ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (137)

8 2 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 21 Ngày thi: 21h30 - 10/03/2019 Thời gian làm bài: 50 phút ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Mã đề thi 021 Câu Các phản ứng sáng quang hợp cung cấp cho phản ứng pha tối (chu trình Canvin)? A Năng lượng ánh sáng B CO2 ATP C H2O NADPH D ATP NADPH Câu Vi khuẩn phản nitrat hóa có khả năng: A Biến đổi NH3 thành NH4+ NO3- để dễ hấp thụ B Biến đổi N2 thành NH3 (NH4+) nhờ nitrogenaza C Chuyển hóa nitrat NO3- thành N2 D Chuyển hóa nitơ hữu đất thành NH4+ Câu Nước xâm nhập thụ động theo chế: A Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất B Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất C Thẩm thấu thật tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất D Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất Câu Nguyên nhân tượng ứ giọt do: A Các phân tử nước có liên kết với tạo nên sức căng bề mặt B Sự nước yếu C Độ ẩm khơng khí cao gây bão hòa hơ nước D Cả A C Câu Páp-lốp làm thí nghiệm: Vừa đánh chng vừa cho chó ăn giúp chó học tập kiểu? A In vết B Quen nhờn C Điều kiện hóa đáp ứng D Học ngầm Câu Trong câu, Gliberin (GA) sinh chủ yếu ở? A Lá rễ B Quả C Hoa D Cành Câu Có phân tử ATP hình thành từ phân tử glucozo bị phân giải trình phân giải kị khí? A 38 B C D 36 Câu Q trình tiêu hố cỏ dày ngăn Trâu diễn theo trình tự nào? A Dạ cỏ → sách → tổ ong → múi khế B Dạ cỏ → tổ ong → sách → múi khế C Dạ cỏ → múi khế → sách → tổ ong D Dạ cỏ → tổ ong → múi khế → sách Câu Hô hấp sáng xảy với tham gia bào quan đây? (1) Lizoxom (2) Riboxom (3) Lục lạp (4) Peroxixom (5) Ti thể (6) Bộ máy Golgi Phương án trả lời là: A (3), (4), (5) B (1), (4), (5) C (2), (3), (6) D (1), (4), (6) Câu 10 Quan sát đồ thị sau Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 1/8 - Mã đề thi 021 Trong nhận định sau: (1) Đồ thị biểu diễn thay đổi tốc độ cố định CO2 loài thực vật theo cường độ ánh sáng nồng độ CO2 khơng khí (2) Tốc độ cố định CO2 tăng tăng cường độ ánh sáng tới giới hạn định dừng lại, cường độ ánh sáng tiếp tục tăng Lúc này, để tăng tốc độ cố định CO2 phải tăng nồng độ CO2 (3) Đường a thể phần mà tốc độ cố định CO2 bị hạn chế nhân tố ánh sáng Đường b thể phần tốc độ cố định CO2 bị hạn chế nhân tố nồng độ CO2 (4) a b biểu thị phụ thuộc vào nồng độ CO2 hai loài khác Số nhận định với đồ thị là: A B C D Câu 11 Nếu lạc (đậu phộng) có tỉ lệ chất khơ quan là: rễ = 0,2; = 0,3; thân = 0,2; củ= 0,3 suất kinh tế là: A 20% B 30% C 40% D 50% Câu 12 Nguyên nhân nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm là: A Vì ban đêm có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ hạ thấp thuận lợi cho hoạt động nhóm thực vật B Vì thực vật thực pha tối vào ban đêm C Vì ban đêm đủ lượng nước cung cấp cho q trình đồng hóa CO2 D Vì ban đêm, khí khổng mở ra, ban ngày khí khổng đóng để tiết kiệm nước Câu 13 Hình mơ tả q trình nào? Hãy điền thích tương ứng với số hình Phương án trả lời là: A Quá trình quang phân li nước pha sáng cố định CO2 pha tối quang hợp 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-CO2 ; 4-C6H12O6 B Quá trình quang phân li nước pha sáng cố định CO2 pha tối quang hợp 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-O2 ; 4-C6H12O6 C Quá trình quang hợp thực vật CAM 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6 D Quá trình quang phân li nước pha sáng cố định CO2 pha tối quang hợp 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6 Câu 14 Sự ảnh hưởng cường độ ánh sáng quang hợp phụ thuộc vào: A Cấu trúc (đặc trưng sinh thái lá) B Cấu trúc CO2 C Nồng độ CO2 (theo tỉ lệ thuận) D CO2, H2O Câu 15 Nếu thả đá nhỏ bên cạnh rùa, rùa rụt đầu chân vào mai Lặp lại hành động nhiều lần rùa khơng rụt đầu chân vào mai Đây ví dụ hình thức học tập A in vết B quen nhờn C học ngầm D học khôn Câu 16 Những nét hoa văn đồ gỗ có nguồn gốc từ: A Cây có vòng đời dài B Cây có vòng đời trung bình C Vòng năm D Cây có vòng đời ngắn Câu 17 Trong q trình phát triển người, nhân tố mơi trường có ảnh hưởng rõ vào giai đoạn A Phôi thai B Sơ sinh C Sau sơ sinh D Trưởng thành Câu 18 Những sinh vật sau phát triển không qua biến thái? A Bọ ngựa, cào cào B Cánh cam, bọ rùa C Cá chép, khỉ, chó, thỏ D Bọ xít, ong, châu chấu, trâu Câu 19 Chọn câu khơng xác nói đến đặc điểm tiêu hóa thú? A Thú ăn thịt thường không nhai thức ăn B Thú ăn thực vật thường nhai kĩ thức ăn tiết nhiều nước bọt Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 2/8 - Mã đề thi 021 C Ruột thú ăn thịt ngắn ruột thú ăn thực vật D Manh tràng coi dày thứ hai thú ăn thịt Câu 20 Khi cá thở ra, diễn biến sau đúng? A Thể tích khoang miệng tăng, áp suất khoang miệng giảm, nước từ khoang miệng qua mang B Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng giảm, nước từ khoang miệng qua mang C Thể tích khoang miệng tăng, áp suất khoang miệng tăng, nước từ khoang miệng qua mang D Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng tăng, nước từ khoang miệng qua mang Câu 21 Khi tế bào khí khổng nước A Thành dày căng làm cho thành mỏng co lại nên khí khổng đóng lại B Thành mỏng hết căng làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại C Thành mỏng căng làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng khép lại D Thành dày căng làm cho thành mỏng cong theo nên khí khổng đóng lại Câu 22 Nhịp tim trung bình người A 75 nhịp/phút người trưởng thành, 100-120 nhịp/phút trẻ sơ sinh B 85 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh C 75 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh D 65 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh Câu 23 Ở cá xương, mang có diện tích trao đổi khí lớn vì: (1) Mang có nhiều cung mang (2) Mỗi cung mang có nhiều phiến mang (3) Mang có khả mở rộng (4) Mang có diềm nắp mang Phương áp trả lời là: A (2) (3) B (1) (4) C (2) (4) D (1) (2) Câu 24 Hình mơ tả hơ hấp chim Có phát biểu nói hơ hấp chim? (1) Khi hít vào O2 tràn vào túi sau,dồn khơng khí phổi túi trước làm cho túi khí phồng lên (2) Khi thở ra, O2 từ túi sau đẩy khơng khí phổi, túi trước ép CO2 ngồi (3) Q trình hơ hấp chim thực nhờ phổi cấu tạo nhiều phế nang (4) Khi hít vào thở có khơng khí giàu O2 qua phổi A B C D Câu 25 Ý khơng phải đặc tính huyết áp: A Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn B Tim đập nhanh mạnh làm tăng huyết áp; tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạ C Càng xa tim, huyết áp giảm D Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phân tử máu với vận chuyển Câu 26 Hệ thần kinh dạng lưới có nhóm động vật nào? A Trùng giày, thủy tức, mực ống B Thủy tức, sứa, giun dẹp C Mực ống, bạch tuột, tôm D Thủy tức, sứa, hải quỳ Câu 27 Khi chạm tay phải gai nhọn, trật tự sau mô tả cung phản xạ co ngón tay? A Thụ quan đau da → sợi vận động dây thần kinh tủy → tủy sống→ sợi cảm giác dây thần kinh tủy → ngón tay B Thụ quan đau da→ sợi cảm giác dây thần kinh tủy → tủy sống → ngón tay C Thụ quan đau da→ sợi cảm giác dây thần kinh tủy → tủy sống → sợi vận động dây thần kinh tủy → ngón tay D Thụ quan đau da → tủy sống → sợi vận động dây thần kinh tủy → ngón tay Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 3/8 - Mã đề thi 021 Câu 28 Cấu tạo lục lạp thích nghi với chức quang hợp: A Màng tilacoit nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy phản ứng sáng B Xoang tilacoit nơi xảy phản ứng quang phân li nước trình tổng hợp ATP quang hợp C Chất stroma nơi diễn phản ứng pha tối trình quang hợp D Cả đáp án Câu 29 Hoạt động dẫn truyền tim theo thứ tự? A Nút xoang nhĩ phát xung điện → Nút nhĩ thất → Bó His → Mạng lưới Puockin B Nút xoang nhĩ phát xung điện → Bó His → Nút nhĩ thất → Mạng lưới Puockin C Nút xoang nhĩ phát xung điện → Nút nhĩ thất → Mạng lưới Puockin → Bó His D Nút xoang nhĩ phát xung điện → Mạng lưới Puockin → Nút nhĩ thất → Bó His Câu 30 Đặc điểm cảm ứng thực vật là? A Xảy nhanh, dễ nhận thấy B Xảy chậm, khó nhận thấy C Xảy nhanh, khó nhận thấy D Xảy chậm, dễ nhận thấy Câu 31 Cấu trúc hệ thần kinh dạng ống người từ xuống theo thứ thự: A Não → Hạch thần kinh → Dây thần kịnh → Tủy sống B Hạch thần kinh → Tủy sống → Dây thần kinh → Não C Não → Tủy sống → Hạch thần kinh → Dây thần kinh D Tủy sống → Não → Dây thần kinh → Hạch thần kinh Câu 32 Tại hệ thần kinh dạng chuỗi hạch trả lời cục (như co chân) bị kích thích? A Số lượng tế bào thần kinh tăng B Mỗi hạch trung tâm điều khiển vùng xác định thể C Do tế bào thần kinh hạch nằm gần D Các hạch thần kinh liên hệ với Câu 33 Sự đóng mở khí khổng thuộc dạng ứng động nào? A Hướng hóa B Ứng động khơng sinh trưởng C Ứng động sức trương D Ứng động tiếp xúc 2+ Câu 34 Vai trò ion Ca chuyển xung điện qua xinap? A Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hóa học vào màng trước xinap gỡ B Tạo mơi trường thích hợp để chất trung gian hóa học hoạt động C Xúc tác tổng hợp chất trung gian hóa học D Tăng cường tái phân cực màng trước xinap Câu 35 So sánh giống sinh sản hữu tính thực vật động vật? A Đều có kết hợp giao tử đực (n) giao tử → Hợp tử(2n) B Hợp tử (2n) phát triển thành thể mang TTDT bố, mẹ C Quá trình giảm phân hình thành giao tử, thụ tinh phát triển hợp tử D Cả A B Câu 36 Khi nói hoạt động tim hệ mạch, có phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền II Vận tốc máu hệ mạch không liên quan tới tổng tiết diện mạch mà liên quan tới chênh lệch huyết áp hai đầu mạch III Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể IV Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co V Trong suốt chiều dài hệ mạch huyết áp tăng dần VI Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phân tử màu với vận chuyển A B C D Câu 37 Khi nói quang hợp thực vật C4, phát biểu sau đúng? (1) Chất nhận CO2 RiDP (2) Sản phẩm cố định CO2 AOA (3) Thời gian diễn cố định CO2 vào ban ngày (4) Thời gian cố định CO2 vào ban đêm (5) Xảy lục lạp tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch (6) Xảy lục nạp tế bào mô giậu (7) Chất nhận CO2 PEP Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 4/8 - Mã đề thi 021 (8) Sản phẩm cố định CO2 APG A (2), (3), (5), (7) B (2), (4), (6), (7) C (1), (3), (5), (8) D (1), (3), (6), (8) Câu 38 Những phát biểu sau nói đặc điểm tiêu hóa động vật? I Tất lồi thú ăn thực vật có dày ngăn II Ở thú ăn thịt, thức ăn thịt tiêu hóa học hóa học dày giống người III Ruột non thú ăn thịt ngắn so với ruột non thú ăn thực vật IV Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa nội bào A II, III B I, IV C I, III D II, IV Câu 39 Trong nhận định sau: (1) Nitơ rễ hấp thụ dạng NH4+ NO3(2) NH4+ mô thực vật đồng hóa theo đường: amin hóa, chuyển vị amin hình thành amít (3) Nitơ ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu, thành phần khơng thể thay nhiều hợp chất sinh học quan trọng (4) Trong cây, NO3- khử thành NH4+ (5) Hình thành amit đường khử độc NH4+ dư thừa, đồng thời tạo nguồn trữ NH4+ cho trình tổng hợp axit amin cần thiết Có nhận định q trình đồng hóa nitơ thực vật? A B C D Câu 40 Xét đặc điểm sau: (1) Máu tim bơm vào động mạch sau tràn vào khoang thể (2) Máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô (3) Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh (4) Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào, sau trở tim (5) Máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm Có đặc điểm với hệ tuần hoàn hở? A B C D BẢNG ĐÁP ÁN D 21 B C 22 C D 23 D D 24 C C 25 D A 26 D C 27 C B 28 D A 29 A 10 C 30 B 11 B 31 C Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn 12 D 32 B 13 A 33 B 14 B 34 A 15 B 35 A 16 C 36 D 17 A 37 A 18 C 38 A 19 D 39 A 20 D 40 B Trang 5/8 - Mã đề thi 021 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Hướng dẫn giải Đáp án D ATP NADPH sản phẩm đến từ pha sáng, lực khử APG thành AlPG chu trình Canvin Câu Hướng dẫn giải Đáp án C Quá trình phản nitrat hố gọi q trình khử nitrat Đây trình ngược lại với trình nitrat hố Q trình phản nitrat hố q trình chuyển hoá NO3- thành N2 nhờ vi sinh vật Câu Hướng dẫn giải Đáp án D Câu Hướng dẫn giải Đáp án D Những đêm ẩm ướt, độ ẩm tương đối khơng khí q cao, bão hòa nước, khơng thể hình thành nước để ban ngày nên nước ứ đầu cuối lá, cộng thêm tính chất sức căng bề mặt nước tạo nên giọt nước treo đầu tận Câu Hướng dẫn giải Đáp án C Câu Hướng dẫn giải Đáp án A Gliberin sinh rễ, có hạt, lá, củ, chồi nảy mầm; hạt hình thành; thân, cành sinh trưởng Câu Hướng dẫn giải Đáp án C phân tử Glucozo trải qua trình phân giải kị khí tạo ATP phân tử Axit Piruvic Câu Hướng dẫn giải Đáp án B Câu Hướng dẫn giải Đáp án A Câu 10 Hướng dẫn giải Đáp án C (1) Đúng (2) Đúng Tại điểm có trị số CO2 thích hợp, cường độ ánh sáng vượt qua điểm bù Cường độ quang hợp tang tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng điểm bão hòa ánh sáng (3) Đúng (4) Sai Câu 11 Hướng dẫn giải Đáp án B Năng suất kinh tế = 0,3 = 30% (ở củ) Câu 12 Hướng dẫn giải Đáp án D Câu 13 Hướng dẫn giải Đáp án A Pha sáng: Xảy trình quang phân ly nước Pha tối: Diễn chu trình Canvin Câu 14 Hướng dẫn giải Đáp án B Khi diện tích lớn → Hấp thụ nhiều ánh sáng → Quang hợp tăng Khi tăng cường độ chiếu sáng → Nồng độ CO2 tăng → Cường độ quang hợp tăng Câu 15 Hướng dẫn giải Đáp án B Câu 16 Hướng dẫn giải Đáp án C Nét hoa văn đồ gỗ vòng gỗ, vòng gỗ gồm phần gỗ xn có thớ gỗ thơ, màu nhạt ; gỗ thu có thớ gỗ mịn, màu đậm Tùy theo loại mà từ vòng gỗ tính tuổi đời Câu 17 Hướng dẫn giải Đáp án A Trong trình phát triển người, nhân tố mơi trường có ảnh hưởng rõ giai đoạn phôi thai Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 6/8 - Mã đề thi 021 Câu 18 Câu 25 Hướng dẫn giải Đáp án C Câu 19 Hướng dẫn giải Đáp án D A Đúng Thú ăn thịt có dày đơn to chứa nhiều thức ăn Ở thức ăn bị biến đổi mặt học nhờ thành dày hóa học nhờ tuyến vị có lớp niêm mạc thức ăn protein tác dụng HCL pepsin (một loại enzyme phân hủy trực tiếp protein) B Đúng Bởi Xenlulozo thực vật khó tiêu hóa C Ruột thú ăn thịt ngắn ruột thú ăn thực vật thức ăn thú ăn thịt dễ phân hủy có nhiều chất dinh dưỡng thức ăn thú ăn thực vật có xenlulozo khó tiêu hóa lại nghèo dinh dưỡng Câu 20 Hướng dẫn giải Đáp án D Khi cá thở ra: Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang đóng → Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng tăng, nước từ khoang miệng qua mang Câu 21 Hướng dẫn giải Đáp án B Câu 22 Hướng dẫn giải Đáp án C Câu 23 Hướng dẫn giải Đáp án D Cấu tạo mang gồm nhiều cung mang nhiều phế nang Điều làm cho mang có diện tích trao đổi khí lớn Câu 24 Hướng dẫn giải Đáp án C (1) Đúng Khi chim hít, khơng khí giàu Oxi từ bên ngồi theo đường dẫn khí vào ống khí phổi, đẩy khơng khí giàu CO2 vào túi khí trước làm túi khí phồng lên (2) Đúng (3) Sai Q trình hơ hấp chim thực nhờ phổi có cấu tạo gồm nhiều ống khí hệ thống túi khí (4) Đúng Hướng dẫn giải Đáp án D Sự ma sát máu với thành mạch phân tử máu với gây giảm dần huyết áp Câu 26 Hướng dẫn giải Đáp án D Hệ thần kinh dạng lưới thường có ngành ruột khoang Câu 27 Hướng dẫn giải Đáp án C Sơ đồ chung cung phản xạ: Câu 28 Hướng dẫn giải Đáp án D Câu 29 Hướng dẫn giải Đáp án A Hoạt động hệ dẫn truyền tim: Nút xoang nhĩ tự phát xung điện → Lan khắp tâm nhĩ →Tâm nhĩ co →Lan truyền đến nút nhĩ thất → Bó His → Mạng lưới Puockin → Lan khắp tâm thất →Tâm thất co Câu 30 Hướng dẫn giải Đáp án B Câu 31 Hướng dẫn giải Đáp án C Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 7/8 - Mã đề thi 021 Câu 32 Hướng dẫn giải Đáp án B Do hạch thần kinh điều khiển vùng xác định thể nên bị kích thích điểm đó, hạch thần kinh phụ trách vùng bị kích thích xử lí thơng tin nhận đưa lệnh đến phận trả lời tương ứng nên động vật trả lời cục Câu 33 Hướng dẫn giải Đáp án B Câu 34 Hướng dẫn giải Đáp án A Xung thần kinh đến làm Ca2+ vào chùy xináp, Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincơlin gắn vào màng trước vỡ ra, giải phóng axêtincơlin vào khe xináp Axêtincơlin gắn vào thụ thể màng sau làm xuất điện hoạt động lan truyền tiếp Câu 35 Hướng dẫn giải Đáp án A A Đúng B Sai Hợp tử 2n phát triển thành thể mang TTDT bố mẹ C Sai Ở thực vật có q trình thụ tinh kép Câu 36 Hướng dẫn giải Đáp án D Các đáp án đúng: I III II Sai Vận tốc máu hệ mạch liên quan đến tổng tiết diện mạch chênh lệch huyết áp đầu mạch IV Sai Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim co, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim giãn V Sai Trong suốt chiều dài hệ mạch huyết áp giảm dần VI Sai Sự giảm dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phân tử máu với vận chuyển Câu 37 Hướng dẫn giải Đáp án A (1) Sai Chất nhận CO2 PEP (2) Đúng Sản phẩm cố định CO2 AOA (3) Đúng (4) Sai Thời gian cố định CO2 vào ban ngày (5) Đúng (6) Sai Xảy lục lạp tế bào mô giậu lục lạp tế bào bao bó mạch (7) Đúng (8) Sai Câu 38 Hướng dẫn giải Đáp án A I Sai: Thỏ, Ngựa có dày đơn khác với dày thú nhai lại có ngăn II Đúng III Đúng Ruột non thú ăn thực vật dài so với thú ăn thực vật thức ăn thú ăn thực vật có chứa xenlulozo khó tiêu hóa nghèo dinh dưỡng nên ruột non dài để hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng IV Sai Ở động vật có ống tiêu hóa thức ăn tiêu hóa nội bào lẫn ngoại bào Câu 39 Hướng dẫn giải Đáp án A Các đáp án đúng: (1), (2), (3), (4), (5) (1) Thực vật hấp thụ Nito dạng NH4+ NO3(2) Có cách để đồng hóa NH4+ mơ thực vật: - Amin hóa: Khử Axit Xeto để tạo thành axit amin - Chuyển vị amin: Axit Xeto + Axit amin → Axit Xeto + Axit amin - Hình thành amit: Đây trình hình thành amit nhằm giải độc cho NH4+ dư thừa (4) Trong NO3- khử thành NH4+ theo sơ đồ: NO3- → NO2 → NH4+ Câu 40 Hướng dẫn giải Đáp án B Một số đặc điểm hệ tuần hồn hở: - Có đoạn máu khơng lưu thơng mạch máu mà tràn vào khoang thể trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu dịch mô - Máu chảy động mạch với áp lực thấp, tốc độ chậm → (1), (2), (4), (5) Đúng Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 8/8 - Mã đề thi 021 ... trung gian hóa học hoạt động C Xúc tác tổng hợp chất trung gian hóa học D Tăng cường tái phân cực màng trước xinap Câu 35 So sánh giống sinh sản hữu tính thực vật động vật? A Đều có kết hợp giao... trình phát triển người, nhân tố mơi trường có ảnh hưởng rõ vào giai đoạn A Phôi thai B Sơ sinh C Sau sơ sinh D Trưởng thành Câu 18 Những sinh vật sau phát triển không qua biến thái? A Bọ ngựa, cào... phát triển người, nhân tố mơi trường có ảnh hưởng rõ giai đoạn phôi thai Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 6/8 - Mã đề thi 021 Câu 18 Câu 25 Hướng dẫn giải Đáp án C Câu 19
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (137) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (137)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay