BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

45 3 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XỬ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ƠNG ÍCH KHIÊM GIAI ĐOẠN 2011-2013 GVHD: ThS Đặng Thị Trường Giang SVTH: Trương Thiên Trang MSSV: 10007435 Lớp: ĐHTN6C Báo cáo gồm ba phần: Chương 1: sở lí luận Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng xử rủi ro tín dụng ngân hàng ACB – CN Ơng Ích Khiêm giai đoạn 2011-2013 Chương 3: Giải pháp kiến nghị Chương 1: sở lí luận 1.1 Khái niệm phân loại tín dụng: 1.1.1 Khái niệm: Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản Ngân hàng (TCTD) với bên vay (là tổ chức kinh tế, cá nhân kinh tế) Ngân hàng (TCTD) chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thoả thuận, bên vay trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho Ngân hàng (TCTD) đến hạn toán 1.1.2 Phân loại tín dụng: a Căn theo mục đích:   Tín dụng sản xuất lưu thơng hàng hố Tín dụng tiêu dùng b Căn theo thời hạn cho vay:    Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung hạn Tín dụng dài hạn c Căn theo hình thức bảo đảm nợ vay:   Tín dụng bảo đảm Tín dụng khơng bảo đảm d Căn theo phương pháp hoàn trả:   Cho vay trực tiếp Cho vay gián tiếp 1.2 Rủi ro tín dụng: 1.2.1 Khái niệm: Theo điều 3.1 thơng tư số: 02/2013/TT-NHNN, ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổn thất khả xảy nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng khơng thực khơng khả thực phần tồn nghĩa vụ theo cam kết” 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng:  Bản thân Ngân hàng chạy theo lợi nhuận, vi phạm ngun tắc cho vay, khơng phù hợp với quy trình tín dụng, phân tích đánh giá sai khách hàng, định cho vay không đầy đủ thông tin xác thực  Khách hàng vay vốn nguy tai nạn bất ngờ thua lỗ kinh doanh nên khả trả nợ  Nền kinh tế nước biến động, gây ảnh hưởng đến lãi suất cho vay khả trả nợ khách hàng 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng bao gồm: rủi ro danh mục rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục gồm hai loại: Rủi ro nội xuất phát từ yếu tố mang tính riêng biệt chủ thể vay ngành kinh tế Rủi ro tập trung mức dư nợ cho vay dồn cho số khách hàng, số ngành kinh tế số loại cho vay hay khu vực địa Rủi ro giao dịch gồm ba loại: Rủi ro lựa chọn rủi ro liên quan đến thẩm định phân tích tín dụng Rủi ro bảo đảm xuất phát từ tiêu chuẩn bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ rủi ro liên quan đến quản trị hoạt động cho vay 1.2.4 Thiệt hại rủi ro tín dụng gây nên: Đối với ngân hàng: Rủi ro tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng ngân hàng bị hội nhận thu nhập tiền lãi, tổn thất trước hết tác động đến lợi nhuận sau vốn chủ sở hữu ngân hàng Đối với kinh tế - xã hội: Khi rủi ro tín dụng xảy khơng ngân hàng chịu thiệt hại mà quyền lợi người gửi tiền bị ảnh hưởng Tổn thất ngân hàng làm gia tăng lo ngại tài cơng khả xảy việc người dân đổ xô rút tiền ngân hàng 1.2.5 Phòng ngừa, khắc phục xửrủi ro tín dụng: a Phòng ngừa:  Quản giám sát khoản vay  Rà soát xem xét lại tài sản đảm bảo nợ vay khách hàng  Hoàn thiện hồ sơ pháp b Khắc phục:  Yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm nợ vay  Xác định phương án cấu nợ  Thu hồi nợ c Xử lí nợ:  Phát tài sản  Trả nợ thay  Khởi kiện  Bán nợ  Các biện pháp khuyến khích trả nợ  Xử quỹ dự phòng rủi ro 10 Chương 3: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 31 3.1 Giải pháp: 3.1.1 Hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng cấu quản lý, giám sát rủi ro tín dụng Chi nhánh: a cấu tổ chức hoạt động tín dụng: Để hạn chế rủi ro tín dụng, CN nên cấu tổ chức hoạt động tín dụng xây dựng theo nguyên tắc: xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan đến q trình thẩm định, phê duyệt tín dụng, theo dõi, quản lý, thu hồi nợ, từ tránh việc lạm dụng quyền hạn để tư lợi Mơ hình tổ chức tín dụng phải xây dựng theo hướng: tách bạch chức định tín dụng với chức quản tín dụng sở phân định trách nhiệm chức ràng phận thẩm định, phê duyệt tín dụng, quản trị tín dụng, quản rủi ro tín dụng 32 b cấu giám sát quản rủi ro tín dụng: Để quản rủi ro tín dụng cách hệ thống hiệu quả, CN nên hồn thiện máy quản giám sát rủi ro tín dụng theo cấu sau: Ban điều hành cấp quản lý: trách nhiệm việc xác định đánh giá rủi ro hoạt động ngân hàng thực quy trình kiểm sốt rủi ro hiệu Ban quản rủi ro: công cụ Ban điều hành, chịu trách nhiệm quản lý, giám sát rủi ro ngân hàng Ban quản tín dụng: cơng cụ Ban điều hành, chịu trách nhiệm cơng tác quản tín dụng Ban kiểm tra nội bộ: công cụ Ban điều hành, chịu trách nhiệm trực tiếp đạo thực công tác kiểm tra nội ngân hàng mặt nghiệp vụ nghiệp vụ tín dụng     33 3.1.2 Quản lý, giám sát danh mục cho vay: • Danh mục cho vay phải rà sốt báo cáo định kỳ xu hướng rủi ro, nguy rủi ro chính, lĩnh vực rủi ro cao danh mục biện pháp áp dụng để giảm thiểu rủi ro • Trên sở rà sốt, phân tích rủi ro ảnh hưởng đến khả giảm sút thu nhập vốn danh mục cho vay tại, thực việc điều chỉnh danh mục cho vay cách kịp thời, hợp nhằm tạo cân đối danh mục tài sản độ rủi ro cao tài sản độ rủi ro thấp, từ tạo thu nhập hợp điều tiết rủi ro 34 3.1.3 Xử văn chế độ, quy chế, quy trình thủ tục cấp tín dụng: Trong q trình áp dụng văn bản, chế độ, quy chế, quy trình thủ tục cấp tín dụng đơi đạo chồng chéo chưa kịp thời, dẫn đến việc văn hiệu lực chưa kết luận văn cũ hết hiệu lực, điều làm cho cán tín dụng nhầm lẫn, bỏ sót qn khơng đối chiếu văn với nhau, gây rủi ro tín dụng Để giải vấn đề trên, CN cần phải hoạch định trình tự áp dụng quy chế, quy trình cách cụ thể, thời hạn bắt đầu hay kết thúc hiệu lực văn phải ghi ràng, nhập nhằng thời gian cần phải liên hệ với hội sở để nắm cách áp dụng văn cách tốt 35 3.1.4 Công nghệ, nguồn nhân lực công tác quản rủi ro tín dụng: • Cơng nghệ thơng tin đóng vai trò quan trọng việc ngăn ngừa giám sát rủi ro tín dụng Trong cơng tác quản rủi ro tín dụng, số liệu phải phản ánh trung thực kịp thời tình trạng chất lượng tín dụng tồn hệ thống • Bên cạnh đó, Chi nhánh cần quan tâm đến đời sống cán công nhân viên, thường xuyên bồi dưỡng, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần người lao động tạo môi trường làm việc thân thiện, cởi mở đồn kết • Thường xun tập huấn nghiệp vụ, quy trình, văn đạo cho cán tín dụng đặc biệt văn ACB hướng dẫn việc xếp hạng khách hàng • Quán triệt sâu sắc đến cán tín dụng tầm quan trọng việc sử dụng thông tin chấm điểm sai lệch số tiêu tài chính, phi tài 36 3.2 Kiến nghị: 3.2.1 Đối với ngân hàng ACB: a Xây dựng hệ thống văn chế độ, quy chế, quy trình, thủ tục cấp tín dụng: Để hạn chế rủi ro, ACB cần xây dựng hệ thống văn đồng tạo hành lang cho hoạt động tín dụng: • • Xây dựng quy chế cho vay ngân hàng sở quy chế cho vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời văn chế độ liên quan đến hoạt động tín dụng để áp dụng thống tồn hệ thống 37 • • • Hệ thống văn chế độ, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động tín dụng phải tổ chức nghiên cứu, tập huấn quán triệt để đảm bảo cán phải nắm vững Xây dựng thường xuyên bổ sung, hồn thiện quy trình cho vay, bảo lãnh quy trình hỗ trợ khác theo yêu cầu hệ thống quản Thường xuyên rà soát văn ban hành liên quan đến cơng tác tín dụng để đảm bảo tính tuân thủ, tính hiệu lực phù hợp nội dung văn hiệu lực 38 b Xây dựng sách tín dụng phù hợp: chế phân cấp ủy quyền: Việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt tín dụng thực theo nguyên tắc: Tuân thủ quy định pháp luật chế độ ngân hàng hoạt động tín dụng, đảm bảo an toàn, chất lượng hiệu Xác định quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cấp điều hành hoạt động tín dụng, tn thủ quy trình xét duyệt tín dụng từ khâu xét duyệt tín dụng đến khâu kiểm soát Phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động, quy mô, điều kiện, khả đặc điểm đơn vị, phù hợp với lực người phân cấp, ủy quyền lực kiểm soát rủi ro đơn vị phân cấp Phân cấp ủy quyền sở quy mô khoản vay, tính phức tạp khoản vay, điều kiện đảm bảo tình hình tài sản đảm bảo     39 Xác định thị trường lĩnh vực cho vay ngân hàng: Những rủi ro nội xuất phát từ thân hàng hóa, mơi trường kinh doanh, lỗi thời Vị ngành kinh tế Triển vọng ngành Vị trí chu kỳ ngành Căn chiến lược kinh doanh khả chấp nhận rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Căn vào đặc điểm, mạnh, hạn chế nguồn lực ngân hàng vốn, sở vật chất, trình độ, kinh nghiệm đội ngũ nhân viên ngân hàng Ngân hàng xem xét, định lựa chọn đối tượng tín dụng giai đoạn để tập trung mở rộng tín dụng theo tiêu chí sau: Theo ngành sản phẩm mũi nhọn Theo vùng, lãnh thổ Theo đối tượng khách hàng Lựa chọn loại hình tín dụng sản phẩm tín dụng phù hợp thời kỳ 40 Xây dựng giới hạn an tồn hoạt động tín dụng:  Căn quy định pháp luật định hướng Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng xem xét định    giới hạn tín dụng cần thiết thời kỳ Trên sở phân tích, báo cáo xu hướng phát triển, nhu cầu vốn, mức độ rủi ro ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm thị trường đồng thời hạn chế rủi ro tín dụng tập trung tín dụng vào số lĩnh vực chủ yếu Căn lực tài chính, khả đáp ứng vốn ngân hàng, ngân hàng xây dựng giới hạn tín dụng phù hợp ngành, sản phẩm, khu vực địa thời kỳ định Căn quy định Ngân hàng nhà nước thực tế hoạt động, chiến lược phát triển, ngân hàng xây dựng tuân thủ giới hạn tín dụng khách hàng nhóm khách hàng liên quan 41 Xây dựng sách khách hàng hoạt động tín dụng:  Chính sách khách hàng ngân hàng xây dựng sở phân loại khách hàng theo tiêu  tài phi tài Căn kết phân loại khách hàng, ngân hàng sách cụ thể áp dụng với khách hàng nhóm khách hàng theo hướng ưu đãi khách hàng xếp hạng chất lượng cao ngược lại 42 Xây dựng hệ thống công cụ đo lường định mức rủi ro tín dụng: Phân loại khách hàng: Ngân hàng tiến hành phân loại khách hàng qua việc chấm điểm tiêu tài phi tài khách hàng Phân loại khoản vay: Khoản vay thực phân loại theo chất lượng mức độ rủi ro Khoản vay chất lượng cao tỷ lệ rủi ro thấp ngược lại Định hạng rủi ro tín dụng chi nhánh: Các chi nhánh hệ thống ngân hàng phải thực phân loại mức độ rủi ro hoạt động tín dụng để giúp cho cấp điều hành đạo, khắc phục kịp thời tồn tại, đối phó với rủi ro tiềm ẩn từ giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu chất lượng hoạt động tín dụng Xây dựng cơng cụ, mơ hình đo lường rủi ro hoạt động tín dụng     43 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước: Nhằm giúp trì ổn định tài ngân hàng, NHNN cần áp đặt hạn chế pháp định chế tài NHNN cần quy định cụ thể trách nhiệm bảo mật thông tin cán ngân hàng, tình trạng phát tán tin đồn không thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng uy tín khách hàng, lũng đoạn kinh tế… Đề nghị NHNN cần quy định bắt buộc tất tổ chức tín dụng việc khai báo đầy đủ thơng tin tín dụng khách hàng vào hệ thống thơng tin tín dụng áp dụng mã số tín dụng khách hàng cá nhân… để hỗ trợ ngân hàng việc quản rủi ro tín dụng Tăng cường công tác tra, kiểm tra chỗ tổ chức tín dụng nhằm giám sát, ngăn ngừa cảnh báo kịp thời rủi ro tín dụng   44   KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng ln song hành với tín dụng Rủi ro tín dụng phức tạp đa dạng, bao gồm rủi ro kiểm sốt rủi ro khơng thể kiểm sốt Rủi ro tín dụng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng thường nặng nề Chính vậy, việc tìm kiếm áp dụng phù hợp biện pháp phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Khi ngân hàng kinh doanh với mức tổn thất thấp mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thành cơng quản rủi ro Thực tiễn hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Ông Ích Khiêm thời gian qua cho thấy, ngân hàng tiếp cận với chuẩn mực quốc tế đánh giá rủi ro tín dụng, từ áp dụng nhiều biện pháp tích cực việc phòng ngừa quản rủi ro cách bản, hiệu 45 ... trạng xử lí rủi ro tín dụng CN Ơng Ích Khiêm: 2.7.1 Cơ cấu tổ chức tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng: Hiện CN Ơng Ích Khiêm cơng tác tín dụng quản lý rủi ro tín dụng chưa tách bạch Đối... bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ rủi ro liên quan đến quản trị hoạt động cho vay 1.2.4 Thiệt hại rủi ro tín dụng gây nên: Đối với ngân hàng: Rủi ro tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng ngân hàng bị hội... rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng bao gồm: rủi ro danh mục rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục gồm hai loại: Rủi ro nội xuất phát từ yếu tố mang tính riêng biệt chủ thể vay ngành kinh tế Rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU, c. Dư nợ theo kỳ hạn:, Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, b. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay