ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (122)

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:09

Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 03 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 SINH HỌC OCEAN BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC THEO CHỦ ĐỀ NGUYỄN THANH QUANG Phần 3: Cơ chế di truyền biến dị (Đề thi gồm trang) Môn: Sinh học Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Thời gian làm bài: 40 phút - 30 câu, không kể thời tải đề Mã đề: 003 Câu 1: Loại đột biến sau làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể ? A Đột biến tam bội B Đột biến lệch bội C Đột biến tứ bội D Đột biến đảo đoạn Câu 2: Mức xoắn cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực gọi A Sợi nhiễm sắc B Sợi C Sợi siêu xoắn D Nuclêơxơm Câu 3: Lồi sau giới tính xác định số lượng NST ? A Chim, bướm B Ong, kiến, mối C Động vật có vú D Khơng có lồi Câu 4: Loại enzim sau có khả xúc tác tổng hợp mạch pơlinuclêơtit bổ sung với mạch khn khơng có khả tháo xoắn phân tử ADN? A Ligaza B Restrictaza C ARN pôlimeraza D ADN pôlimeraza Câu 5: Tác nhân sau gây nên đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể ? A Hoá chất cơnsixin B Hố chất 5-brơm uraxin C Tia phóng xạ D Muối CaCl2 Câu 6: Các nhà khoa học phát để chung vỏ prôtêin thể ăn khuẩn T2 ADN thể ăn khuẩn T4 tạo thể ăn khuẩn ghép Nếu ta cho thể ăn khuẩn ghép lây nhiễm vào vi khuẩn, thể ăn khuẩn nhân lên tế bào vật chủ có: A Prơtêin T2 ADN T2 B Prôtêin T4 ADN T2 C Prôtêin T2 ADN T4 D Prôtêin T4 ADN T4 Câu 7: Mỗi tế bào thể bình thường người nhân lên từ hợp tử Tuy nhiên, cuối tế bào trở thành biệt hóa để thực nhiệm vụ chức cụ thể Điều giải thích rõ xuất ? A Đột biến gen ngẫu nhiên B Nhiễm sắc thể trao đổi chéo giai đoạn phân bào C Di truyền đáp ứng với môi trường D Thay đổi biểu gen Câu 8: Theo dõi hàm lượng ADN nhân tế bào người Người ta nhận thấy giai đoạn hàm lượng ADN từ 6,6 pg tăng lên 13,2 pg hạ xuống 6,6 pg, cuối hạ xuống 3,3 pg Loại tế bào A Tế bào sinh trứng nguyên phân B Tế bào sinh tinh nguyên phân C Tế bào sinh dưỡng nguyên phân D Tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng giảm phân Câu 9: Ở loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy đinh hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa đỏ có kiểu gen Bb, đời thu phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể hoa trắng thể đột biến sau ? A Thể ba B Thể bốn C Thể không D Thể Câu 10: Nếu chuỗi polypeptit tổng hợp từ trình tự mARN đây, số axit amin bao nhiêu? Khơng tính axit amin mở đầu 5’ – XG AUG UUX XAA GUG AUG XAU AAA GAG UAG XXG – 3’ A B 10 C D Câu 11: Điều sau nói nhiễm sắc thể? A Trên NST tế bào nhân thực thường có đến trình tự nucleotit tín hiệu khởi đầu tái Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 03 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 B Hai NST tương đồng mang gen alen hoàn toàn giống C Vùng đầu mút NST thường mang gen qui định tính chống chịu, có tác dụng bảo vệ NST D Các trình tự nuclêơtit tạo nên tâm động tái muộn phân tử ADN Câu 12: Một tế bào sinh dục đực (2n+1) có kiểu gen A1A2A3 giảm phân tạo tối đa loại giao tử ? A B C D Câu 13: Nếu ni cấy tế bào E Coli có phân tử ADN vùng nhân chứa N15 phóng xạ, nhân đơi mơi trường có N14, trình phân chia vi khuẩn tạo tế bào Số phân tử ADN vùng nhân E Coli có chứa N15 phóng xạ tạo trình A B C D Câu 14: Giả sử có chủng vi khuẩn E Coli đột biến, chủng vi khuẩn khơng có khả sử dụng đường lactozơ cho trình trao đổi chất Sai hỏng sau nguyên nhân làm xuất chủng vi khuẩn này? A Sai hỏng gen cấu trúc Z làm cho phân tử protein gen quy định tổng hợp bị chức B Sai hỏng gen cấu trúc A làm cho phân tử protein gen quy định tổng hợp bị chức C Sai hỏng gen cấu trúc Y làm cho phân tử protein gen quy định tổng hợp bị chức D Sai hỏng gen điều hoà R làm cho gen khả phiên mã Câu 15: Một hợp tử trải qua 12 lần nguyên phân Sau số đợt nguyên phân có tế bào bị đột biến tứ bội Sau có tế bào thứ hai lại bị đột biến tứ bội Các tế bào nguyên phân tiếp tục đến lần cuối sinh 4024 tế bào Thứ đợt xảy đột biến lần thứ thứ hai A Lần lần 10 B Lần lần 11 C Lần lần D Lần lần Câu 16: Một gen có chiều dài 0,51μm có 3900 liên kết hiđrơ tiến hành nhân đơi đợt Nếu lần nhân đôi gen có phân tử 5-Brơm Uraxin liên kết với nuclêơtit mạch khn gen tổng số nucleotit loại có gen đột biến bao nhiêu? Biết 5-Brơm Uraxin có lần thay đổi cấu trúc suốt trình nhân đôi gen A A = T = 4207; G = X = 6293 B A = T = 8985; G = X = 13500 C A = T = 4193; G = X = 6307 D A = T = 8985; G = X = 13515 Câu 17: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêôtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp II Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen III Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit IV Tất dạng đột biến gen có hại cho thể đột biến A B C D Câu 18: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n Có dạng đột biến sau làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể tế bào thể đột biến? I Đột biến tam bội II Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể (trừ Robertson) III Đột biến đoạn nhiễm sắc thể IV Đột biến lệch bội dạng thể ba A B C D Câu 19: Trong dạng đột biến gen sau có dạng đột biến chắn làm thay đổi trình tự axit amin prơtêin hồn chỉnh? I Đột biến thay cặp nuclêôtit thứ nằm gần mở đầu II Mất nuclêôtit intron gen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 03 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 III Thay cặp nuclêôtit nằm gần kết thúc trình tự mã hóa IV Đột biến thay cặp nuclêôtit mã hóa cho Tirơzin A B C D Câu 20: Khi nói opêron Lac vi khuần E Coli có phát biểu sau sai ? I Gen điều hòa (R) nằm thành phần Operon Lac II Vùng vận hành (O) nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã III Khi mơi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa (R) khơng phiên mã IV Vì thuộc Operon nên gen cấu trúc A, Z Y có số lần phiên mã số lần tái V Các gen cấu trúc A, Y, Z có số lần nhân đôi A B C D Câu 21: Cho phát biểu sau đây: I ARN-polimeraza xúc tác kéo dài mạch có sẵn đầu 3’ OH tự do, cần phải có đoạn mồi để cung cấp đầu 3’ OH II Đoạn mồi có chất ARN tổng hợp enzim ARN-polimeraza III Do nucleotit bị phophoril hóa vị trí 3’ OH nên mạch kéo dài theo chiều 5’ – 3’ IV Có nhiều loại ARN-polimeraza tham gia tổng hợp ADN Số phát biểu A B C D Câu 22: Những phân tích di truyền cho biết cà chua gen A xác định tính trạng màu đỏ trội hồn tồn so với alen a xác tính trạng màu vàng Lai cà chua tứ bội AAaa với tứ bội khác Aaaa Cho phát biểu sau: I Tỉ lệ phân tính kiểu gen F1 1AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : 1aaaa II Tỉ lệ phân tính kiểu hình F1 11 đỏ : vàng III Cây cà chua có kiểu gen AAaa giảm phân tạo giao tử 1AA : 4Aa : 1aa IV Cây cà chua AAaa tạo cách tứ bội hóa lưỡng bội có kiểu gen Aa Số phát biểu A B C D Câu 23: Ở ruồi giấm cái, noãn bào nằm tế bào nang trứng có vai trò cung cấp chất dinh dưỡng, prôtêin mARN thiết yếu cho phát triển phôi Ở gen mà mARN chúng vận chuyển đến nỗn bào có đột biến X làm cho phôi bị biến dạng khả sống sót Có phát biểu I Nếu đột biến trội, ruồi đời ruồi bố có kiểu gen dị hợp tử ruồi mẹ có kiểu gen đồng hợp lặn sống sót II Nếu đột biến trội, cá thể có kiểu gen đồng hợp tử đột biến X khơng thể sống sót đến giai đoạn trưởng thành III Nếu đột biến lặn, phôi ruồi ruồi mẹ dị hợp tử đột biến X bị biến dạng IV Nếu đột biến lặn tiến hành lai hai cá thể dị hợp tử đột biến X để thu F1, có khoảng 1/6 số cá thể F2 đồng hợp tử gen X Số phát biểu là: A B C D Câu 24: Một lồi có NST 2n = 22 Giả sử có thể đột biến cặp NST, cặp số bị đột biến đoạn NST, cặp số bị đột biến đảo đoạn NST, cặp số có NST chuyển đoạn sang NST cặp số Nếu q trình giảm phân diễn bình thường có phát biểu sau ? I Giao tử không bị đột biến chiếm tỉ lệ 1/16 II Giao tử đột biến chiếm tỉ lệ 15/16 III Loại giao tử bị đột biến NST chiếm 25% IV Loại giao tử bị đột biến NST chiếm 25% A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 03 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 25: Hình ảnh đoạn hai phân tử axit nucleic tế bào nhân thực, ADN nằm nhân tế bào Trong nhận định đây, có nhận định I Trình tự nucleotit sợi Y từ xuống U - G - A - X II Sợi Z tổng hợp nhân chuyển đến bào quan ribôxôm tế bào chất III Nếu sợi Y mạch khn tổng hợp nên sợi Z, trình tự sợi Z từ xuống A X - U - G IV Mọi tính trạng thể mã hóa phân tử Số nhận định A B C D Câu 26: Trong thí nghiệm người ta xử lí 1000 tế bào sinh tinh động vật, qua theo dõi thấy có 2% số tế bào giảm phân khơng bình thường lần giảm phân I giảm phân II ( xảy hai tinh bào cấp II ) Do làm xuất số tinh trùng (n-1) (n+1) Các tinh trùng tạo từ tất tế bào sinh tinh tham gia thụ tinh tạo hợp tử có 98,5% hợp tử bình thường Biết trình giảm phân tế bào sinh trứng diễn bình thường Số tế bào sinh tinh xảy đột biến lần giảm phân I A B 20 C 14 D 10 Câu 27: Ở phép lai ♂ AaBbDdEe x ♀ AaBbddEe Trong trình giảm phân thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa 25% số tế bào không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp NST khác phân li bình thường Trong trình giảm phân thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee 8% số tế bào không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Khi đưa phát biểu đời F1, theo lí thuyết, có phát biểu sau ? I Hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ 69% II Có tối đa 294 kiểu gen III Có tối đa 240 kiểu gen đột biến IV Kiểu gen aabbddee chiếm tỉ lệ 69/12800 A B C D Câu 28: Cho ba loại đột biến xảy gen sinh vật nhân sơ, kí hiệu thể đột biến M1, M2 M3 Để xác định đột biến thuộc loại người ta dùng phương pháp phân tích ARN phân tích prơtêin Kết phân tích ARN prơtêin thể đột biến (M1, M2 M3) kiểu dại (kí hiệu ĐC) hai phương pháp thu hình Cho nhận xét sau thể đột biến M1, M2, M3, em cho biết có bao nhiên nhận xét phù hợp ? I Đột biến tạo nên M1 M2 đột biết thay cặp nuclêôtit II Đột biến tạo nên M3 đột biến thêm hay nuclêơtit III Đột biến tạo nên M1 đột biến vô nghĩa IV Đột biến tạo nên M2 xem đột biến sai nghĩa A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 03 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 29: Một gen sinh vật nhân sơ phiên mã lần, dịch mã cần 1995 lượt phân tử tARN để tổng hợp phân tử prơtêin hồn chỉnh, có 35 axit amin Valin, 45 axit amin Histidin, 55 axit amin Asparagin Có kết luận sau I Số phân tử prơtêin hồn chỉnh tổng hợp 10 II Số axit amin phân tử protein hoàn chỉnh 398 axit amin III Số nuclêôtit gen 3000 nuclêôtit IV Số axit amin Valin phân tử prơtêin hồn chỉnh axit amin V Số axit amin Histidin phân tử prơtêin hồn chỉnh axit amin Số kết luận A B C D Câu 30: Biết côđon mARN tương ứng với axit amin prôtêin sau: AAA=AAG=Lys, GAU=GAX=Asp, UAX=UAU=Tyr, GAA=GAG=Glu, XAU=XAX=His, UUU=UUX=Phe, AUU=AUX=AUA=Ile Đoạn gen có trình tự nuclêơtit sau: Mạch bổ sung: 5’…- AAA - TTX - ATA - AAG - …3’ Mạch mã gốc: 3’…- TTT - AAG - TAT - TTX - …5’ Số thứ tự nuclêơtit tính từ ba mở đầu: 31 34 37 40 Cho kết luận sau đột biến điểm xảy đoạn gen trên: I Đoạn prơtêin tương ứng alen đột biến mã hóa có trình tự axit amin -Lys-Phe-Ile-Glu- Đột biến điểm xảy thay cặp A-T cặp G-X vị trí thứ 40 II Đoạn prơtêin tương ứng alen đột biến mã hóa có trình tự axit amin -Lys-Ile-Ile-Lys- Đột biến điểm xảy thay cặp T-A cặp A-T vị trí thứ 34 III Đoạn prơtêin tương ứng alen đột biến mã hóa có trình tự axit amin -Lys-Ile-Ile- Đột biến điểm xảy thay cặp nuclêôtit số liên kết hiđrô không thay đổi IV Đoạn prôtêin tương ứng alen đột biến mã hóa có trình tự axit amin -Lys-Phe-Asp-Lys- Đột biến điểm xảy thay cặp nuclêôtit làm tăng liên kết hiđrô Số kết luận A B C D Hết Đăng ký KHÓA HỌC ONLINE  Tên facebook Nguyễn Thanh Quang – Link: https://www.facebook.com/quangbkhuong  Tên khóa học:  Khóa luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết có link sau em nhé, khóa cung cấp đyà đủ kiến thức từ đến nâng cao tuyệt chiêu giai nhanh tạp cho em nha Link: https://goo.gl/LA2kRV Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết... luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT. .. I Giao tử không bị đột biến chiếm tỉ lệ 1/16 II Giao tử đột biến chiếm tỉ lệ 15/16 III Loại giao tử bị đột biến NST chiếm 25% IV Loại giao tử bị đột biến NST chiếm 25% A B C D Chuyên luyện thi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (122) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (122)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay