh n c s ch b o, giúp quý báu c a th y cô, ng nghi p, anh ch b n bè V i lòng kính tr ng bi t n sâu s c, xin bày t l i c m n chân thành t i: TS ng ih cD c Hà N i, Phó giám c Trung tâm Qu c gia v Thông tin thu c Theo dõi ph n ng có h i c a thu c; PGS.TS Nguy n Hoàng Anh - Gi ng viên Tr ng ih cD c Hà N i, Giám c Trung tâm Qu c gia v Thông tin thu c Theo dõi ph n ng có h i c a thu c; DS Nguy n Hoàng Anh - Chuyên viên Trung tâm Qu c gia v Thông tin thu c Theo dõi ph n ng có h i c a thu c Nh ng ng i ãh ng d n, dìu d t tơi v t qua nh ng khó kh n t n tình ch b o cho tơi q trình hồn thành khóa lu n Tơi xin chân thành c m n chân thành t i Ban Giám hi u, gi ng viên tr ng –D ih cD c Hà N i c lâm sàng - Tr ng c bi t các gi ng viên B môn D ih cD c Hà N i, nh ng ng i ã gi ng d y t o i u ki n thu n l i cho su t th i gian h c t p nghiên c u t i tr Tôi c ng trân tr ng g i l i c m n t i Ban Giám i ud c Lý ng c, bác s , anh ch ng, t v n viên tồn b nhân viên c a Phòng khám ngo i trú – Trung tâm Y t Tr n Yên -Yên Bái ã t o i u ki n t t nh t cho th i gian th c hi n khóa lu n t i ây Tôi c ng g i l i c m n vơ h n t i gia ình, b n bè nh ng ng tâm ng viên ch d a tinh th n v ng ch c i ã ln quan tơi hồn thành t t nhi m v c a n m h c v a qua Hà N i, ngày tháng 11 n m 2018 H c viên Nguy n Ng c Quý c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN ình Hòa - Gi ng viên Tr Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u V M CL C TV N T NG QUAN T ng quan v HIV/AIDS 1.1.1 c i m d ch t HIV/AIDS 1.1.2 C ch b nh sinh 1.2 T ng quan v 1.2.1 M c ích nguyên t c i u tr 1.2.2 Tiêu chu n b t 1.2.3 Phân lo i thu c ARV 1.2.4 Các phác 1.2.5 Theo dõi 1.3 T ng quan v tuân th 1.3.1 Khái ni m, vai trò c a tuân th 1.3.2 Phân lo i tuân th c a b nh nhân v i i u tr ARV 14 1.3.3 Các ph 1.4 T ng quan v m t s nghiên c u v tuân th i u tr 19 1.4.1 T ng quan v m t s nghiên c u v tuân th i u tr th gi i 19 1.4.2 T ng quan v m t s nghiên c u v tuân th i u tr b nh nhân ng i u tr ARV t i Vi t Nam u i u tr ARV i u tr ARV cho ng i l n c tính c a thu c ARV 10 i u tr 13 i u tr ng pháp ánh giá tuân th i v i i u tr ARV 13 i u tr 14 il n t i Vi t Nam 20 nh h ng 1.5 Các y u t n tuân th 1.6 Các bi n pháp c i thi n tuân th 1.7 M ts i u tr ARV 21 i u tr b nh nhân 22 c i m v tình hình nhi m HIV/AIDS i u tr ARV t i t nh Yên Bái Trung tâm Y t huy n Tr n Yên: 23 1.7.1 c i m d ch t HIV t i t nh Yên Bái 23 1.7.2 c i m d ch t HIV t i huy n Tr n Yên 23 CH NG 2.1 it IT NG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 25 ng nghiên c u 25 2.2 Ph ng pháp nghiên c u 25 2.2.1 Thi t k nghiên c u 25 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN 1.1 NG Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u CH 2.2.2 Quy trình nghiên c u 25 2.3 Ch tiêu nghiên c u 26 2.4 X lý s li u 28 3.1.1 K T QU NGHIÊN C U 29 Kh o sát tình hình s d ng thu c ARV 29 c i m c a b nh nhân b t u i u tr ARV 29 3.1.2 Tình hình s d ng thu c t i th i i m b t 3.1.3 Tình hình trì i u tr 33 3.2 Kh o sát tình hình tuân th c a b nh nhân 3.2.1 3.2.2 CH 4.1 4.1.1 c i m b nh nhân có th Kh o sát tuân th NG nh h ng u i u tr ARV 31 i v i i u tr ARV 33 n tuân th i u tr 33 i u tr c a TNC 40 BÀN LU N 47 Kh o sát tình hình s d ng thu c 47 c i m chung c a b nh nhân 47 4.1.2 Tình hình s d ng thu c t i th i i m b t u i u tr 48 4.1.3 V tình hình trì i u tr 50 4.2 Kh o sát tình hình tuân th 4.2.1 T l tuân th 4.2.2 Các y u t có th liên quan i u tr c a b nh nhân i v i i u tr ARV 50 i u tr 51 n tuân th i u tr ARV 52 4.3 u i m h n ch c a nghiên c u 57 4.3.1 u i m c a nghiên c u 57 4.3.2 H n ch c a nghiên c u 57 K T LU N KI N NGH 59 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN 3.1 NG Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u CH 3TC Lamivudin ABC Abacavir ADR Ph n ng có h i c a thu c AIDS H i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ALAT Alanin aminotransferase AZT Zidovudin CBYT Cán b y t d4T Stavudin TNC TV it ng nghiên c u i u tra viên EFV Efavirenz G LS Giai o n lâm sàng HBV Virus viêm gan B (Hepatitis B virus) HCV Virus viêm gan C (Hepatitis C virus) HIV Virus gây suy gi m mi n d ch m c ph i ng i (Human Immunodeficiency Virus) LPV/r Lopinavir/ritonavir NNRTI Thu c c ch enzym chép ng c không nucleosid (Non- nucleoside reverse-transcriptase inhibitor) NRTI Thu c c ch enzym chép ng c nucleosid (Nucleoside reverse- transcriptase inhibitor) NTCH Nhi m trùng c h i NVP Nevirapin PI Thu c c ch protease (Protease inhibitor) PKNT Phòng khám ngo i trú TB T bào c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN VI T T T Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u DANH M C KÝ HI U, CH TCD4 T bào lympho T mang phân t CD4 TDF Tenofovir TDKMM Tác d ng không mong mu n TT T Tuân th THPT Trung h c ph thông WHO T ch c Y t th gi i (World Health Organization ) Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN i u tr DANH M C B NG B ng 1.1 Tiêu chu n b t u i u tr ARV B ng 1.2 Phân lo i thu c i u tr HIV/AIDS ng d n ch n oán i u tr HIV/AIDS” c a B Y T B ng 1.4 T ng tác c a thu c ARV cách x trí 11 B ng 1.5 Tiêu chu n ch n oán th t b i i u tr ARV .12 B ng 1.6 Các y u t làm gi m t l tuân th B ng 3.1 i u tr ARV .21 c i m c a b nh nhân b t u i u tr ARV 29 B ng 3.2 Các thu c dùng t i th i i m b t u i u tr 32 B ng 3.3 Các t ng tác thu c ghi nh n t i th i i m b t u i u tr .32 B ng 3.4 Tình hình trì i u tr 33 B ng 3.5 Thông tin chung c a B ng 3.6 it ng tham gia ph ng v n 33 c i m i u tr ARV c a B ng 3.7 T l s d ng r it ng tham gia ph ng v n 35 u, bia ma túy theo gi i c a TNC 36 B ng 3.8 Ki n th c c a TNC v i u tr ARV 37 B ng 3.9 Thông tin v y u t cung c p d ch v t i PKNT .38 B ng 3.10 Thông tin v y u t h tr t i nhà c a TNC 39 B ng 3.11 K t qu ánh giá tuân th u ng thu c .40 B ng 3.12 M i liên quan gi a B ng 3.13 Các y u t v B ng 3.14 nh h c i m nhân kh u h c TT T ARV 41 c i m i u tr liên quan ng c a s d ng r n TT T .43 u, bia, ma túy liên quan n TT T 44 B ng 3.15 M i liên quan gi a ki n th c i u tr ARV TT T ARV 45 B ng 3.16 nh h ng c a y u t d ch v , h tr liên quan n TT T 45 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN i u tr HIV/AIDS theo “H Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u B ng 1.3 Phác DANH M C HÌNH Hình 2.1 Quy trình ti p c n b nh nhân thu th p s li u .26 Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Hình 3.1 S b nh nhân tham gia ph ng v n .29 TV N HIV tên vi t t t c a virus gây c ch h mi n d ch ng i - Human Immunodefficiency Virus Khi h th ng mi n nhi m b suy gi m n ng, virus, vi khu n, n m ký sinh trùng s xâm nh p c th , gây nhi m trùng c h i b nh ch quan ng i c T ch c Y t th gi i (WHO) xem nh i v i HIV làm t ng nguy c lây nhi m b nh i d ch Vi c Vi t Nam, ch a t ng có d ch b nh lây lan r ng kh p kéo dài nh d ch HIV/AIDS Tính 30/9/2017, c n c có 208.371 ng i nhi m HIV ang s ng ó có 90.493 b nh nhân AIDS s ng ã có 91.840 ng Trong s ng dõi qu n lý i nhi m HIV c báo cáo, i ch t AIDS c báo cáo ch có kho ng 80% s tr i nhi m HIV s ng chuy n sang giai o n AIDS, công tác ch m sóc i u tr ng hi n t i y h c v n ch a tìm c ph i i nhi m HIV/AIDS ngày tr nên c p thi t M c dù ã có nhi u c g ng nh ng tính i b nh ng h p theo c [6] Ngày v i s không ng ng gia t ng s ng ng n n th i i m ng thu c lo i b hoàn toàn HIV kh i ch ng l i s nhân lên c a HIV kéo dài cu c s ng cho ng i b nh, v khí nh t hi n thu c kháng retro virus (ARV) Nh ng nghiên c u g n ây cho th y i u tr ARV cho ng i nhi m HIV li u pháp d phòng lây nhi m t t, làm gi m t vong AIDS c b nh liên quan n AIDS toàn c u t 1,5 tri u n m 2010 xu ng 1,1 tri u vào n m 2015 Cu i n m 2015, s b nh nhân c i u tr ARV 106.423 ng i, t 42% s nhi m HIV c ng ng i u tr ARV trình liên t c kéo dài su t cu c i u tr t i [1] Qua ó giúp trì n ng ch t i a s nhân lên c a HIV, t i òi h i s tuân th thu c ARV máu nh m c th i gian cho phép h mi n d ch ó phòng ng a b nh nhi m trùng c h i, c i thi n ch t l c ph c h i, ng s ng cho ng i b nh t ng t l s ng sót [1], [9] T i n Bái tính ã lên t i 5.725 ng có 1.498 ng n ngày 16/11/2017, s ng i nhi m HIV s ng c a t nh i, ó s b nh nhân AIDS s ng 4.227 ng i, ã i t vong AIDS T ng s b nh nhân ang i u tr ARV t i t nh Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u Nhi m HIV c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN nhân chuy n sang giai o n AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome)[46] c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u Ph n B KI N TH C V I U TR ARV B1 Anh/ch hi u th thu c ARV? Là thu c kháng sinh Là thu c kháng vi rút HIV Lo i khác (ghi rõ) ……………………… B2 Thu c ARV hi n c dùng k t h p t m y lo i thu c? (Ch n câu tr l i) T lo i T lo i T nh t lo i tr lên Không bi t B3 Theo anh/ch , ph i i u tr thu c ARV bao lâu? (Ch n câu tr l i) i u tr m t th i gian i u tr th y h t tri u ch ng i u tr th y c th kh e lên i u tr su t i Không bi t B4 Theo anh/ch , th tuân th i u tr ARV? (Có th ch n nhi u câu tr l i) U ng úng thu c U ng úng li u l ng U ng úng gi / úng kho ng cách U ng u n su t i Khác (Ghi rõ) ………………………………… B5 Anh/ch nêu tác h i c a không tuân th i u tr thu c ARV? (Có th ch n nhi u câu tr l i) Không c ch c vi rút HIV B nh ti p t c phát tri n n ng h n Gây s kháng thu c H n ch c h i i u tr sau B6 Theo anh/ch , t c hi u qu i u tr t i a, c n u ng thu c úng gi úng yêu c u c a bác s nh t ph n tr m s thu c c phát? …………… ph n tr m (%) B7 Theo anh/ch , b nh nhân quên u ng thu c ARV ph i làm th nào? B li u ó i, u ng li u ti p theo úng gi quy nh U ng li n m t lúc li u nh U ng li u ó nh N u kho ng cách gi a li u d i gi ( i v i ng i u ng m t ngày hai li u thu c) ho c d i 12 gi ( i v i ng i u ng m t ngày m t li u thu c) Cách khác (ghi rõ) Không bi t c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u Ph n C TUÂN TH U NG THU C ARV C1 Hàng ngày, anh/ch ph i u ng thu c ARV m y l n ? M t l n Hai l n Khác: ………………… C2: M i l n anh ch c n u ng m y viên thu c: M t viên Hai viên Khác: ………………… C3 Trong tu n qua (7 ngày v a qua), anh/ch ã b /không u ng thu c ARV m y l n? M t l n Hai l n T l n tr lên Không b l n -> Chuy n C5 C4 N u có b , lý t i sao? (Có th ch n nhi u câu tr l i) B n nhi u vi c i làm không mang theo thu c Ng qn Khơng có nh c nh Mu n tránh tác d ng ph c a thu c H t thu c ch a k p i l y C m th y m t nên không u ng Không rõ lý Lý khác (ghi rõ) ………………………………………… C5 Trong tu n qua (7 ngày v a qua), anh/ch u ng thu c không úng gi m y l n? (ngh a u ng tr c ho c sau gi ã ch n t ti ng ng h tr lên) M t l n Hai l n T l n tr lên Không u ng sai gi l n -> Chuy n C7 C6 N u không úng gi , lý t i sao? (Có th ch n nhi u ý) B n nhi u vi c nên quên i làm không mang theo thu c Ng qn Khơng có nh c nh Mu n tránh tác d ng ph c a thu c C m th y m t nên không u ng Do thay i ch sinh ho t hàng ngày Không rõ lý Lý khác (ghi rõ) ………………………………………… c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u C7 Trong tu n qua (7 ngày v a qua), vi c b thu c ho c u ng thu c không úng gi (n u có), anh/ch có u ng thu c không úng cách theo ch nh c a bác s không ? (ngh a không úng s viên thu c ho c không theo ch d n v cách u ng thu c mà bác s ã d n) 1) Có Ghi c th cách u ng sai:……………………………………………………… 2) Khơng => Chuy n C10 C8 N u có u ng thu c không úng cách, vi c x y m y l n tu n v a qua (7 ngày v a qua) ? M t l n Hai l n T l n tr lên C9 N u không úng cách, lý t i sao? (Có th ch n nhi u ý) Không nh cách u ng/li u u ng bác s d n Ph i u ng nhi u thu c Do thay i ch sinh ho t hàng ngày C m th y m t, không kh e Lý khác (ghi rõ) ………………………………………… C10 Hi n t i anh/ch ang dùng bi n pháp nh c u ng thu c? T nh , không dùng bi n pháp ng h báo th c t chuông i n tho i D a vào ch ng trình tivi/ ài ánh d u vào l ch Nh ng i khác nh c nh Khác (ghi rõ) …………………………………………… C11 Hi n t i, anh/ch có g p tác d ng ph c a thu c ARV khơng? Có Khơng -> Chuy n C13 C12 Anh/ch ã làm g p tác d ng ph ó? (Ch n câu tr l i) Khơng làm gì, t kh i T u ng thu c theo tài li u h ng d n i t v n bác s B thu c, không u ng n a Khác (ghi rõ) ………………………………… C13 Hi n t i, thu c ARV, anh ch có s d ng thu c khác n a không? (bao g m c i u tr methadone, i u tr lao, thu c i u tr b nh khác) Có Khơng -> Chuy n D1 C14 Nêu c th thu c ho c b nh lý ang c i u tr : …………………………………………………………….………………………… …….……………………………………………………………….………………… ………… c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u C15: Các thu c có c s d ng ng th i v i thu c ARV khơng? Có Không Khác: (ghi rõ):………………… Ph n D HO T NG T V N/H TR D1 Anh/ch ã tham gia m y bu i t p hu n tr c vào i u tr ARV? ………… (bu i) D2 Theo anh/ch , th i gian ch i c khám nh n thu c phòng khám là? Q lâu Bình th ng Nhanh chóng D3 M c hài lòng c a anh/ch v i thái c a cán b y t làm vi c t i phòng khám là? (Ch n câu tr l i) R t hài lòng Hài lòng Bình th ng Khơng hài lòng R t khơng hài lòng D4 M c th ng xuyên nh n c thông tin v ch m sóc, i u tr tuân th i u tr ARV t cán b y t phòng khám là? (Ch n câu tr l i) Th ng xuyên (hàng tháng) Th nh tho ng (3-4 tháng/l n) Hi m (1-2 l n/n m) Hồn tồn khơng có D5 M c hài lòng c a anh/ch v nh ng thông tin nh n c t cán b y t t i phòng khám là? (Ch n câu tr l i) R t hài lòng Hài lòng Bình th ng Khơng hài lòng R t khơng hài lòng D6 Anh/ch có ki n ngh , xu t giúp vi c tuân th i u tr ARV c a t t h n? Khơng Có (ghi rõ) ………………………………………………………………… Trân tr ng c m n s h p tác c a anh/ch Giai o n lâm sàng Ngày Phác i u tr Lý i phác Mã b nh án  Nam N 1 2 3 4  99 (n u m t thông tin) Chi u cao cm B t u i u tr _/ _/20 _ _/ _/ _ / / _ Ngày sinh Gi i tính i phác l n1 _/ _/20 _ _/ _/ _  Nghi n chích ma túy  Lây qua ng tình d c  Khác (ghi rõ) _  Không bi t Y u t nguy c nhi m HIV Lý do: = G p ADR _ = Tuân th = i u tr th t b i = Có thai = H t thu c t i c s = B nh n ng/n m vi n 99 = Lý khác: _ 1 2 3 4  99 (n u m t thông tin)  Có  Khơng Tình tr ng mang thai c bi t  Suy dinh d ng  Nghi n r u  Nghi n ma túy  Khác (ghi rõ) _ Tình tr ng Mã b nh nhân: Lý do: = G p ADR _ = Tuân th = i u tr th t b i = Có thai = H t thu c t i c s = B nh n ng/n m vi n 99 = Lý khác: _ 1 2 3 4  99 (n u m t thông tin) i phác l n2 _/ _/20 _ _/ _/ _ Ti n s d ng thu c (ghi rõ) Ph l c 2: PHI U THU TH P THÔNG TIN B NH NHÂN c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u )  HBV (Ngày /  HCV /20 ) Thu c d phòng NTCH  Cotrimoxazol  Isoniazid Thu c i u tr NTCH  Thu c i u tr lao _ _  Thu c i u tr n m _ _  Thu c i u tr NTCH khác _ _ Thu c khác _ _  HCV /20 Thu c Thu c d phòng NTCH dùng kèm  Cotrimoxazol  Isoniazid Thu c i u tr NTCH  Thu c i u tr lao _  Thu c i u tr n m _  Thu c i u tr NTCH khác _ Thu c khác _ /  Không NTCH  Lao N m  Khác _  HBV (Ngày  Không NTCH  Lao N m  Khác CD4+ (TB/mm3) HBV/HC V B nh NTCH (Mã 2) /  HCV /20 )  Khác _ _ Thu c d phòng NTCH  Cotrimoxazol  Isoniazid Thu c i u tr NTCH  Thu c i u tr lao _  Thu c i u tr n m _  Thu c i u tr NTCH khác _ Thu c khác _  Không NTCH  Lao N m  HBV (Ngày c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u Tuân th i u tr  Duy trì i u tr  T vong (Ngày / /20 ) Nguyên nhân:  Chuy n i (Ngày / /20 )  B tr hoàn toàn (Ngày / /20 )  B tr th i gian (t ngày / /20 n ngày / /20  Khác _Lý do: _ ) c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u Ph l c 3: DANH SÁCH B NH NHÂN THAM GIA NGHIÊN C U STT H tên MSBN Hà V n D 24 54 ng Phi L 10 Tr n Xuân Th 99 55 Nguy n V n Q 70 Hoàng V n Th 32 56 Tr n Qu c B 90 Tr 108 57 Nguy n V n D 65 Hà V n Th 27 58 Tr n Th Tr 95 Hà V n 25 59 Nguy n Th Ch 55 D ng Trung Th 60 Nguy n Qu c Ph 54 S n D Ph 85 61 Tri u Quý 101 Hà V n C 23 62 Tr n Th H 91 10 Tr n V n L 96 63 Tri u Th H 105 11 Hà Nam D 16 64 Nguy n Hùng C 47 12 Tri u V n L 106 65 Lê Trung H 38 13 Hà Huy n Tr 14 66 Nguy n V n T 72 14 Nguy n Th Th 60 67 Nguy n Th Ph 58 15 Hà Qu c H 17 68 Hoàng Th D 29 16 Hà Minh Th 15 69 Tr n Kim Quý 88 17 Nguy n V n N 68 70 Nguy n Th Th 59 18 Hà Th Ch 18 71 Nguy n Xuân T 75 19 Phùng Th V 84 72 Hoàng Th D 28 11 73 V Quang H 110 20 ng Th S inh Quang H 21 V Ph m T 109 74 V n T 22 V Th Th 111 75 Lê H ng P 35 23 Hà V n T 26 76 Tri u Th B 103 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN MSBN Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u H tên STT 25 ng Th V 77 V ng S Q 112 Tr nh Trung Th 107 78 Tr n Ng c N 89 26 Phan th Cúc N 81 79 Lê Th G 36 27 Ph m V n V 80 80 V n T 28 Tr n 87 81 Hoàng V n T 31 29 Lê Công Tr 34 82 Ph m V n Kh 79 30 Nguy n V n Th 73 83 Tri u Th B 102 31 Nguy n M nh H 51 84 Nguy n Quang S 53 c Th 32 V n D 85 Nguy n H ng M 46 33 Tri u Th Ch 104 86 Bùi Thanh H 34 Duy Kh 13 87 35 Nguy n Kh c H 50 88 Tr n Xuân H 98 36 Lê V n N 39 89 Nguy n H u C 48 37 Nguy n 45 90 Tr n Th N 93 38 Phùng Quang K 83 91 Nguy n Th H 56 39 Nguy n V n H 66 92 Hà Th L 20 40 Nguy n M nh T 52 93 Tr n V n T 97 41 Nguy n V n A 63 94 Nguy n V n B 64 42 inh V n T 12 95 Tr n Th Kim C 92 c P ng Khánh H 43 Hà Th V 22 96 Nguy n H u H 49 44 Lê Th T 37 97 Lê Công T 33 45 Hà Th Thanh Th 21 98 Nguy n Thu H 62 46 Tri u Duyên T 100 99 Phan Th H 82 47 Nguy n V n T 71 100 Ph m 77 48 Nguy n Chí D 43 101 Lê V n T c H 40 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN D Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 24 102 Ph m Th D 78 19 50 V n Th 103 Hà Th 51 Nguy n Th V 61 104 Ph m Chúc M 76 52 Nguy n Th Ng 57 105 Nguy n Xuân P 74 53 Lý Th T 42 106 Hoàng Th Th 30 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Chu Th H Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 49 TÀI LI U THAM KH O 10 11 12 13 14 B Y t (2009), Quy t nh s 3003/Q -BYT v vi c ban hành “H ng d n ch n oán i u tr HIV/AIDS, Hà N i B Y t (2011), Quy t nh 4139/Q -BYT v vi c s a i, b sung m t s n i dung "H ng d n ch n oán i u tr HIV/AIDS" ban hành kèm theo quy t nh s 3003/Q -BYT ngày 19/08/2009 c a B Tr ng B Y t B Y t (2012), Báo cáo tình hình nhi m HIV/AIDS ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS n m 2011; Ph ng h ng, nhi m v ch y u n m 2012, Hà N i B Y t (2015), H ng d n qu n lý, i u tr ch m sóc HIV/AIDS, Hà N i B Y t (2015), Quy t nh s 3047/Q -BYT v vi c ban hành “H ng d n i u tr ch m sóc HIV/AIDS”, Hà N i B Y t (2017), Báo cáo v cơng tác phòng, ch ng HIV/AIDS n m 2017 nhi m v tr ng tâm n m 2018, Hà N i B Y t (2017), Quy t nh s 3413/Q -BYT v vi c s a i n i dung tiêu chu n b t u i u tr ARV “H ng d n qu n lý, i u tr ch m sóc HIV/AIDS" ban hành kèm theo quy t nh s 3047/Q -BYT ngày 22/7/2015 c a B Tr ng B Y t , Hà N i B Y t (2017), Quy t nh s 5418/Q -BYT v vi c ban hành “H ng d n i u tr ch m sóc HIV/AIDS, Hà N i C c phòng ch ng HIV/AIDS (2008), T v n xét nghi m HIV t nguy n, Nhà xu t b n Y h c Hà Th Minh c Lê Vinh (2010), Ki n th c th c hành v tuân th i u tr ARV b nh nhân HIV/AIDS t i phòng khám ngo i trú qu n 10 Thành ph H Chí Minh n m 2009, T p chí Y h c Thành ph H Chí Minh 14(1), tr 163-167 Hồng c D ng (2017), Phân tích tình hình s d ng thu c ARV i u tr HIV/AIDS t i phòng khám OPC (Phòng khám ngo i trú cho ng i nhi m HIV i u tr ARV cho ng i nhi m HIV/AIDS) - Trung tâm Y t huy n V n Ch n, Yên Bái, Lu n v n D c s chuyên khoa c p I, Tr ng i H c D c Hà N i Nguy n Minh H nh (2007), S tuân th i u tr ARV y u t liên quan t i phòng khám i u tr ngo i trú qu n/huy n Hà N i, Lu n v n Th c s Y t công c ng, Tr ng i h c Y t công c ng Nguy n V n Kính (2008), Nghiên c u mơ hình qu n lý, ch m sóc t v n cho ng i nhi m HIV/AIDS t i c ng ng, Lu n án Ti n s Y h c, H c vi n Quân y Lã Th Lan c ng s (2016), "Tác d ng không mong mu n th n kinh trung ng b nh nhân HIV/AIDS i u tr ARV phác có efavirenz t i Hà N i", T p chí Y h c d phòng, 26(8), pp 48-54 Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN TI NG VI T 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN 16 17 oàn Th Thùy Linh (2011), ánh giá tuân th i u tr ARV tái khám úng h n b nh nhân HIV/AIDS tr em t i B nh vi n nhi Trung ng n m 2011, Lu n v n Th c s qu n lý b nh vi n, i h c Y t công c ng Lê Th Luy n (2010), B nh h c, NXB Y h c, Hà N i Võ Th N m (2010), Xác nh t l y u t liên quan n vi c tuân th i u tr ARV b nh nhân HIV/AIDS t i TP C n Th n m 2009, B Y t , H i ngh khoa h c qu c gia v HIV/AIDS l n th IV, Hà N i Hoàng Huy Ph ng c ng s (2012), ánh giá s tuân th i u tr m t s k t qu i u tr ARV b nh nhân HIV/AIDS t i phòng khám ngo i trú t nh Ninh Bình n m 2012, Báo cáo k t qu nghiên c u, C c Phòng ch ng HIV/AIDS Tr n Xuân Thanh c ng s (2012), ánh giá k t qu can thi p t ng c ng tuân th i u tr c a bênh nhân HIV/AIDS t i hai phòng khám ngo i trú t nh B c Giang n m 2012, Lu n v n Th c s , i h c Y t công c ng Lê Thùy (2010), ánh giá s tuân th i u tr ARV m t s y u liên quan b nh nhân HIV/AIDS i u tr ngo i trú t i B nh vi n A Thái Nguyên, Khoa h c công ngh 89(1/2), tr 301-306 Nguy n Ph ng Thúy (2013), Giám sát ch ng ph n ng có h i c a thu c ARV t i c s tr ng i m i u tr HIV/AIDS, Lu n v n Th c s d c h c, Tr ng i h c D c Hà N i, Hà N i Nguy n Th Minh Trang (2015), Kh o sát vi c s d ng thu c ARV tuân th i u tr b nh nhân HIV c qu n lý t i khoa truy n nhi m B nh viên B ch Mai, Lu n v n t t nghi p D c s , Tr ng i h c D c Hà N i Nguy n Th Thu Trang (2010), S tuân th i u tr ARV m t s y u t liên quan c a ng i nhi m HIV/AIDS t i phòng khám ngo i trú Thanh Hóa n m 2010, Lu n v n Th c s y t công c ng, Tr ng i h c Y t công c ng Trung tâm ki m soát b nh t t t nh Yên Bái (2017), Báo cáo k t qu th c hi n cơng tác phòng ch ng HIV/AIDS n m 2017 S 313/BC-TTKSBT, Yên Bái Trung tâm Qu c Gia v Thông tin thu c Theo dõi ph n ng có h i c a thu c/C c phòng ch ng HIV/AIDS (2016), C m nang H ng d n s d ng thu c i u tr HIV/AIDS, NXB Thanh Niên, Hà N i Tr n Th Xuân Tuy t (2009), ánh giá ho t ng i u tr ch m sóc h tr ng i nhi m HIV/AIDS t i qu n Tây H - Hà N i n m 2008, Lu n v n Th c s Y t công c ng, Tr ng i h c Y t công c ng Nguy n Th Xuyên (2017), Kh o sát tình hình s d ng thu c ARV tuân th i u tr c a b nh nhân t i phòng khám ngo i trú i u tr HIV/AIDS, Trung tâm Ki m soát b nh t t t nh B c Giang, Lu n v n D c s chuyên khoa c p I, Tr ng i H c D c Hà N i Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 15 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Bangsberg D R., Kroetz D L., Deeks S G (2007), "Adherence-resistance relationships to combination HIV antiretroviral therapy", Curr HIV/AIDS Rep, 4(2), pp 65-72 Cauldbeck M B., O'Connor C., O'Connor M B., Saunders J A., Rao B., Mallesh V G., Praveen Kumar N K., Mamtha G., McGoldrick C., Laing R B., Satish K S (2009), "Adherence to anti-retroviral therapy among HIV patients in Bangalore, India", AIDS Res Ther, 6, pp Chesney M A., Ickovics J R., Chambers D B., Gifford A L., Neidig J., Zwickl B., Wu A W (2000), "Self-reported adherence to antiretroviral medications among participants in HIV clinical trials: the AACTG adherence instruments Patient Care Committee & Adherence Working Group of the Outcomes Committee of the Adult AIDS Clinical Trials Group (AACTG)", AIDS Care, 12(3), pp 255-66 Chkhartishvili N., Rukhadze N., Svanidze M., Sharvadze L., Dehovitz J A., Tsertsvadze T., McNutt L A., del Rio C (2014), "Evaluation of multiple measures of antiretroviral adherence in the Eastern European country of Georgia", J Int AIDS Soc, 17, pp 18885 Do H M., Dunne M P., Kato M., Pham C V., Nguyen K V (2013), "Factors associated with suboptimal adherence to antiretroviral therapy in Viet Nam: a cross-sectional study using audio computer-assisted selfinterview (ACASI)", BMC Infect Dis, 13, pp 154 Dooley K E., Flexner C., Andrade A S (2008), "Drug interactions involving combination antiretroviral therapy and other anti-infective agents: repercussions for resource-limited countries", J Infect Dis, 198(7), pp 94861 Giordano T P et al (2004), Measuring adherence to antiretroviral therapy in a diverse population using a visual analogue scale, HIV Clinical Trials, 5(2), pp.74-79 Glass T R., Battegay M., Cavassini M., De Geest S., Furrer H., Vernazza P L., Hirschel B., Bernasconi E., Rickenbach M., Gunthard H F., Bucher H C., Swiss H I V Cohort Study (2010), "Longitudinal analysis of patterns and predictors of changes in self-reported adherence to antiretroviral therapy: Swiss HIV Cohort Study", J Acquir Immune Defic Syndr, 54(2), pp 197-203 Golin C E., Liu H., Hays R D., Miller L G., Beck C K., Ickovics J., Kaplan A H., Wenger N S (2002), "A prospective study of predictors of adherence to combination antiretroviral medication", J Gen Intern Med, 17(10), pp 756-65 Kleinman N J., Manhart L E., Mohanraj R., Kumar S., Jeyaseelan L., Rao D., Simoni J M (2015), "Antiretroviral therapy adherence measurement in non-clinical settings in South India", AIDS Care, 27(2), pp 248-54 Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 28 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN TI NG ANH 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN 39 Krain A., Fitzgerald D W (2005), "HIV antiretroviral therapy in resourcelimited settings: experiences from Haiti", Curr HIV/AIDS Rep, 2(2), pp 98104 Lu M., Safren S A., Skolnik P R., Rogers W H., Coady W., Hardy H., Wilson I B (2008), "Optimal recall period and response task for selfreported HIV medication adherence", AIDS Behav, 12(1), pp 86-94 Malta M., Petersen M L., Clair S., Freitas F., Bastos F I (2005), "Adherence to antiretroviral therapy: a qualitative study with physicians from Rio de Janeiro, Brazil", Cad Saude Publica, 21(5), pp 1424-32 Mannheimer S B., Mukherjee R., Hirschhorn L R., Dougherty J., Celano S A., Ciccarone D., Graham K K., Mantell J E., Mundy L M., Eldred L., Botsko M., Finkelstein R (2006), "The CASE adherence index: A novel method for measuring adherence to antiretroviral therapy", AIDS Care, 18(7), pp 853-61 Nachega J B., Hislop M., Dowdy D W., Chaisson R E., Regensberg L., Maartens G (2007), "Adherence to nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based HIV therapy and virologic outcomes", Ann Intern Med, 146(8), pp 564-73 Paterson D L et al (2000), Adult adherence to treatment and retention in care, Annal of Intern Medicine, 133(1), pp.21-30 Polejack L., Seidl E M (2010), "Monitoring and evaluation of adherence to ARV treatment for HIV/AIDS: challenges and possibilities", Cien Saude Colet, 15 Suppl 1, pp 1201-8 Sangeda R Z., Mosha F., Prosperi M., Aboud S., Vercauteren J., Camacho R J., Lyamuya E F., Van Wijngaerden E., Vandamme A M (2014), "Pharmacy refill adherence outperforms self-reported methods in predicting HIV therapy outcome in resource-limited settings", BMC Public Health, 14, pp 1035 Simon V., Vanderhoeven J., Hurley A., Ramratnam B., Louie M., Dawson K., Parkin N., Boden D., Markowitz M (2002), "Evolving patterns of HIV-1 resistance to antiretroviral agents in newly infected individuals", AIDS, 16(11), pp 1511-9 Wainberg M A Martinez-Cajas J L, and G, Brenner B (2007), "Strategies for the optimal sequencing of antiretroviral drugs toward overcoming and preventing drug resistance", 1(3), pp 291-313 Wakibi S N., Ng'ang'a Z W., Mbugua G G (2011), "Factors associated with non-adherence to highly active antiretroviral therapy in Nairobi, Kenya", AIDS Res Ther, 8, pp 43 Weiser S D., Guzman D., Riley E D., Clark R., Bangsberg D R (2004), "Higher rates of viral suppression with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors compared to single protease inhibitors are not explained by better adherence", HIV Clin Trials, 5(5), pp 278-87 WHO (2003), Adherence to long-term therapies evidence for action Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 38 53 54 55 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN 52 WHO (2010), Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents: Recommendations for a public health approach WHO (2013), Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral Drugs for Treating and Preventing HIV Infection, Geneva WHO (2016), Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection, accessed 12/10/2018, from http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/short_summary/en/ WHO (2017), Summary of global HIV epidemic Wong I Y., Lawrence N V., Struthers H., McIntyre J., Friedland G H (2006), "Development and assessment of an innovative culturally sensitive educational videotape to improve adherence to highly active antiretroviral therapy in Soweto, South Africa", J Acquir Immune Defic Syndr, 43 Suppl 1, pp S142-8 Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 51 ... Kh o sát tình hình s d ng thu c ARV b nh nhân i u tr HIV/ AIDS t i phòng khám ngo i trú i u tr HIV/ AIDS - Trung tâm Y t Tr n Yên - Yên Bái M c tiêu 2: ánh giá tình hình tuân th c a b nh nhân i... o sát tình hình s d ng thu c ARV 29 c i m c a b nh nhân b t u i u tr ARV 29 3.1.2 Tình hình s d ng thu c t i th i i m b t 3.1.3 Tình hình trì i u tr 33 3.2 Kh o sát tình. .. phòng khám t i trung tâm y t huy n ch c n ng; 20 phòng khám t i Trung tâm Phòng, ch ng HIV/ AIDS, 25 phòng khám t i trung tâm y t huy n ch c n ng; 17 phòng khám t i b nh vi n huy n; 19 phòng khám
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CK CẤP 1_Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV và tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại phòng khám điều trị ngoại trú điều trị HIV AIDS, LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CK CẤP 1_Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV và tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại phòng khám điều trị ngoại trú điều trị HIV AIDS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay