Ke hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:12

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH YÊN Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /KH-UBND Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thạnh Yên, ngày tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH Thực cơng tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Căn Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 28/02/2019 UBND huyện U Minh Thượng thực cơng tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Ủy ban nhân dân xã Thạnh Yên xây dựng Kế hoạch thực cơng tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích: Xác định vai trò, trách nhiệm quan, đơn vị công tác đấu tranh PCTN; khắc phục hạn chế, yếu công tác PCTN thời gian qua; thực đồng giải pháp phòng ngừa tham nhũng, bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần ổn định an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn xã Tiếp tục tổ chức thực nghiêm chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước cơng tác PCTN u cầu: Q trình tổ chức thực phải đảm bảo quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp Đảng, Nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn quan, đơn vị cơng tác PCTN; thực quan điểm phòng ngừa chính, lâu dài Kết hợp chặt chẽ tích cực phòng ngừa chủ động phát hiện; kiên xử lý nghiêm, kịp thời người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; khơng có trường hợp ngoại lệ, khơng đặc quyền, không vùng cấm xử lý tham nhũng Các nhiệm vụ, giải pháp phải đảm bảo tính khả thi, mang tính thực tế, tránh hình thức II NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật PCTN: Ủy ban nhân dân xã xác định công tác PCTN, lãng phí nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, đạo Người đứng đầu quan, đơn vị phải thực gương mẫu dành thời gian thích hợp đạo cơng tác PCTN quan, đơn vị; thực đồng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí hành vi bao che, cản trở việc chống tham nhũng Thực nghiêm quy định Đảng, Nhà nước tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác phòng ngừa, chế tài xử lý người đứng đầu để xảy tham nhũng Tuyên truyền, phổ biến Chủ trương, Nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước PCTN, trọng tâm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 văn hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-122015 Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 Thủ tướng Chính phủ; Nghị số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 Chương trình hành động Chính phủ thực cơng tác PCTN đến năm 2020; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 11-7-2016 Tỉnh ủy; Kế hoạch số 106/KHUBND ngày 13/9/2016 UBND tỉnh tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị Trung ương khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội gắn với thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 Bộ Chính trị việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hình thức tun truyền: chủ yếu tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ; sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, lồng ghép vào hội nghị, họp quan, họp chi bộ, tiếp xúc cử tri Công tác tuyên truyền phải có phối hợp đồng bộ, phải thường xuyên, liên tục, có tài liệu, có biên thể địa điểm, nội dung, số lượng người tham dự; định kỳ phải tổng hợp, báo cáo kết thực theo quy định Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, cơng chức; hồn thiện, thực nghiêm quy định công tác tổ chức, cán bộ: Thực nghiêm quy định pháp luật công tác tổ chức, cán bộ; triển khai tổ chức thực có hiệu Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 26-04-2018 Ban thường vụ Huyện ủy thực Nghị 18-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực quy định pháp luật công vụ, công chức, việc thực quy tắc ứng xử, việc cán bộ, công chức không làm Thực đồng giải pháp phòng, ngừa tham nhũng: Chỉ đạo phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực đồng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, cần tập trung thực biện pháp sau: - Công khai, minh bạch hoạt động quan, đơn vị theo quy định pháp luật công khai, minh bạch xây dựng, đất đai, tài chính, tài sản cơng, thủ tục hành chính, cơng tác tổ chức cán bộ,… Việc thực công khai phải trình tự, thủ tục, nội dung cơng khai thể văn cụ thể (quyết định, biên bản…) Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin công dân theo quy định pháp luật - Tiếp tục triển khai thực nghiêm quy định Đảng Nhà nước khai, minh bạch tài sản, thu nhập kiểm soát tài sản, xử lý nghiêm người có nghĩa vụ khai khơng trung thực, thẩm định, xác minh khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức trước đề bạt, bổ nhiệm công khai quy định - Tổ chức triển khai, quán triệt thực Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án Văn hóa cơng vụ; thường xuyên rà soát việc tặng quà nhận quà, sử dụng tài sản công không quy định, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền; kiểm sốt xung đột lợi ích thực nhiệm vụ, cơng vụ; xử lý xung đột lợi ích có phát sinh - Đẩy mạnh cơng tác cải cách hành chính, trì thực chế độ cửa, cửa liên thông; ứng dụng công nghệ, khoa học giải công việc quan - Chỉ đạo quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội lĩnh vực dễ xảy tham nhũng như: thu, chi tài - ngân sách; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; xây dựng bản; thi đua - khen thưởng, để kịp thời chấn chỉnh sai phạm từ phát sinh - Tiến hành rà sốt vị trí cần phải chuyển đổi nhằm phòng ngừa tham nhũng, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí cơng tác cho năm 2019 năm Hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu cơng tác phòng, chống tham nhũng: Chỉ đạo thực nghiêm Nghị định, Nghị quyết, định quản lý kinh tế - xã hội Trung ương, tỉnh huyện Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung vấn đề chưa phù hợp chưa quy định văn quy phạm pháp luật Đảm bảo hiệu lực, hiệu việc thực quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng xây dựng quyền Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử thu hồi tài sản tham nhũng: Thường xuyên thực công tác tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hành vi tham nhũng để xử lý chuyển quan có thẩm quyền xử lý quy định pháp luật, khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm, xử lý nội vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, có giải pháp nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra nội Lãnh đạo, đạo phối hợp giải kịp thời tố cáo tham nhũng; bảo vệ, khen thưởng người có thành tích tố cáo tham nhũng, xử lý nghiêm minh người đứng đầu quan, đơn vị để xảy tham nhũng không chủ động phát hiện, xử lý Thực nghiêm quy định xử lý cán bộ, cơng chức có vi phạm phát qua tra, kiểm tra; đảm bảo hành vi vi phạm bị xử lý quy định pháp luật Nâng cao nhận thức phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội: Đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức tun truyền nhằm nâng cao nhận thức nhân dân biểu hiện, tác hại tham nhũng trách nhiệm xã hội cơng tác PCTN, lãng phí; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác PCTN Chỉ đạo cán chuyên môn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức đoàn thể tuyên truyền quy định pháp luật PCTN, nâng cao vai trò Mặt trận tổ quốc cấp tổ chức thành viên, Ban tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng cơng tác PCTN Kiện tồn tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị có chức phòng, chống tham nhũng: Tổ chức rà sốt, thường xun quan tâm, kiện tồn tổ chức, bố trí đủ số lượng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phận chuyên trách PCTN Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trị, chun mơn, nghiệp vụ nhằm nâng cao lực, lĩnh trị cho đội ngũ cán công chức làm công tác PCTN từ góp phần nâng cao hiệu cơng tác PCTN địa bàn xã III NHIỆM VỤ CỤ THỂ STT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Cơ quan ban hành Bộ phận tham mưu Thời gian thực 01 Triển khai, quán triệt Luật PCTN 2018 văn hướng dẫn thi hành, văn đạo Trung ương, tỉnh, huyện công tác PCTN Biên họp UBND xã Công chức Tư pháp xã Thường xuyên 02 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 theo Kế hoạch Thanh tra huyện Kế hoạch UBND xã Công chức Tư pháp Quý I/2019 03 Phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam công tác PCTN Quy chế phối hợp, chương trình phối hợp UBND xã UBMTTQ xã Công chức Tư pháp Quý I/2019 04 Kế hoạch chuyển đổi vị trí cơng tác Kế hoạch UBND xã Văn phòng UBND xã Tháng 03/2019 05 Kế hoạch tự kiểm tra nội Kế hoạch Các quan, Các quan, Quý 06 Báo cáo công tác PCTN đơn vị Báo cáo UBND xã đơn vị I/2019 Công chức Tư pháp Định kỳ hàng tháng, quý, tháng, tháng năm Ngoài ra, quan, đơn vị cần rà soát để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật áp dụng chung địa bàn xã chồng chéo, vướng mắc, khơng phù hợp, đảm bảo hiệu lực, hiệu công tác PCTN IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Giao công chức Tư pháp phối hợp với ngành có liên quan tham mưu cho UBND xã công tác lãnh đạo, đạo thực tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật PCTN địa bàn xã; theo dõi, kiểm tra việc thực kế hoạch này, đồng thời tổng hợp kết thực tham mưu UBND xã báo cáo UBND huyện, Thanh tra huyện theo quy định./ Nơi nhận: - Thanh tra huyện; TT Đảng ủy xã; TT HĐND xã; CT PCT UBND xã; Các ban, ngành, đoàn thể xã; BLĐ ấp; Lưu: VT CHỦ TỊCH Trần Thanh Cường ... nhằm phòng ngừa tham nhũng, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí cơng tác cho năm 2019 năm Hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu cơng tác phòng, chống tham nhũng: ... chức không làm Thực đồng giải pháp phòng, ngừa tham nhũng: Chỉ đạo phận chun mơn xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực đồng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, cần tập trung thực biện pháp... UBMTTQ xã Công chức Tư pháp Quý I /2019 04 Kế hoạch chuyển đổi vị trí cơng tác Kế hoạch UBND xã Văn phòng UBND xã Tháng 03 /2019 05 Kế hoạch tự kiểm tra nội Kế hoạch Các quan, Các quan, Quý 06 Báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019, Ke hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay