ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (113)

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:09

Biên soạn: Trương Cơng Kiên - Hồng Thị Thu Trang Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) 21h30 – 22h20, chủ nhật, 24/2/2019 Bài kiểm tra gồm 07 trang Họ tên: SBD: _ Câu 81 Trong trình quang phân li nước, để tạo nên phân tử ATP cần có tham gia phân tử nước? A B C D Câu 82 Hệ tuần hồn lồi (nhóm lồi) động vật sau khơng có chức vận chuyển khí? A chim B cá chép C châu chấu D giun đất Câu 83 Ở operon Lac, đột biến xảy vùng sau làm cho tất gen cấu trúc không phiên mã? A vùng O B vùng P C gen điều hòa R D gen cấu trúc Z Câu 84 Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động vi sinh vật xung quanh vídụ quan hệ A cạnh tranh B hợp tác C ức chế cảm nhiễm D kísinh Câu 85 Một quẩn thể trạng thái cân di truyền, có tỉ lệ kiểu gen AA lần tỉ lệ kiểu gen aa Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp quần thể bao nhiêu? A 0,552 B 0,744 C 0,850 D 0,625 Câu 86 Sinh vật biến đổi gen không tạo phương pháp sau đây? A Đưa thêm gen loài khác vào hệ gen B Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen C Loại bỏ gen hệ gen D Tổ hợp lại gen vốn có bố mẹ sinh sản hữu tính Câu 87 Khi nói nguồn nguyên liệu tiến hóa, phát biểu khơng đúng? A Tiến hóa khơng xảy quần thể khơng có biến dị di truyền B Mọi biến dị quần thể ngun liệu cho q trình tiến hóa C Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hóa D Nguồn biến dị quần thể bổ sung nhập cư Câu 88 Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, nhóm linh trưởng phát sinh ở? A Kỉ Kreta đại trung sinh B Kỉ đệ tứ đại tân sinh C Kỉ đệ tam đại tân sinh D Kỉ Jura đại trung sinh Câu 89 Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Trong quần xã đỉnh cực, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng B Đi từ vĩ độ thấp đễn vĩ độ cao, cấu trúc lưới thức ăn hệ sinh thái trở nên phức tạp C Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác D Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi chuỗi thức ăn có mắt xích chung SINH HỌC BEECLASSS - BÀ I THI THỬ LẦN III - Trang / Câu 90 Giả sử trình tái phân tử ADN nhân tế bào nhân thực có 100 điểm khởi đầu tái thìsẽ có phễu tái trình trên? A 50 B 100 Câu 91 Ở phép lai gen C 200 D 400 AB Ab Dd dd , xảy hoán vị gen hai giới với tần số 20% thìkiểu ab aB ab Dd đời chiếm tỉ lệ? ab A 1% B 4% C 2% D 0,5% Câu 92 Một phân tử ADN có tổng số 2340 liên kết hidro mạch có tỉ lệ T = 2A; X = 2T; G = X Số nucleotit loại G phân tử ADN bao nhiêu? A 624 B 546 C 234 D 460 Câu 93 Giao tử tạo từ thể có tỉ lệ AB Xm = 0,15 Biết cặp gen dị hợp Kiểu gen thể tần số hốn vị gen là? A Cơ thể có kiểu gen có f = 20% B Cơ thể có hai kiểu gen có f = 20% C Cơ thể có kiểu gen có f = 40% D Cơ thể có hai kiểu gen có f = 40% Câu 94 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình? A Aabb × aaBb AaBb × aabb B Aabb × aaBb Aa × aa C Aabb × aabb Aa × aa D Aabb × AaBb AaBb × AaBb Câu 95 Một loài thực vật, cho hoa đỏ tự thụ phấn, đời F1 thu tỉ lệ phân li kiểu hình hoa đỏ : hoa hồng : hoa vàng : hoa trắng Loại bỏ tất hoa đỏ hoa trắng F1 sau cho lại giao phấn với thu F2 Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ thu F2? A B C D Câu 96 Ở loài thực vật, lai hoa đỏ với hoa trắng, người ta thu F1 100% hoa đỏ Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ : trắng Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn, xác xuất để đời cho tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ : trắng bao nhiêu? Biết không xảy đột biến, biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường A 27 B 27 C 81 D 81 Câu 97 Ở loài động vật, cho đực (XY) có mắt trắng giao phối với mắt đỏ F1 đồng loạt mắt đỏ Cho cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 thu được: 18,75% đực mắt đỏ : 25% đực mắt vàng : 6,25% đực mắt trắng : 37,5% mắt đỏ : 12,5% mắt vàng Nếu cho đực mắt vàng mắt vàng F2 giao phối với nhau, tính theo lí thuyết, tỉ lệ đực mắt đỏ thu đời bao nhiêu? Biết không xảy đột biến A 8 B C D 16 Câu 98 Khi kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu, quần thể rơi vào nguy diệt vong Giải thích sau hợp lí? A Khi số lượng cá thể quần thể lại q dễ xảy giao phối không ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng tần số alen có hại B Khi số lượng cá thể quần thể lại q đột biến quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến có hại SINH HỌC BEECLASSS - BÀ I THI THỬ LẦN III - Trang / C Khi số lượng cá thể quần thể lại q quần thể chịu tác động mạnh biến động di truyền, làm nghèo vốn gen làm nhiều alen có lợi quần thể D Khi số lượng cá thể quần thể giảm mạnh làm giảm di – nhập gen làm giảm đa dạng di truyền quần thể Câu 99 Theo thuyết tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm sau đây? A Ln dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật B Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể C Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho q trình tiến hóa D Làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng định Câu 100 Sự trao đổi chéo không cân hai cromatit khác nguồn cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân I làm phát sinh loại đột biến sau đây? A đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể B lặp đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể C đoạn lặp đoạn nhiễm sắc thể D lặp đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể Câu 101 Khi nói trao đổi chất dòng lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn B Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất sinh khối trung bình lớn C Năng lượng truyền chiều từ sinh vật sản xuất, qua bậc dinh dưỡng tới môi trường D Năng lượng chủ yếu tiết, phần nhỏ hô hấp Câu 102 Từ tế bào xoma có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên, lần phân bào, tế bào có tượng tất nhiễm sắc thể không phân li nên tạo tế bào có nhiễm sắc thể 4n Tế bào 4n tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào Kết thúc trình nguyên phân tạo 240 tế bào Theo lí thuyết, số tế bào tạo thành, có tế bào có nhiễm sắc thể 4n? A 12 B 24 C 224 D 16 Câu 103 Khi nói đặc điểm hệ tuần hồn máu, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có hệ tuần hồn hở, máu bơm vào xoang thể với áp lực thấp II Tất lồi hơ hấp ống khí có hệ tuần hồn hở III Ở lồi có hệ tuần hồn kín, máu khơng tiếp xúc trực tiếp với tế bào mà thông qua dịch mô IV Máu chảy hệ tuần hồn kín có áp lực máu cao di chuyển theo chiều định A B C D Câu 104 Khi nói ý nghĩa q trình nước đường nước thực vật, có phát biểu sau không đúng? I Sự thoát nước quang hợp có mối quan hệ mật thiết với II Thốt nước tạo nên động lực quan trọng cho hút vận chuyển dòng nước III Không phải tất phận có khả nước IV Ở trưởng thành cường độ nước qua cutin gần tương đương với cường độ nước qua khíkhổng V Các thực vật bóng râm, thực vật thủy sinh nước qua cutin chiếm tỉ lệ nhỏ so với tổng lượng nước thoát A B C D Câu 105 Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến đoạn lớn thường gây hậu nghiêm trọng so với đột biến lặp đoạn SINH HỌC BEECLASSS - BÀ I THI THỬ LẦN III - Trang / II Đột biến đảo đoạn làm giảm mức độ hoạt động gen chứa đoạn bị đảo III Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào IV Đột biến lặp đoạn làm cho hai alen gen nằm nhiễm sắc thể A B C D Câu 106 Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau khơng đúng? I Thể đột biến phải chứa alen đột biến II Đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen khơng làm thay đổi cấu trúc chuỗi polipeptit gen quy định III Đột biến gen làm cho alen đột biến có số nucleotit alen ban đầu nucleotit IV Ở gen đột biến, hai mạch gen không liên kết theo nguyên tắc bổ sung A B C D Câu 107 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 301 thân cao, hoa đỏ, dài; 99 thân cao, hoa trắng, dài; 600 thân cao, hoa đỏ, tròn; 199 thân cao, hoa trắng, tròn; 301 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 100 thân thấp, hoa trắng, tròn Biết không xảy đột biến Kiểu gen (P) là? A AB Dd ab B Ad Bb aD C AD Bb ad D Bd Aa bD Câu 108 Khi nói chuỗi thức ăn, có phát biểu sau đúng? I Mỗi chuỗi thức ăn thường có khơng q bậc dinh dưỡng II Chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật ăn mùn bã hệ chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng III Kích thước quần thể sinh vật mắt xích sau ln lớn kích thước quần thể mắt xích trước IV Trong hệ sinh thái già, chuỗi thức ăn mùn bã thường chiếm ưu V Hệ sinh thái vùng khơi thường có số lượng chuỗi thức ăn nhiều hệ sinh thái vùng thềm lục địa A B C D Câu 109 Có phát biểu sau nói chế tiến hóa? I Chọn lọc tự nhiên chế liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi II Chọn lọc tự nhiên lâu dài chủ động hình thành nên sinh vật thích nghi hồn hảo III Chọn lọc tự nhiên dẫn đến phân hóa thành đạt sinh sản dẫn đến số alen định truyền lại cho hệ sau với tỉ lệ lớn so với tỉ lệ alen khác IV Sự trao đổi di truyền quần thể có xu hướng làm giảm khác biệt quần thể theo thời gian V Sự biến động tần số alen gây nên yếu tố ngẫu nhiên từ hệ sang hệ khác có xu hướng làm giảm biến dị di truyền A B C D Câu 110 Khi nói tăng trưởng quần thể sinh vật, có phát biểu sau đúng? I Quần thể tăng trưởng điều kiện mơi trường bị giới hạn có đường cong tăng trưởng dạng chữ S II Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu III Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu IV Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong V Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong A B C D SINH HỌC BEECLASSS - BÀ I THI THỬ LẦN III - Trang / Câu 111 Giả sử lưới thức ăn sau gồm sinh vật kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M Cho biết loài A loài thực vật, loài M sinh vật tiêu thụ bậc cao Phân tích lưới thức ăn cho biết có kết luận sau đúng? F G C K H I A I Loài B chắn loài thực vật II Có chuỗi thức ăn gồm mắt xích M L III Lồi H lồi L có ổ sinh thái trùng hoàn toàn B IV Nếu số lượng cá thể loài L tăng lên, đồng thời D E số lượng cá thể loài B giảm xuống thìlồi D giảm số lượng nhanh chóng A B C D Câu 112 Cho ruồi giấm mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu F1 toàn ruồi mắt đỏ Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng, tất ruồi mắt trắng ruồi đực Cho biết tính trạng màu mắt ruối giấm gen có hai alen quy định Theo líthuyết, có phát biểu phát biểu đây? I Ở P, ruồi mắt đỏ có hai loại kiểu gen II Ở F2 có loại kiểu gen III Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 3: :3 :1 IV Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25% A B C D Câu 113 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có alen A1; A2; A3 quy định Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng Alen A2 trội hoàn toàn so với alen A3 Cho hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu hợp tử F1 Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Lấy tứ bội có hoa đỏ F1 cho tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36 Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội; giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2 đúng? I Loại kiểu gen có alen A1 chiếm tỉ lệ 1/36 II Loại kiểu gen có alen A3 chiếm tỉ lệ 2/9 III Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng IV Lấy ngẫu nhiên hoa vàng, xác suất thu không mang alen A3 1/35 A B C D Câu 114 Ở loài thực vật, cho hai giao phấn với (P), thu F1 có tỉ lệ hoa đỏ bầu dục; hoa hồng, tròn; hoa hồng, dài; hoa trắng, bầu dục Biết cặp tính trạng cặp gen quy định không xảy đột biến Theo líthuyết, có phát biểu sau đúng? I Hai cặp tính trạng di truyền liên kết với II Nếu cho tất F1 lai phân tích đời thu tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 III Nếu cho tất F1 tự thụ phấn thu F2 có 25% số đồng hợp trội hai cặp gen IV Nếu cho tất F1 giao phấn ngẫu nhiên với đời thu 12,5% số hoa hồng, bầu dục A B C D Câu 115 Để nghiên cứu di truyền tính trạng màu hoa chiều cao loài thực vật, người ta tiến hành lai (P) chủng hoa trắng, thân cao với chủng hoa trắng, thân thấp Kết SINH HỌC BEECLASSS - BÀ I THI THỬ LẦN III - Trang / F1 thu toàn hoa đỏ, thân cao Cho F1 giao phấn với nhau, F2 thu kiểu sau: 810 hoa đỏ, thân cao; 315 hoa đỏ, thân thấp; 690 hoa trắng, thân cao; 185 hoa trắng, thân thấp Biết không xảy đột biến diễn biến q trình giảm phân tạo nỗn tạo hạt phấn giống Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? I Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung II Hốn vị gen (nếu có) 20% III Kiểu gen hoa trắng, thân thấp P aa Bd Bd IV Khi cho hoa trắng F2 giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình F3 theo lí thuyết 576 hoa đỏ : 1825 hoa trắng A B C D Câu 116 Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét hai cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng trội hồn tồn, có tần số alen a = 0,8; B = 0,6 Biết không xảy đột biến, theo líthuyết có phát biểu sau đúng? I Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ thấp Aabb II Lấy ngẫu nhiên cá thể mang hai tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 1/21 III Lấy ngẫu nhiên cá thể có kiểu hình A_bb, xác suất thu cá thể chủng 2/9 IV Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất thu cá thể dị hợp hai cặp gen 15,26% A B C D Câu 117 Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; gen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài; gen E quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen e quy định chín muộn, thực phép lai P: AB De Ab De thu đời có kiểu hình thân thấp, hoa trắng, dài, chín muộn × ab dE aB dE chiếm 0,16% Biết khoảng cách hai gen D E 40cM Cho biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen hai giới với tần số Theo lý thuyết, có phát biểu sau ? I Khoảng cách hai gen A B 20cM II Ở F1 tỉ lệ thân cao, hoa đỏ, dài, chín sớm dị hợp 10,98% III Ở F1 tỉ lệ kiểu hình có hai tính trạng trội hai tính trạng lặn 21,96% IV Ở F1 tỉ lệ kiểu hình có ba tính trạng trội tính trạng lặn 45,36% A B C D Câu 118 Một loài thực vật lưỡng bội NST 2n = 12, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e; G, g; H, h phân li độc lập alen A, B, D, E, g, h alen đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể có tối đa kiểu gen quy định kiểu hình khơng đột biến II Thể đột biến có tối đa 631 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tính trạng III Thể đột biến có tối đa 96 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tính trạng IV Thể đột biến có tối đa 528 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tính trạng A B C D Câu 119 Ở ruồi giấm, hai gen B V nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Trong đó, alen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; alen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen v quy định cánh cụt; gen D nằm nhiễm sắc thể giới tính X đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Cho ruồi thân xám cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ Các cá thể F1 giao phối tự SINH HỌC BEECLASSS - BÀ I THI THỬ LẦN III - Trang / với thu F2 Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25% Biết không xảy đột biến Theo líthuyết, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen ruồi F1 BV D d X X bv II Ở F2 có tối đa 28 kiểu gen III Nếu cho ruồi F1 lai phân tích thìở đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5% IV Cho ruồi có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F2 giao phối với ruồi đực F1 Ở hệ con, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ thìcon ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp chiếm tỉ lệ 72,3% A B C D Câu 120 Phả hệ mô tả di truyền hai bệnh người: bệnh M bệnh P Chú thích: Nam bình thường Nữ bình thường 10 11 Nam bị bệnh P Nữ bị bệnh P 12 14 13 15 Nam bị bệnh M ? Biết không xảy đột biến tất người phả hệ Phân tích phả hệ cho biết có kết luận số kết luận đây? I Có hai bệnh gen nằm vùng không tương đồng NST X quy định II Xác định xác kiểu gen người phả hệ III Cặp vợ chồng 13 – 14 sinh đứa trai, xác suất để đứa bị bệnh 37,5% IV Xác suất để cặp vợ chồng 13 – 14 sinh thêm đứa gái bình thường khơng mang alen gây bệnh 13,125% A B C D -HẾT - SINH HỌC BEECLASSS - BÀ I THI THỬ LẦN III - Trang / ... lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn B Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất sinh khối trung bình lớn C Năng lượng truyền chiều từ sinh vật... hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thi u III Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thi u IV Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản... thức ăn khởi đầu sinh vật ăn mùn bã hệ chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng III Kích thước quần thể sinh vật mắt xích sau ln lớn kích thước quần thể mắt xích trước IV Trong hệ sinh thái già,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (113) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (113)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay