Sự khác biệt giữa tư pháp Anh và Mỹ.

17 18 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:27

Sự khác biệt giữa tư phápAnh và Mỹ.Hà Nội, 2019MỤC LỤCMỞ ĐẦU3Chương 1. Mô hình tổ chức bộ máy tư pháp tại Anh và Mỹ41.1.Sơ đồ mô hình tổ chức hệ thống tư pháp tại Anh41.2.Sơ đồ tổ chức hệ thống tư pháp tại Mỹ5Chương 2. Sự khác biệt giữa tư pháp Anh và Mỹ62.1. Những điểm tương đồng trong tổ chức hệ thống tư pháp tại Anh và Mỹ62.2. Những điểm khác biệt trong tổ chức hệ thống tư pháp tại Anh và Mỹ72.3. Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa tư pháp Anh và Mỹ11Chương 3. Thực tiễn xét xử ở Anh và Mỹ123.1. Điểm tương đồng123.2. Điểm khác biệt123.2.1. Tố tụng dân sự123.2.2. Tố tụng hình sự133.3.3. Án lệ143.3.4. Bổ nhiệm thẩm phán15KẾT LUẬN16DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO17 Sự khác biệt phápAnh Mỹ Hà Nội, 2019 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương Mô hình tổ chức máy pháp Anh Mỹ 1.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức hệ thống pháp Anh 1.2 Sơ đồ tổ chức hệ thống pháp Mỹ Chương Sự khác biệt pháp Anh Mỹ 2.1 Những điểm tương đồng tổ chức hệ thống pháp Anh Mỹ 2.2 Những điểm khác biệt tổ chức hệ thống pháp Anh Mỹ 2.3 Nguyên nhân dẫn đến khác pháp Anh Mỹ 11 Chương Thực tiễn xét xử Anh Mỹ .12 3.1 Điểm tương đồng .12 3.2 Điểm khác biệt 12 3.2.1 Tố tụng dân 12 3.2.2 Tố tụng hình 13 3.3.3 Án lệ 14 3.3.4 Bổ nhiệm thẩm phán 15 KẾT LUẬN 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, quốc gia tích cực đẩy mạnh hội nhập tồn cầu hóa, nhu cầu nắm bắt, hiểu biết pháp luật quốc gia giới ngày trở nên cần thiết mang tính thiết thực cao sống Việc nắm bắt rõ pháp luật quốc gia giới dối chiếu so sánh với pháp luật quốc gia tạo điều kiện mở rộng giao lưu quốc tế mặt Đồng thời, giúp có nhìn sâu, rộng, bao quát toàn hệ thống pháp luật giới Trên giới, Anh Mỹ có hệ thống pháp luật coi tiến bộ, dân chủ giới, chịu ảnh hưởng dòng họ pháp luật common law song hệ thống pháp luật hai quốc gia có điểm khác nhiều lí chủ quan khách quan khác Vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống pháp nước cần thiết nên sinh viên định chọn đề tài “Sự khác biệt pháp luật Anh pháp luật Mỹ” để nghiên cứu làm rõ vấn đề Chương Mơ hình tổ chức máy pháp Anh Mỹ 1.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức hệ thống pháp Anh THƯỢNG NGHỊ VIỆN HỘI ĐỒNG CƠ MẬT Tòa phúc thẩm ( Court of Appeal) Tòa dân chun trách Tòa hình chun trách ( Civil Division) ( Criminal Division) Tòa án cấp cao Tòa đại pháp chun trách Tòa gia đình Tòa nữ hoàng ( Chancery Division) ( Family Division) ( Queen's Bench Division) TỊA ĐỊA HẠT TỊA PHÁP QUAN TỊA HÌNH SỰ TRUNG ƯƠNG Sơ đồ tổ chức máy pháp Anh Trước năm 2005, cấp xét xử cao Anh gồm quan tồn xong xong: Hội đồng mật Ủy ban Phúc thẩm Thượng Nghị Viện Sau luật cải tổ Hiến pháp 2005, cấp xét xử cao Anh quan nhât: Tòa án tối cao Vương quốc Anh ( Sự kết hợp thẩm quyền Uỷ ban phúc thẩm Thượng Nghị Viện Ủy ban pháp Hội đồng mật) 1.2 Sơ đồ tổ chức hệ thống pháp Mỹ TỊA ÁN TỐI CAO Tòa án phúc thẩm liên bang Tòa án tối cao bang Tòa án quân phúc thẩm Tòa án phúc thẩm bang Tòa án khiếu kiện liên bang Tòa án sơ thẩm bang Tòa án thương mại quốc tế Tòa án quận liên bang Sơ đồ máy pháp Mỹ Chương Sự khác biệt pháp Anh Mỹ 2.1 Những điểm tương đồng tổ chức hệ thống pháp Anh Mỹ Giữa hai hệ thống pháp Anh Mỹ có nhiều điểm khác biệt có vài điểm tương đồng sau: - Cả hai hệ thống tòa án tổ chức theo cấp xét xử - Các tòa án khơng có phân chia rõ ràng luật cơng, luật Mỹ khơng phân chia tòa án Hìn dân sự, Anh có phân chia khơng rõ ràng - Các định tòa án cấp có giá trị ràng buộc tòa án cấp - Thẩm phán tòa án tối cao đề chọn từ luật tranh tụng có nhiều kinh nghiệm Nguyên nhân hai hệ thống tòa án Anh Mỹ có điểm tương đồng do: - Do điều kiện lịch sử: Từ kỷ XIV, XV châu Mỹ bị nước châu Âu xâm lược, Anh thiết lập13 thuộc địa (13 bang thuộc địa) Mỹ, vậy, diện pháp luật Anh xuất đất Mỹ - Do tình hình kinh tế - xã hội: với hoạt động luật Anh , sách luật Anh dần phổ biến Mỹ Do vậy, sau Mỹ giành độc lập, tưởng trường phái ủng hộ theo hệ thống pháp luật Anh phổ biến khơng thể dứt bỏ hồn tồn đất Mỹ - Xuất phát từ quan niệm nước theo hệ thống Common Law, thẩm phán đóng vai trò trọng tài tranh chấp xét xử, vụ việc tranh chấp mang đến Tòa án với mơ hình tranh tụng Tòa ngồi nghe bên nói có lý hơn, khơng quan trọng nội dung vụ việc cần xét xử liên quan đến hình hay nhân gia đình hay đất đai,… Do đó, Tòa án thường khơng cần phân định theo ngành, lĩnh vực 2.2 Những điểm khác biệt tổ chức hệ thống pháp Anh Mỹ Cơ sở Mỹ Anh Liên bang Tòa án quận xét xử Tiểu bang vụ liên quan tới luật liên bang: Tòa án quận khơng Là cấp thấp hệ thống tồ án, bao gồm: Tòa cấp sở + Tòa Pháp quan: chủ yếu xét xử lĩnh vực hình + Tòa địa hạt: chủ yếu xét xử lĩnh vực dân xét xử vụ liên quan tới luật Tòa sơ thẩm cấp bang, trừ khi: thấp hệ + vụ việc có thống tòa án bên đương Có thẩm quyền người nhiều chung (xử lý tất bang vụ việc) + đương người nước + giá trị tranh trấp lên tới 75 000$ Tòa án phúc thẩm Tồ án Phúc thẩm Tòa án cấp Gồm phận hợp thành: phúc thẩm * Toà án cấp cao (bao gồm liên bang có chức trung (Tòa án cấp tòa chun trách) trên) năng: -Tòa nữ hồng: gian có nhiệm vụ giảm bớt + xem xét lại khối lượng công +) Sơ thẩm số vụ vụ việc, thường việc Toà tối việc từ Toà án quận cao bang +) phúc thẩm kháng cáo + xem xét lại Toà án Phúc thẩm Tòa cấp Tòa hình định số bang chịu trách trung ương (tòa cấp) quan hành nhiệm phạm vi -Tòa Đại pháp quan: liên bang +) Xét xử sơ thẩm số vụ việc dân kinh tế +) Khơng xét xử phúc thẩm -Tòa Gia đình: +) Giải vụ án li dị, nuôi con, tài sản, điều trị bệnh +) Xét xử phúc thẩm kháng cáo tòa Gia đình cấp *Tòa hình trung ương: -Sơ thẩm vụ hình nghiêm trọng -Xét xử phúc thẩm kháng cáo Tòa pháp quan +Tòa phúc thẩm, bao gồm tòa chuyên trách: +) Tòa hình chun trách: xét xử kháng cáo Tòa hình trung ương +) Tòa dân chuyên trách: toàn bang phúc thẩm vụ việc xét xử Tòa cấp cao Tòa địa phương liên quan đến dân + chủ yếu xử phúc thẩm vụ xử tòa phúc Là cấp xét xử cuối Tòa án tối cao Là cấp xét xử cuối Có thẩm quyền xét xử phúc cùng, có quyền lực thẩm án liên quan tối cao hệ rộng rãi đến lợi ích cơng thống pháp Liên cộng bang thẩm bang + Tòa tối cao liên bang khơng có quyền bãi bỏ phán Tòa tối cao tiểu bang, trừ điều khoản luật, HP tiểu bang áp dụng trái Cơ cấu tổ - Hệ thống tòa án đơn chức với HP liên bang - Hệ thống tòa án kép: Liên bang + Tiểu bang - Có phân định theo lĩnh - Khơng có phân định, phân chia vực xét xử (hình - dân sự) thẩm quyền xét xử theo ngành, lĩnh vực Tòa cấp thấp - Có phân chia thẩm quyền xét xử theo lĩnh vực Tòa chuyên trách cấp cao - Sự xuất Tòa nữ hoàng với chức giám sát tất Tòa án cấp quan phủ - Cho phép khiếu kiện vượt cấp xét xử -Ủy ban bổ nhiệm thẩm phán lựa chọn đề xuất ứng cử viên - Đại phán quan có quyền thơng qua bác bỏ - Thẩm phán tòa án cấp cao bổ nhiệm từ luật tranh tụng Chế độ bổ - Thẩm phán tòa án địa hạt nhiệm thẩm chọn từ luật phán tranh tụng luật vấn - Trong tòa án tối cao Vương quốc Anh, Có 12 thẩm phán có Thẩm phán liên bang Tổng thống bổ nhiệm Quốc hội phê chuẩn - Thẩm phán tòa án tối cao liên bang bao gồm thẩm Thẩm phán tiểu bang tuyển cử với nhiệm kì cố định lại đa số bổ nhiệm phán có nhiệm kì suốt đời chánh án phó chánh án, nữ Hòang bổ nhiệm Vai trò Khơng có chế bảo hiến cụ Do có chế bảo hiến phi tập trung nên 10 thể, có chủ nghĩa bảo hiến Tức bảo hiến trình xét xử có quyền xem xét Thẩm phán Bảo hiến thể có đơn kiện tính hợp hiến đạo luật có liên văn bản, hành vi trái với với quan có quyền tuyên bố quy định nguyên tắc HP bất vi hiến, đồng thời từ chối khơng áp thành văn Tòa có dụng quy định quyền xét xử - Chủ động -Thụ động 2.3 Nguyên nhân dẫn đến khác pháp Anh Mỹ Cơ cấu tổ chức nhà nước, cấu trúc nhà nước: Ở Anh nhà nước đơn Mỹ nhà nước liên bang nên có khác nhằm đảm bảo quyền tự chủ tiểu bang, công dân tiểu bang khác hay công dân nước ngồi đối xử cơng vụ tranh chấp với công dân tiểu bang Do điều kiện lịch sử , kinh tế - xã hội: nước theo đuổi mơ hình, cấu trúc nhà nước khác nên phải có hệ thống pháp phù hợp thích ứng với mơ hình Do lịch sử hình thành tòa án thủ tục tổ tụng nước 11 Chương Thực tiễn xét xử Anh Mỹ 3.1 Điểm tương đồng Phương pháp tố tụng sử dụng tồn q trình giải vụ án phương pháp đối tụng Tranh tụng phiên tòa thể hiện: + Cơng tố luật đóng vai trò yếu chủ động q trình tranh tụng kết người thẩm phán trình tố tụng đóng vai trò thụ động trọng tài người chủ động tìm hiểu thật + Coi trọng vấn đề quy tắc chứng + Có tham gia bồi thẩm đồn Chức tòa án: xét xử vào tạo pháp luật (giải thích tạo án lệ) 3.2 Điểm khác biệt 3.2.1 Tố tụng dân - Giai đoạn tiền xét xử: + Ở Mỹ: bên phải tìm hiểu số điểm trao đổi chứng nhận định từ bên tranh chấp dựa mà họ dự kiến tranh luận phiên tòa, suy nghĩ xem có nên tiếp tục giải vụ việc hay từ bỏ vụ kiện, đề xuất nhằm bỏ bớt thêm vào tình tiết pháp lý thực tiễn trước xét xử + Ở Anh: khơng có điều - Giai đoạn xét xử: 12 + Ở Mỹ: Trong trình xét xử, đương có quyền gửi nhiều đề xuất tới tòa để yêu cầu tòa án hành động quyền lợi ích mong muốn sớm kết thúc phiên tòa + Ở Anh: coi giai đoạn xét xử hội để luật nhận thức chất vụ việc đáp ứng nhu cầu giải vụ việc trước tòa Do Anh có phân chia luật tranh tụng luật vấn - Rút đơn kiện: + Ở Mỹ: Kể từ đệ đơn lên tòa trước tòa phán quyết, ngun đơn rút đơn kiện để kết thúc vụ kiện bị đơn đồng ý giải quyết định đàm phán nguyên đơn rút đơn kiện để giải đàm phán + Ở Anh: Cơ quan tài phán chịu trách nhiệm giải lĩnh vực chuyên biệt thành lập Anh lý chất phiên tòa xét xử Anh tố tụng xét hỏi khơng ngắt qng nên khơng có thời gian để thẩm phán nghiên cứu vấn đề phức tạp - Sự tham gia quan điều tra vào quy trình tố tụng Anh nhiều Mỹ với lý vụ án ngày phức tạp 3.2.2 Tố tụng hình - So với Mỹ, quyền khởi tố Anh phân tán khơng dành riêng cho nhà nước mà dành cho => thủ tục tố - Thủ tục tố tụng hình áp dụng tòa án khác nhiều phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng hành vi phạm tội: 13 + Đối với tội nghiêm trọng phạm nhân cần trả tiền phạt thông qua đường bưu điện, với lời xác nhận tòa việc phạm nhân thực yêu cầu nộp phạt hành vi sai trái + Tội nghiêm trọng, bị cáo bị triệu tòa đại pháp quan xử mà khơng có bồi thẩm đồn + Tội nghiêm trọng nữa, bồi thẩm đoàn triệu tập tham dự phiên tòa + Mỹ khơng có điều này, kết thúc giai đoạn tìm hiểu, tham gia bồi thẩm bên định tuân theo luật Theo hiến pháp Mỹ, phải xét xử theo thủ tục tố tụng luật định Thủ tục tố tụng luật định theo Hiến pháp Mỹ bao gồm quyền bị cáo xét xử với có mặt bồi thẩm đồn 3.3.3 Án lệ Vai trò nguyên tắc stare decicis nước không giống dường nguyên tắc áp dụng Anh khắt khe Ở Mỹ tiền lệ pháp tất tòa án trích dẫn thường xuyên án dành nhiều chỗ cho quan điểm thẩm phán sách chung Thẩm phán Mỹ đề cập nhiều tới hệ thực tiễn phán liệu hệ có phù hợp với nhu cầu sách với kiên định người thẩm phán việc xem xét vụ việc mối quan hệ với tiền lệ pháp Nguyên nhân: - Người Mỹ thiếu tin tưởng vào tiền lệ pháp có nguồn gốc từ Anh - Sự thay đổi knh tế - xã hội tác động tới phán 14 - Cấu trúc hệ thống tòa án: vấn đề đưa giải bang có vơ số tiền lệ pháp bang khác, dẫn tới tình trạng ngược bang có quan điểm khác 3.3.4 Bổ nhiệm thẩm phán - Ở Anh: từ luật tranh tụng - Ở Mỹ: có đơi từ giáo luật 15 KẾT LUẬN Qua nội dung vừa tìm hiểu trên, sinh viên thấy hệ thống pháp nước Anh Mỹ có nhiều điểm khác biệt theo dòng họ pháp luật common law Có khác nhau nước có điều kiện lịch sử, kinh tế - xã hội hồn tồn khác Cùng với cấu trúc nhà nước, mơ hình trị nước khác nên cần có điểm thay đổi, phát triển để phù hợp với điều kiện phát triển quốc gia nói Qua đây, sinh viên có nhìn đắn hơn, sâu rộng hệ thống pháp cường quốc lớn giới thực tiễn áp dụng nước bối cảnh quốc tế 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO • Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật so sánh, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 2008 • Luật Dương Gia: Sự hình thành common law nước Anh 11/08/2015 https://luatduonggia.vn/nhung-khac-biet-trong-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cuahe-thong-common-law-o-anh-va-my • Nguyễn Đức Lam – giới luật: án lệ Úc; lịch sử, khái niệm, chế nguyên tắc thực http://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/an-le-o-anh-quoclich-su-khai-niem-nguyen-tac-va-co-che-thuc-hien-29/ • Nguyên tắc áp dụng án lệ Anh https://luatnb.com/nguyen-tac-ap-dung-an-letai-anh/ • Luật thành văn án lệ Anh Mỹ https://thegioiluat.vn/bai-viet-hocthuat/Tieu-luan-Luat-so-sanh -Luat-thanh-van-va-an-le-o-Anh-va-My-9324/ 17 ... Sơ đồ máy tư pháp Mỹ Chương Sự khác biệt tư pháp Anh Mỹ 2.1 Những điểm tư ng đồng tổ chức hệ thống tư pháp Anh Mỹ Giữa hai hệ thống tư pháp Anh Mỹ có nhiều điểm khác biệt có vài điểm tư ng đồng... nghiên cứu hệ thống tư pháp nước cần thiết nên sinh viên định chọn đề tài Sự khác biệt pháp luật Anh pháp luật Mỹ” để nghiên cứu làm rõ vấn đề Chương Mơ hình tổ chức máy tư pháp Anh Mỹ 1.1 Sơ đồ... sinh viên thấy hệ thống tư pháp nước Anh Mỹ có nhiều điểm khác biệt theo dòng họ pháp luật common law Có khác nhau nước có điều kiện lịch sử, kinh tế - xã hội hồn tồn khác Cùng với cấu trúc nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự khác biệt giữa tư pháp Anh và Mỹ., Sự khác biệt giữa tư pháp Anh và Mỹ., Chương 2. Sự khác biệt giữa tư pháp Anh và Mỹ, Chương 3. Thực tiễn xét xử ở Anh và Mỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay