ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (217)

7 10 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

Biên soạn: Trần Phi – Vương Huy – Quốc Anh – Hồng Anh Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian ph{t đề) 21h30 – 22h20, thứ bảy, 9/3/2019 Bài kiểm tra gồm 07 trang Họ tên: SBD: _ Câu 81 Ở đa số lồi thực vật, quan thực chức quang hợp là? A B thân C D rễ C thỏ D chuột Câu 82 Loài động vật n|o sau đ}y có dày bốn ngăn? A trâu B ngựa Câu 83 Thành phần n|o sau đ}y không thuộc cấu trúc opêrôn Lac? A Gen cấu trúc Z B Gen cấu trúc Y C Gen điều hòa R D Gen cấu trúc A Câu 84 Cho chuỗi thức ăn: Lúa → Châu chấu → Nhái → Rắn → Diều hâu Trong chuỗi thức ăn n|y, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp A nhái B châu chấu C lúa D rắn Câu 85 Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,2 alen a la 0,8 Kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 0,68 B 0,32 C 0,16 D 0,48 Câu 86 Phương pháp sau ứng dụng để tạo thể có kiểu gen đồng hợp tất gen? A G}y đột biến gen B Lai tế b|o sinh dưỡng C Nhân vô tính D Ni cấy hạt phấn v| nỗn chưa thụ tinh Câu 87 Bằng chứng tiến hóa n|o sau đ}y coi chứng tiến hóa trực tiếp A hóa thạch B phân tử C phơi thai học D giải phẫu Câu 88 Trong lịch sử phát triển sinh giới qua c{c đại địa chất, xuất thực vật có hoa, tiến hóa động vật có vú kỉ n|o sau đ}y? A kỉ phấn trắng B kỉ silua C kỉ đệ tam D kỉ jura Câu 89 Trong quần thể, phân bố đồng có ý nghĩa: A Tăng khả khai th{c nguồn sống tiềm t|ng môi trường B Tăng khả hỗ trợ c{c c{ thể quần thể C Giảm cạnh tranh c{c c{ thể D Giúp bảo vệ lãnh thổ cư trú Câu 90 Trong trình tổng hợp ADN, c{c đoạn Okazaki nối nhờ enzim nào? A enzim ligaza B enzim restrictaza C enzim ADN polimelaza D enzim ARN polimelaza Câu 91 Cho biết trình giảm ph}n khơng ph{t sinh đột biến Cơ thể có kiểu gen n|o sau đ}y cho nhiều loại giao tử nhất? A AaBb B aaBb C AABB D AaBB Câu 92 Một ph}n tử ADN có chiều d|i 0,408 micromet, có tích % nucleotit loại A với loại kh{c l| 4% v| số nucleotit loại A lớn loại G Số nucleotit loại ph}n tử ADN n|y l|? A A = T =1 192; G = X = B A = T = 960; G = X = 240 C A = T = 720; G = X = 480 D A = T = 1152; G = X = 48 BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang / Câu 93 Tần số hoán vị gen sau: AB = 47%, AC = 36%, BC = 11% , trình tự xếp gen nói ? A ACB B ABC C CAB D BAC Câu 94 Trong thínghiệm lai thuộc hai dòng chủng có hoa trắng với nhau, kết thu F1 to|n c}y hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 với tỉ lệ kiểu hình c}y hoa đỏ : hoa trắng Sự di truyền màu sắc hoa tuân theo quy luật A tương t{c cộng gộp B t{c động đa hiệu gen C trội khơng hồn tồn D tương t{c bổ sung Câu 95 Ở loài thực vật, chiều cao quy định số cặp gen, alen trội góp phần để l|m tăng chiều cao Khi lai cao có chiều cao 210 cm với thấp có chiều cao 160 cm F1 có chiều cao trung bình Cho F1 giao phấn thu F2 có 11 loại kiểu hình khác chiều cao Theo líthuyết, nhóm có chiều cao 180 cm chiếm tỉ lệ? A 128 B 105 512 Câu 96 Cho phép lai P ruồi giấm: ♀ 63 35 D 256 512 Ab ♂ CcDdX e Y , đời có tối đa số loại kiểu aB C AB CcDDX E Xe ab gen số loại kiểu hình bao nhiêu? Biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến? A 240 32 B 240 24 C 360 64 D 168 24 Câu 97 Khi cho lai c}y chủng th}n cao, với c}y th}n thấp, chua, F1 thu to|n th}n cao, Cho F1 tự thụ phấn F2 thu được: 27 th}n cao, : 21 th}n thấp, : th}n cao, chua : th}n thấp, chua Biết tính trạng vị cặp gen quy định, gen nằm NST thường Cho F1 lai phân tích, tỷ lệ kiểu hình thu Fa l|: A th}n cao, : th}n cao, chua : th}n thấp, : th}n thấp, chua B th}n cao, : th}n cao, chua : th}n thấp, : th}n thấp, chua C th}n thấp, : th}n thấp, chua : th}n cao, : th}n cao, chua D th}n cao, : th}n cao, chua : th}n thấp, : th}n thấp, chua Câu 98 Khi điều kiện môi trường thuận lợi, quần thể lo|i có đặc điểm sinh học n|o sau đ}y có đồ thị tăng trưởng hàm số mũ? A Lồi có số lượng cá thể đơng, tuổi thọ lớn, kích thước cá thể lớn B Lồi có tốc độ sinh sản chậm, vòng đời d|i, kích thước cá thể lớn C Lồi có tốc độ sinh sản nhanh, vòng đời ngắn, kích thước cá thể bé D Lo|i động vật bậc cao, có hiệu trao đổi chất cao, tỉ lệ tử vong thấp Câu 99 Khi nói tiến hóa nhỏ phát biểu n|o sau đ}y đúng? A tiến hóa nhỏ thường diễn phạm vi rộng thời gian tương đối dài B tiến hóa nhỏ diễn cấp độ cá thể , kết dẫn tới hình thành lồi C nghiên cứu tiến hóa nhỏ phương ph{p thực nghiệm khoa học D khơng có t{c động nhân tố tiến hóa thìq tình tiến hóa diễn với tốc độ chậm Câu 100 Ở lo|i động vật ngẫu phối, biết alen A quy định lơng dài trội hồn tồn so với alen a quy định lơng ngắn Cho số quần thể có cấu trúc di truyền sau: I Quần thể có 100% cá thể có kiểu hình lơng dài II Quần thể có 100 % cá thể có kiểu hình lơng ngắn III Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,49 AA : 0,42Aa: 0,09 aa IV Quần thể có thành phần kiểu gen : 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa Trong quần thể có quần thể chắn đạt trạng thái cân di truyền? BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang / A B C D Câu 101 Khi nói chu trình tuần hồn vật chất tự nhiên phát biểu chưa l| A nito từ môi trường thường thực vật hấp thụ dạng NO3 NH B cacbon từ môi trường v|o dạng CO2 C nước l| t|i nguyên t{i sinh D vật chất từ môi trường v|o quần xã, sau trở lại mơi trường ngun vẹn Câu 102 Ở người có hai gen trội GG có khả chuyển hóa rượu ( C2H5OH) thành andehit sau andehit chuyển hóa thành muối axetat triệt để Người có kiểu gen Gg khả chuyển hóa chút Người có kiểu gen GG v| Gg biểu kiểu hình khơng đỏ uống rượu sản phẩm chuyển hóa cuối tương đối vơ hại Còn người có kiểu gen gg khơng có khả chuyển hóa adehit thành muối axetat mà adehit chất độc chất kể nên người n|y thường có tượng ói mửa v| đỏ mặt Giả sử quần thể người Việt Nam có 36% người uống rượu đỏ mặt Một cặp vợ chồng uống rượu mặt không đỏ sinh hai người trai Xác suất để hai đứa gia đình n|y khơng đỏ mặt uống rượu? A 0,8593 B 0,1406 C 0,75 D 0,7385 Câu 103 Khi nói tiến hóa hoạt động tiêu hóa động vật, có phát biểu sau đ}y đúng? I Cấu tạo quan tiêu hóa ng|y c|ng phức tạp, chức ng|y c|ng chuyên hóa II Cấu tạo quan tiêu hóa ng|y c|ng đơn giản, tính chun hóa ng|y c|ng giảm III Hình thức tiêu hóa tiến hóa từ tiêu hóa nội b|o đến tiêu hóa ngoại b|o IV Một số quan, phận ng|y c|ng tiêu giảm c{ có chim khơng có răng, manh tr|ng người bị tiêu giảm A B C D Câu 104 Khi nói qu{ trình hút nước vận chuyển nước rễ cây, có phát biểu sau đ}y sai ? I Nước chuyển từ tế b|o lông hút v|o mạch dẫn rễ theo đường th|nh tế b|o- gian bào II Nước chủ yếu hút c}y hút v|o theo chế vận chuyển chủ động cần nhiều lượng III Sự vận chuyển nước thường diễn đồng thời với vận chuyển c{c chất tan IV Tất c{c ph}n tử nước trước v|o mạch dẫn rễ phải qua lớp đai caspari tế b|o nội bì A B C D Câu 105 Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đ}y đúng? I Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cân gen hệ gen tế bào II Tất c{c đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể l|m thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể III Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không l|m thay đổi h|m lượng ADN nhân tế bào IV Tất c{c đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi độ dài ADN A B C D Câu 106 Ở vi khuẩn E.coli, giả sử có chủng đột biến sau đ}y: BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang / Chủng I: Đột biến gen cấu trúc A làm cho phân tử prôtêin gen n|y quy định tổng hợp bị chức Chủng II: Đột biến gen cấu trúc Z làm cho phân tử prôtêin gen n|y quy định tổng hợp bị chức Chủng III: Đột biến gen cấu trúc Y không l|m thay đổi chức prôtêin Chủng IV: Đột biến gen điều hòa R làm cho phân tử prôtêin gen n|y quy định tổng hợp bị chức Chủng V: Đột biến gen điều hòa R làm cho gen khả phiên mã Chủng VI: Đột biến vùng khởi động (P) operon làm cho vùng bị chức Khi mơi trường có đường lactozơ, có chủng có gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã? A B C Câu 107 Ở người, xét hai cặp gen phân li độc lập nhiễm sắc thể thường, D Alen A Alen B Enzim A Enzim B gen n|y quy định enzim khác tham gia vào q trình chuyển hóa chất co thể theo sơ đồ sau: C{c alen đột biến lặn a b không tạo c{c enzim A v| B tương ứng, alen Chất A P (sản phẩm) Chất B A B alen trội hồn tồn Khi chất A khơng chuyển hóa thành chất B thể bị bệnh H Khi chất B khơng chuyển hóa thành sản phẩm P thể bị bệnh G Khi chất A chuyển hóa hồn tồn thành sản phẩm P thể không bị hai bệnh Một người đ|n ông bị bệnh H kết hôn với người phụ nữ bị bệnh G Biết không xảy đột biến Theo líthuyết, cặp vợ chồng có tối đa khả sau đ}y? I Bị đồng thời hai bệnh G H II Chỉ bị bệnh H III Chỉ bị bệnh G IV Không bị đồng thời hai bệnh G H A B C D Câu 108 Khi nói chuỗi thức ăn v| lưới thức ăn hệ sinh thái, có phát biểu sau đ}y đúng? I Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng có nhiều lồi khác II Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn có độ dài khác III Trong chuỗi thức ăn, lồi thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác IV Trong lưới thức ăn, thực vật sinh vật xếp vào bậc A B C D Câu 109 Theo quan niệm lý thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đ}y l| đúng? I Nếu khơng có đột biến, khơng có di nhập gen quần thể khơng có thêm c{c alen II Nếu khơng có chọn lọc tự nhiên tần số alen quần thể không bị thay đổi III Nếu khơng có t{c động c{c yếu tố ngẫu nhiên tính đa dạng vốn gen quần thể không bị thay đổi IV Trong điều kiện định chọn lọc tự nhiên t{c động trực tiếp lên kiểu gen A B C D Câu 110 Khi nói đặc điểm gen nằm NST thường NST giới tính, có phát biểu sau đ}y l| đúng? I Trên NST thường thường có số lượng gen nhiều NST giới tính II Với t{c nh}n, cường độ g}y đột biến tần số đột biến c{c gen NST thường v| NST giới tính l| III C{c gen NST thường tồn th|nh cặp tương đồng, c{c gen NST giới tính thìkhơng IV C{c gen NST giới tính ngo|i c{c gen quy định giới tính có c{c gen quy định tính trạng thường A B C D BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang / Câu 111 Giả sử lưới thức ăn sau đ}y gồm sinh vật kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M Cho biết loài A loài thực vật, loài M sinh vật tiêu thụ bậc cao Ph}n tích lưới thức ăn cho biết có kết luận sau đ}y l| đúng? F G C K H I A I Loài M tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn II Có chuỗi thức ăn qua lo|i C v| lo|i K M L III Quan hệ cạnh tranh loài L E xảy mạnh mẽ so với loài H E B IV Nếu loài K bị tiêu diệt có lồi tăng số D E lượng loài bị diệt vong A B C D Câu 112 Một gen cấu trúc có 4050 liên kết hiđrơ, hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 20% Sau đột biến chiều d|i gen khơng đổi Có phát biểu sau đ}y l| đúng? I Gen ban đầu có số lượng loại nuclêơtit l| A = T = 450, G = X = 1050 II Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G gen đột biến 42,90% đ}y l| dạng đột biến thay cặp G - X cặp A - T III Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G 42,72% đ}y l| dạng đột biến thay cặp A - T cặp G – X IV Dạng đột biến thay cặp A - T cặp G - X l|m thay đổi axit amin chuỗi polipeptit A B C D Câu 113 Ở loài thực vật, cho đỏ lai với vàng chủng thu F1 toàn đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 với tỉ lệ 56,25% đỏ : 43,75% vàng Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Cho c}y đỏ F1 giao phấn với số c{c c}y đỏ F2 thu tỉ lệ kiểu hình đời l| c}y đỏ: c}y v|ng II Ở F2 có kiểu gen quy định c}y đỏ III Cho c}y đỏ F2 giao phấn với c}y v|ng F2 thu F3 có tỉ lệ c}y đỏ : c}y v|ng IV Trong số c}y đỏ F2 c}y đỏ không chủng chiếm /9 A B C D Câu 114 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho c}y th}n cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa đỏ (P) F1 có kiểu hình, kiểu hình c}y th}n cao, hoa đỏ chiếm 30% Biết khơng xảy đột biến Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Kiểu gen P là: Ab aB × aB ab II Ở F1, thân cao, hoa trắng chiếm 20% III Ở F1, có kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa đỏ IV Ở F1, có kiểu gen quy định kiểu hình th}n cao, hoa đỏ V Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1 Xác suất thu chủng 4/9 A B C D Câu 115 Ở loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Từ c}y hoa đỏ, thân thấp hoa trắng, thân cao; nhóm học sinh tìm phương ph{p để tiến h|nh x{c định xem hai cặp gen A, a BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang / B, b di truyền ph}n li độc lập hay di truyền liên kết Biết không xảy đột biến Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Cần phải thực tối thiểu phép lai thìmới biết gen di truyền độc lập hay liên kết II Lai hai c}y ban đầu với nhau, đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 c{c gen n|y ph}n li độc lập III Lai hai c}y ban đầu với nhau, thu F1 Cho c{c c}y hoa đỏ, thân cao F1 giao phấn với nhau, thu F2 Nếu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : thìcác gen di truyền liên kết IV Lai hai c}y ban đầu với nhau, thu F1 Cho c{c c}y hoa đỏ, thân cao F1 giao phấn với nhau, thu F2 Nếu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : thìcác gen di truyền ph}n li độc lập A B C D Câu 116 Một loài thực vật, cho hai (P) chủng giao phấn với Trong đó, c}y cho phấn có kiểu hình l{ đốm, ngắn; nhận phấn có kiểu hình l{ đốm, dài (phép lai thuận) thu F1 có 100% xanh, dài Lấy F1 giao phấn với thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình: 54 xanh, dài; 21 xanh, ngắn; 21 c}y l{ đốm, d|i; c}y l{ đốm, ngắn Biết tính trạng hình dạng cặp gen quy định Phép lai nghịch P thu đời có 100% c}y l{ đốm, dài; không xảy đột biến trình phát sinh giao tử đực cái, hốn vị gen (nếu có) hai giới xảy với tần số Cho biết có kết luận sau đ}y l| đúng? I Có tượng tương t{c gen chi phối kết phép lai II Ở F2 có tối đa 30 kiểu gen c{c tính trạng xét III Cho lai c}y nhận phấn (của phép lai nghịch) F1 với c}y cho phấn (của phép lai thuận) F1 thu đời xuất kiểu hình l{ xanh chiếm tỉ lệ 0% IV Cho F1 (ở phép lai thuận) lai với c}y F2 có kiểu hình l{ đốm, ngắn (ở phép lai thuận) thu tỉ lệ kiểu hình l{ xanh, d|i chiếm tỉ lệ 30% A B C D Câu 117 Cho biết tính trạng màu hoa cặp gen Aa v| Bb quy định, có mặt gen trội A B quy định hoa đỏ, kiểu gen lại quy định hoa trắng; Tính trạng kích thước cặp gen Dd quy định Cho c}y hoa đỏ, to (P) dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 có loại kiểu hình, có 18% c}y hoa đỏ, nhỏ Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen đực với tần số Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I F1 có 36,75% số hoa trắng, to II Kiểu gen P Ad Bb aD III Đời F1 có tối đa 11 kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, to IV Lấy ngẫu nhiên hoa trắng, nhỏ F1, xác suất thu chủng 9/14 A B C D Câu 118 Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, d nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, lo|i xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba n|y có sức sống khả sinh sản Cho biết khơng xảy dạng đột biến khác Ở lồi này, theo lý thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Các thể ba có tối đa 108 kiểu gen III Có tối đa 172 loại kiểu gen II Các bình thường có tối đa 27 kiểu gen IV Các sinh có tối đa loại kiểu hình A C B D Câu 119 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định th}n đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang / thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực th}n đen, c{nh cụt, mắt trắng thu F1 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ Cho F1 giao phối với F2 xuất tỉ lệ kiểu hình ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ kiểu hình ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng 51,25% Biết khơng xảy đột biến Có phát biểu sau đ}y l| đúng? I Con ruồi c{i F1 có kiểu gen AB D d X X ab II Tỉ lệ ruồi c{i dị hợp ba cặp gen F2 15% III Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội v| tính trạng lặn F2 31,25% IV Lấy ngẫu nhiên hai c{ thể th}n x{m, c{nh d|i, mắt đỏ F2, x{c suất lấy c{i chủng l| 14,2% A B C D Câu 120 Sơ đồ phả hệ đ}y mô tả di truyền bệnh người đ}y: Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Có phát biểu phả hệ trên? I Bệnh Đ phả hệ gen lặn nằm NST thường quy định II Bệnh M phả hệ gen trội nằm NST giới tính qui định III Có 10 người phả hệ x{c định chắn kiểu gen tính trạng bệnh Đ IV Xác suất để cặp vợ chồng (13) x (14) sinh người trai mang hai bệnh 32,5% A B C D HẾT BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang / ... B C D BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang / Câu 111 Giả sử lưới thức ăn sau đ}y gồm sinh vật kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M Cho biết loài A loài thực vật, loài M sinh vật tiêu... c}y hoa đỏ, thân thấp hoa trắng, thân cao; nhóm học sinh tìm phương ph{p để tiến h|nh x{c định xem hai cặp gen A, a BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang / B, b di truyền ph}n li độc lập... trạng bệnh Đ IV Xác suất để cặp vợ chồng (13) x (14) sinh người trai mang hai bệnh 32,5% A B C D HẾT BÀ I THI THỬ LẦN IV – ĐỀ ( 09.03) - Trang /
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (217) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (217)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay