Vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 03:37

Vai trò hoạt động kinh doanh quốc tế Trước hết, kinh doanh quốc tế giúp cho doanh nghiệp, tổ ch ức kinh tế thỏa mãn nhu cầu lợi ích họ trao đổi sản phẩm, vốn đ ầu tư, công nghệ tiên tiến Kinh doanh quốc tế giúp cho quốc gia tham gia sâu rộng vào trình liên kết kinh tế, phân công lao động xã h ội, hội nh ập vào th ị tr ường toàn cầu Thị trường giới có vai trò ngày quan trọng đối v ới phát triển quốc gia Hoạt động kinh doanh quốc tế tạo ều kiện cho doanh nghiệp tham gia chủ động tích cực vào phân công lao động quốc tế trao đổi mậu dịch quốc tế làm cho kinh tế quốc gia tr thành hệ thống mở, tạo cầu nối kinh tế n ước v ới n ền kinh tế giới, biến kinh tế giới thành nơi cung cấp y ếu tố đầu vào tiêu thụ yếu tố đầu cho kinh tế quốc gia h ệ thống kinh tế quốc tế Đồng thời, tham gia vào thị trường giới giúp cho doanh nghi ệp khai thác triệt để lợi so sánh quốc gia, đạt quy mô t ối ưu cho ngành sản xuất, tạo điều kiện xây dựng ngành kinh t ế mũi nhọn, nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm h giá thành, thúc đẩy việc khai thác nhân tố tăng trưởng theo chiều sâu, trao đ ổi ứng dụng nhanh chóng cơng nghệ mới, thu hút vốn đ ầu t t bên ngoài, nâng cao tốc độ tăng trưởng hiệu kinh tế qu ốc dân Hoạt động kinh doanh quốc tế thực nhiều hình th ức khác thơng qua lĩnh vực xuất hàng hố, doanh nghi ệp hoạt động kinh doanh quốc tế tăng thu ngoại tệ để tăng nguồn vốn d ự trữ, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư nước; hình th ức h ợp tác đ ầu tư, thu hút vốn đầu tư nước để đầu tư, xây d ựng c s vật ch ất kỹ thuật cho kinh tế; thông qua hoạt động dịch v ụ thu ngo ại t ệ nh du lịch, kiều hối để tăng thêm nguồn thu ngoại tệ thông qua l ượng khách du lịch vào thăm quan; thông qua nguồn v ốn vay t n ước, tổ chức tín dụng, ngân hàng giới để bổ sung nguồn vốn đầu tư nước nguồn vốn tích lũy từ nội th ấp; tăng thêm nguồn vốn ngoại tệ cách xuất lao động chuyên gia cho nước thiếu lao động, sử dụng h ợp lý ngu ồn tài nguyên, tạo thêm việc làm, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho kinh tế Mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế, tăng cường h ợp tác kinh t ế, khoa học chuyển giao công nghệ, giúp cho n ước có n ền kinh tế phát triển có hội cải tiến lại cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tạo hội cho việc phân ph ối ngu ồn l ực nước thu hút nguồn lực bên vào việc phát tri ển lĩnh vực, ngành kinh tế quốc dân cách có hiệu quả, kh ắc ph ục tình trạng thiếu nguồn lực cho phát triển đất n ước nh vốn, nhân lực có trình độ cao, công nghệ đại, đồng th ời tạo điều ki ện cho doanh nghiệp nước vươn thị trường giới Thông qua hoạt động kinh doanh quốc tế, phân công lao động quốc tế gi ữa doanh nghiệp nước nước đẩy mạnh, đảm bảo đ ầu vào đ ầu cho doanh nghiệp nước cách ổn định phù h ợp v ới t ốc độ phát triển kinh tế đất nước, tạo điều kiện cho việc hình thành nh ững tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh hội nh ập kinh t ế th ế gi ới khu vực ... tốc độ tăng trưởng hiệu kinh tế qu ốc dân Hoạt động kinh doanh quốc tế thực nhiều hình th ức khác thông qua lĩnh vực xuất hàng hoá, doanh nghi ệp hoạt động kinh doanh quốc tế tăng thu ngoại tệ để... qua hoạt động kinh doanh quốc tế, phân công lao động quốc tế gi ữa doanh nghiệp nước nước đẩy mạnh, đảm bảo đ ầu vào đ ầu cho doanh nghiệp nước cách ổn định phù h ợp v ới t ốc độ phát triển kinh. .. cách xuất lao động chuyên gia cho nước thiếu lao động, sử dụng h ợp lý ngu ồn tài nguyên, tạo thêm việc làm, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho kinh tế Mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế, tăng cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế, Vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay